Népújság, 1983. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

NÉPŰJSÁG, 1983. január 3., hétfő Felfüggesztenék a szükségállapotot Lengyelországban December 30-án, éjfélkor a Lengyel Népköztársaság egész területén felfüggesztet­ték a szükségállapotot — je­lentette a varsói rádió. Mint emlékezetes, erről — a mi­nisztertanács javaslatára — az államtanács döntött a hó­nap második felében. Ezzel megkezdődött a fel­függesztett szükségállapot időszaka, amelyben a koráb­bi korlátozó intézkedések kö­zül azok maradnak érvény­ben, amelyek az állampolgá­rok és a gazdaság legalapve­tőbb érdekeit hivatottak kü­lön eszközökkel védeni. December 31-ével a posta­ügyi miniszter külön rende­leté alapján megszűnik a táv­közlési és postai forgalom­ban eddig érvényes korláto­zások, így a többi között is­mét üzembe helyezték az automata nemzetközi telefon- és telexhálózatot. Új finn kormánykoalíció Kalevi Sorsa finn kor­mányfőnek sikerült gyorsan megoldania a szerdán kirob­bant kormányválságot. Sorsa már csütörtökön este közöl­te, hogy a balközép koalíció­ból kivált Finn Népi Demok­ratikus Szövetség (FNDSZ) három minisztere és egy független miniszter helyett három szociáldemokrata és egy liberális néppárti politi­kus lesz a kormány tagja. Szerdán, a jövő évi kato­nai költségvetés megszavazá­sakor támadtak ellentétek a kormányon belül. A kommu­nistákat és a baloldali szo­cialistákat tömörítő FNDSZ a parlamenti szavazáskor koalíciós partnereivel szem­befordulva a katonai kiadá­sok tervezett 19 százalékos növelése ellen foglalt állást. Sorsa kormányfő ezt bizalmi kérdésnek tekintette és csü­törtökön benyújtotta kormá­nya lemondását Mauno Koi- visto államfőnek, aki azon­nal felkérte őt, hogy sürgő­sen találjon megoldást a kor­mányválságra. Az új koalíció, amely vár­hatóan pénteken teszi le a hivatali esküt, 103—97 ará­nyú többséggel fog rendel­kezni a parlamentben. Antonov alibije Szergej Ivanov Antonov, a Balkan légitársaság római irodájának képviselője egy­értelmű alibijét bizonyítot­ta valamennyi tanú a csü­törtökön éjszaka befejeződött kihallgatások során. Vagyis, cáfolták Ali Agcának, a pápa ellen elkövetett merénylet tettesének azt az állítását, hogy 1981. május 23-án a merénylet helyszínén együtt volt a bolgár tisztviselővel. A csütörtökön kezdődött kihallgatás folyamán hét ta­nút hallgatott meg a vizs­gálóbíró. A tanúk — Anto­nov munkatársai, repülőtéri alkalmazottak, technikusok, tisztviselők, tehát mindazok, akikkel a Balkan légitársa­ság képviselője hivatalos kapcsolatban volt a kritikus napon és időpontban —egy­behangzóan cáfolták Agca állítását és megerősítették Antonov alibijét, melyet a védelem kezdettől hangozta­tott. Sőt, a tanúvallomások­ból az is kitűnt, hogy Agca a merényletet megelőző na­pokban sem találkozhatott a megvádolt bolgár tisztviselő­vel. Erősítik a francia atomerőt Franciaország öt nukleáris tengeralattjárója közül a jö­vőben három állandóan szol­gálatban lesz — jelentette be Charles Hemu hadügymi­niszter. Mitterrand államel­nök kijelentésével kapcso­latban, hogy erősítik az or­szág nukleáris erőit, Hemu közölte, hogy a fejlesztés a hagyományos fegyverzetű erők rovására történik. Tudományos vigasz Kétségbeeshet, minden reményét elvesztheti, kilátás­talannak láthatja jövőjét, aki hinni akar és hinni tud az 1983-as világgazdasági előre jelzésekben. A munkanélküli­ség mindenütt növekszik a tőkés országokban, a beruhá­zások csökkennek, így aztán a termelés is visszaesik... No, de a gazdasági élet olyan bonyolult, annyi ellent­mondásos tényezőből tevődik össze, hogy tulajdonképpen minden igaz és — mindennek az ellenkezője is! A mun­kanélküliség elleni küzdelemhez az is kell, hogy „ol­csóbb" legyen a pénz, vagyis alacsonyabb kamatra kap­hassák a vállalkozók, akik aztán munkaalkalmakat te­remtenek. De... ha több pénz kerül forgalomba, akkor meg az infláció válik ismét nyomasztó gonddá. Az ame­rikai kamatláb lassan csökken, aminek a hatására va­lamelyest élénkül is a forgalom az autópiacon éppúgy, mint az építkezések terén. De ez még nem az igazi. Az olajár körül folyik a huzavona. Mert a gazdasági visszaesés idején a termelő üzemeknek kevesebb ener­giára volt szükségük, s mert a drága benzin miatt ke­vesebbet gurultak a gépkocsik. Csökkent az olaj iránti kereslet, kevesebb lett az ára is — igaz, a még mindig nagyon drága dollárban számítva. Vagyis az olaj értéke tulajdonképpen nem csökkent! Ám az olajtermelők nagy része így is kevesebb bevételhez jutott, mert nem tudott annyit' eladni, mint a korábbi években. Egysze­riben a fizetésképtelenség szélére jutott Mexikó és Ve­nezuela és még jó néhány más olajtermelő ország. Csőd­jük lehetősége megrémítette a nagy bankokat, amelyek­nek a pénze hitelek formájába odakerült. Most futnak a pénzük után... Ebben a nagy-nagy világgazdasági és pénzügyi kavar­gásban egyesek azt mondják: olyan rosszul megy már mindenkinek, hogy rosszabbul már nem mehet, ezért is kell nemsokára már jobban is menniük a dolgoknak! Tudományosan megalapozott biztos jóslatnak ez nagyon kevés. Vigasznak azonban mégis valami. A héten történt HÉTFŐ: Moszkvában bejelentették, hogy Groml- kó külügyminiszter, Január második felében az NSZK-ba utazik — Párizsban Cheysson külügy­miniszter közölte, hogy februárban Moszkvába látogat — Jasszer Arafat Palma de Mallorcán meg­beszélést folytatott Kreisky osztrák kancellárral. KEDD: Bejrút mellett, Khaldéban amerikai—iz­raeli—libanoni tárgyalások kezdődtek — Csao Ce-jang kínai miniszterelnök Marokkóban a ki­rállyal találkozott — Az amerikai külügyi szóvi­vő szerint az USA bizonyos felvilágosításokat kért az Andropov-javaslatokról. SZERDA: Moszkvában bejelentették, hogy Gro- mlko az NDK-ba is ellátogat január második fe­lében — A lengyel parlament, a szejm, határoza­tot hozott a hároméves tervről. CSÜTÖRTÖK: Andropov nyilatkozatot adott Kingsbury Smith amerikai publicistának — Rea­gan elnök valamivel enyhébb fogalmazásban nyi­latkozott a szovjet fegyverzetkorlátozási Javasla­tokról — Csao Ce-jang Guineában tárgyal — Finnországban kisebbfajta kormányválság volt, Kaleva Sorsa megmaradt kormányfői posztján, három kommunista miniszter távozott. PÉNTEK: A szovjet vezető testületek újévi üd­vözletükben a fegyverkezési hajsza megfékezését sürgették — Reagan újabb nyilatkozatában azt mondta: haladást remél Genfben — Mitterrand elnök a francia hadsereg atomfegyverzetének kor­szerűsítését helyezte kilátásba. SZOMBAT: Arafat újévi üzenetében a zsidóság­hoz fordult és megbékélésre szólított fel — Eme­lik a Japán költségvetés katonai kiadásait — A pápa az egyenlőségen alapuló leszerelés fontos­ságáról szólt. VASÁRNAP: Harcok Észak-Libanonban moha­medán csoportok között — elmélyült a portugál kormányválság, növekszik az idő előtti választások valószínűsége — Egyhetes nyugat-európai körútra indult a japán külügyminiszter. Az afganisztáni rendezés útja SSS; TELEX CONAKRY Csao Ce-jang, a kínai ál­lamtanács elnöke (miniszter­elnök) Guineában tett há­romnapos látogatása hozzá­járult a két ország kapcsola­tainak erősítéséhez és lehe­tőséget teremtett az afrikai országnak szóló kínai mű­szaki segítségnyújtás felújí­tására — vélik megfigyelők a két ország vezetőinek tár­gyalásait értékelve. BEJRŰT A Bejrút melletti Khalde- ban fűltek tárgyalóasztalhoz hétfőn Izrael és Libanon képviselői, hogy az amerikai küldöttség közreműködésével kompromisszumos megoldást találjanak az érdemi tárgya­lások megkezdését késleltető problémákra. A harmadik találkozó tárgya még mindig a tárgyalások napirendjének tisztázása lesz. PRÁGA Vasárnap délután Moszk­váiból a csehszlovák fővá­rosba érkezett Viktor Kuli­kov, a Varsód Szerződés Szervezete egyesített fegyve­res erőd főparancsnoka, a Szovjetunió marsallja, hogy részt vegyen a Varsói Szer­ződés Szervezete politikai ta­nácskozó testületének Prágá­ban sorra kerülő ülésén. AMMAN Jordániában az elmúlt na­pokban heves hóviharok dúl­tak, és szombatra a hegyvi- dékekien a hó vastagsága a negyven centimétert is elér­te. A hatóságok jelentésed szerint emberek ezreit vág­ta el a külvilágtól a zord időjárás. A mentési munká­latokban a hadsereg egysé­ged is részt vesznek. VARSÖ Az új év egyik jelentős belpolitikai fejleményeként Lengyelországban január 3-án, az első munkanapon megkezdik tevékenységü­ket az eddig bejegyzett mun­kahelyi szakszervezetek. Je­lenleg mintegy két és félezer vállalatnál alakultak meg. PORT AUPRINCE Pokolgép robbant szomba­ton este Hadtü fővárosában egy, a kormánypalota előtt parkoló gépkocsiban. A rob­banás következtében négy ember meghalt, többen meg­sebesültek. A Szovjetunió világosan kifejezésre juttatta, hogy nincs szándékában csapatait örökre Afganisztánban ál­lomásoztatok A korlátozott létszámú szovjet katonai kontingenst ki fogják vonni Afganisztánból, ehhez azon­ban meg kell szüntetni a külföldi fegyveres beavat­kozást Afganisztán ügyeibe és szilárd nemzetközi bizto­sítékokat kell adni, hogy ezeket a (beavatkozásokat nem is újítják fel — álla­pítja meg a TASZSZ szov­jet hírügynökség nyilatko­zata, amelyet pénteken tet­tek közzé Moszkvában. A politikai rendezés útja ki van jelölve: ennek alap­jait tartalmazza az afgán kormány 1980. májusi és 1981. augusztusi javaslata. Olaszország népének az új esztendő első napjától további nehézségekkel kell szembenéznie. Nyilvánosságra hozták, hogy milyen területeken lesznek komolyabb emelé­sek. Az áramszolgáltatás te­rén a tervezett 1400 milli­árd lírás többletet úgy kí­vánják elérni, hogy 1982- höz képest 26 százalékkal növelik a fogyasztói díja­kat. Átlagosan 13 százalék­Az ENSZ-főtitkár szemé­lyes megbízottja jelenlété­ben megkezdődött az afga­nisztáni—pakisztáni tár­gyalások minőségi előrelé­pést eredményezhetnek a politikai rendezés útján. Ehhez azonban komolyan kell folytatni a tárgyaláso­kat az Afganisztáni De­mokratikus Köztársaság kor­mányával — állapítja meg a nyilatkozat. A szovjet—amerikai, va­lamint általában a kelet— nyugati kapcsolatokat az afganisztáni eseményektől függővé tenni képtelenség. A TASZSZ nyilatkozata vé­gül leszögezi: a Szovjetunió mindvégig teljesíti interna­cionalista kötelezettségét Afganisztánnal szemben, és megvédi az országot a kül­földi katonai intervenciótól. kai lesz magasabb a postai díjszabás, a telefonbeszél­getések árát 15 százalékkal emelik. Nagyon érzékenyen érinti majd az autótulajdonosokat, hogy jelentősen emelik az úthasználati díjakat. A ma­gyar túristáknak is jól tud­ni, hogy január 1-től a leg­alacsonyabb autókategóriá­ban — ez 774 köbcentis fel­ső határt jelent — Milánó­tól Rómáig már 14 300 lírát Súlyos harcok Libanonban Véres harcokkal kezdődött az új év Libanonban. Szom­baton 35 halottja és nagyon sok sebesültje volt az észak­libanoni Tripoliban kiújult tüzérségi összecsapásoknak, amelyekben az egymással ri­valizáló helyi mohamedán vallási-politikai szervezetek vettek részt. A tűzpárbajok kiújulásáról érkeztek hírek a Bejrúttól keletre, délkeletre fekvő hegyvidékről is, ahol a fa- langista milicisták és a ha­ladó szocialista párt drúz tagjai állnak szemben egy­mással. Szombaton a libanoni el­lenállás harcosai Bej rúttól délre támadást hajtottak végre egy izraeli katonai jár­mű ellen, és két izraeli ka­tonát megsebesítettek. kell fizetni az autósztrádán. Az átlagosnak mondható kategóriában — 1372 köb­centiig — 21 800 líra az új tarifa az említett útvonalon, az eddigi 18 000 líra helyett. A dízelmotorral működő gépkocsik adóját 50 száza­lékkal emelik. A vasút feb­ruártól, 20 százalékos ár­emelést kért, majd további 20-at júliusitól. Ár- és díjemelések Olaszországban Újévi üzenetek MOSZKVA A Szovjetunió hűséges bé- keszerető külpolitikád el­vedhez és céljaihoz, állhata­tosan. kiűzd a nukleáris há­ború fenyegetése ellen, a fegyverkezési hajsza megfé­kezéséért. A szovjet fél min­dig kész az egyenjogú, köl­csönösen előnyös együttmű­ködésre minden állammal. Meggyőződésünk, hogy a je­lenlegi nehézségek és a nem­zetközi helyzetben fennálló feszültség leküzdhető és le is kell küzdeni. Ezt hangsú­lyozza az SZKP Központi Bizottsága, a Legfelsőbb Ta­nács Elnöksége és a szov­jet kormány által a szovjet néphez intézett újévi üd­vözlet. Az üdvözlett rámutat: nagy­fokú éberséget fogunk tanú­sítani. A háborús kalandok híveinek tudniuk kell: hatá­raink és szövetségeseink ha­tárainak sérthetetlenségét megbízhatóan garantáljuk. A szovjet fegyveres erők a béke és a népek biztonságá­nak hatalmas tényezői. Az üdvözlet szívélyesen kö­szönti a szocialista országok dolgozóit, hangsúlyozva, hogy a szocialista közösség erősítése a jövőben is az SZKP és a szovjet állam el­sőrendű feladata marad. Az üdvözlet befejezésül a szov­jet embereknek, a szovjet családoknak kíván boldogsá­got az eljövendő esztendőre. PALM SPRINGS Reagan amerikai elnök annak a reményének adott hangot, hogy az új eszten­dőben haladás lesz a Szov­jetunióval folytatott fegy­verzetkorlátozási tárgyalá­sokon és meg lehet kezde­ni a nukleáris fegyverkész­letek csökkentését. A CBS televíziós hálózat által, pénteken sugárzott nyilat­kozatában Reagan nem fej­tette ki konkrétan állás­pontját, csak általános jel­legű jókívánságokra szorít­kozott. Reagan újévi nyilatkozatá­ban! „állandó munkát" ígért minden amerikainak — jól­lehet, semmi gyakorlati esély nincs arra, hogy 1983-ban, akárcsak jelentő­sen csökkenjen a munka- nélküliek legalább 12 mil­liós tábora. VARSÓ: A szükségállapot felfüg­gesztésével Lengyelország a normalizálási folyamat új szakaszába lépett — jelen­tette ki újévi rádió- és tele­vízióbeszédében Henryk Jab- lonski, az államtanács elnö­ke. Mint mondotta, az egész társadalomtól függ, mennyi időt vesz majd igénybe a válság leküzdésének újabb fordulója. Jelezte, hogy az 1983-as esztendő sem lesz könnyű, sok türelemre, ki­tartásra, erőfeszítésre lesz szükség, a válság túl mély ahhoz, semhogy gyorsan le­küzdhető legyen. PRÁGA: Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia köz- társasági elnöke szombati újévi rádió- és televízió­beszédében megállapította, hogy a csehszlovák népet 1982-ben igen bonyolult fel­adatok elé állították az or­szág belső szükségletei és a rosszabbodott külső körül­mények. A népgazdaság azonban kiállta az elmúlt év nehéz próbáját, a dolgozók áldozatos munkája révén si­került biztosítani a gazdaság folyamatos menetét és fenn­tartani a lakosság életszín­vonalát. BECS: Rudolf Kirschläger osztrák elnök újévi üzenetében han­goztatta, hogy az emberek Ausztriában is aggodalommal tekintenek 1983 elé. Az eny­hülési folyamat és vele a le­szerelés, az átfogó, biztonsá­gos béke reménye háttérbe szorult. „Mégis hiszek abban — hangzik az osztrák állam­fő üzenete —, hogy a nem­zetközi kapcsolatokban egy atomháború szinte teljes megsemmisüléssel fenyegető veszélye folytán, ami senki­nek sem ígér győzelmet, is­mét lehetséges lesz kiépíteni bizonyos mértékű kölcsönös bizalmat. PÁRIZS: Francois Mitterrand fran­cia elnök szilveszteri rádió- és tv-üzenetében közölte: utasítást adott a francia nuk­leáris erő növelésére. „Sen­kinek sem fogjuk átengedni biztonságunk és függetlensé­günk szavatolását — mon­dotta. — Ezért utasítást ad­tam, hogy erősítsék meg el­rettentő erőnket, amin az or­szág védelme nyugszik.” Ki­fejezte véleményét, hogy 1983 vagy a két nagyhata­lom leszerelési megegyezésé­nek éve lesz, vagy „túlfegy- verkeznek”. Franciaország ahhoz az aranyszabályhoz tartja magát, hogy az erők egyensúlya Európában és a világon a legbölcsebb út, mondatta Mitterrand. LONDON: Margaret Thatcher brit mi­niszterelnök az óév utolsó napján adott televíziós inter­jújában mindvégig a nagyon megerősödött brit békemoz­galom követelései ellen ha­dakozott és igyekezett figyel­men kívül hagyni Jurij And­ropov legutóbbi leszerelési javaslatait, amelyek közvet­lenül érdekeltté tennék Ang­liát is a középhatótávolságú nukleáris rakéták alacso­nyabb szintű európai egyen­súlyának megteremtésében. A valós erőegyensúlyt sem­mibe véve és torzítva leegy­szerűsítve érvelt a reagani „nulla megoldás” mellett, másrészt ismét elutasította a brit békemozgalom követelé­sét, amely Anglia atomha­talmi szerepének teljes fel­adását sürgeti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom