Heves Megyei Hírlap, 1991. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1991-03-01 / 51. szám

2 VILÁGTÜKÖR HÍRLAP, 1991. március 1., péntek Bush bejelentette a háború végét Irak elrendelte a fegyverszünetet Az iraki haderők számára tegnap elrendelték a fegyverszü­netet — jelentette helyi idd szerint 11.00 árakor (magyar idd szerint 9.00 órakor) a bagdadi rádió. Egy katonai szóvivőt idézve a hivatalos bagdadi rádió közölte: miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy a koalíció felfüggeszti a hadműve­leteket, kiadták a parancsot, hogy az iraki haderők ne nyissa­nak többé tüzet. — örülünk a katonai cselekmények beszünte­tésének, hiszen ez megkíméli fiainkat és más emberi lényeket a vérontástól — fűzte hozzá a szóvivő. A szóvivő egyébként hangsülyozta: — Az iraki erők súlyos veszteségeket okoztak, és soha nem feledhető leckét adtak az ellenségnek a szerda esti harcokban Bászra tartományban és más vidékeken. Ezért dön­tött úgy' (az amerikai elnök), hogy' felfüggeszti a hadművelete­ket. Hosszú távú vállalkozás A Brit Gyáriparosok Szövetsé­gének januárban indított kelet­európai kezdeményezése nem egyszeri akció, hanem hosszú tá­vú vállalkozás a brit — kelet-eu­rópai gazdasági együttműködés és kereskedelem fejlesztésére — mondta az MTI-nek Allen Le­wis, a Brit Gyáriparosok Szövet­sége (CBI) 2 millió font (4 millió dollár) költségvetéssel meghir­detett kezdeményezésének elnö­ke. Orvosaink még maradnak A Szaúd-Arábiában dolgozó magyar egészségügyi kontingens megbízatása legfeljebb hat hó­napra szól, de a Honvédelmi Mi­nisztérium szeretné, ha minél előbb hazatérnének — közölte az MTI érdeklődésére tegnap reg­gel Keleti György ezredes, a tár­ca szóvivője. Elmondta: a hábo­rú befejeződésével azonban még nem ér véget a katonai gyógyító munka. A tárca most értesítést vár a szaúdi hatóságoktól, hogy meddig tartanak igényt a magyar szakemberekre. Kupa Mihály inteijúja Csien Csi-csen kínai külügy­miniszter közelgő magyarországi látogatása elő fogja segíteni a kétoldalú kapcsolatok fejleszté­sét — jelentette ki Kupa Mihály pénzügyminiszter az Uj Kína hír- ügynökségnek adott inteij újá­ban. A kedden készült, s az angol nyelvű hírszolgálatban szerdai keltezéssel kiadott interjú tegnap reggelig még nem jelent meg a kí­nai lapokban. A Fidesz Pozsonyban A pozsonyi magyar kulturális központ szervezésében, a Cse- madok pozsonyi székházában szerda este jó hangulatú találko­zón ismerkedhettek meg az ér­deklődők a Fidesz és a Magyar narancs című lap több politiku­sával, illetve szerkesztőjével. De­utsch Tamás, Hegedűs István, Tóth István, Bojár Iván András és Vágvölgyi András hallgatósá­ga zömmel fiatalokból tevődött össze. (Folytatás az 1. oldalról) Amerika kérni fogja az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehí­vását, hogy a testület gondos­kodjék a háború befejezéséhez szükséges lépésekről. A támadó hadműveletek fel­függesztésének feltétele, hogy Irak nem tüzel a szövetséges csa­patokra, és nem indít Scud-raké- tákat egyetlen ország ellen sem. Amennyiben Irak bármely felté­telt megsérti, a szövetséges csa­patoknak szabadságukban áll új­ra felvenni a harcot. Bush hangoztatta, hogy a koa­líciónak nem az iraki néppel, ha­nem vezetőikkel, mindenekelőtt Szaddám Huszeinnel volt viszá­lya; az iraki nép nem ellenség, nem törekszenek elpusztítására. A hadifoglyokkal jól bánnak, és várják a napot, amikor olyan ve­zetése lesz az országnak, amely kész békében élni szomszédaival — mondotta. Immár a jövőbe kell nézni, fej­tette ki az amerikai elnök, és be­jelentette, hogy James Baker külügyminiszter már a jövő hé­ten a térségbe utazik, hogy — egyetértésben a szövetségesek­kel — a békéről tanácskozzék. — A háború mögöttünk van, s előt­tünk a feladat, hogy potenciáli­san történelmi békét teremtsünk — fejezte be beszédét az ameri­kai elnök. XXX Tegnap reggel fél tíz órakor közölték, hogy Izraelben meg­szűnt a vészhelyzet, a továbbiak­ban nem szükséges gázálarcot hordani, le lehet szedni a fóliata­karókat az ablakokról és az aj­tókról, vagyis nem áll fenn többé a kémiai, biológiai és gáztöltetű rakétatámadás veszélye. Minden közintézményt megnyitnak, ki lehet menni az utcára. Az izraeli hadsereg teljes készültségben van, folyamatosan és állandóan figyeli a helyzetet, és amennyi­ben a helyzet változna, azonnal közli a polgári lakossággal a hír­közlő eszközökön keresztül. XXX John Major brit miniszterel­nök nevében kiadott írásos nyi­latkozattal köszöntötte tegnap reggel a brit kormány a háború végét. — Minden idők egyik leg­nagyszerűbb katonai vállalkozá­sa nyomán Kuvait felszabadult, az igazság helyreállt, a háború­nak vége. Csapataink csodálato­san harcoltak — olvasható a köz­leményben, mely a további teen­dőket illetően szóról szóra meg­egyezik az amerikai feltételek­kel. Douglas Hurd külügymi­niszter Washingtonból hazafelé utaztában azt mondta a BBC rá­diónak, hogy a brit csapatok nem vesznek részt a később esetleg felállítandó békefenntartó erők­ben. — A harcban részt vett csa­patokat, amint lehet, hazahoz­zuk — mondta. A béke alkalmá­ból a televízióknak nyilatkozó brit katonák elmondták: nagy megkönnyebbülés volt, hogy az akció sokkal könnyebben sike­rült, mint elképzelték. XXX Az Öböl-háborúban résztve­vő francia csapatok parancsno­ka, Michel Rocquejeoffre tábor­nok egy tegnap reggeli rádiónyi­latkozatában közölte, hogy az iraki csapatok beszüntették a harcot, és a francia erők is végre­hajtották a hadműveletek be­szüntetésére szóló parancsot. A francia erők mélyen Irak terüle­tén belül állomásoznak, így a tá­bornok egyelőre óvatosságra in­tett. A francia katonai tájékozta­tási szolgálat közlése szerint a csapatok továbbra is készültség­ben vannak, védelmi pozíciót foglaltak el. Valószínű, hogy az alakulat még jó néhány napig iraki területen marad, amíg létre nem jön a végleges megállapo­dás a tűzszünetről. A tájékozta­tási szolgálat azt is bejelentette, hogy a francia légierő nem foly­tatja a bombatámadásokat, de felderítő repüléseket végez. A politikai pártok vezetői teg­napi nyilatkozataikban egyönte­tű helyesléssel fogadták a harcok beszüntetését, de általában arra figyelmeztettek, hogy most olyan békét- kell teremteni, amely átfogóan rendezi a Közel- Kelet problémáit. A kormányon levő Szocialista Párt vezetősége már kora reggel nyilatkozatban fejezte ki megelégedését. GÁLA-VÁSÁR 3 NAPIG! Március 4—5—6-án 8—18 órai nyitva tartással az Egri IFJÚSÁGI HÁZBAN kedvezményes NŐNAPI és HÚSVÉTI előzetes vásárt rendez a GÁLA Kereskedelmi Vállalat. Nagykereskedelmi áron vásárolhatnak: női, férfi-, gyermek- hazai és importpólót, kötöttárut, szabadidőruhát, fehérneműt, férfiinget nagy választékban, többféle női harisnyanadrágot, zoknit, import és hazai kötőfonalat, különféle divatárucikkeket, sál, kendő, zsebkendő, olcsó tornacipő, felnőtteknek is, és még sok ajándékozási cikket. Minden kedves vásárlónk jól jár, ha felkeresi a GÁLÁT. Nagykövetségünk is visszaköltözik Amint visszaköltözik országába a kuvaiti kormány, s normalizód- nak az ottani életkörülmények, a magyar nagykövetség nyomban visz- szaköltözik Kuvaitba - közölte az MTI kérdésére Herman János kül­ügyi szóvivő. Emlékeztetett arra, hogy a magyar nagykövetséget hi­vatalosan nem zárták be, munkáját a tarthatatlan életkörülmények miatt szüneteltették, de ez idő alatt is folyamatos volt a Külügymi­nisztérium és a kuvaiti kormány közötti kapcsolat. A szóvivő el­mondta, hogy Bagdadból is a nagykövetség munkatársainak bizton­sága érdekében kellett a diplomatákat hazahívni. A visszatérésükre vonatkozó döntés meghozatalában a Külügyminisztérium tekintettel lesz az iraki belpolitikai viszonyok alakulására, annak letisztulására. f AZ ETV MÁTRAI BEGYŰJTÉSI ÜZEM- VEZETŐSÉGE MEGVÉTELRE FELAJÁNL 5 tonnás, fix platós, 1,5 éves IFA TEHERGÉPKOCSIT, FRISS MŰSZAKI VIZSGÁVAL. ÉRDEKLŐDNI: GYÖNGYÖS, PESTI U. 51. TELEFON: 37/13-498 V / f VIDEOTÉKA ^ GYÖNGYÖSÖN Kócsag út 17 sz. alatt (a dombon). VlCO-filmek nagy választéka! Nyitva: hétköznap és hétvégén is: I 9—11-ig, 14—19-ig. I A középpontba az utca rendőre kerül (Folytatás az 1. oldalról) A legfontosabbnak írták elő — többek között — a bűnözés növekedési ütemének szinten- tartását, a komplexebb munka­végzést, és az.új helyzetből adó­dó teendők végrehajtására törté­nő felkészülést. A lakosság és a rendőrség közötti bizalom hely­reállítását, valamint a pártokkal, önkormányzatokkal való kor­rekt kapcsolat létrehozását is szorgalmazni kívánták. Tervüket lényegében sikerült megvalósítaniuk, annak ellené­re, hogy nehezítette mindezt a rendszerváltásból adódó újra- struktúrálódás, a központi irányí­tás hibái, a belügyi dolgozók el­szegényedése, s nem utolsósor­ban az, hogy országosan is nőtt a bűnözés, jól felszerelt bűnban­dák alakultak, miközben a rend­őrség létszáma nem változott, sőt, technikai felszereltségük a mai napig is hiányos. Éppen ezért sok olyan intézkedést haj­tottak végre a vezetésben, az irá­nyításban, a szakmai munkában, amelyek révén eredményeket le­het felmutatni. A megerősített járőri létszámmal átszervezték például a járőri útirányt, és a há­rom fő irányban — Füzesabony, Kál, Poroszló — elérték, hogy minden napszakban a rendőrök intézkedni tudnak. Gond vi­szont, hogy közlekedési alosztá­lyuk nincs, pedig ezt a 3-as és a 33-as fő közlekedési útvonal igé­nyelné tőlük. Külön elismeréssel szólt a pol­gárőrségről a kapitány. A műkö­dési szabályzatukat ők dolgozták ki, és szakmailag is segítik vala­mennyiüket, amelynek hatása már kezd érződni, főleg Kápolna és Feldebrő községekben. Felké­szültek Sarud térségében a nyári idegenforgalomra és az ezzel já­ró bűnözési hullám megelőzésé­re, mert már a pillanatnyi helyzet sem felhőtlen: az utóbbi napok­ban is 15 hétvégi házat törtek fel a Tisza partján. Az önkormánya zat hathatósan segíti a létesíten­dő őrs felállítását. Azt is megemlítette a példák sorában, hogy míg 1989-ben 563 feljelentés érkezett hozzájuk, ad­dig tavaly már 1044, s ugyanígy nőtt a többi ügyek száma is. Kü­lönösen a tulajdon elleni bűncse­lekmények száma emelkedik fo­lyamatosan, ami nagy megterhe­lést jelent a kapitányság dolgo­zóinak. A rendőrség minden munka- területét bemutató beszámoló végén a városi kapitány az idei év főbb feladatairól beszélt, amely­nek központjába — mint mondta — az utca rendőrét állítják. Hatá­rozottan fellépnek a nem kívána­tos utcai jelenségek ellen, akár­csak a vagyon elleni jogsértők­kel, a bűnözőkkel és az ittas, ag­resszív gépjármű-vezetőkkel szemben. A beszámolóhoz nyolcán szóltak hozzá, közöttük dr. Jónás Pál ezredes, megyei rendőrfőka­pitány is, aki a városi rendőrség tavalyi működését jónak értékel­te. Szólt persze a rendőrség gondjairól, a napi kérdésekről is, amelyből az csendült ki, hogy minden olyan kezdeményezést köszönettel vesznek, amely munkájukat segíti és a bűnözés megelőzésére irányul, (fazekas) Egyre több munkanélküli, mind kevesebb állás (Folytatás az 1. oldalról) Tehát a járadékra jogosultság minimális feltétele négy éven be­lül legalább 360 nap munkavég­zéssel járó munkaviszony. Eb­ben az esetben összesen 180 na- ig jogosult a járadékra a mun- anélküli. Természetesen csak abban az esetben, ha egyéb felté­telek is teljesülnek, amelyek az eddigiekhez hasonlóak, tehát például nem tudnak számára megfelelő munkahelyet felaján­lani, vagy egyéb kereső tevé­kenységet nem folytat, stb. A já­radékra való jogosultság időtar­tama a munkaviszonyban töltött idő növekedésével arányosan, lépcsőzetesen növekszik. Maxi­mális időtartama 720 nap, azaz gyakorlatilag két év. A járadék mértéke a folyósítá­si időszakának első felében az utolsó munkahely által igazolt bruttó átlagkereset 70 százaléka, míg a második szakaszban a merték 50 százalékos. Lényeges új elem, hogy azok a munkanélküliek, akiknek a munkaviszonya „kilépett” vagy „felmondás a dolgozo részéről’’ munkakönyvi bejegyzéssel szű­nik meg, a jogosultsági időszak első 90 napjára elesnek a járadék folyósításáról. Ezzel arra kíván­ják ösztönözni a munkavállaló­kat, hogy tartsák meg munkahe­lyüket, saját maguk semmi esetre sem kezdeményezzék munkavi­szonyuk megszüntetését, ha új­bóli elhelyezkedésüket nem lát­ják biztosítottnak. Fontos — és az érintettek szempontjából kedvező — válto­zás, hogy ezentúl azok a pálya­kezdő fiatalok, akiknek még nem volt munkahelyük, megha­tározott feltételek esetében „pá­lyakezdők munkanélküli segé­lyében” részesülhetnek. Ennek főbb feltételei: a pályakezdő fel­ső- vagy középfokú oktatási in­tézményben két évnél nem ré­gebben szerezte oklevelét, már­cius elsejét követően a közvetítő szerv legalább három hónapig munkanélküliként tartja nyil­ván, s nem tudja számára az első munkahelyet biztosítani, illetve a munkaközvetítő szervvel az el­helyezkedés érdekében együtt­működik. A felsorolt változások a jelen­legi munkanélküli-segélyben, il­letve az átmeneti munkanélküli­járadékban részesülők ellátást nem érintik. Rájuk továbbra is a korábbi szabályok vonatkoznak. A Heves Megyei Munkaügyi Központ városi kirendeltségei­ben az ügyintézők a náluk jelent­kező munkanélkülieket termé­szetesen minden részletre kiterje­dően tájékoztatják. (G. L.) Szeretné, ha több lenne? Kösse le devizáját 1,3,6,9,12 hónapra! Kamataink 1991. február 20-tól Deviza­nem 1 hónap­ra 3 hónap­ra 6 hónap­ra 9 hónap­ra 12 hónap ra USD 5,469 5,625 5,531 5,625 5,688 DEM 7,781 8,125 8,094 8,125 8,125 CHF 7,063 7,125 6,938 6,875 6,750 GBP ' 12,656 12,406 11,813 11,281 11,281 ATS 8,250 8,438 8,313 8,313 8,375 CAD 7,750 7,625 6,906 6,781 6,719 NLG 7,656 7,781 7,375 7,438 7,500 FRF 8,375 8,563 8,500 8,563 8,594 ITL 9,375 9,313 9,250 9,250 9,188 Látra szóló kamat egységesen 2 %. Kezelési költség: 0,5 % forintban. Konverziós költség: 2,0 % devizában. Várjuk Önt Is az IBUSZ irodáiban! Egerben ügyfélfogadás 8—16 óráig, hétfőtől péntekig. Devizaszámla- és valuta-ügyintézés 8—15.30 óráig, hétfőtől péntekig és 8—12 óráig, szombaton. Gyöngyösön: hétfőtől péntekig 8—15.30 óráig. ^ / ^ ITT A TAVASZ! 'S. Kertbarátok-boltjainkban nagy választékban kaphatók a tavaszi lemosó permetezéshez szükséges vegyszerek! Üzleteink 1991. március 1-jétől, szombaton is nyitva tartanak: reggel 7 órától déli 12 óráig! Cím: 11. sz. Kertbarátok boltja Eger, Kistályai út 18. sz. Telefon: 13-118. 12. sz. Kertbarátok boltja Eger, Raktár u. 2. sz. Telefon: 13-214 f BIOFORM REFORMS Megnyitottam A GYÓGYNÖVÉNYEK és TERMÉSZETES ÉLELMISZEREK boltját, ahol: teakeverékek, aroma­terápiás gyógyításhoz illóolaj-készítmények, speciális készítmények kaphatók. Baginé Tokár Julianna természetgyógyász Gyöngyös, Kossuth L. u. 42. Nyitva: hétfőtől péntekig 10-17-ig s EZ MÁR ÖNNEK IS MEGÉRI! EGY JÓ AJÁNLAT A TRADER Kft.-től IBM PC/AT/40 HDD: 78900 Ft+ÁFA, (12 Mhz, 1 Mbyte RAM, 1,2 Mbyte FDD, 40 Mbyte HDD, 14” mono monitor, 101-es bill., baby ház). Ugyanez VGA monitorral 106900 Ft+ÁFA. SZÁLLÍTÁS RAKTÁRRÓL, VAGY RÖVID HATÁRIDŐVEL! Készpénzfizetés! TRADER Kft. Eger, BródySándorút5. * Tel/fax: 36/25-006 . wy—---------------------------------­r Köszönetét mondunk mindazoknak, akik BARTÓK BERTALAN temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család ' Mély fájdalommal N tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, anya, nagyanya, testvér MAR GÁBORNÉ sz.: Ivády Zsuzsanna elhunyt. Temetése 1991. március 1-jén 10 órakor lesz az egri Hatvani temetőben. Gyászoló család

Next

/
Oldalképek
Tartalom