Népújság, 1987. november (38. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVIII, évfolyam, 258. szám ÁRA: 1981. november 2., hétfő 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Látókör Ha nem adnak nekünk olyan programot, amilyene­ket mi szeretnénk, akkor majd megcsináljuk ma­gunknak — mondhatja bár­ki, aki úgy érzi, hogy „kul­turális igényei” nincsenek kielégítve. Vannak még ilyen emberek, akik annak ellenére, hogy minden le­hetséges fórumot elöntenek a vattacukorzenék, a tele- regények és társaik, ezek­re fittyet hánynak, s vas­tag könyveket olvasnak, száz kezet megjárt kazettá­kat hallgatnak. Az utóbbi időben megye- székhelyünk közművelődé­si intézményei sem ké- : nyeztették el őket rendez­vényekkel, így maradt a „csináld magad”. A főis­kolán például már egyre- j másra alakulnak azok a csoportok, amelyek maguk- ; ra vállalták, hogy önmagu- ] kon kívül érdeklődő társa­iknak is biztosítanak egy kis szellemi pezsgést. Persze, mondhatja bár­ki, hogy az ilyen törekvés rétegigény. Nevezhetjük annak is, de a legtöbb eset­ben nem negatív előjellel. Hiszen, ha valahol egy ilyen eseményen a termek megtelnek, s a résztvevők ! nem távoznak csalódottan, akkor a rendezvény lét- jogosultsága már igazolt. Ugyanis, ha nem működ­nek egyenletes színvonalon, önmagukat számolják fel. Előbb-utóbb teret kell nyerni a hasonló kezdemé­nyezéseknek minden terü­leten. Nem omlik össze attól semmi, ha addig ta­buként tisztelt témákat is feszegetünk. Ezzel csak nyerhetünk, s legfeljebb szűklátókörűségünket ve­szítjük el. Ez pedig nem hátrány. Bizonyára az sem okoz­na földrengést, ha az egy­kori diákok pedagógusként, mérnökként, szakmunkás­ként sem vesztenék el ko­rábbi szemléletüket. Az or­szágban szétfutva tovább is adnák azt, s egyre több helyen találkozhatnánk de­mokratikus szellemű, szé­les látókörű emberekkel. Ez persze még hosszú és nehéz folyamat. De támo­gatni kell a szellemi vál­lalkozásokat is, hogy meg­valósuljon az elképzelés. Van már erre is példa, hi­szen a Hazafias Népfront felkarolta az öntevékeny köröket, s rendszeres ta­lálkozást is biztosít szá­mukra, hogy ki tudják cse­rélni véleményeiket, tapasz­talataikat. Ez azonban még mindig nem nevezhető ál­talánosnak, sokaknak meg kell küzdeniük azért, hogy tevékenységük elfogadott legyen. Pedig az új ötle­tekkel előállónak azt kel­lene mondani: próbáld meg! Az otthon barkácsol- gatók régen kitalálták ezt a módszert, de eddig vagy ügyesen titkolták vagy nem vettük őket észre. Rájuk kell odafigyelni! Kovács Attila Az Októberi Forradalom Érdemrenddel tüntették ki Kádár Jánost Az Októberi Forradalom Érdemrend kitüntetést nyújtotta át Kádár Jánosnak 75. születésnapja alkalmából A. Gromiko, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke a Kreml Katalin-termében október 31-én (Népújság-telefotó: MTI — KS) Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának szombat este Moszkvában a Kreml Katalin-termében Andrej Gromiko a Szov­jetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke átadta az Októberi Forra­dalom Érdemrendet. A magas kitüntetést a Leg­felsőbb Tanácsa Elnöksé­ge a szovjet és a magyar nép közötti testvéri ba­rátság és együttműködés fejlesztésében szerzett ér­demeiért, a béke és a szocializmus megszilár­dításához nyújtott jelen­tős hozzájárulásáért 75. születésnapja alkalmából adományozta. A kitünte­tés átadása alkalmából Andrej Gromiko és Ká­dár János beszédet mon­dott. — Kedves Kádár elvtárs! Tisztelt magyar vendégeink! Elvtársak! őszinte megelégedéssel nyújtom át önnek, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkárának az Októberi For­radalom Érdemrendet. Ez­zel a kitüntetéssel Kádár elvtárs nagy érdemeit mél­tatjuk, amelyeket a szovjet és a magyar nép közötti testvéri barátság és sokrétű együttműködés erősítésében szerzett, nagy hozzájárulását a békéhez és a szocializmus megszilárdításához. Országunkban az Októberi Forradalom Érdemrend jel­képezi a szocializmus érté­keinek nemes, múlhatatlan győzelmét minden egyes szovjet ember számára. Kü­lön örömünkre szolgál, hogy ezt a kitüntetést ön ezen érdemrend alapításának 20. évfordulóján kapja meg. Ez az érdemrend a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének 1967. október 31- én kelt rendeletével szüle­tett meg. Az egyik legelső októberi forradalmi érdem­rendet Moszkva városának adományozták. Tehát cn, Kádár elvtárs, a magas ki­tüntetést abban a városban kapja, amelynek zászlaján szintén ez az érdemrend dí­szeleg. E jelkép erejét sokszoro­san növeli az a tény. hogy a mai ünnepség a nagy ok­tóber 70. évfordulója előes­téjén történik. E kitüntetés — amély a nép legnemesebb tettét tükrözi — az igazi szo­cializmus legodaadóbb. leg­meggyőződ ésesebb harcosait illeti meg, és ilyen harcos ön. Kádár elvtárs. Kádár János nevének már sok év óta súlya és tekinté­lye van a szocialista közös­ségben. Ismert e név a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalomban. Az ön ne­ve a szocializmus becsületes, öntudatos szolgálatának a példaképe. A marxista—le­ninista, a hazafi és az inter­nacionalista elvhűsége van mögötte. Olyan államférfié és politikusé, akiben mélyre­hatóan tudatosul az osztály­harc dialektikája, amelyet egész tevékenységében követ. Az ön tevékenysége. Ká­dár elvtárs, elválaszthatatlan a Szovjetunió “Kommunista Pártja és a Magyar Szocia­lista Munkáspárt, a Szovjet­unió és a Magyar Népköz- társaság eszmei egységének és testvéri együttműködésé­nek nagyszerű eredményei­től. Ennek köszönhetően or­szágaink és népeink köze­lebb kerültek egymáshoz. Kívánok önnek jó egészsé­get, sok erőt és alkotó ener­giát. E napon és ebből az alkalomból a legszívélyesebb üdvözletét és gratulációját küldi önnek Mihail Szerge- jevics Gorbacsov, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára. Újabb sikereket kí­vánok önnek a szocialista társadalom magyar földön történő építése, országaink szorosabb együttműködése érdekében, a béke és a szo­cializmus javára kifejtett te­vékenységéhez. ★ — Kedves Gromiko elv­társ! Kedves szovjet bará­taink! Elvtársak! Mindenekelőtt köszönöm azokat a meleg szavakat, amelyeket ön most hozzám intézett és Gorbacsov elv­társ üdvözletét. Amikor hí­rét vettem, hogy a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége 75. születésnapom alkalmából ilyen magas ki­tüntetésben részesített — én is ember vagyok —, megha­tott a figyelmesség. Külön köszönöm azt a magas érté­kelést, amellyel ennek a ki­tüntetésnek az adományozá­sát indokolta. Az ember sa­ját cselekedete megítélésé­ben nem illetékes, s ha önök így ítélik meg, az maga ki­tüntetés számomra. Ami a Szovjetuniót illeti, régen, amikor mint munkás a ka­pitalizmus viszonyai között öntudatra ébredtem, kezd­tem megérteni a Szovjetunió hatalmas, világtörténelmi szerepét. Ez a tiszteletem, becsületes értékelésem azóta szünet nélkül növekedett. Amikor én azt az utat jár­tam. hogy a magyar munká­sok és népünk tisztességes szolgálatára törekedtem, az mindig elválaszthatatlan volt számomra a Szovjetunió ba­rátságától. Végtelen megelé­gedésül szolgált számomra, hogy ma mind a nagy szov­jet nép, mind a magyar nép közös úton, a szocializmus útján jár. A szocializmus építésének útja nem könnyű út. nehéz út. De népeink érdekeinek becsületes szolgálata más úton számomra elképzelhe­tetlen. Most. hogy éppen Moszk­vában egy ilyen különleges alkalom adódik számomra, hogy átadták nekem ezt a kitüntetést, meg szeretném mondani, nagyon örülök ne­ki, küldöttségünk többi tag­jával együtt, hogy részesei lehetünk ennek a nagy tör­ténelmi eseménynek, a szov­jet állam fennállása, az ok­tóberi forradalom győzelme 70. évfordulójának. Szeret­ném hangsúlyozni, hogy a Szovjetunió párt- és állami vezetése, népe jelenlegi irány­vonalának végtelenül örü­lök. Ez az út nehézségekkel jár. De a boldogulás egyedüli reális útja. Törekvéseiket a legmelegebben üdvözöljük, s gondolom nem tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy a magyar nép ugyanezen az úton jár. A valóságot reáli­san nézve, a dolgokat né­ven nevezve, s a valódi fel­adatokhoz hozzáállva bí­zunk abban, hogy meg fog­juk oldani az út közben adó­dó igen nehéz feladatokat is. A magyar—szovjet barát­ság és együttműködés ebben segít nekünk. Ez az ünnepség, amely itt Moszkvában kezdődik, világ­ra szóló ünnepség. Én azt hiszem, hogy a magyar párt, minden magyar kommunista, a szocializmust építő ma­gyar nép drukkol önöknek a' sikerekért. Azt hiszem, hogy az önök jelenlegi irányvona­lához. ehhez a kurzushoz a társadalmi 'haladást, az igaz­ságot, az emberiség békés és biztos jövőjét óhajtó minden embere sikert kíván. Szívem­ből egészséget, teljes sikert kívánok önöknek, pártjuk­nak, országuknak. Még egyszer köszönöm. ★ A nagy októberi szocialis­ta forradalom 70. évfordul4- jának ünnepségsorozata al­kalmából Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának ve­zetésével Moszkvában tar­tózkodó magyar párt- és ál­lami küldöttség vasárnap délután koszorút helyezett el Lenin mauzóleumánál. Ezt követően Kádár János, Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke, Szűrös Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Rajnai Sándor, Magyarország szovjetunióbeli nagykövete a Kreml falánál, a Sándor- kertben megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját. Délelőtt Németh Károly és Szűrös Mátyás a moszkvai Központi Kiállítóteremben megtekintette az évforduló alkalmából megrendezett, az ország hetvenéves művésze­ti fejlődését bemutató, „A szovjetek országa” elnevezé­sű kiállítást. Gáspár Sándor és Hámori Csaba Moszkvába utazott Gáspár Sándor, a SZOT elnöke a Szovjet Szakszer­vezetek Központi Tanácsának meghívására szombaton Moszkvába utazott a nagy októberi szocialista forrada­lom 70. évfordulójának ün­nepségeire. Hámori Csaba, a KISZ KB első titkára, a Lenini Korru szomol KB meghívására va­sárnap Moszkvába utazott, ahol részt vesz a nagy ok­tóberi szocialista forradalom 70. évfordulója alkalmából megrendezendő megemléke­zéseken. Szociális gondozás Egerben Napjainkban is sok idős ember marad magára, támasz nél­kül. A korhatárok egyre inkább kitolódnak, mind gyakrab­ban fordul elő, hogy az egykor még tisztesnek számító nyug­díj egyszerre csak kevésnek bizonyul a megélhetéshez. A dolgot nehezítik az öregeket is érintő szűkös lakáskörülmé­nyek, az ebben a korban gyakori betegségek. Szükség van tehát továbbra is a társadalom gondoskodására. Mi a helyzet megyeszék­helyünkön? A városi tanács egészségügyi osztálya a kö­zelmúltban elemezte átfogó­an a szociális gondoskodás helyzetét. Ennek tanulsága­it nemcsak megfogalmazták. de kijelölték a tennivalókat is a következő esztendőkre. A pénzbeli segélyek az egyik leghatékonyabb, leg­gyorsabb formái a szociális törődésnek. Nem csupán az időskorúak, de a nagycsa­ládosok, mozgáskorlátozot­tak között is sokan vannak a rászorulók. Eredmény, hogy évről évre csökken a rendszeres segélyt kérők száma. Bár még mindig sokan. 137-en vannak ilye­nek Egerben. Több viszont azoknak a száma, akik át­menetileg kerültek nehéz helyzetbe. 1987-ben az első félévben mintegy kétszázan kaptak egyszeri p énzbeni juttatást a tanácstól. Az igények persze ennél is nagyobbak. Ezek növeke­déséhez hozzájárult az a nemrégiben végzett orszá­gos felmérés, amelynek eredményeként az alacsony nyugdíjasok is egyre gyak­rabban fordulnak a hiva­talhoz. Hogy a kérelem be­nyújtásának módját ismer­jék a lakosok, ennek érde­kében béadványmintát és tájékoztatót készítettek az illetékesek, amely az ügy­félszolgálati irodában bár­mikor hozzáférhető. Kevesen tudják, hogy a többgyermekesek, és sorka­tonai szolgálatot teljesítők családjai is kérhetnek jöve­delempótló támogatást. A mozgáskorlátozottak szá­mára pedig üzemanyagkölt­ség-hozzájárulást fizetnek. Évente a megyeszékhelyen és környékén négyszázan élnek e lehetőséggel. A hatvanas évek óta je­lentősen fejlődött a területi szociális gondozás hálóza­ta. Az idei éviben az egész­ségügyi miniszter rendele­tének szellemében Egerben négy gondozási központo­kat alakítottak ki. Ennek keretében működnek az idősek klubjai. Az öregek napközi otthonainak ez az új elnevezése, amely tar­talmi korszerűsödést is ta­kar. S ugyancsak e rend­szer része a szociális étkez­tetés és a házigondozó-szol- gálat. Ez utóbbiakról el kell mondani, hogy a területi gondoskodási formák igen nagy előnye, hogy az idős emberek életviteléhez alkal­mazkodnak, egyéniségüket tiszteletben tartják. Ezek köre is évről évre bővül. A munkát főállású. tisztelet- díjas gondozónők, és igen gyakran társadalmi aktívák (szocialista brigádok) lát­ják el. Biztosítják az idő­sek személyi tisztaságát, komfortját, s érdekvédelmét is a hivatalos ügyek inté­zésénél. Igen népszerű a négy idő­sek klubja, amely a város különböző részein (a Marx Károly utcában. Pozsonyi utcai tömbbelsőben, a Kal­lómalom utcában, s a La- josvárcsban) nyújt alkalmat a kulturált időtöltésre. Tel­jes létszámmal, több mint százan töltik napjaikat, kel­lemes körülmények között. Egerben nyolcvanszemé­lyes időskorúak szociális ott­hona is működik a Hajdú­hegyen. Az épület rossz ál­laga, az állandó telt ház. je­lentős feszültséget jelent. Magas a lakók életkora, s köztük sok a körültekintő ápolásra szoruló fekvőbeteg. Sürgős intézkedésekre van tehát szükség, hiszen je'en- leg is a közel harminc' igénylőnek fél evet kell vá­rakoznia. hogy megkaphas. sa az intézmény által nyúj­tott ellátást. A szociális ügyintézés hatékony együttműködést követel a tanácstól a ható­sági szervekkel és társadal­mi szervezetekkel. Bár a korábbinál jobb a helyzet, mégsincs okunk ölbe tett kézzel ülni. Történtek a kö­zelmúltban előremutató kez­deményezések. Így például az egri ügyfélszolgálati iro­dában, az egészségügyi osz­tály egy munkatársa min­dennap készséggel tájékoz­tatja a szociális kérelme­zőket. írásos és szóbeli ta­náccsal segíti a panaszoso­kat ... Számottevően ja­vult az idősek klubjának belső élete, színes rendez­vényekkel. kirándulások­kal, előadásokkal próbálják szebbé tenni a lakók hét­köznapjait. A családok kiegyensúlyo­zottabb életvitele, a konf­liktusok könnyebb, megoldá­sa érdekében jövőre úgy­nevezett családsegítő szol­gálat megszervezését ter­vezik. Ennek előzménye az a kezdeményezés, amit a Csebokszári-lakótelep egyik bölcsődéjében már most el­kezdtek. Főként gyesen levő kismamákra számítva, ta­nácsadó klubfoglalkozáso­kat tartanak. Nagy szükség van erre. hiszen a testi-lelki egyen­súly megőrzése része kor­mányunk egászségmegőr- zési programjának. A hi­vatásos munkások mellett azonban jó lenne, ha ebbe a mozgalomba önkénte­sek, közösségek is bekapcso­lódnának . . . Kézimunkázással, beszélgetéssel töltik az időt a Bajcsy-?«!, linszky utcai idősek klubjában ... (Fotó: Tóth Gizella)

Next

/
Oldalképek
Tartalom