Népújság, 1983. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIV. évfolyam, 1. szám ARA: 1981. január 3. hétfő 1,40 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Losonczí Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke január 1-én újévi köszöntőt mondott, amely a Kossuth rádióban 12.05, a tévé 1-es műsorában pedig 19 óra 45 perckor hangzott el. 1982-re visszapillantva hangsúlyozta, hogy gondokkal és megpróbáltatásokkal terhes tizenkét hónap áll mögöttünk, épp ezért elért eredményeink értéke megbecsülendő. Népünk szorgalmának és alkotóképességének köszönhetően lényegé­ben a tervek szerint alakult az óesztendő mérlege. Kiemelte: az 1983. évi népgazdasági terv a szokásosnál szerényebb meny- nydségi növekedésit irányoz elő, méghozzá úgy, hogy a minő­ségi követelményéket kell előtérbe helyezni. Vásárlás után Nem tudom, hogy a nagy karácsonyi vásárlások iz­galmában hányunknak ju­tott eszébe lótás-futás köz­ben kedvesebb, melegebb szavaikkal is megköszönni a bolti kiszolgálást, s az 1983-as esztendő búcsúzta­tásánál mennyien ürítették poharukat a kereskedők egészségére, — de jómagá­mat azok közé sorolom, akik észrevették az igye­kezetét, tisztelettel adóztak az üzleti, áruházi dolgozók derekas helytállásának. S meggyőződésem, hogy so­kan észrevehettük a tava­lyi év végén U azt az ál­dozatos, fáradságos, kitar­tó munkát, amit a pult túl­oldalán, a polcok, gondolák előtt végeztek. Ha más hó­napokban talán nem is, de­cemberben minden bizony­nyal értékeltük ismeretlen ismerőseink vagy barátaink buzgólkodását, amely meg­megújuló rohamaink köze­pette sem lanyhult. Ami nemigen, vagy éppen csak éreztette velünk reggelen­te, délelőttönként az előző nap annyi vesződségét s es­tére is hagyott derűt, mo­solyt az arcokon, megtar­totta a kikövetelt kedvessé­get. Mert — tegyük csak szi­vünkre a kezünket — el­vártuk legutóbb is a jó kedvet, a szolgálatkészséget kereskedőinktől. Mit számí­tott nekünk, hogy hetekig tart a karácsonyi vásár, s vásárlásaink belenyúlnak az éjszakákba, „összemos­sák” a hétköznapokat az ünnepekkel! A legtermé­szetesebbnek tartottuk, hogy gyakran különösebb cél nélkül is ajtót nyissunk, egyszerűen csak leselked­jünk, érdeklődjünk s per­sze mindig más után, mint ami van, amit kínálnak. S ha a kereskedők fel is is­merték a határozott szán­dék nélküli őgyelgést, a puszta passziót, szórakozást, nekünk nem volt szabad rajtuk észrevenni ezt. Ha olykor fölöslegesen szedet­tünk is le velük szinte egész polcnyi árut, vagy szaladgáltatok őket a rak­tárba, ó, dehogy kaphat­tunk rosszalló megjegyzést, szemrehányást! Hiszen azért vannak — gondoltuk —, hogy értünk tegyenek, minket szolgáljanak. Nyi­tástól zárásig rendelkezé­sünkre kell állniuk, elnéz­niük apróbb-nagyobb em­beri gyengeségeinket, türel­metlenségünket, ingerült­ségünket. Mi kívánhatunk mindent, s elvárhatjuk, hogy a leglehetetlenebb ké­résünkkel is foglalkozza­nak. Lehetünk makacsok, fáradtak, idegesek, sértő- dékenyek, de — ugye? — ők nem ... Sokszor eszünkbe sem jut, hogy a kereskedőknek is lehetnek gondjaik és zaklatott idegeik, ők is vágyják az ünnepek pihen­tető hangulatát. Nemcsak a karácsony előtti, hanem a karácsony és újév közötti napokban is szeretnének többet időzni családjaik kö­rében. S bizony nem köny- nyű az életük, ha még szil­veszter táján, sőt, az óév utolsó napján is csak a munka jut nekik! Tisztelet érte, hogy még­is vállalják feladataikat, s évről évre igazán mindent megtesznek értünk, vásár­lókért. Köszönet fáradozá­sukért. Most és ezúton is. Győni Gyula Durrogtak a pezsgős palackok ínyenceknek kü­lönleges menük Hajnali kocsikázás Szilvásvára­don Síppal, dudával így mulattunk... Öév búcsúztató, új év kö­szöntő szilveszteren me­gyénkben is sokakat vonzott az éttermek, vendéglátó egy­ségek különféle rendezvé­nye, műsora. Akik nem a te­levízió előtt töltötték ezt az estét — lehet jól is tették — azok vidám hangulaban konfetti esőben ínyenc fala­tok és pezsgők, rock- vagy cigányzene mellett táncoltak át az új esztendőbe. Már szilveszter előtt sok fogyott a különféle pezsgők­ből, bár a választék széles volt, a 100 éves Törley pezs­gőgyár tankpezsgőiből vá­sárolhattunk. A jobb minő­ségűek hiányoztak. A külön­féle sörökből, borokból ezen az éjszakán hektószám fo­gyott A Heves megyei Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalat szállított 120 mázsa virslit, s a kolbászfélékből, hurkákból sem volt hiány. Egerben szinte minden szálláshely foglalt volt Ha­zai, os ztrák és NSZK-bel i vendégekkel volt tele az Eger Szálló is, ahol a babo­nák kedvelői is hódolhattak szilveszter estéjén hitüknek: éjfélkor ólomöntésből „derít- tették ki a jövőt”, a cigány­sarokban pedig „hitelesített eigányasszonyok” jósoltak a vendégeknek. Mintegy fél­ezer pezsgős üveg pukkant, májd a szokásos tombola után folytatódott a zene, a tánc. Szilvásváradon az IBUSZ- nak mintegy száz vendége töltötte a szilvesztert. A Li­picai Szállóban volt az ün­nepi nagyvacsora, majd so­kán — hó hiányában — kd- kocsikáztak az új év hajna­lán. Gyöngyösön a Mátra Szállóban mintegy kétszázan mulattak, köztük osztrákok, olaszok és NSZK-beliek is. Szőllősi Áron és Kovács Emil rendőr törzsőrmeste­rek, URH közbiztonsági jár­őrök figyeltek Gyöngyösön az óév búcsúztató nyugalmá­ra. Elnézőbbek voltak — igaz, csak egy napra a rend őrei ★ Hornyák Alfréd, a Szőlős- kert AFOR-benzinkút kútke­zelője harmadik szilveszte­rét töltötte munkával (Fotó: Szabó Sándor) A tombola főnyereménye a gyöngyösi Mátra Szálló sza­kácsainak kezében A horti bisztró szakácsnője, Czmorek Józsefné az Itt mulató 120 vendég éhségét csillapította ★ Bogara Károlyné, a Mátra Szálló portásnője, akinek az éjfél több tucatnyi telefonon érkező és induló jókívánság továbbítását jelentette i Az idén is feltehetően Hor­ton állították fel a pezsgőfo­gyasztás megyei rekordját. Százhúszan hatszáz üveggel Az újévi malacot itt is el lehetett nyerni tombolán. Se­honnan sem hiányzott a különleges szilveszteri menü. Így például az Unicornis Szállóban sem, ahol a vad­nyúl pástétom aszpifcban volt a sláger. Az egri Park Szál­lóban pedig többek között a pulykamell és a fogaskok­tél. A gyöngyössolymosi mű­velődési házban a helyi asz- szonykórus rendezte a bált. Most azonban nem népi muzsikára táncoltak a hely­béliek. A szilveszteri est be­vételét a rendezők az új he­lyi iskola építéséhez ajánlot­ták fel. Hatvaniban a Búzavirág vendéglőben, a Fácán Sörö­zőben, vagy a Pipacs Ven­déglőben szórakoztak a vá­rosiak. Éjfél után itt is, mint sokfelé a vonatállomá­son megszólaltak a mozdo­nyok sípjai, s a taxisok, meg az autósok éjfélkor dudaszó­val köszöntötték az új esz­tendőt. Jó napot, ’83! Vége az ünnepeknek, is­mét termelnek a gépek az üzemekben. Készül­nek az idei tervek, az országoshoz hasonlóan megyénkben is munkás­gyűléseken beszélik meg a legfontosabb fel­adatokat, tennivalókat. Hogyan indult, hogyan kezdődött az első munka­nap. összeállításunk la­punk 3. oldalán olvasha­tó. Képünk a Csepel Autó­gyár egri gyárában ké­szült. Ezekben a napok­ban vizsgáznak a gyár legújabb gépei. (Fotó: Szántó Syörgy) Készülnek a termelőszövetkezeti zárszámadások A termelőszövetkezetekben országszerte készülnek a zárszámadások, rövidesen megkezdődnek az idei mun­ka eredményét értékelő, va­lamint a jövő évi feladato­kat megvitató küldöttgyűlé­sek, közgyűlések is. A termelőszövetkezeti tör­vény sorrendiségben elsőbb­séget biztosít a küldöttgyű­lésnek, amely jóváhagyja a mérlegadatokat és észrevéte­leket, javaslatokat tesz az 1983. évi terv-előirányzatok­ra. A szövetkezeti életnek erre a fórumára a munka­helyi közösségek megválasz­tott képviselői kapnak meg­hívást. Az, hogy a közös gazdaság különböző munka- területeiről, ágazataiból ér­keznek küldöttek ezekre az értekezletekre, lehetővé teszi a gondok széles körű és ala­pos megvitatását. Az 1982- ben módosított tsz-törvény- nek megfelelően a tsz-ekben az alapszabályokat is kiiga­zítják, erre a későbbiekben sorra kerülő közgyűléseken kerül sor. A közös gazdaságok 1982- ben eredményes évet zártak, a nehezebbé váló körülmé­nyek között is teljesítették a tervet. Előzetes felmérések szerint termelési értékük — folyó áron számolva — mintegy 9 százalékkal na­gyobb, mint 1981-ben. A szövetkezeti dolgozók száma mintegy 30 ezerrel — 4 százalékkal — nőtt egy év alatt. A jövő évi feladatok feladják á leckét a tsz- eknek, hiszen a központi elő­irányzatok a mezőgazdasági termelés 1,5—2 százalékos fokozását irányozták elő és ebből alaposan kiveszik a részüket a közös gazdaságok is. A helyi terv-előirányza­tokat szintén a küldöttgyűlé­seken, majd később a köz­gyűléseken vitatják meg, il­letve hagyják jóvá. Sikeres év a Rábában Fennállása óta a legsike­resebb évét zárta 1982-ben a győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyár. Tőkés exportjukat az előző évihez viszonyítva 25 százalékkal növelték. A KGST-orszá gokba irányuló szállításoknál betartották az államközi megállapodások­ban előírt mennyiséget és ütemet. A vállalat nyeresé­ge meghaladja a 2 milliárd fo­rintot. A termelési propa- mot a piaci igényeknek meg­felelően évközben többször is megváltoztatták. Üj típusú futóműveket és más új konst­rukciókat hoztak forgalom­ba. A régebbi alakult termé­keknél is számos korszerűsí­tést vezettek be a megren­delők igényei alapján. Az 1983-as indulást meg­felelően elökészitették. Vol­tak üzemrészek, amelyek már december elejétől azo­kat az öntvényeket, alkatré­szeket. gyártották, amelyekből az új esztendő első munka­napján megkezdődött az újabb Rába - f utóm ű vek, mo­torok, tehergépkocsik, mező- gazdasági erő- és munkagé­pek, kdsállattartó berendezé­sek szerelése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom