Népújság, 1983. július (34. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

2 NÉPÚJSÁG, 1983. július 1., péntek Véget ért a KGST Végrehajtó Bizottságának ülése Szélesedő együttműködés együttműködési témáknak a BUKAREST Szerdán összeült a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának teljes ülése. Constantán Dascalescu, az RKP KB PVB tagja, minisz­terelnök beszámolót terjesz­tett elő az egységes gazdasá­gi és társadalmi fejlesztési terv első félévi teljesítésé­ről. LONDON Az NDK-beli Luther-bi- zottság rendezésében Luther Márton életét és munkássá­gát bemutató kiállítás nyílt szerdán a londoni egyete­men. WELLINGTON Franciaország szerdán újabb kísérleti nukleáris robbantást hajtott végre a csendes-óceáni Mururoa- korallzátonyon — jelentette be csütörtökön az új-zélandi földrengésjelző intézet szó­vivője. SANTIAGO A • chilei katonai rezsim a diktatúra ellen fellépő erők egységének megosztására tö­rekszik — miközben tárgya­lásokba kezd egyes csopor­tokkal, továbbra is perekkel fenyegeti a munkásvezető­ket. TEGUCIGALPA Megérkezett Hondurasba az a hatvan salvadori katona, akiket az egyik amerikai ki­képző táborban „gerillaelle­nes” harcra készítenek fel. Június 28—30-a között Moszkvában megtartotta 106. ülését a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen a tagállamok állandó KGST-iképviselői, miniszterelnök-helyettesek vettek részt. Az ülésen részt vett Nyi- kolaj Faggyejev, a KGST titkára. A végrehajtó bizottság ülésén Gerhard Weiss, az NDK állandó KGST-képvi­selője elnökölt. A végrehajtó bizottság át­tekintette, hogyan szélesedik a KGST-tagországok együtt­működése a fűtő-, energe­tikai és nyersanyagok ész­szerű hasznosításában, va­lamint a lakosság élelmiszer- ellátásának javításában. Ha­tározatot hozott arról, hogy az együttműködésnek ezek­ről a területeiről készült írásos anyagokat a KGST- ülésszaka elé terjesztik. A KGST-nek a tanács XXXVI. ülésszaka óta .el­telt időszakban végzett mun­kájáról szóló beszámoló elő­készítésével kapcsolatban a végrehajtó bizottság ülése megállapította, hogy a tag­államok a kommunista és munkáspártok által meg­szabott jelenlegi ötéves terv- feladatok teljesítése során tovább növelték nemzeti jö­vedelmüket, ipari és mező- gazdasági termelésüket. A végrehajtó bizottság jóváhagyta azoknak az jegyzékét, amelyek sokolda­lú alapon történő kidolgo­zására a következő ötéves népgazdasági tervek koor­dinációja idején kerül sor. A tagállamok és a KGST szervei arra összpontosítják figyelmüket, hogy együttmű­ködjenek a legfontosabb gaz­dasági és tudományos-mű­szaki kérdések megoldásá­ban, többek között a fűtő- és nyersanyagtermelő ága­zatok, az elektroenergetika, a vas- és színesfémkohászat, a gépgyártás, az elektroni­ka és a vegyipar, a szállítás fejlesztésében. Az ülésen megvizsgálták, hogyan halad az 1982-ben aláírt, az ipari robotok kifej­lesztésében, valamint szako­sított és kooperációs gyártá­suk megszervezésében foly­tatott sokoldalú együttmű­ködésről szóló általános egyezmény végrehajtása. Megállapították, hogy a KGST-tagországokban folyik a robotok népgazdasági al­kalmazására vonatkozó prog­ramok végrehajtása. A végrehajtó bizottság ülé­sén áttekintette az együtt­működés más kérdéseit is, s ezekről megfelelő határoza­tokat hozott. ★ Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, hazánk állandó KGST-kép- viselője csütörtökön hazaér­kezett Moszkvából. A prágai találkozó — beleszámítva küldötteket, sajto­sokat, rendezőket, szervezőket, minden egyéb érintettet — legalább 6—7 ezer embert mozgósított közvetlenül. Valamennyiüket, de még egy-egy terület képviselőit is ehelyütt képtelenség volna bemutatni, önkényesen ragadtunk hát ki közülük néhányat, ismerjék meg őket! Amerikai. Magas, szőke, szemüveges lány. Kissé bo­hém, gyűrött ruhában, jó­kora tarisznyával tűnt föl naponta valamely ülésterem környékén. — Egy New Yorkhoz kö­zeli pár ezer lakosú kisvá­rosból jöttem, mindegy honnan, úgysem ismeri. Egy vállalatnál titkárnősködöm. Az egyik jó barátomtól hal­lottam a prágai béketalál­kozóról. Saját pénzemen jöttem el végül... — ... és ez magának megéri így is? — Ó, sokkal többet meg­ér, mint amennyit fizetek. Azt akarom, hogy megért­se... ! Nálunk az ameri­kaiak többsége — így én is — az információk nagy ré­szét a sajtóból kapom. Lát­nom kellett, hogy mi az igazr ság, valójában mi t„.ténik » y!,á®tvu!v e*en a felén. Egy ekkora fórumon nem­csak azokkal a nyugatiak­kal beszélhetek, akik köze­lebb vannak a „vasfüggöny­höz”, hanem azokkal is, akik valóban itt élnek, vagy más szocialista orszá­gokból jöttek. Másrészt úgy érzem, a nukleáris háború veszélye most fokozottabb, mint bármikor volt a má­sodik világháború óta. Meg­győződésem, hogy egy ilyen háború az emberiség teljes pusztulásához vezet, nem úszhatja meg senki. Ügy vélem, az én környezetem­ben, otthon ezt nem érzé­kelik, s hazatérvén azt tar­tom legfontosabb feladatom­nak, hogy erre a veszélyre ott is ráébresszek minden­kit. ★ Osztrák. Bő katonanad­rágban, agyonmosott trikó­ban ül a magyar nagykö­vetség fogadásán. Megjele­nése szinte nyílt tüntetés minden formalitással, meg­szokottal szemben. Am a látszat kissé megtévesztő: — Egy osztrák társada­lomtudományi kutatóintézet munkatársa vagyok. Én azért jelentkeztem a Prá­gába utazó delegációba, mert hiszek abban, hogy a két katonai tömb országai­nak tárgyalásokon kell ren­deznie vitáit, nem újabb és újabb fegyverekkel. S ha már ez a párbeszéd a po­litikusok között akadozik, legalább mi, két világrend- szer egyszerű polgárai pró­báljuk megérteni egymást. Több dialógus munkájában is részt vettem, s mindjob­ban az az érzésem, hogy a fejlődő országok, a harma­dik világ gondjai kissé a háttérbe szorultak a konfe­rencián, pedig ezek megol­dása nélkül aligha találnak orvoslást a világ egyéb ba­jaira. Talán ébT ?• fegyver­kezéstől elvont összegekkel meg is lehetne jórészt ol­dani a világ ezen egyenet­lenségeit. ★ Puerto Ricó-i. Valamikor nagyon szép nő lehetett, de az ő, ötvenes korosztályá­ban még biztos ma is meg­nézik a férfiak. — Jelenleg New York latin negyedében élek, s mint tanítónő dolgozom. Nem tudom, hallott-e már arról, mit jelent Ameriká­ban ma latinnak lenni? A legtájékozatlanabb, -tanu­latlanabb, felhanyagolt, el­hagyatott — nemegyszer írástudatlan — rétege an­nak a világnak. Persze, hogy rájuk hat legteljeseb­ben a sajtó szocialistaelle­nes hadjárata. Megkérdez­tem egyszer a tanítványaim­tól: ki dobott atombombát Hirosimára? Kivétel nélkül mind azt válaszolták: a szovjetek. Az ujjúkból nem szopták. Sok dolgunk lesz hát a békére nevelés terén, s ebben csak megerősített a prágai világtalálkozó. A mi esetünkben pedig ez a fogalom egész egyszerű dol­,.Anyám spanyol.. got jelent — a valóság be­mutatását diákjainknak. • ★ é. Lehetne-e egyáltalán be­szélni a konferenciáról a szervezők dicsérete nélkül? Három és fél ezer vendég ellátása, elhelyezése, kiszol­gálása, az utazás, a helyi szállítás, a technikai felté­telek biztosítása, a rendkí­vüli igények kielégítése, tá­jékoztató lánc, pénzváltás, helyfoglalás repülőre, posta, emléktárgy, takarítás, ren­dezés, műszaki szerelés ... a szervezők vég nélkül tud­nák folytatni. S hogy elvé­gezték mindazt fennakadás, zavar, szinte botlás nélkül, az, ennek a nagyvállalko­zásnak minden résztvevőjét valóban főszereplővé avatta. Tisztelet nekik. Még akkor is, ha csak egyikőjük szó­lalhat itt és most meg. •k Tolmács. Két kezével fü­lére szorítja a fejhallgatót, szemeit becsukja, a hallott szövegre koncentrál, közben monoton folytonossággal adja azt tovább spanyolul a mikrofonba. Az üvegablak mögötti világ az övé. Ami­kor társa leváltja, akkor fordul csak felém. — Anyám spanyol, él­tünk néhány évet Kubában is, ott tanultam meg a nyel­vet. Itthon ezen a szakon szereztem diplomát, azóta fordítóként dolgozom. Ne haragudjon, sok kedvem nincs a beszélgetéshez, hisz most már éjjel tizenegy óra, s még épp csak ebédre fu­totta az időből. Fáradt va­gyok. Szinte egész nap vé­gig egyedül voltam ebben a szekcióban spanyolos, csak most kaptam segítséget. Egy idő után unalmas is, egy percre sem kalandoz­hat el az ember, hisz több —( Kü/po/itifeoi kommemárünk )­Papergate ÜJ SZŐ SZÜLETETT a héten Amerikában: Papergate. Mintha kicsit ismerős lenne, s a Watergate-re emlékez­tetne? Valóban, bár ma már nem mindenki emlékszik rá. Pillantsunk hát vissza tizenegy évet. 1972 derekán, az amerikai elnökválasztási hadjárat kellős közepén betörőket fogtak a Demokrata Párt agy­trösztjének székházában, a Watergate nevű épületmonst­rumban. A betörők nem pénzt kerestek, hanem papírokat. Jóval később kitűnt, hogy a republikánus párt jelöltjé­nek, az akkor már négy éve elnökösködő Nixonnak dol­goztak. Az ügy felvert némi port, de Nixon novemberben simán és fölényesen nyert. A bomba csak ezután robbant. Akkor, amikor kiderült, hogy a betörőktől a szálak egészen a Fehér Házig, az elnök irodájáig vezettek. Az ügyből — két újságíró szor­gos nyomozása nyomán — nem mindennapos politikai botrány lett. Nixon igyekezett eltusolni az ügyet de mind mélyebben merült a hínárba. Lassan Amerika- és világszerte kirajzolódott, hogy a Watergate-betörés hát­terében a kormányhatalom nagyarányú jogtiprássorozata rejtőzik. Két évig dagadt a botrány, amely végül Nixon elnököt lemondásra késztette. Azóta a Watergate szó fogalom, és különösen az USA-ban, Most tehát végtelenül kínos, amikor az új szót, azt, hogy Papergate, hallja Reagan és tábora. E szó arra utal ugyanis, hogy — munkatársai révén — talán ő is hasonló módszerrel élt három éve a választási kampány­ban. Mi történt hát? Kipattant egy titok: napvilágra ke­rült, hogy 1980 őszén, a sorsdöntő elnökválasztási tévé­vitában Reagan előre tudta, hogy mivel érvel, mit mond majd ellenfele, Carter elnök. Hogyan? Ügy, hogy Reaga- néknek — állítólag — kémjük volt a Fehér Házban, aki a kezükre játszotta Carter elnök vitavázlatát. Annyi tény, hogy az emlékezetes vitában Reagan meglepően maga­biztosan, meglepően jobban szerepelt, mint a hivatalban levő Carter elnök, aki pedig — természetszerűen — sok­kal jobb pozícióban, jobb információk, érvek birtokában lehetett... MOST AZ A NAGY KÉRDÉS, hogy igaz-e a hír, s ha igen, vajon Reagan maga tudott-e a megszerzett papí­rokról? Az elnök emberei eleinte egyszerűen tagadták a vádat. Aztán már emlékeztek arra, hogy „jelentéktelen” demokrata irományok valóban átkerültek a republikánus főhadiszállásra. Szerdán már ott tartott a dolog, hogy Reagan kínos sajtóértekezleten volt kénytelen cáfolni mindent és megígérni, hogy alapos vizsgálatot rendel el az ügyben. Azt határozottan kijelentette, hogy az a bizo­nyos vitavázlat nem volt a megszerzett iratok között. A Watergate—Papergate párhuzam tehát bizony ké­zenfekvő. Reagan elnök számára rengeteg foroghat koc­kán. Nem kevesebb, mint tagadhatatlan, sokszor politiká­jától független, személyes népszerűsége — mégpedig a jövő évi választás küszöbén. Néhány papír akadállyá tor­nyosulhat útjában. Avar Károly Gyorslista Az 1983. június 28-án megtartott június havi lottó-jutalom­sorsolásról és az előfizetéses lottószelvények között „Lottó- juniális” jelmondattal meghirdetett plusz 1 gépkocsi rend­kívüli sorsolásáról. A jutalomsorsolásban a 24. heti szelvé­nyek vesznek részt. Figyelem! A plusz 1 Lada 1300 S tip. személygépkocsit a 80 320 957 számú előfizetéses lottószelvény tulajdonosa nyerte. fl világélelmezés összefügg a békével és a biztonsággal Somogyi Ferenc felszólalása a Világ- élelmezési Tanács ülésén A Világélelmezési Tanács miniszteri tanácsülésének általános vitájában szerdán felszólalt Somogyi Ferenc, hazánk állandó ENSZ-kép- viselőjének helyettese. Megállapítva, hogy az élelmezés kérdése változat­lanul egyike az emberiség előtt álló nagy megoldatlan feladatoknak, kiemelte: a világ élelmezési helyzete szoros összefüggésben van a nemzetközi politikai helyzet­tel, a béke és a biztonság kérdéseivel. Rámutatott, hogy az elhúzódó nemzet­közi gazdasági válság, az ag­rártermékek csökkenő ex­portbevételei és a protek­cionista eszközök széles körű alkalmazása egyaránt lassítja az élelmezési prob­lémák megoldását, az éhe­zés felszámolását. Somogyi Ferenc a továb­biakban hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság fejlesztését minden országban össz­hangba kell hozni a gazda­ság többi szektorával, a sa­játos társadalmi-gazdasági viszonyokkal. „Saját pénzemen jöttem...” tucat résztvevő hallgatja spanyolul a felszólalókat... Ilyenkor gyakorlatilag fel sem fogom a szöveget, mint a gép, fordítom a mikrofon­nak. ★ S ha nem is többet, ejt­sünk pár szót az épületről, a Kultúra Palotájáról. Ma­ga az, hogy építészeti re­mekmű, tán szót sem ér­demelne. Van még egyné­hány. Ám méretei, gyakor­latias, célszerű elrendezése már valóban lélegzetelállító. A négy és fél hektáron el­terülő, hatemeletes, üveg borítású, szabálytalan for­májú épületben összesen 2346 (!) iroda, kisebb-na- gyobb konferenciaterem ka­pott helyet. A belső tere hatszor nagyobb a híres Vencel térnél. A 17 méter magas kongresszusi terem­ben majd háromezren fér­nek el, s az ideérkezőket 16 étterem — meg jó néhány büfé —, 5000 személyt is kiszolgáló konyha várja. Itt éltünk, dolgoztunk — ki-ki tiszte, megbízatása szerint — egy héten át. ★ V. I. P. „Különösen fontos személyt” jelent e három betű a nemzetközi légifor­galomban. A prágai repülő­téren sorra fűzik az egyen­ruhás lányok a VIP-es címkéket minden egyes bő­röndre. Szokatlan tumultus, nyüzsgés ezen a hétfő es­tén. Véget ért a béketalál­kozó, a küldöttek indulnak haza, a világ négy égtája felé. Talán valóban megil­leti őket — hivatalos rang­juktól függetlenül is — ez a három betű: V. I. P. (Vége) Cziráki Péter A gyorslistában az alábbi ró- vidítéseket használtuk: a Vásárlási ut. (1000 Ft) b Polski Fiat 126 tip. szgk.-ra szóló utalvány c Trabant Lim. Special tip. szgk.-ra szóló ut. d Videoton HI-FI-torony I. (39 900 Ft) e Videoton HI-FI-torony II. (37 900 Ft) f Szerencse-ut. (30 000 Ft) g Színes tv (30 000 Ft) h Iparcikk-ut. (25 000 Ft) 5 377 826 g 5 693 363 g 5 384 013 m 5 699 550 p 5 390 200 n 5 705 737 p 5 427 322 n 5 711 924 e 5 433 509 h 5 724 298 1 5 439 696 n 5 730 485 f 5 445 883 o 5 736 672 h 5 452 070 r 5 742 859 o 5 458 257 k 5 755 233 i 5 464 444 P 5 761 420 r 5 476 818 j 5 767 607 r 5 489 192 k 5 779 981 r 5 513 940 i 5 792 355 s 5 520 127 f 5 804 729 0 5 526 314 h 5 810 916 1 5 532 501 f 5 817 103 f 5 544 875 1 5 823 290 1 5 551 062 P 5 829 477 o 5 557 249 r 5 835 664 k 5 563 436 r 5 848 038 o 5 569 623 k 5 854 225 P 5 581 997 f 5 860 412 P 5 588 184 1 5 866 599 P 5 594 371 n 5 872 786 r 5 600 558 k 5 878 937 r 5 619 119 m 5 885 160 r 5 625 306 h 5 891 347 s 5 631 493 f 5 897 534 s 5 643 867 h 5 909 908 s 5 656 241 m 5 916 095 n 5 662 428 o 5 922 282 r 5 668 615 0 5 928 469 s 5 674 802 P 5 934 656 j 5 680 989 g 5 953 217 f A nyertes szelvényeket 1983. július 25-ig kell a totó-: lottó ki­rendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta útján a Sportfogadá­si és Lottó Igazgatóság címére i Otthon lakb. ut. (25 000 Ft) j Zenesarok-ut. (20 000 Ft) k Televízió (10 000 Ft) 1 Vásárlási ut. (10 000 Ft) m Vásárlási ut. (9000 Ft) n Vásárlási ut. (7000 Ft) o Vásárlási ut. (5000 Ft) p Vásárlási ut. (4000 Ft) r Vásárlási ut. (3000 Ft) s Vásárlási ut. (2000 Ft) sz Zenesarok-ut. (20 000 Ft) és Lada 1300 S tip. sze­mélygépkocsira szóló utalvány. 5 959 404 1 78 291 621 e 5 965 591 m 78 297 808 1 5 9J34 152 o ’ 78 303 995 n 78 000 832 n 78 316 369 m 78 013 206 o 78 328 743 o 78 019 393 o 78 341 117 j 78 025 580 P 78 353 491 P 78 031 767 j 78 378 239 1 78 044 141 m 78 396 800 g 78 050 328 r 78 402 987 m 78 081 263 h 78 409 174 r 78 099 824 n 78 415 361 m 78 106 011 i 78 421 548 P 78 118 385 P 78 427 735 o 78 124 572 r 78 433 922 P 78 130 759 r 78 458 670 n 78 143 133 j 78 464 857 s 78 155 507 o 78 471 044 P 78 161 694 i 78 477 231 k 78 167 881 n 78 483 418 g 78 174 068 i 78 489 605 g 78 180 255 n 78 495 792 f 78 186 442 k 78 501 979 h 78 198 816 o 78 508 166 s 78 205 003 P 78 514 353 k 78 211 190 m 78 526 727 s 78 217 377 r 78 532 914 P 78 229 751 o 78 545 288 1 78 235 938 r 78 551 475 r 78 242 125 s 78 563 849 g 78 248 312 r 78 570 036 g 78 254 499 s 78 582 410 o 78 260 686 3 78 588 597 o 78 273 060 i 78 594 784 o (1875 Budapest V., MUnnich Fe­renc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sor­solás után készült, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom