Népújság, 1988. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-12 / 61. szám

NÉPÚJSÁG, 1988. március 12., szombat 7 nmim hft Bubik, a zenész A Nemzeti Színház társulatának fiatal tagjait már- már legendás nemzedékként emlegetik. Tény, hogy több kimagasló tehetségű színész szerepel a húszas éveik végét taposó korosztályból. Elég csak Kubík An­na vagy Euntek Frigyes nevét említeni, akik már több színpadi és filmes produkcióban bizonyítottak. Közéjük tartozik Bubik István is. aki szintén számos jelentős alakításon túl van. Játszotta Ádámot az Ember tragé­diájában, az Öriás című film főszerepét, s legutóbbi nagy sikerét az István, a királyban aratta. Bubik István a Budapest Sportcsarnok­ban rendezett Maradj köztUnk- koncerten konferál A zonban, aki figyeli mun­kásságát, tudja, hogy más műfajokban is otthonosan mozog. Nemrégi­ben alakult a Maciimba el­nevezésű zenekar, amelynek Bubik a dobosa. Mikor te­lefonon hívtam, elsőként ar­ról kérdeztem, hogy más pá­lyatársaikhoz hasonlóan ter- vezneik-e nagylemezt? — Ez elsősorban nem raj­tunk múlik — válaszolta Bu­bik István. — De ha most felajánlanák a lehetőséget, akkor bizonytalan lennék. Szerintem ugyanis egy al­bumhoz még korai stádium­ban vagyunk. Nincs még ön­álló stílusunk, egyelőre job­bára csak ismerkedünk egy­mással. — Nem szokványos, hogy színészek rockzenekart ala­kítanak. Hogyan jött össze ez a csapat? — Mielőtt mostani pá­lyánkra léptünk, valameny- nyien zenéltünk. Akad, aki az Apostol zenekarban, más a vendéglátóiparban, ne­kem pedig amatőr együtte­sem volt. Negyedéves főis­kolásként kezdtünk muzsi­kálni alkalomszerűen, s a későbbiek során alakult ki az a nyolctagú gárda, ame­lyikkel úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk. — Miből áll a repertoár? — Ezt egyelőre meghatá­rozza, hogy mivel különbö­ző színházakban játszunk, nehéz összeegyeztetni a pró­bákat. így műsorunk 80 szá­zaléka a nagy slágerek kö­zül kerül ki, a Santanától a Beatlesig. Jelenleg még csak öt-hat saját számunk van, s törekvésünk, hogy az arány megforduljon. — A másik „kiegészítő te­vékenység”, amely Bubik István nevéről az ember eszébe jut: a sport. . . — Az utóbbi időben saj­nos erre is egyre kevesebb idő jut, sokszor örülök, ha néhány órát tudok aludni. Aktívan lovagolok, s nem­régiben egy öttusaversenyen is részt vettem. Korán reg­gel jut elsősorban idő arra, hogy tréningezzem. — Természetesen a leg­fontosabb a színpad. Melyek a jelenlegi feladatok? — Egy új Szörényi—Bródy rockballada, a Fehér Anna bemutatójára készülünk. Ez június elején lesz a Várszín­ház udvarán, majd Szegedre visszük a darabot, s az új évadban lesz látható ismét Budapesten. A premierre dupla nagylemez készül, en­nek felvételei is folynak. Március 15-én én énekelem a Nemzeti Múzeum előtt a Nemzeti dalt. Ezenkívül most próbálom az Advent a Har­gitán című Sütő András-drá­mát, ugyanis külföldre megy forgatni Funtek Frigyes és az ő szerepét átveszem. — Film? — Száraz György írásából rendezte András Ferenc az Ítéletidő című filmet, amely­ben játszom. Ez még nem szerepel a mozikban. Más Hajdan, az Egri Diákcent­rum egyik szervezőjeként ke­zembe akadt egy tájékozta­tó füzetecske. Szimpatikus, bajuszos fiatalember aján­lotta magát és műsorát — cseppet sem tolakodóén. Maksa Zoltán a neve. Meg­hívtuk .. . Időközben elterjedt a hír: súlyos beteg, kórházban fek­szik. sorra visszamondja a fellépéseket. Bölcs belátás­sal tehát egyetlen plakátot sem tettünk ki a városban, szórólapokat sem osztogat­tunk. A kijelölt napon pe­dig csendesen üldögéltünk az Ifjúsági Házban, a jól vég­zett munka örömével. Az el­lenpropagandánk ugyanis megtette a hatását, senki sem jelentkezett jegyért. .. Ekkor toppant be Maksa. Kicsit sápadt volt ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel kérdezte, hová kell mennie. Megrökönyödve lestünk rá, mondván: hát te nem vagy kórházban? — De, voltam — feleli vigyorogva — egy napig. Amit viszont megígé­egyelőre nincs, hiszen kevés időm van a forgatásra, rá­adásul nem sok produkció­ban érdemes részt venni . . . (kovács) rek, azt megtartom, így az­tán most itt vagyok . . . Inkább ne lennél — só­hajtoztam magamban. Szé­gyenben azonban nem ma­radhattunk. Amíg ő kiért az érsek-udvarbeli színpadhoz, mi gyorsan összetoboroztunk közel húsz, arrafelé lézengő turistát, szünidejét töltő diá­kot. Szereztünk egy techni­kust és egy mikrofont. Ami — mint később kiderült — nem működött. Eltelt vagy fél óra a szerelésével — hiá­ba. Ekkor Maksa Zoltán úgy döntött, hogy ő bizony fel­áll a színpadra, kicsit ki­ereszti a hangját — ha húsz embernek, hát annyinak. És ekkor jött a „csakazért- ismegmutatom”. Szinte rep­kedett a pódium előtt, szug- gerálta a nézőket, ontotta a poénokat — és bejött ne­ki .. . A végén közel százan tapsoltak, élvezték a hu­mort, ő pedig elégedetten tá­vozott. Megtette a dolgát... Maksa Zoltán ma délelőtt lesz a dobós diáknapok, a Népújság-hét vendége. (dór os) Maksa tartja a szavát... Új pedagógia születése Gondolatok Makarenko centenáriumán Ezekben a napokban Ke­leten és Nyugaton, a világ számos országában meg­emlékeznek Anton Szem- jonovics Makarenkóról, a klasszikussá vált szovjet pedagógusról, a szocialista nevelés, az új pedagógia kiemelkedő személyiségé­ről, az egyetemes neve­léstörténet nagy alakjáról, aki száz éve született. Hogyan él Makarenko a mai, magyar iskolában ? Tet­te fel a kérdést az egyik elő­adó az akadémiai emlékülé­sen. Sehogy! Adta meg a választ a maga fogalmazta kérdésre. Majd indokolt is: A mai magyar pedagógus generációk számára Maka­renko nem példa. Hiányoz­nak nálunk a helyi közös­ségek, olykor „címkéket” ta­nítunk, „papírcéljaink” van­nak, a klasszikusra való hi­vatkozás sokszor torz. Az ér­tékek zavara, a nevelés vál­sága a makarenkói életmű­vet sem hagyta érintetlenül, eredetiben még a pedagógus- jelöltek sem olvassák már Makarenkót.. . Olyan időket élünk, mi­kor a tiszteletkörök helyett a kritika sikeres. Már-már az a benyomás keletkezhet, hogy egyesek csak a prob­lémákat látják. Az eredmé­nyekre való hivatkozás nem sikk, a klasszikusok idézése is sok esetben hitelüket vesz­tett, a „magister dixit”, a te­kintélyelv a múlté ... Mi, ötvenesek Makarenkó- val, mint az új ember ko­vácsával találkoztunk elő­ször. Jól emlékszünk a mű klasszikusnak kijáró magyar- országi fogadtatására. Az életműhöz az egyetemi évek hoztak közelebb. Számunkra még nem csupán neveléstör­téneti fejezet volt Makaren­ko. Hittünk tanítása igazá­ban. követői szerettünk vol­na lenni, hiszen tudtuk, hogy köteteit maga az élet írta. Nemcsak vallotta, hogy „az új pedagógia nem az íróasztal melletti elmélkedés kínos erőfeszítéseiből szüle­tett, hanem emberek eleven mozgásából, a valóságos kö­zösség hagyományaiból és reakcióiból, a barátság és fegyelem új formáiból”. Bíz­tunk abban is, hogy sike­rült elfogadtatnunk minden­kivel megállapításait: csak az emberben lehet látni iga­zán a távlatot, a holnap örö­mét, úgy kell tisztelni a sze­mélyiséget, mint ő. nem sza­bad „nehéz gyermekanyag­ban” gondolkodni. hiszen senki nem születik nehezen nevelhetőnek, hogy egész éle­tünkben a pozitív tulajdonsá­gokra, vonásokra kell támasz­kodni. hogy közösségi társa­dalmat kell fejleszteni olyan közösségek révén, amelyekben az egyén nem szorul háttérbe, sőt minden másnál jobban valósítja meg önmagát... Vele együtt vallottuk. hogy „korunkhoz és forradalmunk­hoz csupán egyetlen szerve­zési feladat lehet méltó: olyan módszer kialakítása, amely egységes és átfogó ugyan, de ugyanakkor min­den egyénnek lehetőséget ad arra, hogy kifejlessze képes­ségeit, megőrizze egyénisé­gét”. Lassan leszoktunk arról, hogy eredetiben olvassuk írá­sait. hogy a hallgatóink ke­zébe adjuk, hiszen az 1955- ben megjelent hétkötetes vá­logatást már a könyvtárak­ban sem lehet megfelelő pél­dányszámban megkapni. Az 1965-ös már csak kétkötetes Makarenko-válogatott az élet­mű iránti szerényebb érdek­lődést tükrözi, amit betetőz a centenárium előtt egy év­vel megjelent; csupán egy­kötetes antológia. Vajon va­lóban az érdeklődés apadt-e el az életmű iránt, vagy szán­dékkal ítéltük feledésbe azt hazánkban? „Miközben mind a kapitalista, mind a harma­dik világ országaiban foko­zódik a makarenkói gondo­latok elterjesztése —- álla­pítja meg dr. Petrikás Ár­pád professzor, a Mákaren- ko-antológia szerkesztője — itthon depresszió tapasztal­ható." Jellemző, hogy jelenleg Nyugat-Németországban egy a miénknél lényegesen tel­jesebb sorozatban adják ki Makarenko műveit, Lengyel- országban világszerte elis­mert Makarenko-kutatás fo­lyik Lewin professzor veze­tésével, nálunk csak az el­múlt évben kezdődött el in­tézeti műhelymunka Pécsett dr. Gáspár László irányítá­sával. A klasszikussá vált élet­mű elemzése, időszerűségé­nek. korszerűségének igazo­lása, hisszük, nem csupán a centenáriumnak szól! Bár sokan* állítják, hogy évfor­dulós nemzet lettünk, hisz sűrűn rendezünk ünnepsége­ket, megemlékezéseket, idé­zünk eseményeket, már-már elfeledett személyiségeket, hogy aztán újra a hallgatás következzék. Reméljük, hogy Makarenko esetében mást hoz a jövő. Talán a centenárium al­kalmas a lelkiismeret éb­resztésére is, az értékek új­bóli felismertetésére, az időt álló elmélet gyakorlati megvalósítására. Akkor cse­lekszünk helyesen, ha a cen­tenáriumon nem ünnepeljük Makarenkót — hiszen az ün­neplést ő maga is a legke­vésbé kedvelte —, de sok­kal inkább élünk a tanításai adta lehetőségekkel, ha klasz- szikussá vált pedagógiai el­méletét a gyakorlattal öt­vözzük. Nagy Andor Belvárosi udvarok A pesti belváros egyik legszebb udvara az Arany János utca 15-ben található. Flóra istennő szép szobra, a vörös márvány kút, a gondosan ápolt gyep, és a rózsalugas a ház lakóinak öntevékenységéről tesz bizonyságot (MTI-fotó: Fényes Tamás — KS) „A vezércikkek módján...?!’’ A Mikroszkóp Színpad igazgatójával és színészeivel készített riportban hangzott el a címül idézett nyelvi forma. A kissé ironikus fel­hanggal megfogalmazott mondat teljesebb alakjában így formálódott: „A korsze­rű politikai kabaré monda­nivalóját nem szabad a ve­zércikkek módján nyelvi formába önteni.” (Televízió Stúdió, ’88 1988. febr. 9.). Érdemes elgondolkodni azon: mi rejlik a kritikai éllel elmondott megnyilat­kozás mögött. Annál is in­kább, mert nem éppen jó minősítést takar pl. ez a gyakran hallható és olvas­ható jelzős szerkezet sem: Vezércikkes közéleti nyelv- használat. Ma már nemcsak a szak­mai közérdeklődés előteré­be került annak a megvizs­gálása: mi is jellemzi a vezércikknek, mint sajátos publicisztikai műfajnak té­mafelvetését, a mondanivaló megszerkesztését és nyelvi formába öntését. Az átlag­olvasók nagy tábora nap mint nap a maga módján alakítja véleményét, s a hozzánk eljuttatott leve­lekben kritikáját is a napi­lapok hasábjain egyre gyakrabban megjelenő ve­zércikkekről. Az olvasói és a szakmai megméretésben vannak kö­zös negatívumokra utaló megjegyzések, s valószínűleg ezekre gondoltak az idézett riportokban részt vevő szí­nészek is kritikájuk mon­danivalóját illetően. Külö­nösen hibáztatják, hogy fe­leslegesen sok didaktikus felhang terheli a nyelvi for­málást. A politikai tanulsá­gokra összpontosító szerzői szándékot sem tartják min­dig célravezetőnek. A kény­szeredett magyarázgatás nem sugall egyértelmű ál­lásfoglalást, s a közvéle­mény irányítása vagy a po­litikai receptírás gyakorla­tának tetszik, vagy a köz­hlyekben dúskáló retori- cizmusnak. A magunk részéről azon­ban azt is ki kell emelnünk: a sajtó szakemberei ma már a vezércikkírásnak mester­ségbéli fogásait jól ismerik, és alkalmazzák. Megfelelő szakmai és erkölcsi érzé­kenységgel találják meg a legidőszerűbb tematikát, A közéletiség, a közérdek, a közügy elvi és gyakorlati kérdései kerülnek a szer­zők érdeklődésének előteré­be. S nem véletlen az sem, hogy napjaink vezércikkei­nek nyelvi megformálá­sában ezek a szavak kap­nak kulcsszerepeket: köz­tudat, közmegegyezés, köz- meggyöződés, közérzet, közhangulat, közbizalom, közgondolkodás, közérdek­lődés, közvélemény, köz­megelégedés stb. Magától értetődő, hogy a korszerű és a köznyilvános­ságnak szánt mondanivalót közérthetően illik megfogal­mazni, s nem válhat köz­hiedelemmé, hogy csak a közkeletű, a közhelyes nyel­vi formák alkalmasak a széles olvasóréteg infor­málására, meggyőzésére. Ol­vashatunk olyan vezércik­keket, amelyeknek szerzői „a közhely biztonsága” (Illyés Gyula) fedezetével fogalmaznak, s még kérked­nek is vele, hogy a közhely­szerűségeket nem lehet fél­reérteni. De nem is késztet­nek a mondanivaló átgondo­lására, s a jó értelemben vett propaganda elfogadá­sára. Szinte közhiba nap­jaink vezércikkeiben, hogy az eleven sodrású és a meggyőző érvekkel telített tartalmas nyelvi formákat a feleslegesen sűrűn hasz­nált bizony helyettesíti. Az egyértelmű és egységes köz­vélemény kialakításának is gátjává válhat az idézőjelek ölelésébe kényszerített sza­vak túltengése a vezércik­kek nyelvi szövetében. Dr. Bakos József Mindennapi nyelvünk

Next

/
Oldalképek
Tartalom