Népújság, 1988. február (39. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-13 / 37. szám

NÉPÚJSÁG, 1988. február 13., szombat 9 mién apróság számít . . . Mé- i/ik című filmben fiát követeli meg. Színészek, -ászok, sminkesek, díszlet­képviselői figyelik a rende- Dialóg Filmstúdió Vállalat t alkotások forgatásából ra­jzó pillanatot. lásthy György rendező a S/e fyik gyereks/.ereplőt Önállóság —feltételek nélkül A Dialóg Stúdió Vállalat igazgatója Bacsó Péter Kossuth-díjas filmrendező. Nem kell bemutatnunk öt olvasóink számára, hiszen aligha akad aki nem ta­lálkozott alkotásaival. A Tanú, a Jelenidő, a Ki beszél itt szerelemről vagy a Te rongyos élet megannyi si­ker! S még sorolhatnánk a címeket. Munkássága mel­lett még alkotóműhelyt is vezet, irányításával a Dia­lóg határozott arculatot ka­pott. Az értékes örökségei vállalva, a megújulást ke­resve sok izgalmas produk­ció „gazdája” a stúdió. Be­szélgetésünk elején arról kérdeztük, hogy honnan az elnevezés, miért válasz­tották ezt a „címkét". — Nem véletlen, hogy Dia­lóg a stúdiónk neve — vá­laszol Bacsó Péter —. talán mi törekszünk a legtudato­sabban az alkotóműhelyek közül a párbeszédre a kö­zönséggel. Szerintünk min­den film a nézők számára készül, s ezt az alapigazsá­got nem lehet figyelmen kívül hagyni. — Nemrégiben változás történt a filmgyártásban: vállalati formában működ­nek. Mit jelent ez a for­dulat? — Kivívtuk az önállósá­got, de nem teremtődtek meg annak alapvető felté­telei. Rendkívül nehéz most a helyzetünk, szinte siral­mas. A lépés célja az lett volna, hogy több és olcsóbb alkotás készüljön, arról már nem is beszélek, hogy jobb is. Mindenki azt szerette volna, hogy gyártási alter­nativa alakuljon ki. ne le­gyünk kiszolgáltatva a MAFILM-nek. Áz is nél­külözhetetlen volna, hogy a siker vagy a bukás vissza­tükröződjön munkánkban. Nem sikerült azonban olyan közgazdasági rendszert ki­alakítani. amelyben a jegy­bevétel ösztönzi tevékeny­ségünket. — Egy vállalatnak már gazdálkodnia kell, hogyan birkóznak meg ezzel az új feladattal? — Különleges helyzetben vagyunk. Az ez évre terve­zett filmjeinket részben már tavaly elkészítettük. Így például a Szerelem má­sodik vérig vagy a Dublő­rök éjszakája hitellel való­sult meg. A fedezetet az év végéig kapjuk meg ezek­re. Így a hátralévő hóna­pokban csak két alkotáson dolgozunk, az egyik András Ferenc rendezésében szüle­tik meg Dohai Péter a Va­don című regénye alapján, míg Tímár Péter mai témá­jú müvet forgat. Ez a mi­nimális programunk. meg természetesen az, hogy tal­pon tudjunk maradni. — Mennyibe kerül ma egy átlagos film? — Tavaly még tizennégy millió forintot mondtam vol­na. idén már 20 millión alul nemigen állnak szóba ve­lünk. Így emelkednek a szolgáltató vállalatok árai. Nem vagyok optimista, ön­áltatás volna: nagyon so­kat küszködünk. — Általános ez a helyzet jelenleg? — A 'testvérvállalatok sem állnak sokkal különbül, bár a mi körülményeink sanya­rúbbak. Ez a ..büntetésünk” azért, mert többet dolgo­zunk. Bankhiteleket kellett felvenni már a forgatása­inkhoz. Nagy ellentmondás, hogy tolonganak a pénztá­raknál amikor a Szerelem második véri g-et vetítik, s a költségeit nem tudjuk ki­fizetni. Az első rész 1.2 millió nézőt vonzott a mo­zikba. A kritika ugyan el­lentmondásosan fogadta, de óriási jelentősége van ab­ban. hogy a fiatalokat hoz­zászoktatta a hazai film­hez. •• — Keveset tudunk arról, hogy miként is fest a szak­májukban a kereskedelem, mennyit jövedelmezhet az alkotók számára egy-egy mű? — Minden alkotást 600 ezer forintért adunk el a MOKÉP-nek. Itt nincs kü­lönbség. A rendező, illetne az operatőr részesülhet a jegybevétel egy bizonyos százalékából. — Úgy tudom, hogy a Moziklip esetében valami­lyen másfajta konstrukció­val kísérleteztek ., . — Valóban, de az hamar kútba esett s a hagyomá­nyos módszert alkalmaztuk. — Vállalatként azért le­hetőségük volna piacokat is keresni, vagy van ennek va­lami akadálya? — Törekszünk ilyesmire is. az én új filmemet pél­dául mór nem a Hungaro- filmen