Népújság, 1981. december (32. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I XXXII. évfolyam, 281. szám 1981. december 1., kedd ARA: 1,40 FORINT A megszokottnál óvatosabban a volán mögött Kádár János fogadta Szpirosz Kiprianut Elutazott a ciprusi küldöttség Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt KB első tit­kára hétfőn találkozott Szpirosz Kiprianuval, a Ciprusi Köz­társaság elnökével Gyanús, ha olcsó? „Ilyet én még nem hal­lottam ! — fogad feltaláló ismerősöm. Csodálkozom, hogy ő csodálkozik, hisz amíg szellemi termékei szabadalommal védettek, majd gyártmányok lettek, volt ideje megedződni, és leszokni a csodálkozásról. A mostani csodálkozást az váltotta ki a feltaláló­ból, hogy felkereste őt a kutató intézet tudományos munkatársa két, azonos funkcióra való terméket hasonlítgatott össze. Az egyiket külföldön, a mási­kat itthon gyártják. S minthogy utóbbi a felta­lálóé, ezért hozzá jött fel­világosítást kérni. No, nem a műszaki paraméterek ér­deklik, mondotta, azok ben­ne vannak a katalógusban. Egy dolog viszont nem vi­lágos előtte. Hogy lehet az, hogy a műszakilag szinte azonos értékű magyar ter­mék csak fele annyiba ke- rkl, mint a kemény valu­táért vásárolt import? Mindezt úgy kérdezte a tudományos kutató, hogy érezni lehetett: az ára le­alacsonyítja, de legalábbis gyanússá teszi a hazai eszközt. „Már az is baj, ha valami olcsó?” — fakadt ki a feltaláló, majd elma­gyarázta, hogy miként le­het ennyiből is kihozni a szóban forgó terméket. Mivel az utolsó csavar is idehaza készül, így sem­miféle vám, illeték és ke­reskedői árrés nem terhe­li. A vidéki kis szövetke­zet — amely vállalkozott a termék gyártására — ele­gendőnek tartja a 15 szá­zalékos hasznot, pedig ha kétszerannyit kérne, még mindig olcsónak számítana a portéka. A szövetkezet­ben nincsenek funkcioná­lis osztályok, vezetőkkel, beosztottakkal, titkárnők­kel. Kétszemélyes a gaz­dasági részleg, egy szak­ember végzi a gyártáselő­készítést és a technologi­zálást, a rendészet pedig: egy nyugdíjas portás. ' Vagyis: alacsony a rezsi. A szövetkezet szakmunkás- gárdája viszont univerzális. Persze valamennyi alkat­részt nem egyedül ez a szövetkezet gyárt: hagyo­mánya van a környékbeli szövetkezetek kooperáció­jának. Egy-egy speciális gépet, technológiát nem vesznek meg valamennyi­en. Viszont ha szükség van rá, tudják, hogy kihez forduljanak. Végül a szö­vetkezet és a feltaláló kö­zé nem ékelődik be — költ­ségeivel és az árréssel — kereskedelmi vállalat. Az azonos profilú szövetkeze­tek közös műszaki irodája végzi a kereskedelmi mun­kát — ide értve a marke­ting tevékenységet és a vevő által kért felhaszná­lási tervezést is. Nem tudni, hogy a tudo­mányos kutató milyen ta­pasztalattal távozott, de feltehetően legközelebb nem keveri gyanúba azt, aki jó minőségű árút ad — olcsó áron, (N. G.) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára hétfőn délelőtt az MSZMP KB székházéban találkozott Szpirosz Kipria­nuval, a Ciprusi Köztársaság elnökével. A szívélyes lég­körű ínegbeszélésen véle­ményt cseréltek a nemzet­közi élet időszerű kérdései­ről különös tekintettel az európai biztonság és együtt­működés erősítésének ügyé­re. A találkozón rész vett Lo­Egy hónappal az év vége előtt a vállalatok már előze­tes számításokat készítenek 1981-re várható eredménye­ikről, a hátralévő hetekben még megoldandó feladataik­ról, Az időközben megválto­zott követelményekhez kell igazodnunk, mert az utóbbi hónapokban nehezebbé vált az energiaellátás, keményeb­bek a külpiaci értékesítési lehetőségek, mint amire a tervek készítésekor számít­hattak. Mindez szükségessé tette, hogy energiahordozók­ból a tervezettnél többet ter­meljenek, illetve azzal job­ban gazdálkodjanak. A szénbányászat ismét bi­zonyítja, megbízható bázi­sa a hazai energiaellátásnak. Az üzemek tizenegy hónap alatt 360 ezer tonna szenet termeltek terven felül, s ezt a többletet, az év végéig: 450 ezer tonnára akarják növel­ni. Várhatóan egyetlen bá­nyavidékünkön sem lesz le­maradás, sőt túlteljesítik a tervet. A 450 ezer tonnás széntöbblet éppen a kétsze­rese lesz annak, mint amire a bányászok az év 'elején vállalkoztak. A jó eredmé­nyek a vasút dolgozóinak is köszönhetők, soha nem volt olyan zavartalan a vagon­ellátás, mint az idén. Nyugati exportját tekintve nem volt sikeres a Székesfe­hérvári Könnyűfémmű, gaz­dálkodását hátrányosan érin­tette a tőkés piacok dekon­junktúrája. Az idén 10 ezer tonnával kevesebb alumíni- umltemezt tudott szállítani tőkéls exportra a tervezett­nél. Ez a nyereségét 70 mil­sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. (Hétfőn délelőtt a Kül­ügyminisztérium Mátyás ki­rály úti vendégházában ma­gyar—ciprusi egyezmények aláírására került sor. Az egyezmények aláírásá­nál jelen volt a Külügyimi­nisztérium több vezető mun­katársa, jogéletünk számos vezető személyisége is. Szpirosz Kiprianu, a Cip­rusi Köztársaság elnöke, va­lamint kíséretének több tag­ja hétfőn délelőtt Budapest lió forinttal csökkenti. Ar­ra kényszerült, hogy új pia­cok után nézzen, s az alu­míniumtermékek megjelen­tek már a közel-keleti orszá­gokban, Japánban. Biztató­ak a gyár amerikai, tárgya­lásai is. Az Ózdi Kohászati Üze­mekben módosították a tel­jesítmények kihasználását, nyersvasat és a csak kedve­zőtlen áron értékesíthető hengerelt árut gyártó be­rendezéseket most nem hasz­nálják ki teljesen. A válla­lat a tavalyihoz hasonló ex­portbevétellel számol, nye­resége azonban valószínű­leg alacsonyabb le6z a ter­vezettnél. Az Egri Finomszerelvény- gyárban az idén is növelni tudták a tőkés exportot, sőt a termékek árát is — kap­tuk az információt Simon Imre tudósítónktól. A válla­lat minden negyedévben ele­get tett szállítási kötelezett­ségeinek, s az év végéig várhatóan 10 százalékkal nö­veli termelését. Az eredeti terv 982 millió forintos árbevétel volt, ezt a vállalat egymilliárd 10—15 millió forintra teljesíti. Bő­vül a pneumatika és a kompresszor termékek gyár­tása. Szocialista exportra mintegy 140 millió forint ér­téket szállítanak, a dollár­export pedig megközelíti a 260 millió forintot. Itt a ter­mékek korszerűsítésével az árat is tudták növelni. Az előző évhez hasonlítva a vál­lalat eredménye 27 százalék­kal lesz több az idén, ez te­szi lehetővé, hogy a dolgo­zók átlagbérszintje kilenc nevezetességeivel ismerke­dett. A délutáni órákban a ma­gas rangú vendéget és kísé­retét ünnepélyesen búcsúz­tatták a magyar és ciprusi zászlókkal díszített Ország­ház előtt. A Kossuth Lajos téren, ahol felsorakozott a Magyar Néphadsereg dísz­zászlóalja, a búcsúztatásra megjelent Losonczi Pál és felesége, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke, Péter János, az Or­szággyűlés alelnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács tit­kára, továbbá az Elnöki Ta­nács, a kormány több tagja, politikai, gazdasági, kulturá­lis életünk több más vezető személyisége. Az ünnepélyes búcsúztatás a katonai dísz-, zászlóalj díszmenetévél zá­rult, amelyet Szpirosz Kiprianu' Losonczi Pállal együtt tekintett meg, majd gépkocsiba szálltak és dísz­motorosok kíséretében a Fe­rihegyi repülőtérre hajtottak. A légikikötő betonján a vendégek és vendéglátók szívélyes búcsút vettek egy­mástól, majd Szpirosz Kip- ri&nu különgépe a magasba emelkedett. ★ Szpirosz Kiprianu magyar- országi látogatásáról közös közleményt adtak ki. százalékkal növekedhet. A munkarend szerint egyéb­ként december 23-án fejezik be az évet, és december 22- ig minden exportszállítási kötelezettségét teljesíti a vállalat. A Budapesti Bútoripari Vállalat a hazai igényeket igyekszik kielégíteni, ezért nagy mértékben növelte az idén az elemes bútorok gyártását. Az állandóan hi­ánycikknek számító Réká­ból például az eredeti 100 millió forintos rendeléssel szemben 150 millió forintért szállít az üzletekbe. Hason­lóképpen többet gyártanak a szintén keresett Horizont bútorokból, amelynek cse­resznyefa-fólia borítású vál­tozata is megjelent a boltok­ban. A vállalat az idén a belkereskedelemnek körül­belül egymilliárd forint ér­tékű bútort szállít. Mint arról Csefán József tudósítónk beszámolt, az Egyesült Izzó gyöngyösi Fél­vezető- és Gépgyára idei ter­vének 11 hónapra eső ré­szét maradéktalanul teljesí­tette. A termelés és a ki­szállítás mindkét ágazatban az eredeti programnak meg­felelően, zavartalanul, a szerződéses kötelezettségek alapján történt. A nyereség várhatóan nagyabb lesz a tervezettnél, amit a gyárt­mányok kedvező árai, rész­ben pedig az önköltség csökkentése révén ért el a gyöngyösi gyár. E feladatok teljesítésével valósult meg az a fontos cél is, hogy a dolgozók bérét 9 százalékkal tudták növelni. Növelte exportárait a Finomszerelvénygyár Még egy hónap az évből Vállalati körkép a tervek teljesítéséről Hó: az úton kevesebb, a sípályákon elegendő Több mint 20 centiméteres összefüggő porhó a Kékesen Tél tábornok első igazi támadását sikeres munkával hárították el a KPM közúti igazgatóságok és a főváros­ban a közterület-fenntartó vállalat gépesített „osztagai”. Hétfő reggelre minden út járható volt. Az ország fő­útvonalainak nagy részéről sikerült eltakarítani a ha­vat, s-a latyak csupán né­hány helyen nehezítette a közlekedést. (Heves megyében is éjjel­nappal dolgoztak a hét vé­gén a hókotrók és a sószó­rók. Az igazi télies idő el­sősorban a téli sportot sze­retőknek kedvezett, hiszen a Mátrát több mint 20 centi- méteres összefüggő — spor­tolásra alkalmas — porhó- féteg borította. Több ezren keresték fel a kedvelt ki­ránduló- és turistahelyeket, nemcsak a megyéből, hanem az ország szinte minden ré­széről. Területünkön hétfő hajnal­ban folytatódott a havazás, s a vékony, friss hóréteg helyenként csúszóssá tette az utakat. Ennek ellenére — mint azt hétfőn késő- dél­után az ÜTINFORM-tól megtudtuk — a megyében valamennyi út járható. A főutak nedvesek, vizesek, az alsórendű útvonalakon pe­dig latyakos, letaposott hó van. Arira kérik a ma útra­kelő gépjárművezetőket, hogy óvatosan közlekedjenek, mert a hétfő éjszakai fagy miatt helyenként csúszósak lehetnek az utak. A gépesített „osztagok” éjjel-nappal dolgoztak (Fotó: Szabó Sándor) A FELSZABADULÁS ÉVFORDULÓJÁN Koszorúzás, ünnepi ülés Eperben A szovjet csapatok har­minchét esztendővel ezelőtt, 1944. november 30-án szaba­dították fel Egert. Az évfor­duló alkalmából tegnap, hét­főn délután koszorúzási ün­nepségre került sor az Is­meretlen szovjet katona nép­kerti szobránál. A két nem­zet himnuszának elhangzá­sa után a város kommunis­tái nevében Schmidt Rezső, a városi pártbizottság első titkára, Kovács János és dr. Vasas Joachim titkárok he­lyezték el az emlékezés és a kegyelet koszorúját. Ezt kö­vetően dr. Varga János, a megyeszékhely tanácselnöke, dr. Varjú Vilmos vb-titkár és Berecz Sándorné pánttit­kár, majd Sós Tamás városi KfSZ-titkár, Farkas Júlia út­törőelnök és Kissné Misurák Mária KISZ-bizottsági tag hajtott fejet a virágokkal borított talapzatnál. A Ha­zafias Népfront koszorúját Veres István városi titkár és munkatársai kísérték az em­lékműhöz. A fegyveres tes­tületek képviseletében Pólyák György alezredes, helyőrség- parancsnok, Fejes Pál r. al­ezredes, a városi-járási kapi­tányság vezetője és Máthé Imre munkásőrparancsnok tisztelgett a koszorú elhe­lyezése után. Elhelyezték a koszorúikat, virágcsokrai kát a megyeszékhely lakosságá­nak, diáktársadalmának, va­lamint munkahelyi koUektí­(Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom