Népújság, 1983. július (34. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIV. évfolyam, 154. szám ÁRA: 1983. július 1., péntek 1,40 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA LÁTOGATÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON ítélet helyett Soha nem szerettem som­másan ítélni, ezt vagy azt a közösséget egy kalap alá vonva kritizálni. Tíz, húsz vagy akár ezer ember lát­szólag egyöntetű magatar­tása, megnyilatkozása csa­lóka dolog. Mert soraik kö­zött o szerények, a meg­húzódók — különvélemé­nyükkel, különböző elgon­dolásukkal — nem érvé­nyesíthetik saját érzései­ket, so ‘4 szándékaikat a hivalkodó kkal, az erősza­kosakkal szemben. Vonat­kozik ez az élet minden területére. Haj lám-«ok vagyunk ar­ra is. hoay társadalmi ré­tegeket, : nunkahelyi közös­ségeket bélyegezzünk meg valamilyen elütő igényük, hozzáállásuk miatt. Mond­juk nem kapcsolódnak be objektív-szubjektív okból egy lakóhelyi munkaakció­ba, amit a vezetők elkí­vánnak tőlük. Visszahú­zódnak más irányú érdek­lődésből, tömegméretűre tervezett demonstrációktól. Nem tanúsítanak érdeklő­dést hiányos felkészültsé­gük okán az üzem, a gaz­daság szakmái elképzelései, szándékolt intézkedései iránt. Máskor életvitelüket, munkahelyen kívüli maga­tartásukat vetjük el. Mert­hogy túlontúl befelé for­dul a társaság, túlságosan . csak magának él szabad idejében. Vannak jócskán, akik a munkásság, a két­kezi paraszti tömegek kul­turális igénye tekintetében is elutasító álláspontra he­lyezkednek. És mintegy ket­té szakítják a társadalmat az olvasás, a tudomány iránti érdeklődés, a szín­ház és a zene vonzalmát illetően. Bartók, Németh László, Sellye az értelmi-j ségé, Berkesi, Szilvási, a magyar nóta a munkásé. Egyetlen érzékletes pél­dával válaszolok a szkep­tikusoknak, mintegy föl­mutatva, hogy a. mélyebb feltárás e kérdéskörben is ellentétes eredményhez ve­zethet. Hatvanban nemrég szimfonikus zenekari estet rendeztek, közel száz, job­bára munkásból álló szo­cialista brígádbt vallatva igénye felől. Volt a szét­küldött listán operanyitány, ária éppen úgy, mintköny- nyű daljátékbetét, oprett- kettős: Íme, itt van har­minc mű, tessenek közü­lük tizenkettőt kiválasztó- ' ni! A reflexió pediglen nem az általános munkás­igényre legyintőket igazol­ta, hanem akik hisznek a lehetőség nyújtotta ízlés­formáló munkában. Több brigád szavazott Pillangó- kisasszonyra, a Hunyadi­nyitányra, mint Strauss, Kálmán „úgynevezett” fül­bemászó dalaira. Vagyis: a Vezetői, rende­zői koncepció ma már se­hol sem épülhet tíz-húsz esztendős alapokra, sémák­ra, az akkori intelligencia- szintre. Akár munkahelyi ítéletről, akár csak effajta kulturális programokról van szó, érdemes a „másik ol­dalt” tanulmányozni, vé­leményét valóságos megíté­lés szerint kiprovokálni. Ez visz közelebb a társa­dalmi méretű gondok meg­oldásához, de az egyes em­ber önbecsülésének növe­kedéséhez is... 1 Moldvay Győző A török miniszterelnök csütörtöki programja Bülend Ulusu, a Török Köztársaság miniszterelnöke, aki hivatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon, csütörtöki programját Szé­kesfehérváron kezdte: az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyárat kereste fel. A ven­déget elkísérte útjára Nagy János külügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk törökor­szági és Osman Basman, Törökország budapesti nagy­követe. A magasrangú vendége­ket a székesfehérvári gyár­ban Gábor András ipari miniszterhelyettes, a megye, a város, s az üzem vezetői üdvözölték. Bállá Károly, a gyár igazgatója és Nagy Gá­bor, az Ikarus vezérigazga­tója tájékoztatta a vendége­ket az évi 13—14 ezer autó­buszt előállító, nagy múltú hazai iparvállalat eredmé­nyeiről. Elmondták, hogy a székesfehérvári gyár szere­lőszalagjairól az idén 8700 autóbusz kerül le, s többsé­gét — 85—90 százalékát — exportálják. A piac igényei­re figyelő gyártmányfejlesz­tés eredményeként Ikarus— Renault kooperációban ké­szülő buszokat szállítottak, illetve exportálnak Algériá­ba, s feltűnnek az Ikarus termékei az Egyesült Álla­mok, Irak, Kuvait országút­jain is. Törökország útjain több mint 600 Ikarus emblé- májú jármű gurul. Bülend Ulusu érdeklődött az alkat­rész-utánpótlásról, a fejlesz­tési elképzelésekről és az autóbuszgyártásban kiala­kítható magyar—török koo­peráció lehetőségeiről. Ezt követően a vendégek a sze­relőcsarnokban megtekintet­ték a gyártási folyamat egyes mozzanatait, majd az üzem udvarán rögtönzött termék- bemutatón ismerkedtek meg az Ikarus gyártmányaival, a belföldre és az exportra ké­szített autóbuszokkal. Bülend Ulusu Budapestre visszatérve — Gérnyi Kál­mán, a Fővárosi Tanács el­nökhelyettese kalauzolásá­val — a főváros nevezetes­ségeivel ismerkedett. A Déli Bülend Ulusu török miniszterelnök, Székesfehérvárott, Nagy Gábor vezérigazgató társaságában (MTI fotó — Népújság telefotó — KSj pályaudvarnál a gépkocsiból kiszállva metrón folytatta útját a Batthyány térig, út­közben Daczó József, a BKV vezérigazgatója tájékoztat­ta a török kormányfőt Bu­dapest tömegközlekedéséről, a metró és a szentendrei HÉV forgalmáról. Ezt köve­tően a miniszterelnök útja Gül Baba türbéjéhez" veze­tett, ahol megismerkedett a török hódoltság idején Bu­dára érkezett, s itt elhunyt mohamedán szerzetes sírká­polnájának történetével, s emlékeztető sorokat írt be a vendégkönyvbe. A program a főváros leg­nagyobb középületeként szá­mon tartott, újjáépítésével nemzeti kulturális intézmé­nyek otthonává lett Budavá­ri palotában folytatódott. A török kormányfő a Nemzeti Galéria középkori művésze­ti gyűjteményét, valamint a késő reneszánsz és barokk kor alkotásait bemutató tárlatát tekintette meg. A délelőtti program befe­jezéseként a török minisz­terelnök betért a most is sok hazai és külföldi érdeklődőt vonzó Mátyás-templomba, majd a Halászbástyáról Bu­dapest panorámájában gyö­nyörködött. Losonczi fái, az Elnöki Ta­nács elnöke az Országházban fogadta Bülend Ulusut. A szívélyes légkörű találko­Kádár János találkozott Gilberto Vieiraval Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székházában találkozott a hi­vatalos látogatáson hazánk­ban tartózkodó Gilberto Vi­eiraval, a Kolumbiai Kom­munista Párt főtitkárával. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen tájékoz­tatták egymást pártjaik fel­adatairól. Véleményt cserél­tek a kommunista mozgalom, valamint a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, külö­nös figyelmet fordítva Kö­zép- és Latin-Amerika hely­zetére. A két párt vezetői aggoda­lommal szóltak a reakciós erők fokozódó beavatkozási kísérleteiről a Karib-térség- ben, amelyek veszélyeztetik a világbékét. Támogatásukról biztosították a népelnyomó diktatúrák és támogatóik el­len, a szabadságért, a társa­dalmi igazságért küzdő sal- vadori, chilei és más latin­amerikai hazafias erőket. Ki­fejezték szolidaritásukat a kubai és nicaraguai néppel, amelyek országaik független­ségét és építő munkájuk eredményeit védelmezik. Ál­lást foglaltak amellett, hogy a latin-amerikai válsággó­cokat tárgyalásos úton szá­molják fel, mert ez jól szol­gálná az amerikai földrész, a nemzetközi béke és bizton­ság ügyét. Megerősítették készségüket a pártközi együttműködés elmélyítésére és hangsúlyoz­ták, hogy a jövőben is elő­segítik a mindkét nép javát szolgáló sokoldalú kapcsola­tok fejlesztését a Magyar Népköztársaság és a Kolum­biai Köztársaság között. A találkozón jelen volt Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára. (MTI) A koreai külügyminiszter­helyettes Heves megyében zón részt vett Nagy János külügyi államtitkár, E rai­ment Yavuzalp külügyi ál­lamtitkár, Fóti Iván és Os­man Basman. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára délután a KB székhá­zában fogadta Bülend Ulu­sut, a Török Köztársaság miniszterelnökét. A szívélyes légkörű talál­kozón véleménycserét foly­tattak a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, külö­nös tekintettel az európai biztonság és együttműködés problémáira. Megelégedéssel állapították meg, hogy orszá­gaik együttműködése ered­ményesen fejlődik és meg­erősítették készségüket a kölcsönösen előnyös kapcso­latok további elmélyítésére. Csütörtökön kétoldalú meg­beszélésekre került sor a Bü­lend Ulusu kíséretében levő személyiségek: és magyar partnereik között. Este Bülend Ulusu és fe­lesége Lázár György és fe­lesége társaságában megte­kintette a KISZ Központi Művészegyüttes tánckara és Rajkó-zenekara folklórmű­sorát az együttes székházá­ban. Az előadáson jelen volt a török miniszterelnök kí­séretének és a magyar tár­gyalócsoportnak több tagja. Dr. Házi Vencel külügymi­niszter-helyettes meghívásá­ra kedd óta hivatalos látoga­táson Magyarországon tar­tózkodik Li Csöng Mok, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának tagja, a Ko­reai Népi Demokratikus Köztársaság külügyminisz­ter-helyettese. A magasran­gú vendég és kísérete Bé- nyei Bélának, a Külügymi­nisztérium főosztályvezető­helyettesének és Étre Sán­dornak, hazánk phenjani nagykövetének társaságában csütörtökön Heves megyébe látogatott. Délelőtt Egerben, a városi tanácson Kovács János, az MSZMP Eger vá­rosi Bizottságának titkára és dr. Varjú Vilmos, Eger vá­ros Tanácsának elnöke fo­gadta. Tájékoztatást adtak a megyeszékhely történetéről, politikai, gazdasági, társadal- ‘mi és kulturális életéről. A vendégek ezután Békési József általános elnökhelyet­tes és Dér Béláné elnökhe­lyettes kalauzolásával város­nézésen vettek részt, elláto­gattak a vármúzeumba is. A program délután folytatódott, amikor az andornaktályai Egervölgye Termelőszövetke­zetbe érkeztek. Ott Bajzát László elnök tájékoztatta a koreai külügyminiszter-he­lyettest a közös gazdaság életéről és munkájáról. Ezt követően Makiáron Rigó Ist­ván háztáji gazdaságát is megtekintették. Koreai vendégeink Heves megyei programja a délutáni órákban az Eger—Mátra vi­déki Borgazdasági Kombi­nátnál zárult, ahol megismer­kedtek a megyeszékhely nagymúltú szőlő- és borgaz­daságának eredményeivel. Az ismeretterjesztés időszerű kérdéseiről A TIT főtitkára megyénkben A TIT Heves megyei Szer­vezete kétnapos tanácsko­zást szervezett Bélapátfal­ván. A tanácskozásra teg­nap megyénkbe érkezett dr. Kurucz Imre, a TIT főtitká­ra. Egerben fogadta őt Nagy Zoltán, a TIT Heves megyei Szervezetének titkára, majd a megyei pártbizottságon Kiss Sándorral, az MSZMP Heves megyei Bizottsága titkárával folytattak beszél­getést a tudományos ismeret- terjesztés időszerű feladatai­ról. A társulat Bélapátfalván megtartott tanácskozásán a TIT főtitkára az MSZMP KB és a Politikai Bizottság határozataiból adódó teen­dőket ismertette. Az országban a harmadik legnagyobb a halmajugrai r Uj édesipari üzem A próbák után — októbertől teljes termelés Két évvel ezelőtt a jelentős hiánycikkek közé sorolták az édesipari lisztes termékeket, különösen a kekszféleségeket. Ezt látva a Heves megyei Sütő. és Édesipari Vállalat elha­tározta, hogy új üzemet létesít a