Heves Megyei Népújság, 1989. január (40. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-02 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XL. évfolyam, 1. szám ÁRA: 1989. január 2., hétfő 4,30 FORINT MA MÁS DOLOG POLITIZÁLNI „Eddig a legjobb akaratom ellenére sem tettem annyit, mit valójában várnak tőlem” — mondja Tótpál Jánosné, a/, új, hatvani első titkár. (3. oldal) A VONAL VÉGÉN: BICSKEI BERTALAN Az új szövetségi kapitány: „...a spanyolok mögött második­ként mi zárjuk a világbajnoki selejtezőt (6. oldal) MIT VÁR AZ ÚJ ÉVTŐL? Válaszol az egri érsek, a képviselő, a muzeológus és az adószedő. (8. oldal) AZ EMBEREK SZIGORÚ ÍTÉLETET VÁRNAK A lőrinciek az ikergyilkosról. (8. oldal) Gorbacsov üzenete az amerikai néphez: J ókívánságok és hála Az elmúlt év igen gazdag volt rendkívüli jelentőségű esemé­nyekben — egyebek mellett ezt hangsúlyozta Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, államfő az amerikai néphez intézett újévi üzenetében. A szovjet vezető emlékeztetett arra, hogy 1988- ban kedvező változások jelle­mezték a két nemzet, a két állam viszonyát. A kétoldalú kapcsola­tok mára a korábbinál sokkal di- amikusabbá, emberibbé váltak — hangsúlyozta Gorbacsov. Megállapította: a két ország jzelebb került egymáshoz, s mind az Egyesült Államokban, mind a Szovjetunióban sokkal többet tudnak immár a másik félről. A félelem és a gyanakvás légkörét most már a bizalom, a kölcsönös rokonszenv érzése kezdi felváltani — tette hozzá. A Szovjetunió — mondotta — a kapcsolatok lehető legtelje­sebb kiszélesítése mellett van. Reményét fejezte ki az iránt, hogy erről az Egyesült Államok­ban is hasonlóképp gondolkod­nak, s így — fűzte hozzá — derű­látóan tekint a két ország viszo­nyának jövőbeni alakulása elé. Gorbacsov kifejtette: 1988 úgy marad meg az emberek em­lékezetében, mint az az eszten­dő, amelyben megkezdődött a legfenyegetőbb fegyverfajta, a nukleáris fegyverek leszerelése. Mindemellett számos egyéb jele is volt tavaly annak, hogy rendkí­vül fontos és kedvező irányú vál­tozások kezdődtek a világban. Ennek alátámasztására Gorba­csov megemh'tette az afganisztá­ni válság rendezése felé tett lépé­seket, az iráni-iraki fronton lét­rejött fegyvemyugvást, a Délke- let-Ázsiában és Afrika déli ré­szén tapasztalható enyhülő fe­szültséget. Gorbacsov meleg szavakkal emlékezett meg az örmény ka­tasztrófa nyomán világszerte megnyilvánult együttérzésről és külön is hangot adott a Szovjetu­nió hálájának a tragédia után ta­núsított amerikai segítőkészsé­gért. Végezetül kifejezte jókí­vánságait az Egyesült Államok­nak, üdvözölte az új esztendő al­kalmából az amerikai népet, amelynek békét, egészséget, jó­létet kívánt. A franciák ízlése Ben Johnsont is díjazta Az év embere: Cuellar A francia rádió, a Paris-Match és az FR3 televízió világméretű felmérésében Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár lett az év embere. Második helyen végzett csekély különbséggel lemaradva Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, aki tavaly az év embere volt. A harmadik helyen mögöt­tük, messze lemaradva, az év ne­gatív szenzációja áll, az olimpián aranyérmétől dopping miatt megfosztott kanadai rövidtávfu­tó: Ben Johnson, aki megelőzte Reagan amerikai elnököt. A francia rádió nemzetközi adása (RFI) ezúttal hatodik al­kalommal kérte hallgatóinak szavazatát és 32507 levelet ka­pott a világ 108 országából. Az eredményben erősen közreját­szott az RFI hallgatottságának földrajzi megoszlása és a szava­zás technikája. Minden válaszo­lótól egy képzeletbeli dobogó három helyére kértek jelölést, s az így súlyozott válaszokat ösz­szesítették. Döntően esett latba, hogy a szavazatok kétharmada a rádió legrendszeresebb hallgató­itól : Afrika országaiból került ki. Az RFI eredményt összegező vitaműsorában tüstént rámuta­tott, hogy Gorbacsov négy föld­részen is elsőnek bizonyult, Afri­ka túlnyomó részvétele billentet­te a mérlég nyelvét az ENSZ-fő­titkár javára. A szovjet vezető kvázi duplázása az utóbbi évek páratlanul hatásos politikai egyéniségét mutatja, míg Cuellar ez évi sikere lényegében a világ- szervezet hatékonysága növeke­désének elismerését. Maga a fő­titkár úgy nyilatkozott az egye­nes adásban, hogy „nem is hi­szem, hogy kiérdemeltem ezt a címet. De örülök neki, mert eb­ből is látszik, hogy az ENSZ-t egyre jobban ismerik szerte a vi­lágon. A diplomata feladatának mindig a béke egyengetését tar­tottam.” Kötetlen felhasználásra 60 milliárd dollár Japán kormányhitel Magyarországnak A japán kormány döntése alapján a Japán Export-Import Bank kötetlen felhasználású, 60 millió dollár értékű hitelt nyújt Magyarországnak. Az erről szó­ló hírt vasárnap, az év első nap­ján közölte a Nihon Keizai Sim- bun, a távol-keleti ország vezető gazdaságpolitikai napilapja. A tokiói kormány annak ellenére a hitel nyújtása mellett döntött, hogy a washingtoni szenátus 1988 őszén határozatot fogadott el a kötetlen hitelek folyósításá­nak felfüggesztéséről a Szovjetu­niónak és a kelet-európai orszá­goknak. A japán lap szerint a döntés meghozatalánál a tokiói kor­mány figyelembe vette, hogy Magyarország tagja a Világ­banknak, a Nemzetközi Valuta­alapnak, és a szocialista orszá­gok közül elsőként létesített gaz­dasági kapcsolatokat Dél-Kore- ával. Mindez azt mutatja, hogy a magyar gazdaságpolitika a szo­cialista országoké között a leg­nyitottabb. Amennyiben a ma­gyar gazdaság továbbhalad meg­kezdett útján, további hitelek nyújtását is kilátásba helyezi a ja­pán kormány — írta a Nihon Ke­izai Simbun. Harsány óévbúcsúztatás, csendes évkezdés Megint csak — nem először az utóbbi években — kikeleti sze­lekkel, tavaszi verőfénnyel kö­szöntött be az új esztendő. A harsány óévbúcsúztató, szilvesz­ter éjszakája után csendes vasár­napra, józan reggelre ébredt az ország. Tarka forgatagra már csak a széttaposott, színes szer­pentinek, a citromsárga, égszín­kék, jajvörös és hupüila konfetti- pöttyöcskék emlékeztetnek, za­jos mulatságra pedig az elhajított trombitatölcsér, a járda mellé sö­pört üvegtörmelék, s néhány ta­valyról bódult ténfergő. Ami hajnalban még deres volt — teJ tőn a cserép, utcán a flaszter, bokron a tavalyi levél — reggelre nedvesen, frissen mosdatva tün­dökölt. A korhelylevest meget­ték, az asztalokat leszedték, a konyhákban rendet tettek, a vendégeskedők hazaindultak, az emberek 1989 első napján abban reménykedtek, hogy vigasság­szerző új esztendőnek nézünk elébe. Elmúlt ez a szilveszter is. A nagyobb szállodákra kikerült a Szerpentinek között a Hotel Egerben Említettük,hogy a telt ház táb­lák majdhogynem minden helyre kikerültek, de ezzel együtt is az emberek nagy részénél a kény­szerű takarékosság jegyében telt el az ünnep. A szokottnál keve­sebbeknek tellett a mulatságok­ra. A vékonyabb pénztárcájúak otthon, családi körben, tévé előtt búcsúztatták 1988-at, bízva ab­ban, hogy az idei év több örömet hoz számukra. telt ház tábla. Például a fővárosi Atrium Hyattban a szokásos NSZK-beli és ausztriai vendége­ken kívül sokan érkeztek Olasz­országból és Svájcból. A Hilton­ban NSZK-beliek és osztrákok voltak a legtöbben. A Vigadó­ban mintegy 400 olasz szórako­zott önfeledten. S a margitszigeti Termál Szállóba is jóval többen érkeztek az idén az itáliai félszi­getről mint régebben. Akadtak külföldiek — még­pedig japán és német turisták — a Hotel Egerben is, ahol a Park Szálló és az Eger Hall vendégei­vel együtt mintegy 600-an mu­latták át az éjszakát. Kétféle me­nü között választhattak. íme az egyik: a koktélt fácánerőleves követte fiirjtojással, azután töl­tött pulykamell került az asztalra Kumberland mártással, amit ro­pogós malacsült követett vörös­káposztával. Ezt követően szer­vírozták fel az ünnepi habos tor­tát, a vegyes sajttálat s a kávét. Éjfélkor durrantak a pezsgős­üvegek, s aki még bírta, az füstölt tarját ehetett úgynevezett Szé- passzony-völgyi