Népújság, 1985. augusztus (36. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-18 / 194. szám

1985. augusztus 18., vasárnap Hetvenöt évvel ezelőtt született Túrán Pál Kossuth-diias akadé­mikus. egyetemi tanár. A Páz­mány Péter Tudományegyete­men 1933-ban matematika-fizika szakos középiskolái tanári. 1935- ben pedig matematikából böj- csészdoktori oklevelet szerzett. 1938-tól 1947-ig középiskolai ta­nár volt. maid a koppenhágai egyetem vendégprofesszoraként, illetve egy amerikai tudomá­nyos intézetben adott elő. 1949- től haláláig az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora volt. a XX. század egyik leg­kiválóbb magyar matematikusa, akinek alkotásai nemzetközi ielentőségüek. Felelős szer­kesztője volt a Matematikai La­poknak. Vizsgálataiban közpon­ti helyet foglalt el az analiti­kus számelmélet, különösen a Riemann-sejtéssel összefüggő problémakör. Ezzel kapcsolat­ban jutott el legjelentősebb tu­dományos felfedezéséhez, a hat- vánv-összeg-módszer megalko­tásához, melyet ma világszerte, mint Turán-féle módszert is­mernek. Tőle származik a ..funkcionális algebra” kutatási irányzata, valamint a gráfelmé- Leti szélsőérték is: az általa ku­tatott gráfproblémák új »lendü­letet adtak e tudományágnak. A Nap kél 5.44 órakor, nyugszik 19.51 órakor. A Hold kél 7.49 órakor, nyugszik 21.11 órakor. Szeretettel köszöntjük névnapjukon ILONA nevű kedves olvasóinkat! Eevik legkedvesebb női nevünk a ..Helene" görög névből szár­mazik. melynek ..fénvlő". vi­lágító fáklya" a ielentése. r’bedigéete I ^iS{ldöjárás Várható időjárás ma estig: nyugat felől átnmetileg megnö­vekszik a felhőzet, késő délu­tántól egyre többfelé valószínű zápor, zivatar. A szél északira fordul és egyre élénkebb, erő­sebb, a zivatar környezetében átmenetileg viharos lesz. Mérsék­lődik a meleg. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nyugaton 20. 25 fok, keleten 25 30 fok között várható. Borúlátó apa — Mi lesz a fiából ha befejezi a tanulmányait? — öregember. — ÉRTEM A TERMÉSZE­TET. Augusztus 21-töl 24 ig ezzel a címmel rendezik meg Gyöngyösön, a Mátra Műve­lődési Központban és a Ber- ze Nagy János Gimnázium­ban a második országos ter­mészetismereti vetélkedő döntőjét. — LEGKÖZELEBB AU­GUSZTUS 21-ÉN. Értesítjük olvasóinkat, hogy lapunk kö­vetkező száma augusztus 21- én, szerdán jelenik meg. — ABC-ÁRUHÁZ GYÖN­GYÖSOROSZ1BAN. Az Al­kotmány ünnepének tisztele­tére Gyöngyösorosziban majd' 300 négyzetméter alapterületű ABC-áruházat avattak. A kétmillió forint­ba kerülő építkezés költsé­geit a Heves Megyei Élelmi­szer-kiskereskedelmi Válla­lat fedezte. — BESZÁMOLOK A VIT- RÖL. Az apci Qualitál Köny- nyűfémöntöde KlSZ-alap­EGERBEN : szombat reggel V órátibl, hétfő reggel 8 óráig egri felnőttbetegek és a környező községek felnőtt- és gyermek­betegei részére. Az ügyelethez tartozó közsé­gek : Kerecsend, Egerszalók, Makiár, Felsőtórkény. Andor- naktálya. Bátor, Ostoros, No­vai, Noszvaj. Az ügyelet helye: Eger, BaJ- csy-Zs. utca 6. szám alatt. Te­lefon: 11-000. Egriek részére a gyermekor­vosi ügyelet szombaton reggel 8 órától hétifő reggel 7.45 óráig, a kórház gyermekosztályán. Tele­fon: 10-841. Fogorvosi ügyelet szombaton 14 órától este 20 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon reg­f el 8 órától este 20 óráig, a echnlka Házában, Gyöngyösön: központi körze­ti orvosi ügyelet: szombaton 7 órától, hétfő reggel 7 óráig. He­lye: Széchenyi u. 1. Telefon: 11-727. Fogorvosi ellátás : szombat, délelőtt 7—13 óráig, a Kossuth L. u. 37. sz. alatt. Fogorvosi ügyelet szombaton 13—18 óráig, vasárnap és ünnepnap 0—12 órá­ig. a Széchenyi u. 1. Sz. alatt. Gyermekorvosi ügyelet: szom­baton. 8—12 és 14—18 óráig, va­sárnap és ünnepnap 8—12 óráig. Ügyelet helye: Puskin utcai gyermekrendelő. A gyermek fek­vőbetegeket a leinőtt körzeti ügyelet látja el. Kihívás: H-727 telefonon. HATVANBAN: szombaton 7 órától hétfő reggel — Hatvan város lakossága részére 8 órá­ig — a községek lakossága ré­szére 7 óráig. Az ügyelet helye : Kórház „fa- ház”. Hatvan, Kossuth tér 18. Telefon: 11-040. Fogorvosi Ügyelet: szombaton­ként 6.30 órától 14 óráig, vasár­nap és munkaszüneti napokon 8.30 órától 11 óráig. Az ügyelet helye: Kórház „fa­ház”, Hatvan, Kossuth tér 18. Gyermekorvosi ügyelet szom­batonként 8 órától 12 óráig, va­sárnap és munkaszüneti napo­kon 8 órától 10 óráig. szervezeteinél az elmúlt na­pokban zajlottak le a szo­kásos taggyűlések. Ezeken nemcsak az aktuális te­endőket vitatták meg. hanem Pajkos István László. a gyár KISZ-bizottságának titkára is beszámolt a moszkvai VIT-en szerzett él­ményeiről. — KÖLTÖZIK AZ MMK. Két esztendeje annak, hogy hozzáfogtak az egri Megyei Művelődési Központ épüle­tének felújításához. A mun­kálatok befejeződtek, a nép­művelők a napokban kezd­ték meg a visszaköltözést, amely a következő időszak­ban folyamatosan zajlik. A bútorok zömét átszállították már. szeptember 1-től a te­lefonvonalakat is átkötik, s minden remény megvan rá, hogy a következő hónapban már a megújult környezet­ben fogadhatják a látogató­kat. Ügyelet helye: Hatvan, Hor­váth M. u, 21. Telefon: 12-265. KÖJÁL-KÉSZENLÉT EGÉR­BEN : délután 17 órától holnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-133 HEVESEN : Munkaszüneti na­pokon, reggel 7-től, a következő munkanap reggel 7-ig az Egész" ségházban (Vörös Hadsereg u. 32. Tel.: 125), Heves és környé­ke lakosságának. Fogorvosi ügyelet: szombat, vasárnap délelőtt 8—12 óráig. Az ügyelet helye: a Hevesi Rende­lőintézetben. Füzesabonyban : szombat reggeltől hétfő reggelig, a Rá­kóczi út 52. (Központi orvosi rendelő.) Állatorvosi ügyelet: szomba­ton 8 órától vasárnap 20 óráig EGRI ÜG YBLET: Eger. Szö­vetkezet u. 4. Telefon: 12-388 RECSKI ÜGYELET: Recsk. Kossuth L. u. 218. Telefon,: Recsk 15 FÜZESABONYI ÜGYELET: Dormánd. Tanácsháza. Dózsa Gy. u. 37. Telefon : Füzesabony 321 GYÖNGYÖSI ÜGYELET: Gyöngyös, Deák F. u. 17 Tele­fon: 13-901. HEVESI ÜGYELET: Heves. Fő út 17. Telefon : Heves 124 ­TARNAMÉRAI ÜGYELET : Tárnáméra, Lenin Mgtsz, köz­ponti iroda. Tárnáméra, Boco- nádi u. 50. Telefon : Tamaméra 6 HATVANI ÜGYELET: Hatvan. Városi Tanács. Telefon: 12-120 íz ügyeleti helyekhez tartozó állatorvosi körzetekről a terüle­tileg Illetékes állatorvos ad tá­jékoztatást Allatkórházi ügyelet: minden munkanap 19 órától másnap 7.30 óráig, pénteken 19 órától nétfö 7.30 óráig. Az ügyelet helye: Eger Szö­vetkezet u. 4. Telefon: 12,788 Szolidaritás a javából Sajtótájékoztató Budapesten Új cigaretta: Ragyogó az új, egri piac. Teli harmatos, friss áruval, szemet, gyomrot gyönyör­ködtető finomságokkal. Há­romszor is körül kell jár­ni, olyan izgalmas. Az ide­iglenes, immár elárvult előd­jéről átpakoltak, a régi áru­sokat is felfedezni a roska­dozó pultok mögött. Azt a 88 éves nénit keresem, akit minden piacra járó ember ismer, már csak azért is, mert ö a legalacsonyabb, s talán a legidősebb is az el­adók közül. Nincs. Sehol nincs. Megszokásból sétálok a volt piac felé. Üres stan­dok, napégette csupasz pul­tok, és középen ő . .. A leg­alacsonyabb, s talán a leg­idősebb. Fonnyad az áru a 35 fokban. — Hát, én itt maradtam Nem volt, ki átvigye a por­tékát. Egyedül meg már nem bírom. Az unokám megígér­te, hogy talán holnap segít átpakolni. Nem is értem — motyogja magában. Pedig engem mindenki ismer. Szolidaritás a javából ! a Bond Street A Marlboro, a Multifilter, az LM után, új licenccigaret- ta gyártása kezdődött meg az Egri Dohánygyárban. — Az évk óta tartó jó kapcsolat és kiváló együttmű­ködés a Philip Morris céggel — akik igen meg vannak elé­gedve az itt gyártott termékekkel — tette lehetővé, hogy elkezdődjön egy új amerikai cigarettatípus, a Bond Street gyártása — mondta dr. Domán László, az Egri Dohány­gyár igazgatója a hét végén tartott sajtótájékoztatón, az Atrium Hyatt Szállodában. Elsőként az OMÉK-on kerül be­mutatásra az új nikotin- és kátrányszegény cigaretta. (Szántó György felvétele) Takarékszövetkezet Egerben A megye városaiban Eger kivételével már mindenütt működött takarékszövetke­zet, s tegnap délután fel­avatták a megyeszékhely el­ső kirendeltségét is, amely a füzesabonyi takarékszövet­kezethez tartozik. A Felné­meten csaknem 500 ezer fo­rintos befektetéssel kialakí­tott két helyiségben egye­lőre két dolgozó látja el a teendőket. Az új kirendelt­ség 9 millió 450 forint ér­tékű kölcsönállománnyal áll a lakosság rendelkezésére. Mint Bocsi Imre takarék­szövetkezeti elnöktől meg­tudtuk: a tervek szerint a későbbiekben még két ki- rendeltséggel gazdagodik Eger (Fotó: Szabó Sándor) Boksával megy a mészégető Országos találkozón megyénk Augusztus 23-án, 24-én és 25-én, Gödöllőn rendezik meg az első országos kis­iparos találkozót. A Heves megyeiek is készülnek a programdús eseményre. Egv 50 négyzetméteres alapterü­letű sátorban állítják ki a megyei kisiparosok által készített jellegzetes termé­keket. Többek között fa­szobrász. kádár, üvegcsiszo­ló és szőrmekészítő meste­rek remekeit csodálhatják Bányásznapra szenet ad A Mátraalji Szénbányák vezérigazgatója, dr. Győry Sándor arról tájékoztatott bennünket, hogy a vállalat a lakossági ellátás segítésére továbbra is az igényeknek megfelelő mennyiségben kész lignitet adni. Ennek a célnak az érdekében a bányásznap tiszteletére megkezdi a termelést Bükk- ábránty is. Ott az első 'ton­na szenet augusztus 28-án, délután emelik a szállító járműre. Megtekintette az előké­születeket Neuberger Antal, az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnöke is a munkatársai kíséretében, és úgy vélekedett, hogy min­den a terv szerint folyik. Hozzátette, hogy az új kül­fejtés műszaki körülmé­nyei csak az elismerés sza­vaival méltathatok. meg majd az érdeklődök. Tíz kisiparos árusítási le­hetőséget is kap a külön er­re a célra emelt kis sátrak­ban. Itt csizmadiák, kosárfo­nók. kötélgyártók kínálják majd tetszetős portékáju­kat. A találkozó kulturális rendezvényein fellép 1 az Egerszalóki Népikórus és Sas Sándorné mátraderecs- kei magánénekes. Érdekes sporteseménynek ígérkezik az idén nyolcadik Tegnap délután, 2 órakor nyílt, meg az a tárlat He­vesen. a múzeumi kiállító­helyiségben, amelyen Gsu- vasia és Targöviste mutat­kozik be fényképekkel és .termékekkel a látogatóknak Mint köztudomású, a köz­társasággal és a bolgár me­gyével testvérkapcsolatunk van. s az elmúlt esztendő­ben szűkebb pátriánk gyá­rai. szövetkezetei, intézmé­nyei küldtek ki ismertető anyagokat életünkről. En­nek viszonzása a mostani kiállítás. Az érdeklődők ké­pet kaphatnak barátaink legjellegzetesebb termékei­ről. népviseleteiről és ter­mészetesen — a mintegy félszáz fotó alapján — az att élő emberek mindennap­jairól. A kiállítás Hevesen, október végéig látogatható. (Fotó: Szabó Sándor) kisiparosai alkalommal