Népújság, 1983. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

NÉPÚJSÁG, 1983. január 3., hétfő 3. Jó napot, *83! Cipőfelsőrész-készítők, a Duna Cipőgyár kerekharaszti üze­mében (Fotó: Szabó Sándor) Cseh István és Fórián Sándor a délutáni műszakra készíti elő a KAPP bordaköszörű­gépet (Fotó: Szántó György) Jó napot, jó napokat! Is­mét mögöttünk maradt egy év, elbúcsúztunk 1982-től, s „beléptünk” 1983-ba. A múlt éves munka pontos mérlege még nem készült el, de azt máris biztosra vehet­jük: terveink többsége meg­valósult. Pedig a körülmé­nyek a korábbinál is nehe­zebbek voltak és a követel­mények is szigorúbbak lettek. Az ünnepek után tegnap ismét megindult a munka az üzemekben, az intézmé­nyekben. Mint alábbi össze­állításunkból is kiderül: nem kevesebb szándékkal, akarás­sal, mint eddig. Reméljük az újabb sikerek nem marad­nak el. így ennek reményé­ben nem elbizakodottan, de bizalommal köszönthetjük az új esztendőt: Jó napot, 1983! A Csepel Autógyár egri kollektívájának joggal kiálthatják a „Szép volt fi- úk”-at. Mert mint Demeter Pál igazgatótól megtudtuk: az 1982-es eredményeikkel rekordot állítottak fel, a gyár soha ilyen eredményes­séggel nem dolgozott még. — Hogyan indult az első munkanap? — kérdeztük az igazgatót. — Munkával — kaptuk a gyors és rövid választ. Tu­lajdonképpen ott folytattuk, ahol a múlt évben abbahagy­tuk. Az igazi termelést a délutános műszak kezdi. Egyébként a két ünnep kö­zött új gépeket helyeztünk üzembe, ezeken most folynak a próbaüzemelések. — A szerszámüzemben szokatlan csend van... — Igen, mert a kollektíva úgy döntött, hogy vasárnap szabadságra mennek és csak hétfőn áll össze újra a csa­pat. — Mit ígér 1983 az egri gyárnak? — Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, de mégis optimisták vagyunk. Munka lesz bőven, kapacitásunk maximálisan lekötött. Szóval lehet majd ismét bizonyítani. Egyébként ma munkásgyűlésen beszél­jük meg idei közös dolgain­kat. Nagyrétjén az első munkanapon rövid szakmai értekezlettel köszön­tötték az új évet. Nagy András, a termelőszövetkezet elnökhelyettese értékelte rö­viden a múlt évet és ismer­tette az idei főbb feladato­kat. Szavaiból többek között megtudtuk: befejeződött a múlt évi leltár és az elő­zetes felmérések szerint, jó évet zárt szövetkezetünk — mondta tájékoztatásként. — Ma ütemtervet hagyunk jó­vá a zárszámadási előkészü­letekre, hogy mikorra ké­szítsék el a mérleget, mikor vitassuk meg a teendőket a munkahelyi közösségekkel, a küldöttgyűléssel, valamint a zárszámadó közgyűléssel. Természetesen február 10-ig végleges formában összeállít­juk szövetkeztünk idei ter­melési tervét is. Újdonság, hogy 1983-ban áttérünk az ötnapos munkahétre. A ne­hezebb közgazdasági feltéte­lek ellenére tovább fejleszt­jük a szőlőtermelést. Ta­vasszal 28 hektár közös és 35 hektár nagyüzemi műve­lésű háztáji ültetvényt tele­pítünk. Február közepéig az AGROBER átadja az idén létesítendő új szőlőfeldolgo­zónk kiviteli tervét. A 25 millió forintos beruházást a saját építőbrigádunk már­ciusban kezdi meg és szü­retre üzembe helyezzük. Ott évente kétszáz vagon szőlőt dolgozunk majd fel magyar gyártmányú présekkel és szikkasztókkal. Több cipő Hatvanból Sikerrel teljesítette az el­múlt évi tervét a Duna Ci­pőgyár hatvani gyáregysége, ahol az idei első munkana­pon a szokott sürgés-forgás fogadott bennünket, öt sza­lagon, csaknem kétszáz nő és férfi végezte a különbö­ző piacokra szánt női szan­dálok, leányka félcipő gyár­tását. Ahogy Kozák Géza igaz­gató elmondta, jelenleg csak előre jelzett tervük van az 1983-as esztendőre, ami kö­zel egymillió páros nagyság­rendnek felel meg. Ez több az előző évinél. Azt is meg­tudtuk látogatásunk alkal­mával, az idén munkaigé­nyesebb felsőrészek készül­nek a gyárban, és ez szük­ségessé tesz bizonyos mérvű munkaerő-utánpótlást. Erre olyan formában kerül sor, hogy a Lenin Termelőszö­vetkezet belső átszervezés révén hatvan-nyolcvan asz- szony és leány számára te­szi lehetővé a bérmunka vállalását. E célból Heré­den alakítanak ki megfelelő műhelyeket. A kis „fiók­üzem” biztonságossá teszi a hatvani gyár munkáját, a készárutermelést, amely ha­zai piac ellátásán túl nagy­részt szovjet igényeket elégít ki 1983-ban. Ötnapos munkahét a Hevesi Állami Gazdaságban Az esztendő első munka­napján egyebek mellett az ötnapos munkahétre való át­térés feltételeiről esett szó a Hevesi Állami Gazdaság­ban. Nagy István termelési igazgatóhelyettes erről "be­szélt: — Január 1-től gazdasá­gunk egész területén beve­zetjük, amely nagy társadal­mi vívmány a mezőgazda­ságban is. Karácsony és új­év között, valamennyi ter­melésirányító részvételével értekezletet tartottunk, ahol értékeltük az óesztendő ered­ményeit és vázoltuk az idei elképzeléseket. Most a téli hetekben legtöbb munkát az állatállomány folyamatos el­látása adja. Egyéb területe­ken kisebb létszámmal dol­gozunk most. A fő tevé­kenységünk az ültetvények ápolására és a gyümölcsö­sünk metszésére irányul. Már most készülünk a ta­vaszra, felújítjuk a gépeket, s beszerezzük a szükséges műtrágyákat, növényvédő», szereket és vetőmagvakat, hogy az indításnál ne le­gyen fennakadás. Több szén Visontáról A Mátraalji Szénbányák Vállalat Thorez Bányaüze­mében vasárnap reggel hat órakor, zavartalanul megin­dultak az elektromos vezérlé­sű gépóriások, megkezdődött az egész éven át folyamato­san tartó széntermelés. A bányagépek az új év alkal­mából 24 órás munkaszüne­tet tartottak, de ez idő alatt is készenlétben voltak, me­legen tartották a hajtóműve­ket, így munkakezdéskor ké­sedelem nélkül és teljes ütemben láttak hozzá a széntermeléshez. Ezzel meg­kezdődött Visonta minden eddiginél nagyobb éves ter­vének teljesítése: a Thorez bányában ugyan 1983-ban 7 millió 300 ezer tonna szén felszínre hozatalát tervezik, ezzel egyidejűleg 51 millió köbméter földet mozgatnak meg és szállítanak el. A legfőbb feladat, hogy za­vartalanul naprakészen, egyenletesen elégítsék ki a szomszédos Gagarin Hőerő­mű fűtőanyagigényeit. Visontán, az ország leg­nagyobb és legkorszerűbb külfejtéses bányájában a vil- lamosenergia-termelés zavar­talansága érdekében egész évben, összesen 360 napon át éjjel-nappal folyamatosan dolgoznak a bányagépek. Egész évben mindössze öt munkaszüneti napot tarta­nak, ezek közé tartozott az év első napja is. Újévkor is dolgozott a Petőfi brigád Az esztendő első napján hat vagon áru érkezett mű­trágyával, növényvédő szerrel és kombájnokkal megrakod­va az egri AGROBER Vál­lalathoz. A Petőfi szocialis­ta brigád tagjai nyomban hozzáláttak a kirakodáshoz. Tulajdonképpen ezzel kezdő­dött 1983 a vállalatnál. Teg­nap pedig vezetői megbeszé­léssel folytatódott, ahol a legfontosabb teendőket vitat­ták meg Joó Imre igazgató vezetésével. — 1982 ,az AGROTRÖSZT megszűnése után az első esz­tendő volt az önállóság je­gyében — hívta fel a figyel­met az igazgató. — Öröm­mel mondhatom, hogy jól si­került évet hagytunk ma­gunk mögött. Lényegesen bővült vállalatunk partneri köre, új gépekkel, gazdag műtrágya- és növényvédőszer­választékkal láttuk el Heves megye, illetve más megyék mezőgazdasági üzemeit. 1983 a szigorúbb vállalati gazdál­kodás esztendeje lesz, így érthetően erről beszéltünk a legtöbbet az első vezetői ta­lálkozókon. Az önállóság jegyében ebben az évben is szeretnénk folytatni mindazt, amit tavaly elkezdtünk. A legfőbb törekvésünk a meg­felelő partneri kapcsolat fenntartása és bővítése lesz 1983-ban. A Mátravidéki Fémműveknél már szombaton éjszaka el­kezdték az idei első műsza­kot, a nagy teljesítményű gé­peket fel kellett készíteni, be kellett melegíteni a termelés megindításához. Vasárnap reggel hat órakor minden üzemben és a füzesabonyi gyárban is munkásgyűléssel kezdődött az idei esztendő el­ső munkanapja. A vállalat vezetői tartottak rövid tájé­koztatókat az idei feladatok­ról, a vállalat lehetőségeiről, gyors számvetést készítve az elmúlt esztendő eredményei­ről. A vállalat idei tervei sze­rint tovább tart a növeke­dés, gyarapodik az export- szállítások mértéke is. Emel­lett azonban minden eddigi­nél fontosabb a hatékony, eredményes termelés, a gép­park jobb kihasználása. A rövidre szabott tanácskozások után az első munkanapon is nyomban megindultak a gé­pek, hiszen a vállalat napi termelési értéke ma már meghaladja a hatmillió fo­rintot, minden kieső óra igen sokat számít. Az angol mezőgazdaság - közelről (111/1) Felértékelődött farmok... A Szolnoki Gabona és Ipari Növények Termelési Rendszere 1982-ben arra is törekedett, hogy a part­nergazdaságokban dolgozó szakembereket megismer­tesse a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országok eredményeivel. Decemberben nyolc megyéből, köztük Hevesből is, 35 tagú delegáció — a Népújság munka­társával — járt Nagy-Britanniában, ahol az élelmi­szertermelés eredményeit tanulmányozták. Az európai utast, az Ang­liába érkező szemlélőt, már az első napokban meglepi a szinte kézzel fogható nyu­godt légkör. Valóságos kertor­szág Anglia, ahol azonban az óesztendő utolsó napjai­ban is a fő kérdés a gazda­ság helyzete volt. Nem vé­letlenül, hiszen a győztes falklandi háború ellenére, 1982-ben a szigetországot is erősen súlytotta a világgaz­dasági válság. Az utóbbi hetven esztendő legnagyobb munkanélkülisége alakult ki Nagy-Britanniában. Az állás nélkül lévők száma elérte a hárommilliót. Nem csoda tehát,, hogy ebben a helyzetben a figye­lem méginkább a gazdaság felé irányult. Anglia nem csupán az ipari nyersanya­gokat, hanem az élelmisze­rek felét is importálja. Te­hát csak versenyképes áruk­kal tudja megteremteni azt a pénzt, melyet a behozott cikkekért kell fizetni. Sir Richard Butler, Anglia és Skócia együttes farmer­szövetségének elnöke a Kirá­lyi Nemzetközi Mezőgazda- sági Kiállítás előestéjén a brit mezőgazdaság helyzetét elemezve kijelentette: — A pénznek élelmiszer­termelésre és az ezzel össze­függő szolgáltatásokra való felhasználása többszörösen megtérül napjainkban. Me­zőgazdaságunk 1982-ben is aktívan kivette részét a nemzeti jövedelem ter­meléséből, amely a farme­rek, a kereskedők, a piac­kutatók, a gépgyártók, a szolgáltatók és feldolgozók jó együttműködésének bizo­nyítéka. Az óesztendőben összesen 1 millió 500 ezren segítették a fontos ágazat munkáját. Mezőgazdaságunk­nak jelentős tartalékai van­nak 1983-ra is, különösen új munkahelyek létesítésére, a városok és a falvak kör­nyékén. .. A sűrűn lakott és fejlett iparral rendelkező Angliában tehát továbbra is fontos sze­repet játszik a mezőgazda­ság. Noha a kereső lakosság­ból mindössze 2,7 százalék foglalkozik vele, az éves nemzeti jövedelemhez vi­szont ugyanilyen arányban járul hozzá. A szigetország­ban 24 millió hektár terület áll rendelkezésre, melyből 19 milliót mezőgazdasági termelésre hasznosítanak, a kedvező enyhe éghajlati vi­szonyok között. Nagy-(Britan­niában 1982-ben 272 ezer farm működött, melyből 170 ezer egész évben termelt. Ezekben intenzív gazdál­kodást valósítanak meg, hi­szen a brit mezőgazdaság a világ legjobban gépesített és kemizált mezőgazdaságai közé tartozik. A farmok há­romötöde állattenyésztéssel, főleg szarvasmarha-, juh- és sertéstenyésztéssel, illetve tejtermeléssel foglalkozik. Kisebb része a növényter­melő gazdaság, ahol az árpa és a búza a legfontosabb. 1982-ben kiemelkedő sikere­ket értek el az angol farme­rek a gabonatermelésben. Búzából öt tonnát meghala­dó eredmények születtek hektáronként. Jobb talajon több termelő viszont a tíz tonnát is elérte. Az adottsá­gokat kihasználva foglalkoz­nak olaj repcével, amely jö­vedelmező a farmeroknak, de számottevő a burgonya és a cukorrépa is. A Brit Cukoripari Szövetség irányí­tásával várható, hogy már a nyolcvanas évek közepére az ország igényének felét biztosítják. Nem véletlenül nevezik kertországnak Nagy-Britan- miát, hiszen a zöldség, a gyümölcs és a virágkertésze­te messze földön elismert. Egy-egy növény termelésére specializálódtak a gazdasá­gok, melyek nagy választé­kot nyújtanak az igényes vetőknek a városok környé­kén és a falvakban is. Az angol állattenyésztésben a szarvasmarha a meghatáro­zó. E lábos jószágból a ha­zai ellátás 80 százalékát ter­melik meg. Szinte egész esz­tendőn át a legelőn találni az állatokat, melyeket kötet­lenül tartanak. Az országban alapvető tejtermelő fajta az angol ízlésnek leginkább megfelelő fekete-tarka, amely évente 4300—4600 liter tejet ad. Az állattenyésztés leg­nagyobb ágazata a juhászat, melynek állománya 28 millió, s ezeket húsukért és értékes gyapjújukért nevelik. Ez utóbbira évszázadok óta épít a neves angol textilipar. Az állam ösztönzi a mező- gazdaság fejlesztését. Ennek is köszönhető, hogy különö­sen magas szintű az élelmi­szer feldolgozás, főleg a hú­sé, a tejé, a halászatban pedig elsők között van Ang­lia a világon. Az állam az 1930-as évektől kezdte tá­mogatni a mezőgazdaságot. S máig támogatja. Ezt az indokolja, hogy távolról sem tudják biztosítani a brit szi­getek önálló élelmiszerellá­tását. Napjainkban, amikor az élelmiszerek iránti kereslet világszerte fokozódik, az an­gol farmok jelentősége meg­nőtt. A kormány továbbra is ösztönzi a termelőket, fő­leg a talajjavításra, az állat­tenyésztés fejlesztésére, a versenyképes termékeket pe­dig ártámogatásban is ré­szesíti, mindenekelőtt a ga­bonát és a húst. Az új faj­ták, a korszerű kémiai anya­gok és a világszínvonalú technika együttes alkalmazá­sának eredményeként az an­gol mezőgazdaság a világ egyik legfejlettebb élelmi­szertermelője lett. A mezőgazdaság szerepe a nyolcvanas évtizedben to­vább növekszik a brit sziget- ország életében. Nemcsak a kiegyensúlyozott élelmiszer- ellátás érdekében, hanem, hogy új munkalehetőségek megteremtésére is mód le­gyen. A felértékelődött föl­dek és farmok, a mezőgaz­daság elismerését jelentik az országban. Mentusz Károly (A szerző felvétele) Skót farmer Juhalval

Next

/
Oldalképek
Tartalom