Népújság, 1987. október (38. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-24 / 251. szám

1987. október 24., szombat Százötven éve született Siófo­kon és Párizsban halt mes Kál­mán Imre (1882—1953) világhí­rű magyar operettkomponista, zeneszerző. Egy ideig ioghallga- tó volt, majd a Pesti Napló ze­nereferense (1908-ig). Endre és Johanna című szimfonikus köl. teményét a Filharmonikus Ze­nekar mutatta be. s 1907-ben el­nyerte Budapest főváros Fe­renc József-díját. 1938-ig Bécs- ben élt. majd Párizsban, s 1940- ben az Egyesült Államokba emigrált. 1945-től ismét Párizs­ban élt. Első nagy sikerét a Tatárjárás című operettel arat­ta. a másodikat Cigányprímás című művével. Operettjeit — kevés kivétellel — először Bécs- ben mutatták be. Nevéhez fű­ződik a Marica grófnő, a Cir­kusz-hercegnő, a montmartre-i ibolya című operett zenéje. Leghíresebb és legnagyobb si­kerű operettje a CsárdáskiráW- nő. melynek sikerére jellemző, hogy az ősbemutatót követően egyfolytában nyolcszázszor lát­szották. s a bemutatótól szá­mított első 20 évben csaknem 40 ezerszer került színpadra Utolsó operettjét az Arizona La- dyt csak halála után mutat­ták be. Bernben. Fölényes in­venciója áradó életkedve, d«1- lamgazdagsága mellett operett­jeinek magyaros koloritia biz­tosított óriási nemzetközi si­kert a Kálmán-műveknek. A Nap kél: 6.15 órakor, nyugszik: 16.43 órakor. A Hold kél: 8.24 órakor, nyugszik: 17.09 órakor. Szeretettel köszöntjük névnapjukon SALAMON nevű kedves olvasóinkat! ^[időjárás Várható időjárás ma estig: Eleinte változóan felhős idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég és sokfelé, de főként a Dunántúlon, várható eső. Nap­közben megélénkül a délkeleti, déli szél. A legmagasabb nappa­li hőmérséklet 14 és 19 fok kö­zött várható. II latháború Egyre nagyobb konkurenciával kell számolniuk a hagyományos illatszergyártó cégeknek a parfümpia­con sopánkodott nemrégiben a Chanel sajtófőnö­ke. Az USA-ban évente átlaoban 12, Franciaország­ban pedig 50 új termék keresi az utat a férjek pénz­tárcájához. Mint már annyiszor — némi módosítással — most is igazolódni látszik a római bölcsesség: a pénznek nincs szaga — csak illata. (buttinger) — LOTTÓNYEREMÉ­NYEK. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 43. játékheti lot­tónyeremények a követke­zők: 5 találatos szelvény nem volt, négytalálatos szel­vényekre 326 ezer, a három- találatosokra 1870, a kétta- iálatosokra egyenként 56 fo­rintot fizetnek. EGERBEN: egri és Eger kör­nyéki felnőtt betegek, valamint az Eger környéki községek gyer­mek betegei részére szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig az f-es kórház területén a felvételes belosztály mellett. Be­járat a patakparti porta felől. Telefon: 11-000. Az ügyelethez tartozó községek: Kerecsend, Egerszalók, Egerszólát, Makiár. Felső tárkány, Andomaktálya, Bátor. Ostoros. Novaj, Noszvaj, Demjén, Hevesaranyos. Nagytá- lya, Síkfökút. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: szombat reggel 8 órától hétfő reggel 7.45 óráig az egri gyer­mekek részére. HELYE: a kórház gyermekosztályának földszintién Telefon: 10-841. FOGORVOSI ELLÁTÁS: szom­baton reggel 7 órától 13.30 óráig. Fogorvosi ügyelet szombaton 14 órától 20 óráig, vasárnap 8 órá­tól 20 óráig a Technika Házá­ban. KÖJÁL-KÉSZENLÉT EGER­BEN: péntek délután 17 órától hétfő reggel 7 óráig. Telefon: 10—133. GYÖNGYÖSÖN; központi or­vosi ügyelet szombaton 7 órá­tól hétfő reggel 7 óráig. HELYE: Széchenyi u. 1. Telefon: 11-727. Gyöngyös körzetközpont köz­ségei: Gyöngyöspata, Gyöngyös- tarján, Gyöngyösoroszi, Gyön- gyössolymos, Szűcsi, Karácsond. Telefon: 13-892. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: szombaton 8—12 és 14—18 óráig vasárnap 8 órától 12 óráig. HE­LYE: Puskin utcai gyermekren- delő. FOGORVOSI ELLÁTÁS: szom­baton 7 órától 13 óráig és 15 órától 18 óráig, vasár- és ün­nepnapokon 9 órától 12 óráig a Széchenyi u. 1. szám alatt. VAMOSGYÖRKÖN: orvosi rendelőben szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig. El­látandó terület: Vámosgyörk, Adács, Nagyréde, Visznek. Gyön­gyöshalász, Atkár. V1SONTAN: a Thorez Bánya üzemorvosi rendelőjében, szom­baton reggel 7 órától hétfő reg­gel 7 óráig. Ellátandó terület: Visomta, Abasár, Márkáz, Detk, Nagyfüged. Mátraszentimre és a hozzá tar­tozó körzet egészségügyi ellá­tását készenléti szolgálat útján, Illetve a körzeti orvos távoliéte esetén Gyöngyös város ügyele­ti szolgálata biztosítja. Dom oszló. Kisnána és Vécs (új egészségház, Telefon: 3). községek a verpeléti összevont ügyelethez tartoznak. HATVANBAN: szombaton I órától hétfő reggel 8 óráig. HE­LYE: kórház „faház” Kossuth tér 18. Telefon: 11-040. FOGORVOSI ÜGYELET: szom­baton. 6.30 órától 14 óráig, va­sárnap 8.30 órától 11 óráig. Te­lefon: 11-040. HELYE: kórház „faház”. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: szombaton 8 órától 12 óráig, va­sárnap 8 órától 10 óráig. HE­LYE: Hatvan, Horváth M. u. 21. Telefon: 12-265. Ügyeleti időn túl gyermekek részére Is a központi körzeti orvosi ügye­let biztosít ellátást. HEVES város és vonzáskör­zete lakosai részére szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig Heves, Vörös Hadsereg u. 32. sz. (volt szülőotthon) alatt van. Telefon: 11-831. FOGORVOSI ÜGYELET: s^pm- baton és vasárnap reggel 8 órá­tól 12 óráig a Tanácsköztársa­ság tér 2—4. sz. alatt a fog­orvosi rendelőben. FÜZESABONYBAN: szomba­ton, reggel 7 órától hétfő reg­gel 7 óráig a Rákóczi u. 42. sz. alatti rendelőben. FOGORVOSI ÜGYELET Füzes­abonyban: szombaton reggel 8 órától szombaton délután 2 órá­ig. Helye: Füzesabony, Rákóczi u. 52. Ugyanennek a körzetnek vasárnap 8-tól 20 óráig Eger, Technika Háza. Állatorvosi ügyelet; szombaton. 8 órától vasárnap 20 óráig.. Egri ügyelet: Eger, Szövetke­zet u. 4. Telefon.: 12-388. Gyöngyösi ügyelet: Gyöngyös, Deák F. u. 17. Telefon: 13-991. Hatvani ügyelet: Hatvan Várost Tanács V. B. Vágóhídja. Tele­fon: 11-S01. Hevesi ügyelet: Heves, Főút 17. Telefon: Heves 11-917. Füzesabonyi ügyelet: Dor­mánd, tanácsháza, Dózsa Gy. u. 37. Recski ügyelet: Recsk, Kos­suth L. u. 218. Telefon: Recsk 15. Tárnáménál ügyelet: Lenin Mgtsz központi Iroda, Tárná­méra, Boconádl út 50. Telefon: Tárnáméra 6. Az ügyeleti helyekhez tartozó állatorvosi körzetekről a terü­letileg illetékes állatorvos «d tájékoztatást. AlLATKÓRHAZI ÜGYELET: pénteken, 19 órától hétfő reg­gel 7.30 óráig. HELYE: Eger, Szövetkezet u. 4. Telefon: 12-388. Hétköznapi tortúra ELŐZMÉNYEK: X el vált a feleségétől, majd tizenéves fiával másik la­kásba köitözött. A fiú egyébként az egyik fö városi középiskolában ta­nul, s csupán a hét vé­géken jár haza. STÁCIÓK: 1. X bemegy a városi tanácsra. hogy új lakcímét a személyi igazolványába bevezet­tesse. Illetékes nemleges választ ad, mondván, mindaddig semmit sem tehet, amíg X nem a fiával együtt jön. (Hogy egyedül miért nem lehet ezt megoldani, az talány.) A gyerek csak szombaton délutánra ér haza. akkor viszont az ügyfélfoga 1ás szünetel. 2. X-nek meghozza a postás a családi pótlékot, de végül — ki tudja, mi lyen okból — nem megy fel az emeletre, s az ér­tesítést a postaládába dobja be. (X különben a kérdéses időben a laká­sán tartózkodott.) 3. X bemegy a postá­ra, hogy pénzét felvegye. Illetékes nemleges vá­laszt ad, mondván, korán jött, a postás még nem ért vissza, fáradjon be délután. 4. X „befárad" dél után. de újra elutasítják, minthogy a személyi iga­zolványába nincs beje­gyezve az új cim. Tana csolják, hogy ezt sürgő­sen intézze el. Mit tehet ezek után X? Bemegy az egri városi ta­nácsra, stb. (Lásd az 1. pont!) Ezzel a kör bezá­rult, s a stációk újra megismétlődnek. Ha a tanácson és a postán mú­lik, akkor bizonyára nem is egyszer . . . (sárhegyi) Stúdiószínházi előadás a Megyei Művelődési Központban Nádas Péter Takarítás cí­mű darabjának premierjére kerül sor október 26-án, hét­főn este 7 órakor Egerben, a Megyei Művelődési Köz pontban. A Gárdonyi Géza Színház- új társulatának stú­dióelőadásában a fiatal szer­ző Magyarországon és kül­földön is sikert aratott, nap­jaink kérdéseivel foglalkozó színművét mutatja be Elek Judit rendezésében. A fő­szerepben a győri Kisfalu­dy Színház érdemes művé­szét, Berek Katit üdvözöl­heti idén már másodszorra a megyeszékhely közönsége. A további szerepekben: Ro­mán Juditot, Epres Attilát és Herédi Győzőt láthatják. A díszleteket Menczel Ró­bert, a jelmezeket Szakács Györgyi tervezte. A bemu­Berek Kati, Epres Attila és Román Judit a Takarítás egy jelenetében (Fotó: Koncz János) tató után, novemberben az érdeklődök további nyolc al­kalommal tekinthetik meg a drámát. Jegyek még vált­hatók a helyszínen és a szín­ház pénztárában. Ez is érdekvédelem Jogsegély a munkavállalóknak — ORVOS—GYÖGYSZE­RÉSZ NAPOK EGERBEN. Tegnap kezdődött és ma ér véget a 13. orvos—gyógysze­rész napok rendezvénysoro­zata. Az MSZMP Heves Megyei Oktatási Igazgatósá­gán szekcióülések keretében számolnak be a szakembe­rek munkájukról, tapaszta­lataikról. Amikor a jogsegélyszolgá­lat a jogaiban sértett dol­gozók érdekében fellép, vagy a dolgozók jogait sér­tő helytelen gyakorlatot fel­tárja, nemcsak az egyén ér­dekvédelmét szolgálja, ha­nem a konfliktusok csökken­tését, ezzel pedig a munkál­tató eredményesebb műkö­dését segíti elő. A többi kö­zött így foglalt állást a szol­gálat munkájáról a Heves Megyei Állami Építőipari Vállalat szakszervezeti bi­zottsága. Az elmúlt évben nem ke­vesebb, mint 117 munkavál­lalót részesítettek jogvéde­lemben. törődtek a felvilá­gosító munkával is. A meg­jelölt tennivalók sorában el­ső helyen szerepel a polgár-, és munkajogi gondok meg­oldásához nyújtandó segít­ség, de más téren is van igény a segítő-tanácsadó munkára. Perbeli ügyekben ^is szükség van a képviselet­re, ezek bonyolultak és szá­muk növekszik. A dr. Baj­nok Jenő által képviselt bí­rósági perek többsége igaz­ságot szolgáltat a dolgozó­nak. Ennek nagy a jelen­tősége, hiszen aligha lehet vitás, hogy aki például já­randóságaiért pereskedik, annak általában nem telik ügyvédre. A szakszervezeti bizott­ság támogatja a jogsegély- szolgálatot a fegyelmezett munkára irányuló törekvé­sében, amely nem vállalhat­ja a hanyag, fegyelmezetlen ügyfelek képviseletét. Mika István — GÉPÍRÖTANFOLYAM. A TIT Eger Városi Szervezete 110 órás alapfokú gépírótan­folyamot hirdet. A kurzus október 28-án, délután 16 óra 30 perctől kezdődik az egri közgazdasági szakkö­zépiskolában. Jelentkezése­ket a helyszínen, vagy a TIT- nél még elfogadnak. ISKOLAI SZÜNETEKBEN JÁRTÁK A TELEPHELYEKET ÉS A BÓDÉKAT Gyerekek tolvajvakációja Megjelent a szabadföldi gomba Egerben a hét végén az aláb­biak szerint alakultak a sza­badpiaci árak: a tojás 2.50, a burgonya 9, a sárgarépa 20. a zöldség 30. a fejes káposzta 7. a kelkáposzta 10, a karfiol 14, a tök 20, az uborka 35, a paprika 10, a paradicsom 12—14, az al­ma 12—16, a körte 20. a szőlő 35, a bab 60, a mák 150, a fok­hagyma 100, a vöröshagyma 14, a dió 60 forint. Gyöngyösön: a tojás 2.80, a burgonya 14, a sárgarépa 15, a petrezselyem 20, a vöröshagy­ma 14, a fejes káposzta 8, a kel­káposzta 12—15, a karfiol 14, a paradicsom 12, a paprika 12— 25. az uborka 36, a fokhagyma 140, a paraj és a sóska 25, a szabadföldi gomba 20—30, az alma 14—20, a körte 28, a szőlő 24, a dió 60, a bab 60—90, a mák 140 forintba kerül. Hatvanban: a tojás 2.50. a bur­gonya 9. a sárgarépa 10. a zöldség 20, a vöröshagyma 12. a fejes káposzta 6, a kelkáposzta 10, a karfiol 15, a paradicsom 8, a paprika 6—15, az uborka 24, a retek 10, a fokhagyma 120, a sóska 20, a gomba 50, az alma 15. a szőlő 18, a bab 50. a mák 130 forintért kapható. Hevesen: a tojás 2.50, a burgo­nya 15. a sárgarépa 20, a zöld­ség 25, a fejes káposzta 8. a kelkáposzta 15, a karfiol 15, a paradicsom 8, a paprika 15. a zöldbab 35, a fokhagyma 150. az alma és a szilva 15, a körte 20, a dió 70. a mák 150 forint. A Zöldért árai: a tojás 2.70. a burgonya 18, a sárgarépa 18, a zöldség 20, a fejes káposzta 7, a kelkáposzta 8. a karfiol 15, a paprika 15—20, a paradicsom 12 —14, az alma 8—16, a körte 20, a szőlő 25, a bab 60—80. a mák 150, a fokhagyma 130, a spenót 30 forintba kerül. Éppen csak. hogy elmúl­tak 14 évesek a főkolom­posok. B. László egri és Cs. Arnold bárnai fiúk. „Beosztottjaik”, vagyis a banda tagjai még alig töl­tötték be a tizenegyediket Az utóbbi kettő. H. E., il­letve H. I. csekélyke élet­korukkal is túlhaladóknak számítanak: ugyanis még mindig csak az általános iskola harmadik osztályá­ban tanulnak. Arra azonban a két fiatalkorúval együtt gyűjtöttek magukban annyi tudományt, hogyan lehet könnyen hozzájutni mások javaihoz. A srácok múlt év nyarán barátkoztak össze. Program­juk rendszerint az volt, hogy Egerben a Kertmoziba jár­tak. utána pedig a csínyte­vés következett. Leggyak­rabban a strandot látogat­ták meg. többször bemász­tak oda. Eleinte csak az üvegeket vitték magukkal. a sörösöket olykor tele is, s persze meg is kóstolták. Meg arra is gondoltak, hogy a ládákat