keresztül vinnénk a világpiacra. Eddig ugyanis a külföldi értékesítéseknél ez a cég osztott, szorzott, a költségeket összeadta, majd levonta: a végén ő mindig jól járt, mi pedig mindig rosszul. Nyilvánvaló. hogy érdemes gondolkodni a mo­nopolhelyzet megszünteté­sén. Lehet már kérni ter­jesztői .jogot is, sőt. külke­reskedelembe is belevágha­tunk. De azt hiszem, a lé­nyeg az. hogy a nézettség valamilyen formában vál­toztasson a helyzetünkön. Elvégre társadalmunk sem azért részesít bennünket do­tációban, hogy" csak elver­jük a pénzt. Joggal elvár érte valamit. — Köztudomású, hogy Ba­csó Péter elég határozottan a közönségfilmek pártjára áll. Hogyan vélekedik a „művészi" értékekről? — A határok nem ott hú­zódnak. ahol gyakran köz- hel.vesen keressük őket. Nemcsak a kommersz al­kotások arathatnak sikert. Chaplintől Felliniig számta­lan olyan magas színvonalú alkotót sorolhatnék, akik tömegeket vonzottak a mo­ziba. Nem kötelező, hogy a gondolatgazdag produkció unalmas is legyen. Magam is arra törekszem, hogy úgy mondjak fontos dolgokat életünkről, hogy közben mi­nél többekhez jusson el a szavam. Megfigyelhető egy bizonyos sznobizmus. A kö­zönséghez közel álló mű fajok nagyon „meztelenek”. Ha nem jön be egy vígjá­tékban valamilyen poén. az rendkívül leleplező, vissza­tetsző. De ha mondjuk egy drámán vagy tragédián el­alszik a néző. attól még az léhet nagyon magas nívójú. Ezért aztán könnyű - az előbbieket támadni. — Meg tudja-e mondani előre, hogy egy bemutató si­kerhez vezet vagy bukás­hoz? — Bizonyos mértékig. Er­re van egy anekdota. Egy magyar úgy vált gazdaggá és híressé Hollywoodban, hogy minden producernek megjósolta: nem nézik meg a filmjét. A tipp háromne­gyed részben bejött, s em­berünket váteszként tisztel­ték. Az irodámban például „földbe taposták” az átvé­telkor az Egészséges eroti­kát. biztos kudarcra ítélték. Viszont épp az ellenkezője történt, nagyon sokan meg- tekintették. — A mai szisztéma mennyi­re felel meg. születnek-e nagy valószínűséggel érde­kes jó, egyben népszerű munkák? — Nem vagyok bizakodó. Minél több az esély, minél több forgatás folyik, annál nagyobb az érték születésé­nek a lehetősége. Ha vi­szont tiz évenként jut egy rendező kamerához, akkor ..reszketni fog a keze”, agyonnyomja a felelősség. — Lehet-e a Dialógban tenni azért, hogy esetleg jobb szervezéssel segítsenek a feszültségeken? — Nem könnyű, míg évente ilyen kevés film ké­szülhet. Nálunk a törzsgárda foglalkoztatásán túl. a leg- néhezebb években is gon­doltunk arra, hogy útnak indítsunk fiatalokat is. így kapott lehetőséget Szurdi Miklós. Tímár Péter, vagy Xantusz János. Az anyagi lehetőségek hallatlanul be­határolnak bennünket. Még­is igyekszünk arányosan tervezni, menedzselni. — Milyen hitvallás alap­ján teszik ezt? — Nem stílus, iskola, amit mi képviselünk, inkább egy­fajta magatartás, önismeret, valóságfeltárás és önkritikái igény húzódik meg mögöt­te. Ehhez szeretnénk kötőd­ni a jövőben is. Gábor László zlatos története Magyar rapszódiára, és az Allegro barbaróra (1978) is. Ebbe a történelmi vonulatba tartozik Kovács András Ok­tóberi vasárnap (1979) és Vitézy László Érzékeny búcsú a fejedelemtől (1986) című filmje is. Közelmúltunk „fehér foltjainak" felderítése a stúdió programjában jelentős helyet foglalt el. Bacsó Péter két filmje: Tegnapelőtt (1981). Te rongyos élet (1983) meg­rázó drámai erővel és ironikus rálátással ábrázolta a hír­hedt 50-es évek emberpróbáló időszakát. Ebben a téma­körben született Makk Károly két filmje, a Philemon és Baucis (1979), az Egymásra nézve (1982) és Fábri Zoltán Requiem (1981) című alkotása. Különösen nagy érdeklő­dés kísérte az Egymásra nézvé-t mind itthon, mind kül­földön nagy érdeklődést és szenvedélyes vitákat váltott ki. A Dialóg alakulásától fogva hangoztatta és gyakorlatban be is váltotta a „nyitott kapu” elvet, amelynek a lényege az volt, hogy a konstans rendezői bázis mellett teret adott a szakmában már korábban elismert olyan alkotóknak is, akik a stúdióhoz orientálódtak, ebben a műhelyben kíván­ták realizálni terveiket. A névsor: Mészáros Márta: ök ketten (1977), Gyarmafihy Lívia: Minden szerdán (1979), Egy kicsit én, egy kicsit te... (1984), Vakvilágban (1986), Zsombolyai János: Kiha­jolni veszélyes (1977), Szőnyi G. Sándor: Kinek a törvé­nye (1978), Gyöngyössy Imre—Kalbay Barna: Töredék az életről (1980), Dárday István: Harcmodor (1979), András Ferenc: Dögkeselyű (1982), A nagy generáció (1986), Dob- ray György: Vérszerződés (1982). Ezek a többségében drá­mai alaptónusú filmek kivétel nélkül a máiba helyezték konfliktusmagvukat, az alkotók művészi habitusa szerint született meg a végeredmény. A jelen ábrázolása elől ter­mészetesen nem térték ki az idősebb korosztályt képvise­lő művészek sem. Ismét egy lista: Bacsó Péter: Riasztó­lövés (1977), Áramütés (1978). Szász Péter: Hogyan felejt­sük el életünk legnagyobb szerelmét (1979), Fábri Zoltán: Gyertek el a névnapomra (1983), Kovács András: Szere­tők (1983), Valahol Magyarországon (1987), Jancsó Miklós: Szörnyek évadja (1986), Makk Károly: Az utolsó kézirat (1987). Ugyancsak konzekvens törekvése Volt a stúdiónak a pá­lyakezdő elsöfilmes rendezők elindítása. A harmadik nemzedék belépése a stúdióba az alkotóműhely felfrissülé* sét hozta. A friss szemléletű, a modern, a megszokottól eltérő fiimi formákkal is kísérletező fiatalok alkotásai két­ségtelenül színesítették a Dialóg palettáját. A stúdióban indult elsőfilmesek névsora: Alrnási Tamás: Ballagás (1980). Szálai Györgyi: Dédelgetett kedvenceink (1980), Szurdi András: A transzport (1981), Szurdi Miklós: Hatásvadászok (1982), Xantus János: Eszkimó asszony fázik (1983), Tímár Péter: Egészséges erotika (1986), Tolmár Tamás: Zuhanás közben (1987). A magyar filmgyártásnak mindig is neuralgikus pontja volt ,az úgynevezett „szórakoztató |filmek", magyarán a vígjátékok problematikája. Ez alól természetesen a Dialóg Stúdió sem kivétel, a tisztelt széles nézőközönség meghó­dítására ebben a stúdióban \is történtek sikerült és kevés­bé sikerült kísérletek. íme a leltár, minden kommentár nélkül kronológiában: Makk Károly: Egy erkölcsös éjsza­ka (1977), Sík Ferenc: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (1978) , Bacsó Péter: Ki beszél itt szerelemről (1979), Jah- csó Miklós: Omega (1983), Makk Károly: Játszani kell (1984), Palásthy György: Egy élet muzsikája (1984), Xan­tus János: A hülyeség nem akadály (1985), Dobray György: Szerelem első vérig (1985), Szurdi Miklós: Kép­vadászok (1985), Zsombolyai János: Queen (1986) Tímár Péter: Moziklip (1987). A magyar játékfilm „mostoha gyermeke" a gyermek­film. Ez nem szójáték, valóságos tény, pedig milyen nagy szükség van rájuk. Gondoljunk csak bele. Ezekkel a fil­mekkel a jövő évezred felnőttéinek ízlését alakítjuk, film­szeretetét bontakoztatjuk ki. A Dialóg feladatául vállal­ta a gyerek- és ifjúsági filmek befogadását is. A törek­vést leginkább Palásthy filmjei fémjelzik. Égigérő fű (1979) , A szeleburdi család (1971), Szeleburdi vakáció (1987). De ide tartozik és sikernek számít Mihályfy Sándor első játékfilmje: Gyerekrablás a Palánk utcában (1985) és a már korábban említett tinédzser filmek, a Ballagás, a Dé­delgetett kedvenceink és a Szerelem első — második — vérig. A cikk olvasója valószínűleg kapkodja a fejét a filmcí­mek zuhatagában. Mennyi film, mennyi filmrendező, meny­nyi irányzat, mennyi sikeres, vagy kevésbé sikeres vállal­kozás! A tény ismert, 1987. július 1-jével a Dialóg Filmstúdió mellé a vállalat szó került. Formaság? Nem. A teljes szel­lemi, művészi szabadság mellé, önálló anyagi gazdálkodás is párosul. Csak hát, mint tudjuk, nehéz időket élünk, de az elért eredmények köteleznek. A Dialóg Filmstúdió Vállalat igazgatója Bacsó Péter, (aki már korábban átvette a stúdió vezetését), helyettese Tolmár Tamás. A művészeti tanács tagjai: Jancsó Miklós, Makk Károly, Kovács András, Gyarmathy Lívia, Palásthy György, András Ferenc, Xantus János, Vitézy László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom