Népújság, 1983. április (34. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

ÁPRILIS 4. ALKALMÁBÓL VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIV. évfolyam, szám ÄRA: 1983. április 1., péntek 1,40 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Nyíltabban Fuiv.a lények vagyunk mi, emberek. Még azok is, mi is, akik a minden ko­rábbinál jobb társadalmi körülmények között élünk, lelkesedünk, mérgelődünk, bosszankodunk és értetlen­kedünk. Mindezt tesszük egy és ugyanazon jelenség' miatt. Mer' magunkat készsé­gesen megértjük, de máso­kat. .. ? Azt már régen kitalál- ' tűk, hogy a mitológia Ja- nus-istene kezdő kontár volt hozzánk képest, öt fu­kar módon csak két arccal ruházta fel a hiedelmeket teremtő emberfia. Hol van ő mai mindennapjaink va­lóságához? Nekünk, külön-külön, mindannyiunknak, személy szerint hány arcunk van? Milyennek lát bennünket a főnök? Milyennek mutat­juk magunkat előtte? De hogyan mutatkozunk a be- osztottaink előtt? Vagy: otthon, a családban, eset­leg a szomszéd, a barát, a jó ismerős előtt? De még ez­zel sem értünk a sor elejé­re, mert mások vagyunk a tanácsnál, ha „tisztelet­tel kérünk”, niás az OTP- nél, ha személyi kölcsönt szeretnénk, megint más a kabinossal, a pincérrel. Előszeretettel szokták el­rettentő példának felhozni a „mai fiatalok” durva be­szédét, nyegle viselkedé­sét. Velük kapcsolatban is mindenkinek ezer példa jut az eszébe. Általában abból a fajtából, amelynek nyomán kiderül, hogy ne­veletlenek, közönségesek, modortalanok, magukon kívül senkivel sem hajlan­dók törődni.. Viselkedésük okaként, í magyarázatul megeml.the- tő, hogy ők már sokkal nyíltabbak, mint amilyenek apáik nemzetsége volt. Ke­vesebb bennük a képmuta­tás, vékonyabb rajtuk a „külső használatra” felkent máz. De olyanok, amilyenné mi neveltük őket. Nem egy idegen bolygó soha nem lá­tott környezetéből pottyan- tak közénk. Ide születtek, itt látták meg a napvilágot, a mi napvilágunkat, itt kezdett kinyílni a tudatuk, itt tapasztalták mindazt, aminek nyomán kialakítot­ták a maguk viselkedési normáit — a felnőttek utánzása, „majmolása” alapján, ök tulajdonképpen állandóan tükröt tartanak elénk, nézzünk bele, ilye­nek vagyunk, ilyennek lát­nak ők bennünket, ezért formálják ilyenre önmagu­kat. Durvák, közönségesek, modortalanok és nyeglék vagyunk. Illetve: ilyenek is vagyunk. Mindig attól függően, hogy éppen me­lyik arcunkat öltjük ma­gunkra a körülmények ad­ta követelményeknek enge­delmeskedve. Sokan állítják, hogy egész társadalmunkban bi­zonyos türelmetlenség ta­pasztalható az erkölcsi normák betartásáért. Ez teljesen igaz. Erről is nyíltan beszélünk, ha — másokról van szó. G. Molnár Ferenc Petar Sztambolics elutazott Budapestről Hivatalos, baráti látogatá­sát befejezve csütörtökön, a délutáni órákban elutazott Budapestről Petar Sztambo­lics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság el­nökségének elnöke. A szom­szédos baráti" szocialista or­szág államfőjét ünnepélyesen búcsúztatták. A jugoszláv államelnök lá­togatásának utolsó napján is sor került tárgyalásokra; Ká­dár János és Petar Sztambo­lics megbeszélésén kívül a baráti ország elnökének kí­séretében érkezett politiku­sok is véleménycserét foly- tattak magyar partnereikkel. Púja Frigyes külügyminisz­ter jugoszláv kollégájával, Lazar Mojszovvai megvitat­ta a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kér­déseket, valamint a kétolda­lú kapcsolatod alakulását. Hetényi István pénzügymi­niszter, a magyar—jugoszláv gazdasági együttműködési bi­zottság magyar tagozatának elnöke Nedelko Mandics- csal, a szövetségi végrehajtó tanács tagjával, az együttmű­ködési bizottság jugoszláv tagozatának elnökével talál­kozott. A társelnökök átte­kintették a külkereskedelmi forgalom, valamint a koope­rációs kapcsolatok helyzetét, s kölcsönösen tájékoztatták egymást a legutóbbi találko­zójuk óta yégzett munkáról. Petar Sztambolics és kísé­retének ünnepélyes búcsúz­tatására a magyar és jugo­szláv zászlókkal díszített Or­szágház előtt, a Kossuth La­jos téren került sor, ahol fel­sorakozott a Magyar Nép­hadsereg díszzászlóalja. A vendégek búcsúztatására megjelent Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Sarlós István, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, Péter János, az ország- gyűlés alelnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Púja Frigyes külügyminisz­ter, a kormány több más tag­ja, s az állami, társadalmi élet számos vezető képviselő­je. Ott volt Simon Pál, Ma­gyarország belgrádi és Milan Veres, Jugoszlávia budapes­ti nagykövete, valamint a Budapesten akkreditált dip­lomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. Kürtszó harsant, a dísz­zászlóalj parancsnoka jelen­tést tett Petar Sztambolics- mak, majd felcsendült a két ország himnusza. A magas rangú vendég Losonczi Pál társaságában elhaladt a ka­tonák sorfala előtt, majd üd­vözölte a búcsúztatásra a té­ren összegyűlt budapesti dolgozókat, fiatalokat. Ezután a vendégek Lo­sonczi Pál és felesége társa­ságában gépkocsikba szálltak és díszmotorosok kíséretében a Keleti pályaudvarra haj­tattak. A pályaudvaron Losonczi Pál és felesége baráti búcsút vett Petar Sztambolicstól és feleségétől, s néhány perc múlva az elnöki különvonat kigördült a pályaudvarról. Petar Sztambolics látoga­tásáról közös közleményt ad­tak ki. Ülést tartott a Miniszter- tanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­töki ülésén tájékoztatást ka­pott a lakásgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok végrehajtását, valamint a lakbérrendezés előkészítését szolgáló munkálatok mene­téről és a további tenniva­lókról. A kormány elfogadta a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter jelentését, amelyben számot adott az 1983. évi feladatokra való felkészülésről. Megállapítot­ta, hogy az időben és a jó minőségben elvégzett őszi és tavaszi munkák, valamint a rendelkezésre álló anyagi­műszaki eszközök — átlagos időjárással számolva — meg­felelő induló feltételeket biztosítanak a termelési elő­irányzatok teljesítéséhez. A Minisztertanács meg­tárgyalta az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének je­lentését a termelői és a fo­gyasztói árak ellenőrzésé~ nek 1982. évi tapasztalatairól. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottság ál­lásfoglalását, amely felada­tul tűzi ki, hogy a számítás- technikai központi fejleszté­si program végrehajtásának menetében az eddiginél na~ gyobb hangsúlyt kell helyez­ni a számítástechnika alkal­mazását, különösen a mik­roszámítógépek tömeges el­terjedését segítő társadalmi, műszaki és gazdasági felté­telek összehangolt fejleszté­sére. A TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK NYOMÁN Az ügyvédek és a jogtanácsosok munkájáról Tájékoztató a Magyar Sajtó Házában A jogászi hivatás két fon­tos területén dolgozók — az ügyvédek és a jogtaná­csosok — mindennapi mun­kájáról volt szó azon a tá­jékoztatón, amelyet tegnap délelőtt tartottak Budapes­ten, a Magyar Sajtó Házá­ban. Az állampolgárokat is érintő, s a múlt héten nap­világot látott két törvény- erejű rendelet kapcsán László Jenő, az Igazságügyi Minisztérium főosztályve­zetője tájékoztatta a sajtó megjelent munkatársait. Előadásában elmondta, hogy a két jogszabály szervesen illeszkedik abba a törvény- alkotó folyamatba, amelynek célja az igazságszolgáltatás korszerűsítése. Az ügyvédi munkát végzők jogainak és kötelességeinek pontos meg­határozását, az ügyvédi szervezet főbb kérdéseit, il­letve e tevékenységnek a megváltozott életviszo­nyokhoz igazítását negyed- százados tapasztalatok tet­ték indokolttá. Szükségessé vált önállóságuk fokozása, a feltételek további jobbításá­val munkájuk színvonalá­nak emelése. Annál is in­kább, mivel az utóbbi évek­ben különösen megnőtt a lakosságnak a jogi tanács­adás és képviseleti igénye. A vállalati önállóság fo­kozódása, a gazdálkodó szer­vezetek közötti szerződéses rendszer mind erőteljesebbé válása folytán megnöveke­dett a jogtanácsosok szere­pe is, így ehhez kell igazí­tani szervezeti rendszerün­ket. Munkájuk összehango­lását segíti majd a jövő­ben a megalakuló Országos jogtanácsosi Bizottság, to­vábbá megújul a Jogász Szövetségen belüli szakmai érdekképviseleti szervük is. Fontos tudnivaló, hogy ezentúl csak szakvizsgát tett jogászok tölthetik be ezt a munkakört. Alapvető jo­gaik közé tartozik majd — hangsúlyozta László Jenő — a jogi vonatkozású gazda­sági döntések meghozatalá­ban, a szerződések megköté­sében és a belső szabályza­tok megalkotásában való részvétel. Felhívhatják a figyelmet az esetleges jog­szabálysértésekre, s írásba is foglalhatják eltérő véle­ményüket. Ezt jogszabályi rendelkezések is lehetővé teszik. Űj megoldási forma az úgynevezett jogtanácsosi munkaközösség, amely ön­kéntes társulással jöhet lét­re az igazságügyi miniszter jóváhagyásával. Fontos sza­bály, hogy e munkaközössé­gek tagjai csakis főállás­ban dolgozhatnak. Nagy se^- gítséget jelentenek majd részben a gazdálkodó szer­vezetek, részben pedig a magánszemélyek jogi képvi­seletének ellátásában. Ez utóbbi körbe azok tartoz­nak, akik gazdasági mun­kaközösségek, polgári jogi társulások, szövetkezeti szakcsoportok tagjai, illet­ve kisiparosok vagy kiske­reskedők. ök természetesen a munkaközösségekhez a vállalkozásaikkal össze­függő ügyekben fordulhat­nak. Munkatársunk kérdésére az igazságügyi minisztéri­umi főosztályvezető elmon­dotta, hogy a törvényerejű rendelet értelmében a jövő­ben — éppen az állampol­gárok érdekében — egy-egy ügy vitelével megbízott ügyvédhelyettest csak az ügyfél beleegyezésével küld­het a tárgyalásokra. Egy másik kérdésre pedig arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ügyvédi, illetve a jogta­nácsosi munkaközösségi dol­gozók munkájának díjszabá­sáról, illetve adózásáról az elkövetkező hónapokban megjelenő végrehatási jog­szabály rendelkezik majd. Szalay Zoltán Kitüntetési ünnepség a megyei tanácson pazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából csütörtökön kitüntetési ünnepségre került sor Egerben, a me­gyei tanács dísztermében. A megjelenteket Markovics Ferenc tanácselnök köszöntötte, majd méltatta az évforduló jelen­tőségét. A rövid megemlékezést követően került sor azok­nak a kitüntetéseknek az átadására, amelyeket a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, illetve az egyes szaktárcák adományoztak a munkában, a közéletben és a politikai te­vékenységben élenjáró dolgozóknak, aktíváknak. Az ünnepségen részt vett Virág Károly, a megyei párt- bizottság titkára is. (A kitüntetettek névsorát lapunk 2. oldalán közöljük.) Dr. Mátyus László, a gyöngyösi Bugát Fái Kórház igazgató- főorvosa átveszi a Munka Érdemrend arany fokozatát Mar­kovics Ferenctől, a megyei tanács elnökétől (Fotó: Kőhidi Imrej Huszonkilenc partnergazdaság Heves megyében Bővülő szolgáltatásokkal — több tonest A szolnoki GITR zárszámadása Egerben A kedvezőtlen termőhelyi adottságú mezőgazdasági üzemek segítői! így ismerik a Heves megyében is működő Szolnoki Gabona és Iparinövények Termelési Rendszerét, melynek 29 partnergazdasága van szűkebb hazánkban. Az elmúlt évben is eredményesen dolgoztak, közreműködtek a termeléstechno­lógiák tökéletesítésében és a szaktanácsadás javításában. Ezt értékelték és az idei célkitűzéseket határozták meg csütörtö­kön délelőtt Egerben, a Technika Házában tartott zárszám­adáson. Ezen részt vett Jurányi János, az MSZMP Heves megyei Bizottságának osztályvezető-helyettese és dr. Barta Ferenc, a Heves megyei TESZÖV osztályvezetője is. Az igazgató tanács be­számolóját Bozsik Zoltán, a termelési rendszer igazgató­ja terjesztette elő. Elmond­ta, hogy 1982-ben tíz me­gyében 380 ezer hektáron dolgoztak. Az volt a céljuk, hogy ne a partnergazdasá­gok számát növeljék, hanem a termelési rendszer tevé­kenységi körét, szolgáltatá­sait bővítsék. Igyekeztek a gabona, a cukorrépa, a nap­raforgó és a kukoricaterme­lés technikáját, technológiá­ját javítani és ezzel együtt a hozamokat növelni. A szakmai tapasztalatcserét szolgálta a Gödöllői Agrár­tudományi Egyetem Kom- polti Kutató intézetével kö­zösen rendezett gabonater­melési bemutató, valamint az egri és a gödöllői mező- gazdasági tájkiállításon való részvételük. Az erő- és munkagépekhez szükséges alkátrészellátás javítására szerződést kötöttek a He­ves megyei AGROKER Vál­lalattal ü Az idei feladatokról szól­va Bozsik Zoltán kifejtette, hogy bevezetik a számítgép- re alapozott alkatrésznyil- vántartási rendszert. Részt vesznek az intenzív gabona­programban, melyhez 17 partnergazdaság csatlako­zott, közöttük Heves me­gyéből az andornaktályai, a tarnaörsi, a tiszanánai, a sarudi és az ecsédi termelő- szövetkezet. Energiataka­rékos módszert alakítanak ki a növényvédő szerek kk permetezésére. Hosszú tá­vú együttműködési szerző­dést írtak alá a Rába Va­gon- és Gépgyárral, amely az általa gyártott mezőgaz­dasági gépeket és az ezek­hez szükséges pótalkatrésze­ket biztosítja majd a tag­gazdaságoknak- Ebben az évben a rendsz-r i'ávvitá­sával folytatják a partner­üzemek a rét- és legelőga dálkodást is. Ezután Juhász Imre, a Heves megyei alközpont vezetője értékelte a múlt évi tapasztalatokat, és fel­vázolta az idei tennivalókat. Elmondta, hogy 1982-ben 25-ről 29-re nőtt megyénk­ben a szolnoki rendszer tag­gazdaságainak száma. Ma már több mint 39 ezer hek­táron működnek közre a ga­bona-, a cukorrépa-, a nap­raforgó- és a kukoricater­melés irányításában. Eger­ben alkatrészraktárt nyi­tottak, amely javította az ellátást. Kifejtette, hogy az idén a megújulás részeként fontos -feladatuk a szakta­nácsadás bővítése, a sokré­tűbb szolgáltatás, valamint a. legújabb tudományos eredmények gyakorlati el­terjesztése. Az előterjesztéseket köve­tő vitában felszólalt Hecsei Jenő, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztéri­um osztályvezetője, vala­mint Koós Viktor, a Heves megyei Tanács mezőgazda- sági és élelmezésügyi osz­tályának vezetője is. Mind­ketten elismeréssel szóltak a szolnoki termelési rendszer múlt évi munkájáról, azok­ról a törekvésekről, melyek­kel a mezőgazdasági üzemek érdekeit szolgálták. Felhívták a figyelmet arra, hogy to­vábbi lehetőségek kínálkoz­nak az intenzív gabona­program, megvalósítására, a rét- és legelőgazdákodás ja­vítására és ezen keresztül a kedvezőtlen termőhelyi adottságú üzemek jövőbeni támogatására. 1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom