Népújság, 1983. május (34. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-20 / 118. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIV. évfolyam, 118. szám ARA: 1983. május 20., péntek 1,40 FORINT A MUNKA UNNEPELTJEI AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Bizakodva Sorolhatnék bölcs meg­állapításokat arról, mikor érdemes az embernek bi­zakodva nézni a jövő elé, de nem teszem. Azért sem, mert ha tenném is, attól még nem változna meg senkinek az egyéni véle­kedése, hiszen úgy szokott lenni, hogy mindenki a maga bölcsességére eskü­szik. Különben is, manapság a derűs nyugalomról be­szélni, amikor a külgazda­ság. .. aztán a feszült po­litikai helyzet.. ? Persze, persze erről sem illik elfeledkeznünk. Bár, a csuda tudja, mi a jellemzőbb erre a mi, földi létünkre: a politiku­sok nyájas mosolygása, a pénzemberek szeretetteljes összeölelkezése vagy a né­zetek határok fölötti üt­közése? Ha e kérdés után még egy újabbat is meg­fogalmaznék, hogy: kerek e világon a mi kis népünk hány évet tölthetett az el­múlt több mint ezer esz­tendőben békés nyugalom­ban, mit lehetne erre vála­szolni? Történészek a megmond­hatói, a felettünk elvonuló évszázadok mennyiszer hoz­tak nekünk ilyen-olyan si­kereket, győzelmeket és hányszor nemzedékveszejtő vereségeket, kudarcokat, országló gondokat. Ha jól végig gondoljuk, az utóbbi majdnem négy évtizedünk sem állott csu­pán tapsra ingerlő győzel­mekből, bár azokból is ju­tott szép számmal, hála érte barátainknak és ön­magunknak. No, meg az ellenségeinknek, ellenfele­inknek, akik csak-csak rá- kényszerítettek bennünket a hasznosabb cselekvésre. Egyszóval: eddig sem volt rózsaillattal telített min­den hétköznapunk, még ünnepünk sem, ezután sem lesz — túl gyakran. Azt hiszem, előbb-utóbb szem­be kell néznünk a tények­kel: ez a világ nem testá- lódott tegnapról itt maradt pulyákra — szabadon élve a mástól vett gondolattal. Ha érünk el sikereket — mert elérünk, ahogy eddig is elértük, nem kis ámu­latára a körülvevő világ­nak —, azokért áldoznunk kell néhány ébren töltött éjszakát, izmot és ideget nyűvő nappalt. Egy a lényeg: higgyünk magunkban, higgyünk ba­rátainkban. Higgyünk az esztergagép, a traktor kor­mánya és az íróasztal mel­lett. Nem vakon, valami­féle csodában reményked­ve, mert a csodák kora már elég rég lejárt, hanem higgyünk a teremtő embe­ri elmében, higgyünk a dolgos tettekben, higgyünk képességeinkben és higy- gyünk a felénk nyúló ba­ráti kezek erejében. Tudom, mindezt könnyű így leírni, sőt: talán már soknak is tetszhet ez a túl­in-.í tett belső feszültség. Még sem szégyellem, hogy éppen manapság — így formálom meg gondo­lataimat. Mindig azt val­lattam, hogy szenvtelenül is lehet élni és dolgozni, de emberi mivoltunkhoz szervesen hozzátartoznak az indulatok is — a gon­dolkodásra, tettekre ser­kentők. G. Molnár Ferenc Kádár János és Losonczi Pál fogadta Róbert Mugabét A hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó Robert Mugabe, Zimbabwe Köztár­saság miniszterelnöke a csü­törtök délelőttöt Székesfehér­várott töltötte. A kormányfő — kíséretének tagjai, vala­mint Villányi Miklós mező- gazdasági és élelmezésügyi államtitkár és Garai Róbert külügyminiszter-helyettes társaságában — elsőként az Ikarus Karosszéria- és Jár­műgyár helyi gyáregységébe látogatott. A vendégeket Fejér me­gye, a város és az üzem ve­zetői köszöntötték, majd GyuYícsek László főmérnök adott tájékoztatást az évi 13 ezer autóbuszt kibocsátó nagyüzem tevékenységéről. Mint elmondta: az Ikarus termékeinek 90 százalékát exportálják. Magyar autó­buszok közlekednek a Szov­jetuniótól Kubáig a világ számos országában. A nagy múltú gyár 1975-ben kezdte meg az autóbusz-részegysé­gek exportját. Ezek iránt elsősorban a fejlődő orszá­gokban érdeklődnek; az af­rikai földrészen: többek kö­zött Angolában, Mozambik- ban — s a közeljövőben várhatóan már Líbiában is — helyben szereli össze az idegen alvázas Ikarus-autó- buszokat. Robert Mugabe érdeklődésére a gyár veze­tői elmondták, hogy szak­embereik a helyszínen tanít­ják meg a leendő szerelőket a különböző munkafolyama­tokra. Robert Mugabe rögtönzött kiállításon ismerkedett az Ikarus legújabb termékeivel, s tetszéssel nyilatkozott pél­dául a Renault-val koope­rációban készült, ma már Algéria útjain is közlekedő járműről. A program következő ál­lomása a székesfehérvári Szabad Élet Termelőszövet­kezet volt, ahol Budai Dá­niel elnökhelyettes mutatta be a több mint három és fél ezer hektáron gazdálkodó mezőgazdasági nagyüzem tevékenységét. Robert Mugabe és kísére­tének tagjai ezt követően megtekintették az évi mint­egy ezer szarvasmarhát ne­velő szakosított tehenészeti telepet, majd ellátogattak Béres Sándor téesznyugdíjas háztáji gazdaságába is. (Folytatás a 2. oldalon) A Medicor mikroprocesszoros készülékei a vásár nagydíja mellett jó piaci visszhangot is kaptak (Fotó: Kőhidi Imre) Csütörtökön megkezdődött a szakmai napok rendez­vénysorozata a tavaszi BNV-n. Hazai és külföldi kereskedők látogatták meg kiállító partnereiket, ismer­kedtek a gyártmányújdonsá­gokkal, s üzleti tárgyaláso­kat kezdtek. Az első szerződéskötésekre is sor került; a Nikex pél­dául NDK-beli partnerével tízmillió rubeles megállapo­dást írt alá vasúti kocsikhoz szükséges szerelvények szál­lítására. A gyártó: a Kismo­tor- és Gépgyár. A Techno- impex és a bolgár Balkán- tarimpex üzletkötése alapján Bulgáriából 70 elektromos és 205 dízeltargonca érkezik hazánkba. Együttműködési szerződést kötött és közös vállalatot hívott életre a Dunai Kőolajipari Vállalat, a Péti Nitrogén Művek és a Magyar Szénhidrogén­ipari Kutató Fejlesztő Inté­zet. A társulás célja a szel­lemi kapacitások jobb ki­használása, az erőforrások közös hasznosítása és a ku­tatási eredmények gyakor­lati megvalósítása. Ezek az üzemek és intézetek eddig külön-külön, sok esetben párhuzamos fejlesztésekkel igyekeztek elképzeléseiket megvalósítani, ám a továb­biakban közös érdekük lesz az együttes kutatómunka és fejlesztés. A közös szellemi alkotások külpiaci értékesí­tésére a Chemokomplex piackutatást kezd. Immár hagyományosan a BNV első szakmai napján tartották sajtótájékoztató­jukat a járműipari kiállítók. Az Ikarus, a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár, a Cse­pel Autó, a MOGÜRT és a járműipari termékeket is előállító vállalatok vezetői azt hangsúlyozták, hogy a nehéz piaci helyzetben csak­is a választék bővítésével tudják megőrizni verseny- képességüket, és azzal, hogy több piacon jelentkeznek termékeikkel, — például Ázsiában és az Amerikai kontinensen — és bővítik szolgáltatásaikat. Jubileumi közgyűlés a hevesi Rákócziban Mindennapjaink során számos jubileumot ünnepel­hetünk. Olyan jubileummal azonban, mint amilyet a hevesi Rákóczi Termelőszö­vetkezet kollektívája tudhat magáénak, csak kevesen büszkélkedhetnek. Tegnap délután ugyanis az elmúlt év munkáját értékelve im­már tizedszer vehették át a Kiváló szövetkezet kitüntető címet. Az ünnepi közgyűlésen, amelyen többek között meg­jelent dr. Villányi Miklós, a Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium állam­titkára, Barta Alajos, az MSZMP Heves megyei Bi­zottságának első titkára, Gulyás Sándor elnök ismer­tette az elmúlt évben elért eredményeket, összevetette a tavalyi eredményt tíz év­vel ezelőttivel, a legjobban szemléltetve a fejlődést. Igaz, annak idején azért is kiváló címet érdemeltek, de azokkal ma már nem tarta­nák a legjobbak között szá­mon őket. Hiszen, 1972-ben a 78 millió forintos árbevé­tel a tavalyi végelszámolás­nál 220 millióra nőtt. Nem kis büszkeséggel adott szá­mot arról is, hogy a tíz Ki­váló szövetkezeti cím elnye­rése mellett 1975-ben meg­kapták a Minisztertanács Vörös Zászlaját, 1981-ben pedig a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ter­melési nagydíját. Dr. Villányi Miklós állam­titkár elmondta, hogy az eredményeket az ország egé­szébe illesztve is jelentős a hevesi sikersorozat. Majd átnyújtotta a kiváló cím viselésére jogosító oklevelet. Ádám László alapító tagnak, nyugdíjas állattenyésztőnek, Nyitrai Lászlóné, Bettenbuk Jánosné, Graneczki János zöldségtermesztőnek, Balogh Lajos gépkocsivezetőnek, Grigor Béla traktorosnak és Molnár László növényter­mesztőnek a Kiváló munká­ért miniszteri kitüntetéseket. Szabó Pál szerelő pedig Ki­váló termelőszövetkezeti munkáért járó TOT-kitünte- tést vehetett át az államtit­kártól. A szocialista brigá­dok között meghirdetett ver­senyben a Zrínyi Ilona bri­gád kollektívája kapott mi­niszteri elismerést. Kiváló a detki szövetkezet Csütörtök délután ünnepi közgyűlést tartottak Detken a művelődési házban. A Ma­gyar—Bolgár Barátság Ter­melőszövetkezet tagsága és vezetői értékelték a múlt évi eredményeket, abból az alkalomból, hogy elnyerték a Kiváló Termelőszövetkezet címet. Az ünnepi közgyűlé­sen részt vett Vaskó Mihály, az MSZMP Központi Ellen­őrző Bizottságának tagja, or­szággyűlési képviselő és Pá­linkás Ferenc vezérőrnagy, a megyei párt-végrehajtóbi­zottság tagja is. Beszédében Szabó Imre elnök aláhúzta, hogy 1982- ben kiemelkedő eredménye­ket értek el a szőlő, a búza, a sörárpa, a kukorica és a napraforgó termelésében, összességében 180 millió fo­rint termelési értéket tud­hattak magukénak és ennek arányában 37 millió forint volt a nyereségük. Ezután Reményi Gyula vezérőr­nagy, a Honvédelmi Minisz­térium képviselője átadta a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter által adomá­nyozott Kiváló Termelőszö­vetkezet címet tanúsító ok­levelet a közös gazdaság kollektívájának. A munkaversenyben elért eredmények alapján a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsának oklevelét, vala­mint a TOT Kiváló mun­káért kitüntetést, melyet Lóczi László állattenyésztő­nek adományoztak, Tóth Mihály, a Heves megyei TESZÖV elnöke nyújtotta át. Végül kitüntetésekre ke­rült sor. Huszonketten része­sültek különböző elismeré­sekben. Közöttük volt a Május 1.. az Aranyszőlő és a József Attila szocialista brigád is. Elismerés az állategészségügyi állomásnak Megemlékezést tartottak csütörtökön délután Eger­ben a Technika Házában a Heves megyei Állategészség­ügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás dolgozói abból az alkalomból, hogy munká­juk nyomán elnyerték a me­zőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter oklevelét. Dr. Kőházi István igazgató ér­tékelte az állomás tavalyi munkáját, azt a tevékeny­séget, melyet az állategész­ségügy továbbfejlesztéséért folytattak megyénkben. Ez­után dr. Glózik András, a MÉM főosztályvezetője adta át az elismerő oklevelet, majd kitüntetésekre került sor. Oklevél az egerszalókiaknak Ünnepi közgyűlést ren­deztek csütörtökön délután Egerszalókon, ahol a Vörös Csillag Termelőszövetkezet tagsága gyűlt össze, hogy megünnepelje azt a munka­sikert, melyet a mezőgazda- sági és élelmezésügyi mi­niszter oklevéllel ismert el. Csorba László elnök mon­dott ünnepi beszédet. Ki­emelte, hogy tavaly különö­sen a szőlőtermelésben, to­vábbá a búza- és a fénymag­termelésben értek el jelen­tős sikereket. Ezután kitüntetéseket ad­tak át. Harmincán részesül­tek elismerésben. Kiváló munkáért miniszteri kitün­tetést kapott Nagy Arnoldné szőlőmunkás és Kiváló szö­vetkezeti munkáért elisme­résben részesült Hablik An­tal gépkocsivezető. A mező- gazdasági és élelmezésügyi miniszter elismerő oklevelét Markovics Ferenc, Heves megye Tanácsának elnöke nyújtotta át a szövetkezet­nek. Gyöngyösi városszépítők Megalakulás — jutalommal Gyöngyösön tegnap dél­után megalakult a Város­szépítő és Védő Egyesület, miután Gyöngyös alapításá­nak 650., felszabadulásának pedig 40. évfordulójára ké­szül és a jubileumi intéző bizottság szorgalmazta ennek az egyesületnek a létrejöt­tét. A Mátra Művelődési Köz­pont kamaratermében Tir Dezső, a városi tanács el­nöke ismertette az egyesü­let célját és feladatait. Az alapszabály tervezetéről Szé­les János, a népfront városi titkára tájékoztatta a meg­jelenteket. Ezután megvá­lasztották a tisztségviselőket. A Városszépítő és Védő Egyesület elnöki tisztét dr. Sereg József, titkári felada­tait pedig Tóth János az IKV igazgatója tölti be. Természetesnek mondható, hogy ezen az alakuló ülé­sen Mészáros Albert, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsának tagja, megyei titkára átadta azt az elis­merő oklevelet, amelyet az országos tanács adott jutal­mul Gyöngyösnek az 1982- ben végzett városfejlesztési és szépítési munkákért. Az így létrehozott érték meg­haladta a 21 millió forintot és ennek majdnem a felét tette ki a lakosság társadal­mi munkája. Az oklevél mellé jelentős összeg, fél­millió forint is járul, amit a további városfejlesztési és szépítési munkák feladatai­ra lehet hasznosítani. CSÜTÖRTÖKÖN EGERBEN Ülést tartott a KISZ megyei bizottsága Mit tettek a Mátravidékj Cukorgyárak hatvani cukor­gyárának KISZ-esei a gaz­daság intenzív fejlesztéséért? Ez volt a fő napirendi pont­ja annak a megyei KISZ- bizottsági ülésnek, melyre Mlinkó László első titkár elnökletével csütörtökön ke­rült sor Egerben. A téma előadója. Békés Tamás KISZ-titkár, jelenté­sének bevezetőjében vázolta vállalatuk nehézségeit, érzé­keltetvén azt, mennyire meg­nőtt annak a súlya, hogy a fiatalokat sikerül-e a ter­melési célok érdekébe akti­vizálni. És még az eredmények közül: nagy érdeklődés kí­séri a politikai vitaköri fog­lalkozásokat. Népszerű a szo­cialista brigádmozgalom is. A vállalat KISZ-eseinek ki­lencven százaléka brigádtag, tavaly két csoport részt vett a versenyben is. Sokan van­nak, akik újításokat adnak be. Békés Tamás összefogla­lásában megállapította, hogy KISZ-szervezetük, melyhez a selypi cukorgyár fiataljai is hozzátartoznak, a gazdaság fejlesztése érdekében sokré­tű tevékenységet fejt ki. Ak­cióik nemcsak anyagi hasz­not jelentenek a vállalatnak, hanem hozzájárulnak a jó munkahelyi légkörhöz is. A megoldandó feladatok közé sorolta az újítómozgalom és a szakmai versenyek tovább­fejlesztését, a pályakezdők hatékonyabb patronálását, a munkavédelmi őrhálózat ki­bővítését. Jelentését elfogadták. Ezt követően Barta Alajos, az MSZMP Heves megyei Bizottságának első titkára tájékoztatót tartott KISZ- vezetők, aktivisták, illetve apparátusi tagok, valamint a Magyar Úttörők Szövetsége megyei elnökségének tagjai számára az MSZMP KB áp­rilis 12—13-i üléséről, vala­mint a megye fiataljai előtt álló feladatokról. Első szakmai nap a BNV-n Szerződések • Sajtótájékoztatók • Külföldi vendégek

Next

/
Oldalképek
Tartalom