elégessék, nehogy bűnjel maradjon utánuk. A kezdeti sikereken felbuz­dulva. később a strand sar­kán lévő dinnyésbódét tör­ték fel kétszer, s onnan gyümölcsöt tulajdonítottak el. (Jellemző egyébként, hogy az árus jóval nagyobb mennyiséget diktált be hi‘ ánykéat a rendőröknek, mint amennyit valójában elloptak tőle,..) Pontosan idén nyáron a második ilyen esetnél látta meg őket va­laki. s vezette nyomra az ügyben vizsgálókat. Kiderült, a fiúk megláto­gatták a Kistályai úti au­tóbontót is, ahonnan szer­számokat, rádiómagnót csórtak. Betörtek a Vécsey völgy utcában egy magán­házba. s szívesen járogat- tak a különböző telephelyek­re. Hogy mennyire gyereke­sek voltak, arra bizonyíték: a Lenin úton, az EKÉV iro­daháza melletti zöldségest is feldúlták, s azzal szóra­koztak, hogy tojással do­bálták egymást. Végül is negyven rendbeli bűncse­lekményt követtek el, a ron­gálástól kezdve a lopásig többfélét. Azt persze már mondani sem kell, a vezér, B. Lász­ló, apja és H. I. anyja al­koholista, utóbbit szinte minden este elzavarták ott­honról, H. E. pedig olyan családba született, amely­nek valamennyi tagja ült már fegyintézetben. B. László ellen a vizsgá­lat folytatása mellett lak­helyelhagyási tilalmat ren­deltek el, a két gyermek­korú esetében az előírások­nak megfelelően megszün­tették az eljárást, s őket intézetbe utalták. (sz. z.) A hét vége asztalára sajtos ra­kott zöldséget ajánlunk. Hozzávalók: 1 kg vegyeszöld­ség (zöldbab, sárgarépa. kara­lábé, karfiol), 3 dkg vaj, 3 dl lej, 3 dkg liszt, 2 dl lejföl. 15 dkg reszelt sajt, egy evőkanál olaj, só. A zöldséget megtisztítjuk. el­daraboljuk és sós vízben puhá­ra főzzük., A lisztből a tejjel meg a vajjal besamelt főzünk, a tűzről levéve a tejföllel elke­verjük és hozzáadunk 10 dkg re­szelt sajtot. A főtt zöldség felét kivajazott tűzálló tálra fektet­jük, rásimítjuk a mártás felét, erre ismét zöldség jön, és vé­gül befedjük a mártással. Meg­hintjük a maradék sajttal, és a sütőben megsütjük. Jó étvá­gyat kívánunk! — ELMARAD A KONCERT. A Step együttesnek a gyön­gyösi Mátra Művelődési Köz­pontban 25-én, délután fél 6-ra meghirdetett koncertje elmarad. A jegyek az este 8 órakor kezdődő előadásra érvényesek vagy az intéz­mény pénztárában visszavált­hatók. NÉPÚJSÁG — a Magyar Szocialista Munkáspárt Heves Megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: KAPOSI LEVENTE. — Főszerkesztő-helyettes: KOÓS JÓZSEF. Kiadja: a Heves Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: HEKELI SÁNDOR. — Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3. sz. 3301 (Pf. 23.) Telex: 063-360. Kiadóhivatal: Eger, Beloiannisz u. 3. sz. 3301 (Pf. 23.). Telex: 063-349. Telefonszám: 13-644. Gyöngyös, Rózsa út 1. 3200. Telefon: 11-697. Hatvan, Kossuth tér 8. sz. (városi tanács épülete). Telefon: 11-051. Heves, Fő út 10. 3360. Telefon: 11-843 Terjeszti a Magyar Posta, előfizethető bármely hirlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesitőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELÍR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Index: 20062. — Révai Nyomda Egri Gyáregység, Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Igazgató: HORVÁTH JÓZSEFNÉ dr. — HU ISSN 0133—0705.

Next

/
Oldalképek
Tartalom