megrendezendő KlOSZ-kupa is. A hevesi­ek sakk, horgász, teke, asz­talitenisz és kispályás lab­darúgó versenyeken mérik össze tudásukat a más me­gyékből érkező sportolók­kal- A megyei KIOSZ kü­lön meglepetése, hogy a ta* lálkozóra az egyik mészége­tő egy külön kis boksát is készít, ezzel is jelképezve Heves megyét. Csuvasia és Targöviste Jutaíomút vasutasoknak A MÁV Vezérigazgatóság a legjobb dolgozóknak ju- talomutat szervezett a Szov­jetunióba. Az eredményesen tevékenykedő vasutasok, köz­tük tizenhárom Heves me­gyei a napokban különvo- naton indultak a tizenegy napos kirándulásra. Az út során megismerkedhetnek Kijev nevezetességeivel, megtekintik a Nagy Honvé­dő Háború Múzeumát, majd Leningrádba utaznak, ahol a városnézés után ellátogat­nak a Péter-Pál erődbe. A tervezett program szerint ké­sőbb megkoszorúzzák a Piszkarevói hősi temető em­lékművét is. Az utolsó ál­lomás Moszkva, ahol a ven­dégek többek között megné­zik a Borogyinoi Panoráma Múzeumot és a Lenin Mau­zóleumnál koszorúzási ün­nepségen vesznek részt. Szaktábor Tarnamérán Gazdaasszo­nyok—bábosok —matematiku­sok—képző­művészek A hevesi úttörőház idén először próbálkozik meg az­zal, hegy egy nyári táborozás keretében megismertesse a különböző szakkörök tag­jait egymás munkájával, eredményeivel. Tarnamérán e napokban együtt dolgoznak a kis kép­zőművészek, népművészek, a bábosok, a gazdaasszonyok és a számítástechnikusok, a velük foglalkozó pedagó­gusok persze e napokat is kihasználják „saját gyereke­ik" tudásának továbbfejlesz­tésére. de nagy gondot for­dítanak arra is, hogy a min­denkori vendégek elsajátít­hassanak egy-egy alapfogal­mat más mesterségekből, s ezt igazolhassák „inasköny­vükkel”. Nem lenne persze a nyár nyár itt sem strandolás, ki­rándulás. tábortűz és sport­vetélkedők nélkül- De az ef­félék már a délutánok és esték programjai, a félszáz résztvevő végezetül kiállí­tással összegzi majd a tíz nap alatt tanultakat. A Merkúrtól jelentjük Trabant L. H. Bp. 812 Trabant H. Combi Bp. 171 Trabant Limusin Bp. 237 Trabant Limusin D. 222 Trabant Combi Bp. 11 562 Wartburg Stand. Bp. 14 725 Wartburg Spec. Bp. 22 664 Wartb. Spec, tolót. Bp. 5 074 Wartburg Tourist Bp. 9 373 Skoda 105 S Bp. 9 080 Skoda 105 S D. 6 881 Skoda 120 L Bp. 18 367 Skoda 120 L D. 10 686 Skoda 120 GLS Bp. 1 183 Lada 1200 Bp. 37151 Lada 1200 D. 23 439 Lada 1300 S Bp. 14 395 Lada 1300 S D. 10 993 Lada 1500 Bp. 13 385 Lada 1500 D. 9 611 Lada Combi Bp. 5 900 Lada Combi D. 3 474 Moszkvics Bp. 13 673 Polski Fiat 126 P Bp. 22 593 FSO (P. F.) 1500 Bp. 5 002 Dácia Bp. 28 727 Dácia D. 18 425 Zasztava Bp. 9 104 NÉPÚJSÁG — a Magyar Szocialista Munkáspárt Heves Megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: KAPOSI LEVENTE. — Főszerkesztő-helyettes: KOÓS JÓZSEF. Kiadja: a Heves Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: HEKELI SÁNDOR. — Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3. sz., 3301 (Pf. 23.). Telex: 063-350. Kiadóhivatal: Eger, Beloiannisz u. 3. sz., 3301 (Pf. 23.). Telex: 063-349. Telefonszámok: 13-352, 13-381, 13-503, 13-644, 13-985. Gyöngyös, Rózsa út 1.3200. Telefon: 11-697. Hatvan, Kossuth tér 8. sz. (városi tanács épülete). Telefon: 11-051. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizetési díj: egy hónapra 43,— Ft, negyedévre 129,— Ft, egy évre 516,— Ft. Előfizethető: a hírlapkézbesítő postahivataloknál ésa kézbesítőknél. Index: 20062. — Révai Nyomda Egri Gyáregység, Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Igazgató: HORVÁTH JÓZSEFNÉ dr. — HU ISSN 0133—0705.

Next

/
Oldalképek
Tartalom