Népújság, 1986. július (37. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-16 / 166. szám

NÉPÚJSÁG, 1986. július 16., szerda i. Vakáció... A Gagarin Hőerőmű Vállalat Lőrinci Erőművének hütö- tavál nyaranta sokan keresik fel. Az erőmű szomszédságában . . . A víz szerelmesei Kispályás foci Ezt mi fogtuk . . . (Fotó: Szabó Sándor) Robotprogram Csepelen A csepeli gyárakban foly­tatják a robotprogram meg­valósítását. vagyis a mun­kafolyamatok automatizá­lását. Az ehhez szükséges robotok egy részét a Csepe­li Egyedi Gépgyárban állít­ják elő a japán DAIDO cégtől vett licenc alapján. A robotok és manipulátorok típusválasztékát japán partnerükkel együttműköd­ve folyamatosan bővítik. A Csepeli Vasműben már egész robotrendszer műkö­dik. Csepeli mérnökök ter­vezték a két robotból, ma­nipulátorból és különféle ki­szolgáló egységekből álló géprendszert, amit a közel­múltban tovább korszerűsí­tettek, s a napokban helyez­Nök Lapja, május 24. Nem a sors szeszélyé­ből ... Eger szép város. Szí­nes képriport arról. hogy megyeszékhelyünkön nem féltek a történelmi város- központ közvetlen közelébe piaccsarnokot éoíteni. Budapestet Rundschau, május 26. Diszkót ékesíti az egri vár­ban történelmi emlékünk környezetét. MTI-fotó: Pusz­tai Ágoston szobrászművész új alkotásáról. Pedagógusok Lapja, június Az emberré formálás in­dító állomása. Pedagógusna­pi rajzolatok. Varga József- nénak, az adácsi napközi ott­honos óvoda vezetőjének fényképpel illusztrált port­réját olvashatjuk. Népi Ellenőrzés, június. Szeretik a rendet, az igaz­ságot. Új tagok a Heves me­gyei bizottságokban: Kovács­szegi László, Dénes Béláné és Vincze Bertalan munká­tok közben. Polgári Védelem, június. Gyakorlat... Kál, Kápolna és Kompolt községek közcs tanácsát Farkas Pál elnök irányítja. Ö vezette a nagy­községben a polgári védelmi gyakorlatot is. Az emberek tudták, mit kell elvégezni. Magyar Nemzet, június 2. Hogyan fejlődik a Mátra idegenforgalma? A legfonto­sabb feladatok között szere­pel a Felső-Mátra szennyvíz- hálózatának kiépítése. Fon. tos cél az egész vidéken az tek üzembe. A vasmű me­chanikus üzemében a prés­gépek működésével kapcso­latos munkafolyamatokat automatizáló robotprogram­hoz átalakították a présgé­pek előtti szállítórendszert, változtattak az anyagmoz­gatás módszerén is az induk­ciós kemencéknél. A robo­tok sok ember munkáját helyettesítik. A csepeliek elképzelése szerint rövidesen a nagy tel­jesítményű kovácsoló hen­gert is automatizálják, s így lehetőséget teremtenek a bonyolult alkatrészeket gyár­tó kovácsgépek és prések teljes robotkiszolgálására. A martinüzemben a kokillák üzletek és szálláshelyek bő­vítése, Sástón egy országos kirándulóközpont megépíté­se. Népszava, június 2. Közlekedésünk közügye. Beszélgetés többek között ar­ról, hogy megyénkben öt év alaitt a fiatalok által előidé­zett balesetek száma 29 szá­zalékkal emelkedett, duplá­ja volt annak, amit a 24 év felettiek okoztak. Naár Ákos, az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépis­kola tanulója, Budapesten az országos tanulmányi verse­nyeken, a fizika három ágá­ban első lett. Néphadsereg, június 6. Bővülő ételválaszték. Élel­miszeriparunk reprezentán­sainak bemutatóján, az édes­ségeket kedvelők részére a Heves Megyei Sütőipari és Édességipari Vállalat új kü­lönlegességeket állított ki. Magyar Rádió — Kossuth adó, június 7. Jó reggelt! A népszerű krónikában hangzott el: He­ves megyében az egri Butt- ler-ház, a Vörösmarty és az Ágasvári turistaház fogad kb. háromszáz vendéget. Sík- főkúton, illetve Felsőtárkány- ban most kezdték meg a turistaházak felújítását. Magyarország, június 8., 15. Környezetvédelem. Variá­ciók Visontára. Perben a pernyével. Változtatás kell a visontai tájkörzetben, ahol drasztikus beavatkozás tör­tént a természet rendjébe. tisztítását kívánják robotok­ra bízni, a szükséges felsze­reléseket és gépeket az egye­di gépgyárban és a Vilatinál készítik majd. Csepeli szak­emberek nemrégiben felke­resték a japán DAIDO cé­get és ellátogattak a NIS­SAN Autógyárba is, ahol ezeket a munkafolyamato­kat már robotokkal végzik. Tanulmányozták az új típu­sú robottechnikát, s arra számítanak, hogy újabb ro­botok előállításánál a japán cég műszaki szakemberei segítséget nyújtanak. Lehe­tőség kínálkozik arra is, hogy a későbbiekben expor­tálják az így készülő gépe­ket. Magyar Hírlap, június 11 Barlangvíkend Ostoroson. Riport, fotóval a Gárdonyi utcából, ahol az egykori bar­langlakásokat megvásárol­ták a közeli város tehetősebb polgárai, és hét végi pihe­nőjükké alakították át azo­kat. Esti Hírlap, június 14. Toldi-szótár. A Tankönyv- kiadó gondozásában Arany János Toldijának szókészle­tét bemutató monográfia je­lent meg. A kötetben Pász­tor Emil, az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola docen­se szótári teljességgel mu­tatja be a költő kifejezésé­nek egész szerkezetét. Magyar Televízió — Stú­dió ’86, június 17. Művészeti vezetőt, rende­zőt keres az egri Gárdonyi Géza Színház. Baló György szerkesztő-műsorvezető Kiss Sándorral, a megyei pártbi­zottság titkárával. Lóvéi Gyulával, a megyei tanács művelődési osztályvezetőjé­vel beszélgetett és interjút készített a Vígszínházhoz szerződött Szikora Jánossal. Vasárnapi Hírek, június 22. Gyógyüdülő Egerben. Té­len gyógyszálló, nyáron csa­ládi üdülő lesz a 332 vendé­get fogadó SZOT-üdülő. A tisztasági fürdő átépítve a gyógyszálló része lesz, dél­utánonként beutaló nélkül látogathatják. Átadási ha­táridő: 1988. december 31. összeállította: Simon Imre I Nyári szezon a konzerviparban Ezekben a napokban ter­mékváltás zajlik a konzerv­ipari üzemekben: véget ért a zöldborsószezon és hozzá­láttak a zöldbab tartósításá­hoz. A nagy területen termesz­tett zöldborsó az idén ala­posan feladta a leckét nem­csak a mezőgazdasági nagy­üzemeknek, hanem a tartó­sítóiparnak is. A júniusi ká­nikula idején meggyorsult az érés, több helyen olyan mér­tékben, hogy a különböző fajták „egymásra értek”, holott éppen az lett volna a rendeltetésük, hogy széthúz­zák, időben tagolják a sze­zont. Az üzemek — együtt­működve a gazdaságokkal — ezúttal is pontos menetrend szerint dolgoztak, az átadás és az átvétel időpontjának egyeztetésével, a konzervipa­ri fogadás gyorsításával si­kerűit elejét venni a termés- kiesésnek. Ez mindenképpen bekövetkezett volna, ha az időjárás szélsőségeit a part­nerek nem vették volna idő­ben figyelembe. Mindent egy­bevetve, 105—110 ezer ton­na nyers zöldborsószemhez jutott az ipar, ebből mintegy 160—180 ezer tonna terméket készítenek. A tartósított zöld­ség 85 százalékát exportra szánják. A zöldbabszezon indítását úgy időzítették, hogy az a zöldborsóidény lefutását kö­vesse. Májusban és június­ban több szakaszban vetet­ték el a termelők a zöldba­bot, így a fajták egymás után, folyamatosan érnek be. Jelenleg a május első felé­ben földbe került magok ter­mésének a felvásárlása kez­dődött meg. Nyolc hazai kon­zervüzem fogadja a zöldbor­sót. A várakozásnak megfe­lelő mennyiségű alapanyagra számítanak, mintegy 17 ezer tonna nyers zöldbab feldol­gozása az idei feladat. Rö­videsen kezdődik az uborka- szezon is, amely jobb esé­lyekkel biztatja a termelő­ket és az ipart, mint egy évvel korábban. Tavaly ugyanis egy súlyos növényi betegség miatt, a vártnál lé­nyegesen kevesebb uborka termett. Az idén várhatóan hosszabb lesz a szezon is, hiszen a termelők időben védekeztek a betegségek el­len és sokfelé a korábbi faj­ták helyett újat termesztet- i tek Megyénkről írták A természet kegyetlen olykor Az ember sohasem tudhatja előre ... hogy amit először a természet ajándékaként könyvel el, azt később a sors kegyetlenségének tartja-e. Olykor kiderül ugyanis: ami első látásra jó, az valójában csak rosszat és bajt jelent. Mint a viccben, amelyben valaki kifog a tóból egy aranyhalat. Szokásos figura: „ha visz- szadobsz, teljesítem kívánságodat”. A halász azt kéri az aranyhaltól, hogy legyen ő fiatal és nagy hatalmú ki­rályfi. A kívánság teljesül, s mikor az illető „felébred”, megkérdezi szolgálóját, hol vagyok és ki is vagyok én most tulajdonképpen. A szolgáló válaszol: te vagy a fiatal és nagy hatalmú Ferenc Ferctinánd, egyébként pe­dig Szarajevóban vagyunk ... Hát emígy játszadozik a sors a földi halandókkal. Beteljesülni látszik a vágy — aztán mégsem. Hogy mindez csak a mesékben és a viccekben lenne így? Nos. nem hinném! Éldegélt Egerben egy fiatal házaspár békében, nyuga­lomban, hároméves lakásigényléssel a birtokában. Egy­re feljebb kerültek a várakozók listáján (már csak egy hónap, már csak három hónap, már csak két hónap...), mígnem aztán ott álltak a cél, az ifjúsági garzon előtt A közelgő sikert látszott alátámasztani az a tény, hogy a fiatalasszony anyai örömök elébe nézett, a természel rövidesen gyerekkel ajándékozza meg, a boldog szülőket. Csakhogy ekkor történt a „malőr”. A terhesség ötö­dik hónapjában ugyanis kiderült: ikrek „érkezése” vár­ható. Hogy mi ebben a malőr? Mindössze annyi, hogy két gyerekkel nem költözhetnek be az egyszobás garzon­ba. Ezt világosan kimondja a SZABÁLYZAT. Ott állt a házaspár a cél előtt — plusz egy gyerekkel. A tanács a szabályzatra hivatkozott, a fiatalok meg arra, hogy ők nem tehetnek arról, hogy mindjárt kettő. .. egyszerűen nem tehetnek róla, igazán nem. Szegények talán még a kezüket is széttárták nagy tanács(talanságukban). Elkezdődött a nagy szervezés, hisz valahogy segíteni kellett ezen az áldatlan helyzeten. Miután kiderült, hogy garzon pedig semmiképpen sem jár számukra, fel­ajánlottak nekik még használt OTP-lakást is. Ennek a megoldásnak az az aprócska hátránya, hogy sok pénz — kp.! — kell hozzá. Ellentétben a garzonnal, ahol is — hisz éppen ezért találták ki — nem kell beugrót fizet­ni. Telt-múlt az idő, de csak nem tudtak zöldágra ver­gődni. Mígnem — legalábbis úgy tűnik — most talán megoldódik az ügy. A legújabb hírek szerint mégiscsak megkaphatják a garzont a fiatal házasok, mégpedig mindjárt a másfél