Népújság, 1984. június (35. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-24 / 147. szám

NÉPÚJSÁG, 1984. június 24., vasárnap Magyar mérkőzések a totóban Európa legtöbb labdarúgó-pá­lyáján befejeződött a bajnok­ság. A totó/'ók azonban nyáron sem maradnak játék nélkül: Június 30-án megkezdődnek az Intertoto Kupa küzdelmei, amelyre hat héten át tippelhet­nek a fogadók, Magyarorszá­got Idén Is két csapat, a Video­ton és a Ferencváros képviseli. A Videoton a Vitkovicével, a LASK Linz-cel és a Göteborg­gal, a Ferencváros pedig az Austria Klagenfurttal, az FC Zürich-he] és a Szpartak Trna- vával mérkőzik. Valamennyi résztvevőről értékes információt kapnak a fogadók a most megjelenő Intertoto magazin­ban. Milyen mérkőzések kerülnek a totóba ezután? Erről Andor Tibor, a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság ügyvezető igazgató­ja tájékoztatta az MTI munka­társát: — Egyelőre nem született dön­tés arról, hogy a magyar csa­patok visszakerülnek-e a totó­ba, erről az MLSZ és a Sport- fogadási és Lottó Igazgatóság a nyár folyamán határoz. A 32. játékhéttől svéd és norvég mér­kőzések szerepelnek a szelvé­nyeken, egészen addig, amíg nem kezdődik az olasz és nyu­gatnémet bajnokság. Azért vá­lasztottuk ezt a két országot, mert általában egy-egy nap alatt játsszák le a fordulókat, ellen­tétben például az osztrák, cseh­szlovák és szovjet bajnoksággal. Az ősztől kezdve megpróbáljuk mellőzni az első félidőre tippe- lést. amely nem túl népszerű a totózólk között. Az érdeklődés? — Továbbra is népszerű ná­lunk a totó: tavalyhoz képest az idén 29 százalékkal nőtt a megvásárolt szelvények száma, s már hetente 5 millió felett van — fejezte be nyilatkozatát Andor Tibor. Sportműsor SPARTAKlAD: A falusi dol­gozók XXXIII. spartakiádja. Eger városi, községi döntője: Bélapátfalva, I órától. TENISZ: Eger SE—DVTK OB Ill-as ifjúsági mérkőzés. Eger, népkerti pálya, 10 óra. TOLLASLABDA: LAKISZ Kupa országos verseny. Eger, Pozso­nyi út 4—6, 9 óra. VÍZILABDA: Eger SE—Tungs­ram SC országos ifjúsági és serdülő mérkőzés. Eger, sport­uszoda, 11, illetve 12.15. LABDARŰGAS: SzUialom—Po­roszló, MNK-mérkőzés. i7 óra. A megyei bajnokságba való be­kerülésért : Nagyréde—Erdőtelek, Gyöngyös, 17, Besenyőtelek— Tarnalelesz, Makiár, 17. Szoros emberfogás, gyors letámadás — Háttérbe szorult ötletjáték — Centerkérdés Tíz év legjobb helyezése Mérlegen a játékosok teljesítménye Az Eger SE vízilabdázói 1980-ban kerültek vissza az I. osztályú bajnokságba. Az eltelt négy év alatt hol jobban, hol szerényebben szerepeltek, többnyire azonban a tabella második (elének valamelyik helyét foglalták el. Játékosok mentek, játékosok jöttek, igaz, ez a mozgás nem hasonlított a viharos tenger hul­lámzásához. A szakvezetők ennek ellenére nem lan­kadtak, dolgoztak, újabb és újabb eszközökhöz, lehető­ségekhez nyúltak, csakhogy a szunnyadó láng egy pirinyó kis szikráját felébresszék a csapatban. Tavaly a 9. helyen végez­tek, s a tervek szerint idén előrébb szerettek volna ug­rani. Az ugrás, ha nem is látványosan, de sikerült. A piros-kékek pólósai a 6. he­lyet szerezték meg, s ez tíz évre visszamenőleg a legelő­kelőbb poszt a ranglistán. Megmozdult valami az uszo­da környékén? Minden bi­zonnyal, bár a játékosok, az ellenfelek, a vezetők, sőt a víz is ugyanaz, mint egy évvel ezelőtt volt. Az ellent­mondás csak látszólagos. Pozsgay Zsolt segítőtársat kapott Bodnár János szemé­lyében, kettőjük, no és per­sze a fiúk — hangsúlyoz­zuk: keményebb, kitartóbb — munkáját dicséri a 6- hely. Első hallásra talán lebecsü­lendő, de ha hozzátesszük, hogy az Ű. Dózsát, a Tungs- ramot, a Tatabányát, a Bp. Honvédőt és az OSC-t előz­ték meg, csak kicsin múlott, hogy megszerzik a vidék legjobbja címet, s már ér­tékesebbnek, ragyogóbbnak tűnik ez az eredmény. Pozsgay Zsolttal, a baj­nokság befejezése után né­hány nappal ültünk le be­szélgetni. — Mindenekelőtt gratulá­lunk a csapatnák! A játéko­sok elhiszik, hogy nem álomvilág egy stabil közép­csapat szintjét elérni? — Azt hiszem, most már igen. Az évek folyamán ki­alakult az együttes magja, akikre lehet alapozni, s a továbbiakban építeni. Az alagsort kinőttük, és ha a hozzáállás. a lelkesedés konzerválódik a következő idényre is, magasabb szintre juthatunk. — Örök vitatéma az em­berelőnyös helyzetek ki­használása, illetve elpuská- zása. Az Eger inkább az utóbbiban járatos. Nem de? — A lehetséges 115 előny­ből 71-et értékesítettünk, s ez százalékban kifejezve 62 százalék. Csalóka szám, mert volt. amikor ezt felülmúl­tuk. máskor jóval alatta maradtunk. A rájátszásban például a Szolnok ellen 17- ből csak 9-et tudtunk be­lőni. Mindez azt eredményez­te, hogy a csapat teljesítmé­nye állandóan hullámzó, in­gadozó képet mutatott. Egy másik számadat: a riválisok ellenünk 80 emberelőnyből 60- at góllal fejeztek be. Ebből két következtetést lelhet le­vonni. Egyrészt a többi csa. pat sokkal jobban él az előny adta lehetőséggel, másrészt a védekezésünk tisztább, s ugyanakkor hathatósabb is, Búza az egriek legeredmé­nyesebb játékosa kevesebbszer kerültünk hát­rányba. S még valami — folytat­ja —: idén a Vasas után a legkevesebb gólt kaptuk. A szoros emberfogás taktikája tehát maradéktalanul meg­valósult, ebből következett, hogy le kellett mondanunk a látványos támadásvezeté­sekről. — Ügy tartják, a védeke­zés kulcsembere a kapus, míg a támadásé a center. Ez utóbbira még nem sikerült megfelelő orvoslást találni? — A centerjáték a mér­kőzések zömében elérte cél­ját. de a lehetőségekhez ké­pest változtatásra szorul. Dr. Sike kényszermegoldásból került középre, és dicsére­tére legyen mondva, jól ol­dotta meg feladatát. Az előbb említettek miatt a támadó­sor mozgástere leszűkült, ezért az átlövők szerepe megnövekedett. Gondot oko­zott, hogy Vincze vállsérü­Nagy 27 gólja közül az egyiket szerzi (Fotó: Szántó György) lése miatt mérsékeltebb tel­jesítményt nyújtott. A há­tulról előretörő Ancsán lö­vései pedig olykor kidolgo­zatlanok voltak. — Nemcsak mi, de a ta­lálkozókat látogató szurkolók többsége sokszor úgy érez­te, hiányzik az ötletesség, a Szellemesség a játékukból, s nemritkán a labda ellövése is tanácstalanságot váltott ki. — Abban a pillanatban az emberfogás taktikája össze­omlik. ha az egyénieskedés kerül előtérbe. A látványos, improvizatív. zónázásból tör­ténő támadást a gárda je­lenlegi alkati felépítése nem engedi meg. Ezért szorult háttérbe az ötletjáték, de mentségünkre legyen mond­va: a fegyelmezett csapat­munka bennünket igazolt. — Mindezek után kérem, értékelje a játékosoknak a bajnokságban mutatott tel­jesítményét. — Búza és Nagy kiemel­kedőt produkált; harminc, illetve huszonhét gólt szerez­tek, ez önmagáért beszél. Ancsán bizonyította tehetsé­gét, fizikai képességei alap­ján az együttes húzóembere, utánpótlás-válogatott, tizen­hétszer talált a kapuba. Vinczét gátolta régebbi váll­sérülése, de így is 16-szor zörgette meg az ellenfél há­lóját. Kelemen most is sta­bil, megbízható pontja a csapatnak, higgadt, nyugodt személyiség. Az ifjúsági ko­rú Bírónak az ifiben, a fel­nőttben, és a junior-váloga­tottban is helyt kellett áll­nia, emellett érettségire ké­szült, érthető, hogy halvá­nyabban csillogott. A centerek közül — foly­tatja az edző — dr. Sike nyújtotta a legtöbbet, de já­tékfelfogásán változtatnia kell. Vecseritől államvizsgá­ja után még jobb teljesít­ményt várunk. A kényszer- pihenőből visszatért Gyula­vári a nyáron utolérheti tár­sait, számítunk rá. A fel­nőttkeretbe bekerült fiata­lok közül Denk játéka volt a leghatározottabb. A kapu­sok közül Lipovics egy mér­kőzés kivételével állta a sa­rat. Kiss kevés lehetőséget kapott, de akkor felvillan­totta kivételes tehetségét. Személyi változásról egy mondatban: Danes búcsúzik, befejezi OB I-es pályafutá­sát. íme tehát az eredmény a számok, az edzői vélemény és értékelés tükrében, ősz- szel újra vízbe szállnak a csapatok, hogy a kétfordulós bajnokságban mérlegre te­gyék tudásukat, felkészült­ségüket. Az egri közönség megértette, hogy a vízilab­dázók is tudják fokozni az iramot, de ezt a — mond­juk ki nyíltan: sikert — csak úgy tudják megismételni, ha a szurkolók melléjük állnak. Még akkor is, ha objektív okok miatt a mérkőzések rendezése ütközik minden ésszerű elképzeléssel... Budai Ferenc ( mozi ) * 101 EGRI VÖRÖS CSILLAG: _ (Telefon: 11-888) de. 10 órakor: 101 kiskutya Rendes helyárakkal du. 2, fél 4 és fél 6 órakor: 101 kiskutya Walt Disney színes, szinkronizált amerikai rajzfilmje Este 8 órakor: Vészjelzés a tenger alól Színes, szovjet kalandfilm EGRI HRÖDY: (Telefon: 11-773) du. 4 és 6 órakor: 101 kiskutya Este 8 órakor: Nős agglegény EGRI KERT: Este 9 órakor: A kicsi kocsi újra száguld EGRI IFJÜSAGI HÁZ: M-én: 1/4 6 és 3/4 8 óraikor: Akiket forró szenvedély hevít 25-én: A tűz gyermekei GYÖNGYÖSI PUSIÍIN: du. fél 4, 6 és este fél 9 órakor: Kelly hősei Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm GYÖNGYÖSI MŰVÉSZ: du. 5 és este 7 órakor: 23- én: Két fogoly GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: de. 10 órakor: Vizimese du. fél 4 órakor: Aranygyapjú ESte föl 6 és fél 8 órakor: Kéjnő Kaliforniába készül GYÖNGYÖSI KERT: Este 9 órakor: Az álarcos lovas legendája 25-én: Lavina HATVANI VÖRÖS CSILLAG: de. 10 órakor: Varázssapka du. fél 4 és este 7 órakor: Mexikó lángokban 1—II. 25-én: Sok pénznél jobb a több HATVANI KOSSUTH: 24— 25-én: Felhőjáték HEVES: 24—25-ón: Spagetti ház FÜZESABONY: 24— 25-én: Piedone Afrikában 25- én: Gyertek el a névnapomra ( rádió ) KOSSUTH 7.23 Kopogtató 7.54 A Kö­zönségszolgálat tájékoztató­ja. 8.05 öt kontinens hét napja. Külpolitikai negyed­óra. 8.21 Énekszóval, muzsi­kával. 9.00 Tövisek és virá­gok. Zenés, irodalmi maga­zinműsor. 10.03 Tom Saw­yer. Mark Twain regényé­nek rádióváltozata. 10.53 Va­sárnapi koktél. 12.05 Har­minc perc alatt a Föld kö­rül. Nemzetközi magazin. 12.35 Édes anyanyelvűnk. 12.40 Rázós úton. 12.50 Ha- tár-Idő-Napló. 13.28 Szop­rán áriák. 14.05 Népdalkörök pódiuma. 14.30 SZONDA. Tudományos magazin. 15.05 Művészlemezek. 16.03 Betti néni. 17.05 Fejlődő fakultá­ció. 17.35 Artúr Rubinstein Chopin-műveket zongorázik. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 18.40 Diákkönyvtár hangszalagon. Parasztok. Sze­melvények Reymont regé­nyéből. II. rész. 19.27 Nép­dalest. 20.10 Michael Jack- son felvételeiből. 20.30 Do­nizetti: Lemmermoori Lucia. Háromfelvonásos opera. 23.14 A Collegium Aureum Ka­marazenekar játszik. 0.10 Vi­rágénekek. PETŐFI 6.00 Népszerű muzsika — koránikelőknek. 7.00 Az uni­tárius egyház félórája. 7.30 Vasárnapi orgonamuzsika régi szerzők műveiből. 7.54 Torna. 8.05 A bolhavári süt- kérezde. Bálint Ágnes me­sejátéka. 8.49 A világlíra gyöngyszemei. Heine versei. 9.05 Mit hallunk? 9.30 „Az a dal, az a perc”. 10.00 Szer­pentin. Egy háború légkö­réről — 1914—1918. 11.00 Meggyűrűztek! 12.10 Jó ebédhez szól a nóta. 13.01 Bajaja. Szlovák népmese. MAI MŰSOROK 13.45 Időjárás- és vízállásje­lentés. 14.00 Erről beszél­tünk. 14.35 Táskarádió. Az Ifjúsági Rádió műsora. 15.35 Poptarisznya. 17.30 F-maga- zin. 18.33 Útközben ha­zafelé. 20.30 HÍREK. Út­közben. 20.35 TÁRSALGÓ. Másfél óra irodalomkedve­lőknek. 22.00 Kellemes pi­henést! 24.00 Hírek. Időjá­rás. MISKOLC 8.00 Jó reggelt, jó szórako­zást, jó pihenést! Kétnyelvű információs, szolgáltató és szórakoztató műsor. Vasár­napi krónika. Lapszemle. 8.15 Programajánlat. 8.20 Riporternapló. Válogatás az elmúlt hónap műsoraiból. Szerkesztő: Paulovits Ágos­ton. 9.00 Táncritmusban. 9.20 Sport. 9.25 Műsorösszefogla­ló. 9.30 Szlovák nemzetisé­gi műsor. (Hírek — Kihaló mesterségek nyomában. A kovács — Zenés percek). Szerkesztő: Ildikó Mácsová. 9.55 Műsorösszefoglaló és az esti program ismertetése. 18.00 Hírek. Időjárás. Mű­sorismertetés. 18.05 Mérkő­zésen, versenypályán. Va­sárnapi sportmagazin. Szer­kesztő: Tóth Zoltán. 18.27 Műsorösszefoglaló és a hét­fői program ismertetése. HÉTFŐ KOSSUTH 8.25 Mit üzen a Rádió? 9.00 Weber operáiból. 9.30 A HÉT KÖLTŐJE. Benjámin Lász­ló. 9.43 Nemzetközi mese­fesztivál. 10.05 NYITNIKÉK. Gyerekek Afrikában. 10.35 Rózsavölgyi-verbunkosok, Dankó-nóták. 11.08 Dalok a bélkéről. 11.23 Bioritmus. 11.43 Vallomások, 1942. 12.00 DÉ­LI KRÓNIKA. 12.30 Ki nyer ma? 12.45 Válaszolunk hall­gatóinknak. 13.00 Zenei ér­dekességek az elmúlt hét műsorából. 13.58 Simpson: Táncok. 14.05 A ponyvakiad­ványok és a népdalok. 14.40 Napjaink magyar irodalmá­ból. 14.54 Édes anyanyel­vűnk. 15.05 Élő történelem. 16.07 Kamarazene. 16.30 „Eli­sa” — egy új vizsgálati módszer. 17.05 Holnap köz­vetítjük. 17.27 Napjaink ma­gyar irodalmából. Beatrice apródjai. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 18.30 Esti ma­gazin. 19.15 Első személy­ben. 20.15 Hétfő esti muzsi­kaszó. 20.45 A közigazgatás változásai. 21.15 Örökzöld dallamok. 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 Halló, itt vagyok! 23.30 Haydn: B-dúr szimfónia. 0.10 Délhúsa Gjon táncdalaiból. PETŐFI 8.05 A Vujicsics-együttes műsorából. 8.35 Figyelmébe ajánlom! 8.50 Slágermúze­um. 9.50 Világmegváltás. 10.00 ZENEDÉLELÖTT. 12.00 Népdalok. 12.35 Kis magyar néprajz. 12.40 Tánczenei koktél. 13.25 Világújság. 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00 KETTŐTŐL ÖTIG. .. 17.00 Vesszőparipáink. Ma Somlyó György költő be­szél. 17.30 ÖTÖDIK SEBES­SÉG. 18.35 Rockújság. I. év­folyam 3. szám. 20.00 SPORT­VILÁG. 20.35 Lenyomtunk 15 évet! 21.55 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Népszerű dal­lamok — esti hangverseny. 23.20 Babavásár. Részletek Nádor Mihály—Kulinyi Ernő operettjéből. MISKOLC 17.00 Hírek. 17.05 Közleke­dési őrjárat. Szerkesztő-mű­sorvezető: Somogy vári Va­léria. 18.00 Dél-dunántúli híradó. Lapelőzetes — Hírek. 18.30 Szerb-horvát nemzeti­ségi műsor (Hírek — Birjáni hétköznapok. Milica Klaics Taradjija riportösszeállítása — Filmdalok). 19.00 Nemze­tiségeink zenéjéből. 19.05 Német nemzetiségi műsor (Halló stúdió! Halló hallga­tó ! Telefonszám az adás ide­je alatt: 10-666. Műsorveze­tő: Lorenz Kemer). ( televízió ) 1. MŰSOR 8.00 Tévétorna. 8.05 Óvodá­sok filmműsora. 8.25 Zorán, a zsoké fia. Jugoszláv film. 9.50 XX. nyári úttörő-olim­pia. Zánka. 10.55 46. nem­zetközi gálaműsor. Művészek a porondon. 15.10 Silvan, a bűvész. 16.10 Gertler Viktor- sorozat. Cifra nyomorúság (Űri világ). Magyar film. 17.30 Műsorainkat ajánljuk. 18.00 DELTA. Tudományos ’híradó. 18.40 Tévétoma, 18.45 Esti mese. A két feke­terigó. Csehszlovák rajzfilm. 19.00 A HÉT. 19.50 TELE­SPORT. Labdarúgó Európa- bajnokság. Dánia—Spanyol- ország. Elődöntő mérkő­zés. 21.55 KAPCSOLTAM. . . Társasjáték. 22.35 Hírek. 2. MŰSOR 19.50 Híres spanyol opera­énekesek/ Angeles Gulin. Spanyol filmsorozat. 20.45 Késői szerelem. Amerikai tévéfilm. 22.20 Képújság. HÉTFŐ 1. MŰSOR 15.30 A béke szigete. Tévé­film. 16.40 Pardon, hogy bo­csánat'. .. Paudits Béla mű­sora. 17.10 Kegyenc. Tévé­játék Teleki László eszméi nyomán 19.15 Stop! A Pso­ta! 19.50 A sárkány menyeg­zője. Tévéjáték. 20.40 A FE­LE SEM IGAZ! Vetélkedő­műsor. 21.10 Unokáink sem fogják látni — avagy: Vá­rosvédő Pállasz Athéné ke­zéből időnként ellopják a lándzsát. 21.45 Végállomás: Nagyfa. Dokumentumfilm. 23.05 Hírek. CSEHSZLOVÁK TV 1. MŰSOR 8.30 Gyerekeknek. 10.40 Té­vésorozat (1. rész). 12.05 Do­kumentumműsor. 12.35 A héten történt. 13.05 Hang­verseny. . 13.45 Híradó. 14.00 Dokumentumfilm. 14.50 Sa­lakpályás VB. 16.34 Portré­film. 17.10 Dáma a síneken (cseh zenés film). 18.40 Fú­vószene. 19.30 Tv-híradó. 20.10 Könnyűzenei fesztivál (felvételről). 21.20 Agancsok (tévéjáték). 22.00 A mozi és én. 2. MŰSOR 10.00 A barátság mozaikja. 10.30 Nemzetközi vízilabda­torna. 11.30 Nemzetközi evezősverseny. 15.20 Vetél­kedő. 16.05 Az Incheba Film ’84 műsorából. 17.15 Nem­zetközi motorcsónakverseny. 17.45 Műsorajánlat. 18.05 Áz elvarázsolt malom (tévéjá­ték). 18.35 Kaleidoszkóp. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Lab­darúgó EB. 21.55 Sport-hír­adó. 22.10 Murad Kazslajev (szovjet dokumentumfilm). HÉTFŐ 1. MŰSOR 17.00 Katonák műsora. 17.45 Az álmok és a valóság szi­getei (riportfilm). 17.50 A szocialista országok szigetei (riportfilm). 19.30 Tv-híradó. 20.00 Aniéka Jurkoviéová (szlovák tévéfilm, 2. rész). 21.20 Honvédelmi műsor. 22.00 Világhíradó. 22.15 Az NDK Tv zenés műsora.

Next

/
Oldalképek
Tartalom