Népújság, 1983. március (34. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-09 / 57. szám

NÉPÚJSÁG, 1983. március 9., szerda Gobelin-fesztivál KÖNYVTÁR A „NEMZET HÁZÁBAN”. Az Országgyűlési Könyvtár az ország jogi és politikai információs szakközpont. ja, az ENSZ letéti könyvtára. Fő gyűjtőköre az állam, és jogtudomány, a legújabbkori egyetemes történelem, a magyar és külföldi parlamenti kiadványok. A könyvtár olvasói 600 ezer kötet könyv és kétezer folyóirat között válogathatnak (MTI fotó — Pintér Márta felv. — KS) CSENDES JUBILEUM Ariadne-fonalat kínálnak Tízéves a hevesi könyvtár pedagógiai részlege Ez a bibliotéka arról ne­vezetes, hogy az itt dolgozó szakemberek folyvást újabb ötletekkel toborozzák az ol­vasókat. Tíz esztendővel ez­előtt ilyen ígéretes elképze­lés volt a pedagógiai rész­leg kialakításának gondolata. Előrelátás, több tételben Lövei Gyúla igazgató így utal a hajdani kezdésre. — Hittünk abban, hogy a település, illetve a járás ne­velőiben él az ismeretgya­rapítás vágya, az önképzés igénye, ezért Ariadne~fona- lat kínáltunk számukra. Ügy véltük helyes, ha összegyűjt­jük azokat a munkákat, amelyekre nap mint nap szükségük lehet az óvónők­nek, a tanítóknak, a taná­roknak annál is inkább, mert az egy blokkba rende­zett anyagban könnyebb el­igazodni. Jó lapra tettünk, mert az érdeklődők rögvest jelentkeztek, s méltatták az általunk nyújtott segítséget. Ennek az akciónak végső so­ron a tanulóifjúság látta hasznát, hiszen a nevelők gyarapodó felkészültsége a diákság javára kamatozott. Pillanatnyilag mintegy ezer kötet közül válogathatnak a betérők. Az elmúlt eszten­dőben arra törekedtünk, hogy mind gazdagabbá for­máljuk az állományt. Fi­gyelemmel kísértük az okta­tásügy eseményeit, módsze­resen gyűjtöttük az új in­tézkedésekkel kapcsolatos irodalmat. Jelenleg 142-en járnak hozzánk. Igaz, nem rendszeresen, ám mégis szá­míthatunk rájuk. Ez az ada­lék akkor válik kifejezővé, ha hozzáteszem azt, hogy a járásszékhelyen majd 160 pedagógus munkálkodik. Közkedvelt szolgáltatások Perlaki Ágnes a felnőtt olvasószolgálat munkatársa azt bizonyítja, hogy nem elégedtek meg a mennyi­ségi mutatók fokozásával, hanem a minőségre is gon­dot fordítottak. — Külön helyen találha­tók a szélesebb érdeklődésre méltó munkák, azok a köte­tek, amelyek — hogy csak néhány példát említsek — a nyelvtanuláshoz, a szülők képzéséhez adnak kamatoz­tatható tippeket. Ezek is ke­resettek, rájuk is szükség van. Emellett rendelkezésé­re áll azoknak is, akik jó­val többet várnak tőlünk. Szívesen fogadjuk a főisko­lásokat, az egyetemistákat, a levelezősként tanulókat. Amennyiben kérik, szakdol­gozataikhoz bibliográfiát ké­szítünk, s a forrásmunkákat is kölcsönözzük vagy besze­rezzük számukra. Cikk-ka­talógust állítottunk össze, ez nem zárt, hanem nap mint nap gazdagodó gyűjte­mény. Nagyra értékelik azok, akik elmélyültebben szeret­nék tanulmányozni a neve­léstörténet, az oktatáspoliti­ka részkérdéseit. Létrehoz­tuk a magnótárat is. Ez — többek között — a rádióban közvetített órák műsorát kí­nálja azoknak, akik színe­sebbé, hatékonyabbá akar­ják tenni a nevelés-oktatás mindennapjait. Házhoz mennek Jelképes értelemben is nevezhetnénk azt a dicsére­tes kezdeményezést, hogy számolnak a holnapok kö­vetelményeivel. Erre utalnak az alábbi, minden kommen­tár nélkül is beszédes ada­lékok. — Időben értesülünk az egyes nevelési értekezletek tematikájáról, összeszedjük az ezekre vonatkozó írások, tanulmányok, újságcikkek jegyzékét, ezeket sokszorosít­juk, s még jókor postázzuk az egyes oktatási intézmé­nyek címére. Ügy hiszem, ennek örülnek mind a heve­si, mind a járásbeli neve­lők, hiszen útmutatást kap­nak ahhoz, hogy milyen for­rásokból növeljék tájékozott­ságukat. Ezzel persze egyál­talán nem zárult a kör, mert a sajátos kívánságokat is tel­jesítjük. Komplett forgató- könyvet adunk az egyes mű­sorokhoz, ha kérik, akkor a szemléltetőeszközöket is köl- csönvehetik tőlünk. Ezenkí­vül olyan programokat aján­lunk, amelyek a pedagógu­sok helytállását könnyítik, író-olvasó találkozókat szer­vezünk, előadókat fogadunk. Egy alkalommal például dr. Pásztor Emil főiskolai tanár beszélt a nyelvművelés aktuális tennivalóiról. Az igazgató elégedett, de azt is hangsúlyozza, hogy a jelenlegi szint nem a felső határ. — Azt szeretnénk, ha a mostani létszámnál is többen kopogtatnának nálunk. Egy biztos: senki sem jön hiába, egy vendég se távozik csaló­dottan. A jövőben — ameny- nyiben erre igény van — bővítjük szolgáltatásaink kö­rét, mert az a célunk, hogy — lehetőségeinkhez képest — hozzájáruljunk a pedagó­gusok mindennapi munkájá­nak tartalmasabbá tételéhez. Pécsi István A gobelinszövés elemei már az ókori Egyiptomban és Görögországban is fellel­hetők, de igazi virágkora akkor kezdődött, amikor XIV. Lajos 1662-ben megvette a Gobelin család fonalfestő üzemét és ott elhelyezte a kárpitszövők udvari műhe­lyét. Azóta nemcsak Fran- ciaországban, hanem egész Európában fellendült a műfaj, virágzása napjaink­ban is tart, hazánkban is közkedvelt, annak ellenére, hogy drága és igen nagy technikai odaadást igényel. Első klasszikus mestere hazánkban Ferenczy Noémi, aki az Iparművészeti Főis­kola tanáraként és művész­ként meghonosította a gobe­lint. Szerepe, fontossága nemcsak azért nő, mert egész generációk nevelked­tek fel, akik művelik, hanem azért, mert terebélyesült a társadalom igénye is. Egyik kiváló művelője Hajnal Gab­riella. aki 1957-ben végezte el a Képzőművészeti Főis­kolát — megkapta a Mun- kácsy-díjat és az Érdemes Művész kitüntetést — egyé­ni kiállítása volt Zürichben, Szegeden, Párizsban, Brest- ben, Sidneyben, Brnoban, Winterthurban többször is Budapesten, most a Vigadó Galériában láthatók művei. Első nagy alkotása Assisi Ferenc szellemiségét dolgoz­ta fel, remek értelmezés Ba­bits Jónás könyvének vizuá­lis átültetése is. A „Lelet” és a Széchenyi gobelin re­mek teljesítmény és újdon­ság az ő művészetében is — utóbbi a folyószabályozás kapcsán érinti az emberi szellem teremtő lendületét, Széchenyi központi szerepét a magyar kultúra kialakulá­sában. Hajnal Gabriella kiállítá­sával párhuzamosan mutat­koztak be azok a fiatal gobelinművészek a Bartók Galériában, akik a közel­múltban Plesnivy Károly tanítványai voltak a Ma­gyar Iparművészeti Főisko­lán. Plesnivy és köre erős gondot fordít a figuralitás- ra, a színek értelmező sze­repére, — a leíró és asszo­ciatív elemek ötvözésére. Ar­ra is , hogy ki-k i a korszerű követelményeknek megfele­Hajnal Gabriella gobelinje lően egyéniséggé váljon. Eb­ben az irányban halad Pá­pai Lívia, aki látomásos erővel tárja fel a gobelin közegében a tájat és gondo­latainkat. Plesnivy Károly „ünnep”-e a mérték, a ki­indulás, — ahol a figurali- tás kapja a döntő szerepet, — ezen távlat nyomába ered és építi tovább új elemek­kel Benkő Marianna, Vajda Mária és Hauser Beáta. A gobelin rendszeresen szerepel kiállításainkon epi­zódként is, ennek jegyében látható hamarosan Marton- vásáron Tassy Klára több falkárpitja más festők mű­veinek társaságában. Tassy Klára művészete abban is különleges, hogy a megál­modott és megszerkesztett formák kidolgozása a tökély elérhető minőségében való­sul meg kompromisszumok nélkül. Elmondhatjuk, hogy a ma­gyar gobelin világszínvona­lon mozog a képzelet gazdag­ságát, sokrétűségét és kivite­lezését illetően. Ezért nagy jelentőségű az a terv, mely szerint 1985-ben a magyar gobelinművészet retrospek­tív kiállításon mutatja be felkészültségét, kondícióját, történeti fejlődésének mű­vekben érzékelhető fontos állomásait a Műcsarnokban, mely nem egyszerűen a mű­faj hazai gobelin-fesztiválja lesz, hanem minden bizony­nyal megújulásához is hoz­zájárul. Losonci Miklós II/2. Az asszony lábait maga alá gyűrve egyik cigarettáról a másikra gyújtott. Legszí­vesebben sírni szeretett vol­na, de sehogyan sem sike­rült neki. Csak ült, és az autópálya apró szeletét bá­multa. Végül is Nyugat- Európában van. Negyven­évesen először. De undoro­dott magától és undorodott a férjétől. Az első kemping­ben eltöltött éjszaka után már legszívesebben itthagy­ta volna a nagy NYUGA­TOT. A filmekről, prospektu­sokból ismert városokat, vendéglőket, pizzasütőket... „Szart ér az egész” — mondta a férjének két nap­pal ezelőtt. Akkor is össze­vesztek. De most már vége. El fog válni és kész. A la­kást biztosan neki ítélik. Vé­gül is egy kétszobás örökla­kás a Mátyáshegyi úton nem kis dolog. A férje meg men­jen a kurváihoz. A kurváit hozza el ide, ne pedig őt... Éppen egy újabb cigaret­tára akart rágyújtani, ami­kor különös dologra lett fi­gyelmes. Az autópálya vé­kony szeletébe egy lapos, sö­tét színű gépkocsi érkezett. Két férfi ugrott ki belőle, és azonnal az autó mögé térde­peltek. Kezükben géppisz­tolyt szorongattak. Az asszony félelemtől el­torzult arccal a férjéhez ro­hant. — Hé, ébredj már — sut­togta. — Nem hallod? Éb­redj már! A férfi kinyitotta a- sze­meit. Dühös volt, duzzadt és csúnya. — Mit akarsz? — kérdez­te és ő is megérezte lehele­tében az áporodott szájsza­got, amit másoktól sosem tudott elviselni. — Ott lent valami ször­nyűség történik — mutatott az asszony az autópálya fe­lé. A férfi föltápászkodott, és elindult a mutatott irányba. Lenézett, és megtántorodott. — A gépet! Gyorsan a gépet — súgta a feleségének. Az asszony az autó hátsó üléséről előhalászta a Zeni­tet és odadobta a férfinak. A férfi izgatottságában alig tudott élességet állítani. A géppisztolyokból kizuhogó lövedékek elnyomták a Zenit halk kattanásait. Az asszony az autó mellett térdepelt és arcát kezeibe temette. Talán ötven másodperc telt el. Az autópálya vékony sze­letében egy szétroncsolt autó látszódott. Nem mertek visszamenni. Átvágtak a hegyen. Félóra múlva rátaláltak egy műút­ra. Fogalmuk sem volt hová vezet. A férfi szólalt meg elsőnek: — Megfogtuk az isten lá­bát. — Csak nehogy bajunk le­gyen belőle. — Ugyan, mi bajunk lehet­ne? Bármelyik újság millió­kat fizet ezért az anyagért. Gazdagok leszünk, érted ? — Kérlek, ne hülyéskedj. — Esküszöm, nem hülyés- kedek. Idefigyelj, tisztán le­fényképeztem őket. Tudod, mennyit ér ez a rendőrség­nek? És mennyit ér az újsá­goknak? Biztosan valami nagy fejest nyírhattak ki. Címlapon hozzák majd le ezeket a terroristákat. Nekünk meg fizetnek. — Mennyit? — Legalább tízezer dol­lárt. Alább nem adjuk! Szál­lodában fogunk lakni, és ki­cseréljük ezt a vacak autót. — Üj autót is veszünk? — Veszünk. De még mi­lyet! Lesz benne rádió, meg sztereó magnó. Majd meglá­tod. Gazdagok lettünk, szí­vem. Nagyon gazdagok. — És veszünk majd egy­két divatos cuccot is? — A legszebbeket. Gyö­nyörű ruhákat veszünk ne­ked. Az első városban meg­állunk, és telefonálunk né­hány lapnak. — És a rendőrségnek? — Nekik is. De előbb az üzlet. Persze a rendőrség is fizetni fog. És még az sincs kizárva, hogy valamelyik fénykép elnyeri az „év fo­tója” címet. — És mi lesz, ha a terro­risták megkeresnek bennün­ket? — Ugyan szívem! Először is nem mondjuk meg, hogy honnan jöttünk. Másodszor pedig nálunk nagyon jó a közbiztonság. A mi orszá­gunkba egyetlen terrorista sem teheti be a lábát. Az asszony egészen a fér­fihoz simult, és a haját kezd­te simogatni. Aztán végig­húzta ujjait a nyakán, le egészen a combjáig. — Akarod, hogy egy kicsit megálljunk? — kérdezte, mi­közben melleit a férfi vállá­hoz érintette. A férfi rápislantott, majd elmosolyodott. — Nem lenne rossz, de előbb vegyük fel a dohányt. Az asszony, ahogy bizo­nyos színésznőktől látta, el­biggyesztette ajkát: — Bogárkám, ne hagyd a feleségedet ilyen árván ... A férfi elvigyorodott, és az első bekötőútnál elfordul­tak. — Nemsokára Rómában leszünk — mondta a férfi félóra elteltével, és a felesé­gére kacsintott. — Igen szívem — válaszol­ta a felesége, majd az előt­tük haladó kis Fiat-ra mu­tatva megjegyezte: — Hogy cammog ez a tetű. A férfi köhécselt egyet, aztán megszólalt: — Nem baj, hadd cam­mogjon. Most már van időnk. — Jobb kezét elvette a volánról, és átkarolta ve­le a feleségét. — No, és me­lyik szállodában óhajt pihen­ni asszonyom? — Uram, önre bízom. — A legszebb apartmant nyittatom ki az ön számára. — Uram ön lekötelez. A férfi tüsszentett. — így igaz. Látod szívem, így igaz. Adnál egy papír­zsebkendőt? — Te tetted el. — Ja persze. A férfi levette felesége válláról a kezét, a zsebébe nyúlt, és abban a pillanat­ban a fékre taposott. Az autó csikorogva csúszott vagy tizenöt métert. A mögöttük lévők azonnal tülkölni kezd­tek. Az asszony krétafehér arc­cal nézett az urára. — Mi történt? A férfi remegő kézzel vé­gigtörölte homlokát. — A film, amit még Ve­lencében vettünk. Elfelejtet­tem befűzni... És zsebéből előhúzta az originál tekercset.

Next

/
Oldalképek
Tartalom