hiánycikkek mérséklésére. Keresték a lehetőségét annak, hogyan lehetne viszonylag ol­csón megvalósítani. így vették fel a kapcsolatot a detki Magyar—Bolgár Barátság Termelőszövetkezettel, amely a közös érdekeltség alapján Halmajugrán, az egri szövetkezeti központot ajánlotta fel az új üzem létrehozására. Nos, a léte­sítmény elkészült és műszaki átadására csütörtökön került sor. Létrehozásának körülmé­nyeiről Szipszer Imre, a He­ves megyei Sütő- és Édes­ipari Vállalat igazgatója adott tájékoztatást: —' - Az együttműködésben vállalatunk és a detki szö­vetkezet mellett a Budapes­ti Édesipari, valamint a Du­na Élelmiszer- és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat is részt vesz. Ez utóbbi érté­kesíti majd a termékeket. Így lehetőség nyílt arra, hogy az eredetileg tervezett mennyiségnek a háromszo­rosát termeljük majd. Ez­zel évente 10—12-féle keksz­ből 6—8 ezer tonnát készítünk 150—200 millió forint érték­ben. Közöttük több újféle gyártmánnyal is jelentke­zünk. linzerfélékkel, omló6, úgynevezett kiszúrt, háztar­tási kekszekkel, továbbá már­tott, töltött, alpazott díszí­tésű é® különböző ízesítésű csomagolt termékekkel. A ki­vitelezési költség 40 millió forintba kerül. Ehhez a szö­vetkezet adta az épületet és 20 millió forintot, valamint folyamatosan biztosítja a gyártáshoz szükséges speciá­lis liszt nyersanyagául szol­gáló gabonát. Vállalatunk műszaki osztálya tervezte az üzemet, építőbrigádunk pe­dig a kivitelező volt. Ezen­kívül a technológiai tervet is magunk dolgoztuk ki és vállalatunk további 20 mil­A próba­üzem első termékét csomagolják Gulyás Istvánné és asszony­társai (Fotó: Szabó Sándor) lió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. Két komplett gépsort, csomagoló, dagasztó gépeket szereztünk be, me­lyek szovjet, NDK és fran­cia gyártmányúak. A beru­házás terveink szerint öt esztendő alatt megtérül. Amellett, hogy termékeivel hiánycikkeket pótol, a jelen. 1 égi j ugos zláv importot is he­lyettesíti majd! A csütörtöki műszaki át­adás után próbaüzembe he­lyezték az egyik gépsort. A teljes üzemre szeptember végén, október elején kerül sor, amikor várhatóan az üzletekben is megjelennek majd a halmájugrai termé­kek. Ezzel az új üzem a Győri Keksz- és Ostyagyár, valamint a Zamat Keksz- és Kávégyár után a harma­dik legnagyobb édesipari létesítmény lesz Magyaror­szágon. Előnye az is, hogy nyolcvan detki szövetkezeti tagnak, főleg asszonyoknak ad folyamatos munkát. Nyere­séges működésével íredig le­hetőség nyílik arra, hogy a Heves megyei Sütő- és Édes­ipari Vállalatnál, valamint a detki szövetkezetben to­vább fejlesszék az alaptevé­kenységet, tehát a kenyér- és péksüteménygyártást, vala­mint a mezőgazdasági ter­melést. Mentusz Károly Egészségügyi dolgozók kitüntetése Emlékülés a Semmelweis- évfordulón Tegnap délelőtt Egerben, a Heves megyei Tanács ta­nácstermében emlékülést tar­tottak Semmelweis Ignác születésének évfordulója tisz­teletére. Az ünnepségen Gu~ lyás Mária, az Egészségügyi Dolgozók Szaks zervezete me­gyei bizottságának titkára köszöntötte a résztvevőket, a meghívott vendégeket, köz­tük Kiss Sándort, a megyei pártbizottság titkárát. Dr. Ritecz Éva, az Egye­sített Csecsemőotthon és Egészségügyi Gyermekotthon igazgató főorvosa ünnepi megemlékezésében méltatta a nagy magyar orvos, Sem­melweis munkásságát. A 118 éve elhunyt úttörő gyógyí­tó alakja példaképként áll a ma valamennyi orvosa előtt. Nem véletlen hát, hogy születésének évfordulóján több éve országszerte meg­rendezik az emlékét megidé­ző ünnepséget, adózván egyben mindahány követő­je tiszteletére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom