Népújság, 1985. augusztus (36. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVI. évfolyam, 179. szám ARA: 1985. augusztus 1., csütörtök 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Homály Szellemes nép vagyunk, men kell hagyni. Ki nem fogyunk az ötletekből. Ami­kor először hallottam a legújabb elnevezést. egy pillanatra elámultam. Mi ez? Száraz homály? No. persze, hiszen van rrjife- lénk nedves homály is. amit viszont ködnek szo­kás nevezni. Az egyiknek is. a másiknak is az a lényege, hogv akadályozza a tisztánlátásunkat. Ha egyet csavarnék a gondolataimon. mindjárt egészen érdekes következ­tetésekhez juthatnék el a „homály” révén. Beszél­hetnék a különböző in­tézkedések nem egészen világos megfogalmazásé-1 ról éppen úgy. mint a különböző kérdésekre adott különböző válaszok nem egészen egyértelmű szófordulatairól. De ezt hagyjuk. Csökönyösen ragaszko­dom ahhoz a homályhoz, amit az időjárási jelenté­sek emlegetnek mostan­ság. Homály. merthogy ..szmog" az mégiscsak más. az nálunk nincs, '■az valami egyéb huncutság, amit odaát találtak ki. de amitől mi mentesek va­gyunk. Dagad a keblem a büszkeségtől, ha ezt így végiggondolom. Persze, nálunk... I ) De ez a homály nem hagy nyugton. Kinyitom az ablakom a késő nyá­ri éjszakában, hogv a szomszédos kertek felől friss fuvallat érjen el és és kegyetlenül szúrós olajszag üti meg az orrom. Mi lehet ez? Tűnődöm. De nem sokáig, mert az or­szágutak kipufogó gázához szokott érzékszervem gyor­san felismeri: ez a kelle­metlenül erős szag a rosszul elégett benzinnek ‘Jn 0 XII. VILAGIFJÚSAGI ÉS DlAKTALALKOZÖ Érdemi vita a tematikus központban vagy dízelolajnak a követ­kezménye. ólom. vágó­dik belém. Tüdőszennyezés, fűzöm tovább. Rák. Erre már gondolni sem me­rek. Gyorsan elhessegetem magamtól ezt a három betűt. De — pazarlás is. Ép ugyan nem tudom kiszá­mítani. hogv a felhasznált benzinnek és dízelolajnak a mértéke mennyivel len­ne kevesebb, ha minden motornál rendesen beállí­tanák a porlasztót, vagy az üzemanyag-befecskendező szerkezetet. Nem tudom kiszámítani, de sejtem, fel­tételezem. hogv tetemes mennyiségről van szó. Ki törődik ezzel? Ügy lát­szik. hogy... No. jó! Ezt sem folytatom tovább. Legyen ez is afféle ho­mály. Rábízom mindenki­re a folytatást. De azt nem szeretem, ha drámai mondatokat fogal- mazgatunk a legkülönbö­zőbb értekezleten arról, hogy a takarékosságnak t mennyire életünk részévé ) kell válnia. amikor... i Amikor a valóságban pe- | dig százezer számra hasz­nálunk benzinfaló autó­tat. olajzabáló autóbu- ! szokat, amelyek fittyet J hánynak minden ésszerű- , ségnek. takarékosságnak. | Tudom, randikális váltó- j zást máról holnapra nem j vihetünk végbe. De med­dig várunk még? Olyan [ sok a kidobni való pén- I zünk? Továbbra is rendkívül élénk a moszkvai Világifjú­sági és Diáktalálkozó poli­tikai fórumainak, a temati­kus központoknak a mun­kája. A termek ugyan az ' ötödik napon sem teltek meg zsúfolásig, de A vita csaknem kivétel nélkül min­den központban mind érde­mibbé válik. Kialakult az igazi párbeszéd — mondják a küldöttek. Kétségtelenül a béke és a leszerelés kérdéseivel foglal­kozó egyes számú központ­ban folyik a legtevékenyebb munka. Vitánként ötven. hatvan küldött is szót kér. mindegyikükre természete­sen nem is kerülhet sor. pe­dig az elnök szigorúan be­tartatja az ötperces időtar­tamot. A vitákban a több­ség véleményétől eltérő né­zetek is elhangzanak. Szer­dán például egy norvég kül­dött az afganisztáni * hely­zetről fejtette ki nézeteit, amelyeket azután keményen megbírált több, a fejlődő or­szágból jött küldött. A fesztivál talán legszebb kiképzésű központja a kör­nyezetvédelem kérdéseivel foglalkozik. Itt szerda reg­gel gyűlést tartottak Az if­júság. a diákság és a kör­nyezetvédelem problémái címmel. A vita témája a környezetvédelem fejlődé­se, az új technológiák. a természeti kincsek ésszerű felhasználása volt. Ebben is három görög, továbbá egyiptomi, bolíviai, kubai, indiai, osztrák, finn, jugo­szláv és más küldött szólalt fel. A Lumumba Egyetemen az antiimperial ista szolidaritá­si központban a faji meg­különböztetéssel foglalkoz­tak a mai vita során. A küldötteknek alkalmuk volt találkozni a nemzeti függet­lenségért, a diktatórikus rezsiknek ellen vívott 0 harc kiemelkedő személyiségei­vel. ' A VIT-de legátusokon kí­vül mintegy 1500. az Ex­press Ifjúsági és Diák Uta­zási Iroda szervezésében utazó fiatal magyar turista is jelén van a Világifjúsá­gi Találkozó eseményein^ Mint Szakács János, az Express “moszkvai képvise­lője az MTI tudósítójának elmondta, az utazási iroda két csoportot szervezett, amelyek a fesztivál félide­jén váltják egymást s ösz- szesen 7—7 napot töltenek Moszkvában. Az első cso­port tagjai a nyitó, a máso- .diké pedig a záróünnepsé­gen vehetnek részt. Meghí­vót kapnak nagygyűlésekre, az egyetlen óriási kultúr- közpomttá átalakult Gorkij parkba, koncertprogramok* ra, a Magyar Nemzeti Klub műsoraira. Szálláshelyükön, . a korszerű Mologyozsnaja Hotelben naponta rendez­nek nemzetközi klubesteket, áinlelyeken művészegyütte­sek is fellépnek. Kirándulá­sokat is szerveznek számuk­ra, így többek között ellá­togatnak két ősi orosz vá­rosba. Vlagyimirba és Szuz- dalba SZOVJET—AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTERI TALÁLKOZÓ HELSINKIBEN Keletkezőben van a készség a tartalmas megbeszélésekre... ..Senki sincs teljesen meg­elégedve a helsinki záróok­mány megvalósításával, még­is minden hozzászólásban helyeselték az európai biz­tonsági folyamat továbbvite­lét" — (gy foglalja össze a helsinki külügyminiszteri konferencia első napján szer­zett benyomásokat vezércik­kében a szerdai Helsingin Sa nonfat. A finni lapok két bíztató elemet emelnek ki az eddig elhangzottakból: mind a szovjet, mind az amerikai külügyminiszter és számos más felszólaló bizakodóan szólt a novemberi &ovjet— amerikai csúcstalálkozóról, s szinte valamennyien alá­húzták a soron lévő buda­pesti és bécsi találkozók je­lentőségét a kontinens lég­körének további javulása szempontjából. Ismét a leg­nagyobb finn újság, a füg­getlen Hélsingin San ómat kifejezésével: „nyilvánvaló, hogy mind Keleten. mind Nyugaton egyidejűleg ke­letkezőben van a készség a tartalmas megbeszélésekre." Sevardnadze szovjet kül­ügyminiszter beszédéből két • (Folytatás a 2. oldalon) fierecz János a Szovjetunióban Bececz János, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára július 27. és 30. között a VIT-en résztvevő magyar küldöttség díszvendégeként részt vett a XII. Világifjú­sági 0 és Diáktalálkozón Moszkvában. Fogadta őt Borisz Pono- marjov, az SZKP' KB poli­tikai * bizottságának póttag­ja. a KB titkára. Megbeszé­lést folytatott Konsztantyin Ruszakovval, az SZKP Köz­ponti Bizottságának titkárá­val. valamint Oleg Rahma- nyinnal, az SZKP KB tag­jával. az SZKP KB nem­zetközi osztálya vezetőjének első helyettesével. A talál­kozókon , véleménycserét folytattak az MSZMP és az SZKP időszerű feladatai­ról. továbbá a két párt együttműködésének további fejlesztéséről az agitáció és a propaganda terén. A megbeszéléseken részt vett Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk szovjetunióbeli nagykövete. Berecz János szerdán ha­zaérkezett Moszkvából. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, Lázár György.- a Minigztertanác? elnöke és Sarlós István, az országgyű­lés elnöke, .bemutatkozó lá­togatáson fogadta Borisz Sztukalint. a Szovjetunió Bu­dapesten akkreditált rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követét. A borsóval végeztek — Csak késve kezdhettek — Mindenből kevesebb van A piacom elszabadult a pokol — Nem tartják a szerződéses fegyelmet — Veszélyben az exportterv-teljesítés — Szeptemberre várják a paradicso­mot — Segítenek a diákok — Kevés a vagon Csúcsszezon a konzervgyárban A neheze még hátra van A hetek óta tartó kánikulában, akik csak tehetik szabad* ságra mentek, s nem tagadják: valósággal habzsolják a nyár örömeit a hosszan tartó kemény tél Után. Többen azonban azon fáradoznak, hogy a borúsabb, hidegebb na­pokra is megőrizzenek valamit az idei nyárból. A konzerv­gyárakban jelenleg tart a csúcsszezon. Mit Is jelent ez va­lójában, miiyen nehézségekkel kell megküzdeniük az ott dolgozóknak. Hatvanban többek között ezekre a kérdések­re kértünk választ Eperjesi László főmérnöktől. — Az ismert okok miatt — mondta — tíz napot ké­sett a borsószezon. Ez már előre sejtette, hogv a későb­biekben „összeérések’/ lesz. nek. ami nálunk komoly csúcsot. a kapacitást meg­haladó. feldolgozandó meny nyiségeket jelent a különbö­ző mézőgazdasági termékek­ből. Erre a nyomásra ké­szültünk tudatosan, fúgy szervezzük, hogv mind a há­rom műszakban csak a bor­sóra koncentráltunk, szom­baton és vasárnap is dol­goztunk. de a borsógvártá­G. Molnár F«renc Eperjesi László: „A szokott­nál is keményebb munkát igényel az Idei szezon .. son segédkezett a dobozgyá- ri tmk-s. a nyomdász. s egyéb üzemrészek dolgozó­ja is. Ezt a feladatot sike­rült úgv megoldanunk, hogv a mezőgazdasági partnere­ink is elégedettek voltak. Még mielőtt a földeken el­öregedett. tönkre ment vol­na a termés átvettük a bor­sót. s négyszázalékos, túl­tel iesítéssel -július 10-től hét nap alatt be is fejeztük ezt a munkát. — Mj jelent feladatot a továbbiakban? — Még a borsószezon vé­ge felé ..beindítottuk” a zöldbab, az uborka és a na­túrtök feldolgozását. Ennek felfutása várható jelenleg. Gondot azonban az jelent, hogv a becslések alapján történő terméskilátások nem a legbiztatóbbak. A kisebb termékeinkből elegendő mennyiség lesz. viszont a leggazdaságosabbnak szá­mító uborkából nagyon ke- vés termett. A tervezett mennyiségnek csak a negy­ven százalékát tudjuk felvá­sárolni. — S mindez kizárólago­san az időjárás számlájá­ra írható? — Az igazság az. hogy a piacon is „elszabadult a pokol". A termelők nem tartják a szerződéses fegyel­met. Pedig a felvásárlási árakkal az áfészárakhoz iga­A kamion Olaszor­szágból már az áruért jött zodtunk. S ebben csak az a szomorú — most már évek óta —. hogy amikor döm. ping van egyes termékekből, akkor segít, mert minden mennyiséget felvásárol az ipar. méghozzá a szerződé­ses áron. «Mi akkor. sem mnndiuj< ménét közben, hogv sok van. a kért menv nviséget átvesszük ugyan, de olcsóbban. Most viszont, amikor hiány jelentkezik. akküV háttérbe szorulunk, mert különböző mellékcsa- tornákon. s magasabb áron kerül a termék forgalomba. — S mi a helyzet a para­dicsommal? — Ez számít a gyár fő cikkének. Ügy terveztünk, hogv 4600 vagonnal dol­gozunk fel. A legfrissebb termésbecslések szerint, ha valami nem jön köz­be. ötezer kétszáz ebből meg­lesz. Az igaz viszont, hogy augusztusban ebből vajmi kevésre számíthatunk. A csúcs kitolódik szeptember­re. Ekkor újra át kell szer­vezni a munkát, segítséget kérünk majd a gimnáziu­moktól, szakmunkásképzők­től is. Egy-egv hetet dolgoz­nak ekkor a diákok. — Az exporttervüket tel­jesíteni tudják? — A zöldborsón kívül az összes termékünknél lema­radás mutatkozik mind a tőkés, mind a szocialista ex­portunkban. Az előző évről áthozott árúalapunk is keve­sebb volt a szükségesnél. Ügy tűnik, hogy a szocialis­ta piacra a kiemelt cikke­ket — zöldborsó. zöldbab. vegves-darabos savanyúság —; ha késve is. de el tudjuk küldeni. Az összes szocialis­ta exportunk Í0 százaléka látszik jelenleg teljesíthető­nek. Á tőkés export még a következő időszak termés- eredményeinek a függvénye. Több mint ötmillió nolláros szerződésünk van aminek a fíjJSbsége a süritet[ paradi­csomból és almasűritmény- böí tevődik össze. A 15 ezer tonna alma felvásárlása ez- idóig ív— úgv tűnik — nem jelent gondot. A konzervgyárban felké­szültek a csúcsra — a gé­pek. a berendezések kifogás­talanul bírják a szokatlanul nagv megterheléseket —. s uz ott dolgozók is mindent megtesznek a tervek telje­sítéséért. Úgv tűnik, rajtuk kívülálló okok miatt az idén ezt nem tudják megvalósí­tani. A késztermékek ki­szállítása . . sem úgy megy. ahogyan azt sze­retnék. Elsősorban vagon­ellátási problémáik vannak. S mint azt elmondták: a neheze még hátra van... Kis Szabó Ervin Dányi Mihály már a paradicsomszállító tartályokat készíti elő (Fotó: Szabó Sándor) A szovjet nagykövet bemutatkozó látogatásai

Next

/
Oldalképek
Tartalom