saláta kíséreté­ben. Itt kisorsolták az újévi mala­cokat is. S aki bírta, hajnali ötig rophatta a táncot. A megye szállodáinak, étter­meinek nagy részében ugyan­csak telt ház volt. A gyöngyösi Kékes étteremben 130-an, a hat­vani Búzavirág étteremben több mint százan vigadoztak, több­nyire a helyiek s a környező tele­püléseken élők. Hasonló szám­ban búcsúztatták az óévet a he­vesi Akác étteremben is. Ünneprontók iinináim hagyomány, hogy sziivcsziel éjfélkor sok-snk egri összegyűlik a Dobó téren. Mii tagadás, irigylésre méltó ez a kezdeményezés. Barátok szorongatják egymás kezét, békés, boldog új évet kívánva. Vasárnapra virradóra is több százan fordultak meg itt, vi­szont olyanok is az ünneplők közé keveredtek, akiknek ekkor már a kijózanítóban lett volna a helyük. Közülük nem is egy fura módját választotta az ismerkedésnek. Pezsgősüvegük du­gójával ismeretlen emberek fejét vették célba, sőt, akadt olyan, magáról megfeledkezett siheder is, aki magával a pezs­gősüveggel célozta meg a másikat. Néhánvan pedig annyira nem bírtak az erejükkel, hogy hulladékgyűjtő edényeket borí­tottak fel, ablakokat, vitrineket zúztak be. Ha így foly tatják, aligha lesz számukra békés az idei eszten­dő. Húzd rá ci­gány! Almába hara­pott a malac (Fotó: Gál Gábor) Tovább pörög a mókuskerék — Én inkább az elmúlt év­re emelem poharamat — mondta éjfélkor egyik bará­tom, miután a mulatozó tár­saság csendben végigállta a Himnuszt. — Ezt is tűrhetően túléltem. Vajon hányán voltak, akik hasonlóképpen vélekedtek szilveszter éjszakáján? Meny­nyien, akik az önkizsákmá­nyolás szintjén hajtják magu­kat, hogy családjuknak bizto­síthassák a korábban elért szintet, s épp csak lélegzetvé­telnyi pihenést engedélyez nekik az év vége? Mennyien, akik lemondva a kis haladá­sért aránytalan erőfeszítést követelő harcról, napról nap­ra szembenéznek szűkülő le­hetőségeikkel? Mi bátontót lehet mondani az új év beköszöntével nekik, akik magukat becsapottnak, helyzetüket kilátástalannak érzik? Vigasztalja-e őket, hogy miközben ők napi gon­dokkal küzdenek, egy szűk rétegnek elegáns villára, nyu­gati autóra, bejárónőre, távoli utazásokra is futja. Elvárhat­juk-e, hogy a megélhetés haj­szájában lelkesen bólogassa­nak a közben megszületett, vitathatatlan eredményekre? Hiszen, ha azt mondom: szerkezetátalakítás, ráfele­led: munkanélküliség. Ha azt hallod: világútlevél, vissza­kérdezel: mire elég a 20 ezer forintos keret? Ha az egyszin­tű árrendszer fontosságáról győzködlek, a növekvő inflá­cióval vágsz vissza. Modern adórendszer bevezetése? He­lyes, feleled, de miért etióp bérekkel? Ha arra figyelmez­tetlek, hogy a kormány is ne­héz helyzetben van, rávágod: hát még mi, kisemberek, akik ezt a döcögős útkeresést fi­nanszírozzuk! Ha a demokra­tizálódó közéletünkre hívom fel a figyelmedet, azt tanácso­lod: beszéljem ezt meg in­kább a szintén szervezetet alapító régi és új sztálinisták­kal... Olyan helyzet ez, amikor önmérsékletre van szükség minden oldalon, és mivel a tü­relem fogyóeszköz, határo­zott léptekkel tovább kell vin­ni a reformot, nem felemás tűzoltó-intézkedésekkel lejá­ratni. Ugyanakkor meg kell találni a módját, hogy ezek már ne a lakosság vállát nyomják. Az ember, ha már nem búja, lerázza magáról a terhet. De vajon meddig kell még ezt a „súlyfelesleget” ci­pelni? Egyes szakértők 3-4 évet, mások jóval többet jó­solnak. Honnan vehetünk még erőt ezen évek átvészelésére, ha már szinte minden tartalék kimerült? Hiteink apályával is maradt még egy kötelessé­günk : gondolni a jövő nemze­dékre. Kezünkbe kapaszko­dik, hozzánk bújva csacskasá- gokat fecseg, új játékokért sír a jövő. Ha más már nem is, gyermekeink sorsán érzett aggódás újra és újra betaszít bennünket a mindennapok mókuskerekébe. Vidámabb szilveszterekért megújuló ne­kifutásaink közben persze nem felejtjük el a slágert dú- dolgatni: „Nekem nem ezt ígérték, kérem...” Koncz János

Next

/
Oldalképek
Tartalom