Népújság, 1987. február (38. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-02 / 27. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA AZ ORSZÁGOS MOZGALOM FÓRUMÁN MEGÁLLAPÍTOTTÁK Világszerte erősödött az emberiség bókevágya A számvetés és az előretekintés jegyében kezdte meg munkáját szombat reggel az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában a XI. országos békekonferencia. A magyar békemozgalom vezető fórumán csaknem 1200 küldött és meghívott vendég vett részt. A tanácskozás elnökségében foglalt helyet Németh Károly, a Magyar Szocialista Mun­káspárt főtitkárhelyettese, Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese, továbbá jelen voltak a Hazafias Népfront, a Kommunista Ifjúsági Szövetség, a szakszervezeti mozgalom, más társadalmi és tömegszervezetek, a kulturális és a tudományos élet. valamint az egyházak jeles képviselői. Tendenciák Gyakran jelennek meg statisztikák az élet egy- egy területéről. Minden bi­zonnyal sokak számára je­lentenek izgalmas agytor­nát a belőlük kiolvasható tendenciák. Hazánkban a legtöbben alighanem a Sta­tisztikai Hivatal évről évre megjelenő, a gazdaság és a társadalom fejlődéséről szóló átfogó jelentését vár­ják. így volt ez most is. amikor az elmúlt esztendő mérlegét készítették el. és adták közre a napokban a szakemberek. Milyen érdekességekről árulkodnak a számok ? Ta­lán a legszembetűnőbb, hogy az összteljesítmény. csakúgy, mint a nemzeti jövedelem növekedése alat­ta marad a vártnak. Igaz, ebben benne van a csere­arány számottevő romlása is. A külkereskedelemben keletkezett behozatali több­letet az idegenforgalom és a szolgáltatások aktívuma valamelyest mérsékelte ugyan, viszont a külgazda­sági és a pénzügyi egyen­súly romlott. Számtalanszor megfogal­mazták már, hogy nem­zetközi versenyképessé­günkről, a legmegbízhatób- ban a cserearányhelyzet árulkodik. Ez az újabb hétszázalékos veszteség vi­szont arra enged következ­tetni, hogy tavaly még nem indult el széles körben a versenyképes termékek gyártása, amelynek egyik lényeges kritériuma, hogy egy-egy cikket ne félkész áruként, hanem magasabb szinten feldolgozva értéke­sítsünk. Egy másik, ugyancsak töprengésre okot adó meg­állapítás: a lakosság egy főre jutó fogyasztása a ter­vezettet meghaladóim mintegy három százalék­kal nőtt. Ismét többet fo­gyasztottunk tehát, mint terveztük, s annál is, amennyit termeltünk. A kö­vetkezmény pedig a költ­ségvetési hiány. Természetesen nemcsak a kedvezőtlen, hanem a kedvező jelenségekre is felfigyelhettünk az adat­sorok között. Ilyen egye­bek mellett, hogy nö­vekedett a korszerű építő­anyagok termelése, hogy magasak voltak a napra­forgó-. a zöldpaprika-, a paradicsom- és az alma­termések. s az is egyebek mellett, hogy gyorsul a távbeszélőhálózat fejlesz­tése. Eredmény és gondok te­hát egyaránt benne fog­laltatnak a jelentésben, s ha az adatokhoz hozzátesz- szük. hogy az előző évek­ben is hasonló helyzetet regisztrálhattak az erre hi­vatottak. akkor aligha két­séges, hogy a várva-várt előrelépés csak következe­tes munkával, műszaki fej­lesztéssel, a termékszerke­zet megújításával érhető el. Mindehhez természetesen még szükségesek az eddi­ginél ösztönzőbb szabályo­zók. Honia János A konferencia résztvevői Sztanyik B. László, az Or­szágos Béketanács elnöke üd­vözölte, majd hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a békemozgalom ereje világ­szerte tovább növekedett, s ma már mindenütt számot­tevő tényezője a háborús ve­szély elhárítását célzó kez­deményezéseknek, a világ­béke megőrzésének. Vitaindítójában Barabás Miklós, az Országos Béketa­nács főtitkára hangsúlyozta: nagy változások jellemzik az előző békekonferencia óta el. telt időszakot. Olyan leszere­lési program született, amely az ezredfordulóra az egész világot, annak minden szög­letét meg kívánja szabadíta­ni az atomfegyverek terhé­től. Moszkva mellett Genf, Budapest, Stockholm és Reykjavik neve jelzi a ked­vezőbb nemzetközi légáram­latot. A békemunka aktivistái kezet nyújtanak mindenki­nek, aki jó szándékkal fo­gadja közeledésüket. Nemzet­közi munkájában a hazai bé­kemozgalom még inkább a bizalom erősítése, az együtt­működés lehetőségeinek meg­sokszorozására törekszik. En­nek jegyében vesz részt a Béke-világtanács munkájá. ban, s szorgalmazza politi­kájának korszerűsítését — mondotta egyebek között Ba­rabás Miklós. A tanácskozáson felszólalt Csehák Judit is. aki az MSZMP Központi Bizottsá­ga és a Minisztertanács ne­vében üdvözölte a résztve­vőket. — E tanácskozásra készü­lődve — időnként kicsit meghatódva — olvastam azo­kat a leveleket, amelyeket az ország minden pontjáról küldtek ipari munkások, nyugdíjasok, tanyasi gyere­kek az OBT felhívására. Nagy felelősségérzettel fej­tették ki gondolataikat je­lenünkről és a jövőnket fe­nyegető veszélyekről, s a béke ügyét egyikük sem vá­lasztotta el a hazai felada­tok megoldásától, sőt többen úgy vélik: itthoni dolgaink rendbe tétele a legfontosabb kötelességünk. A vitában huszonötén fej­tették ki véleményüket, kö­zöttük megyénk képviseleté­ben Gyetvai József kisipa­ros. az Országos Béketanács újból megválasztott tagja. Hozzászólásában a magyar kisiparosok nevében fejezte ki békeóhaját, beszámolva azokról a kezdeményezések­ről is. amelyek megyénkben történtek a béke, a barát­ság. a szolidaritási munka terén * A konferencián többen ve­hettek át kitüntetést béke­mozgalmi tevékenységük el­ismeréseként. A megyénkben élők közül Danes Lajos, a megyei tanács egyházügyi titkára részesült az Orszá­gos Béketanács Békéért Em­lékérmében, amelyet Bara­bás Miklós nyújtott át. ★ A XI. országos békekonfe­rencia este plenáris üléssel fejezte be munkáját. A ta­nácskozás tapasztalatait Ba­rabás Miklós foglalta össze. A küldöttek állásfoglalást fogadtak el a békemozgalom szerepéről és további felada­tairól. A békekonferencia Szta­nyik B. László zárszavával ért véget. Az Országos Béketanács állásfoglalása A béke minden ember legszemélyesebb közügye. Nemcsak a népek, a társadalmak tudatában, hanem az egyes emberekében is egyszerre vannak jelen a félelmek, a veszé­lyek és a reménységek, az új lehetőségek távlatai. Az emberiség történelmének leg­nagyobb veszélyével kell szembenéznünk: az atomerővel képesek lennénk önmagunk meg. semmisítésére. Ugyanakkor reális remények is élnek bennünk. Az atomháború elkerülhető. Az elmúlt két évben született leszerelési javaslatok lehető­séget nyitnak arra, hogy a harmadik évezred küszöbét a tömegpusztító eszközök terhétől megszabadulva, kevesebb fegyverrel léphes­sük át. Ez a lehetőség a békemozgalom számára kötelességgé fokozódik: meg kell győznünk minden embert arról, hogy ragadja meg ezt az alkalmat. El kell érnünk, hogy a nemze­tek biztonságát politikai akarat, egymás ér­dekeinek tiszteletben tartása és kölcsönös bi­zalom szavatolja, ne pedig a fegyverkezési verseny. Hogy ez a mai világhelyzetben nem­csak ábránd, arra bizonyosság a megállapo­dás a stockholmi konferencián. Üj politikai gondolkodásmód van kialakuló­ban. amely a kölcsönösen elfogadható komp­romisszumokat keresi. Ma fontosabb, mint valaha, hogy a békemozgalmak politikafor­máló tényezővé váljanak. Amikor az embe­ri civilizáció megmentéséről van szó, nincse­nek kis és nagy országok, kis és nagy né­pek. Békemozgalmunk törekvéseit is kifeje­zi az az ENSZ-ben előterjesztett magyár ja­vaslat. hogy tűzzék napirendre a nemzetkö­zi béke és biztonság átfogó rendszerének megteremtését. Ennek építőkövei a nemzeti békemozgalmak, amelyek különösen alkalma­sak lehetnek a Kelet—Nyugat közti feszült­ség enyhítésére. Nemzeti fejlődésünk programja a szocia­lizmus értékeinek őrzése és gyarapítása. Ez mozgalmunk programja is. A társadalom minden rétegével szót értve, hozzájárulunk a Magyar Népköztársaság békepolitikájának for­málásához és érvényre juttatásához. Országépítő munkánkat a korábbiaknál ne­hezebb feltételek között végezzük. A magyar gazdaság fejlesztése közös, jobb munkát kö­vetel. Ez előrelépésünk elemi feltétele, alap­vető érdekünk. Fejlődésünk megköveteli, hogy mind többen vegyünk részt a döntések elő­készítésében. a közügyek intézésében. A bé­kemozgalomnak is segítenie kell, hogy ebben ki-ki megtalálja és vállalja feladatát. A béke igenlése az egységes magyar bé­kemozgalom alapja. Ez cselekvő erő, amelyet meg kell őriznünk. Tudjuk és vállaljuk, hogy az együttműködés széles körű párbeszédben, vitákban valósulhat meg. Világnézeti meg­győződéstől függetlenül, együtt munkálko­dunk mindenkivel, aki kész cselekedni a bé­kéért. A békemozgalom a népi-nemzeti egység egyik alkotóeleme. A jövőben is közösen dol­gozunk a Hazafias Népfronttal, a KISZ-szel, a szakszervezetekkel, erősítjük kapcsolatain­kat a nemzetiségi szövetségekkel és a töb­bi tömegszervezettel, érdekképviseleti szerv­vel. Számítunk a család, az iskola, a munka­hely segítő közreműködésére. A szakmai békemozgalmak létrejöttével tartalmasabbá vált munkánk. Az orvosok, a pedagógusok, a nyugalmazott tábornokok, a mérnökök, az újságírók és a sportolók kez­deményezései gazdagítják nemzetközi kap­csolatainkat. hazai tevékenységünket. Arra törekszünk, hogy még több író. művész és tudós legyen közöttünk. Pezsdítöen hat mozgalmunkra a fiatalok részvétele. Támogatjuk a tartalmas, öntevé­keny közösségi és egyéni kezdeményezéseket, az ifjúsági békecsoportok munkáját. Öröm­mel vennénk, ha egyetemisták, főiskolások és fiatal értelmiségiek is utat találnának moz­galmunkhoz. Folytatjuk a kapcsolatépítést a munkás­ság, a mezőgazdaságban dolgozók körében. Termelési közösségeik, brigádjaik a béke­munka fontos színterei lehetnek. A katolikus és az egyházközi békebizott­ság, minden egyház és felekezet összefogása, hazai és nemzetközi tevékenységük értékes hozzájárulás a béke védelméhez és közelebb hozza mozgalmunkhoz a hívő embereket. Az Országos Béketanács és választott tes­tületéi a hagyományokra és a kor követel­ményeire figyelemmel, demokratikusan irá­nyítják a magyar békemozgalmat. Az OBT bizottságai továbbfejlesztik elemző-, döntés­előkészítő munkájukat. Mozgalmunk továbbra is nyitott az élet által feltett új kérdésekre, kész a párbeszéd­re. a válaszok közös kimunkálására. Cselek­vési programunkat, munkánk módszereit a nemzetközi és a hazai élet eseményei nyo­mán. folyamatosan, együtt határozzuk meg. Ezért közös gondolkodásra, közös tettekre hí­vunk. várunk mindenkit! Kiállítások — Tanácskozások — Színházi előadá­sok — Pályázatok Az egri vár visszavételének 300. évfordulója Az 1680-as években meggyengüli a török állam, el­érkezett az idő Magyarország felszabadítására. Buda ostroma 1686-ban indult meg, s ezzel párhuzamosan más végvárakból is kiszorították a törököket. Buda visszavétele után Szolnok és Szeged következett» így teljesen elszigetelődött 1687 tavaszára az egri török helyőrség. Körül is zárták őket, így a védőknek semmi reménye nem volt arra. hogy segítséget kapnak. Külö­nösen azután, hogy szétverték az eszéki főseregüket. Decemberben kezdődtek az alkudozások, melyeknek végén december 17-én átadták a várat. A megállapo­dás érdekes és fontos pontja volt. hogy aki a törökök közül Egerben kívánt maradni, az meg is őrizhette vagyonát. Eddig a történelem: mind­az, ami háromszáz eszten­dővel ezelőtt végbement. Ju­bileumi évbe léptünk, há­rom évszázad telt el azóta. Ezek a kerek évszámok jó alkalmat jelentenek arra. hogy felidézzük az eltelt időszakot, emlékezzünk a ré­giekre: őrizzük, továbbfej­lesszük a hagyományokat. Elmúlt évben került sor Bu­da visszavételének megün­neplésére, amely ugyanezt a célt szolgálta. Idén bizott­ság alakult Egerben, annak érdekében, hogy minél szín­vonalasabban tekintsünk vissza az elmúlt évszázadok­ra. Ennek vezetőjével. Bé­kési Józseffel, Eger Város Tanácsa általános elnökhe­lyettesével beszélgettünk az elképzelésekről. Mint elmondta, a haladó hagyományok megőrzése és ápolása, a kor kiemelkedő szellemi értékeinek haszno­sítása a feladat. Szeretnék, hogyha minél aktívabban bekapcsolódna a város la­kossága, különösen a fiata­lokra akarnak építeni ilyen szempontból. Remél­hetően nagyobb figyelem hárul a település csinosítá­sára, rendben tartására: a „városkapukat”, ahol ma az érkező Egerbe lép az eddi­gieknél látványosabban sze­retnék megformálni. Olyan térpla6Ztika elhelyezése a terv, amely fölhívja a ven­dégek figyelmét. A több darabból álló kompozíciót Dohnál Tibor egri képzőmű­vész tervezi. Az október múzeumi és műemléki hónap — most a jubileum jegyében szerve­ződnek a rendezvények. De már előtte is nyílnak érde­kes kiállítások az évforduló felidézésére. Legkorábban közgyűjteményeink ismeret­len kincseiből láthatnak az érdeklődök válogatást a Lí­ceumban, a Főegyházmegyei Könyvtárban. A Hadtörté­neti Múzeum is készül be­mutatóval, amely előrelát­hatóan júniusra lesz készen. A Dobó István Vármúzeum októberre állítja össze „Fegy­vert, s vitézt éneklek” cí­mű tárlatát az egyik szépen felújított kazamatabeli ka­szárnyatermében. Tudomá­nyos tanácskozást is szervez­nek addigra a végvári kuta­tások eredményeiről. A me­gyei pedagógiai intézet és a megyei tanács művelődési osztálya konferenciát hív össze pedagógusok számára a hazafiságra nevelés kér­déseiről. Az egri Gárdonyi Géza Színház is kirukkol érdekes vállalkozással, el­sősorban az Agria Játékok alatt. Látványos, kosztümös bemutatót rendeznek a vár­ban, amelybe az érdeklődő gyerekeket is bevonják. A Honvédelmi Minisztéri­um jelentősen hozzájárul a megemlékezéshez. Az egri Dobó István Gimnázium az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját, ezért az iskolában egy harminc négy­zetméteres falfestmény ké­szül a névadó és a jubile­um tiszteletére. Ezt a Hon­védelmi Minisztérium fizeti Bemutatóval készül az MN Központi Művészegyüttese is, a kor hangulatát feli­dézve. Meghirdetnek erre az al­kalomra pályázatokat is, gyermekek rajztudásukat és képzeletüket tehetik próbá­ra, az általános iskolások, a középiskolások és a főisko­lások pedig íráskészségüket. De gondoltak arra, hogy a fotósok is bizonyíthassák képességeiket. Természete­sen lesznek várostörténeti vetélkedők, s a hagyomá­nyos várjátékok nagyobb figyelmet kapnak. Ezen nemcsak a kisebb, de a na­gyobb diákok is szerepelné­nek. Ezek az elképzelések ak­kor hozzák meg a várt ered­ményt, ha a különböző szer­vezetek és intézmények együttműködése sikeresnek bizonyul, s mindenki hoz­zájárul a maga módján, hogy a jeles évforduló mél­tó módon kerül a figyelem középpontjába. Egyes kisebb közösségek is vállalhatnak szerepet, találhatnak olyan formát, amely beilleszkedik a nagy egészbe. Történelmi emlékhelyünk így ebben az időszakiban az országos ér­deklődés homlokterébe ke­rülhet. A megyeszékhely kisiskolásai minden évben vár.játékokkal. faklyás felvonulással emlékeznek a dicső elődökre A gótikus palota megszépülve, múzeummal várja a turistákat (Fotó: Kőhidi Imrei

Next

/
Oldalképek
Tartalom