szobásat. Ezt remélhetőleg nem tiltja a rendelet. Ezúttal tehát az embereknek kellett alkal­mazkodni a természethez, hiszen az már csak ilyen: nem hajlandó szabályzatokban gondolkodni. Nem tudom a szülők elmesélik-e az ikreknek valaha, milyen bonyodalmakat okoztak nekik és a hatóságnak. Azt viszont már tudom; hogy ha egyszer véletlenül ki­fognék egy aranyhalat, nem kívánnék könnyelműen mindenféle dolgot. Hisz az ember sohasem tudhatja előre .. . (havas) A Finomszerelvénygyár VII. ötéves terve Méltó módon eddigi önmagukhoz Hosszú hónapok előkészítő munkája után a Finomsze- relvénygyár vállalati taná­csa megvitatta és jóváhagy­ta a cég VII. ötéves tervét. Mai világunkban egyáltalán nem könnyű feladatra vál­lalkozik, aki a változó piaci körülmények között megha­tározza megközelítő pontos­sággal, mit is kíván tenni az elkövetkező fél évtized­ben. A finomszerelvénygyá- riak nem kevesebbet tűztek maguk elé, mint azt, hogy olyan fejlődést érnek el, mely meghaladja a népgaz­dasági tervben előirányzot­takat. Tervüket az ott dolgozó műszaki és fizikai állomány­ban levők eddig is tapasz­talt teljesítményeire építet­ték. Többek között ilyen szá­mok szerepelnek előirányza­tukban : az alaptevékenység árbevételét 5 év alatt 48,4 százalékkal emelik. A kon­vertibilis export növekedésé­ben 22,1 százalékot szabtak meg maguknak. Igen kiemel­kedő a rubelelszámolású ex­port növekedése, 89 százalé­kot terveznek. Előbbrelépé- sükhöz a lehetőséget egy már működő, s a következő években várhatóan ugrássze­rű fejlődést jelentő szerző­dés hozta. A szovjetunióbeli likinói autóbuszgyár rekonst­rukciójával összefüggően, erőteljesen növelhetik a pneumatikus ajtóműködte- tők szállítását, illetve gyár­tását, amellett, hogy legna­gyobb hazai partnerük, az Ikarus fejlesztési programjá­val lépést tartanak. Nyere­ségüket 56 százalékkal kí­vánják növelni — több mint évi tíz százalékkal, s mind­ezt úgy, hogy a foglalkozta­tottak létszámát mindössze 1,8 százalékkal emelik. A magasabb szintű technológi­ák alkalmazásával viszont 56 százalékos termelékenység­növeléssel számolnak. A tervek alapja a korsze­rű gyártmányok még kor­szerűbbekkel való felváltá­sa, ha az igények úgy hoz­zák, s a műszaki fejlesztés állandó napirenden tartása. Erre például 250 millió fo­rintot kívánnak fordítani. A műszaki fejlesztést szolgálja a beruházások egy része is. Legnagyobb ebben a tervidő­szakban — melyhez mintegy 140 milliós beruházási hitelt is igénybe kívánnak venni — a háztartási hűtőkompresszo­rok gyártáskapacitásának bő­vítése lesz, azzal együtt, hogy a meglevő továbbjavítása feladat. 100 millió forintos beruházással számolnak a pneumatikus elemek gyártás­fejlesztésénél is. A vállalat fejlődésével együtt természetesen nő a termékeket előállító ember haszna is. Az új ötéves terv. ben 40 százalékos bérnöve­léssel számolnak, azonban a párt- és társadalmi szervek támogatásával úgy foglaltak állást, ezt a negyven száza­lékot minimumnak tekintik. Tervezik a szociális és munkakörülmények tovább- javítását, az üdültetés fej­lesztését, a gyermekintézmé­nyek támogatását — ezen belül a gyári i továbbfejlesz­tését —, a kulturális és tö­megsportélet erőteljes tá­mogatását. Az új szakembe­rek letelepedésének segítése is része az életkörülmények javításának. (deák)

Next

/
Oldalképek
Tartalom