Népújság, 1981. október (32. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-17 / 244. szám

NÉPÚJSÁG, 1981. október 17., szombat MŰVÉSZET ÉS IRODALOM 9 A XVIII. uáiadban nagy népszerűségnek Örvendtek a szalmaképek. Hosszú ideig kegytárgyakként Őrizték meg Okét. de volt Idd. amikor dilettáns munkaként alantas esztétikai megnyilvánulásnak tartották. Ezek a műtárgyak ma sem váltak kiemel­kedő esztétikai alkotásokká, de figyelmen kívül nem hagyható Információkat közve­títenek a ma emberének a XVIII. század középosztályainak gondolkodásmódjáról, világlátásukról. Az egri Dobó István Vármúzeum klub­termében megtekinthető kiállítás darabjai német zárdamunkák. Hajdan az Egri Ér­seki Lyceum Múzeumában Ritkaságok és kegyeleti tárgyak címszó alatt állították ki őket A kiállítás hétfő kivételével minden nap megtekinthető. A felvételeket Perl Márton készítette Színház született Szabolcsban Augusztus 26-án Ünnepélyes társulati üléssel nyitotta meg kapuit a felújított nyíregyházi színház. A Szabolcs-Szatmár megyei Tanács 79 augusztusában hozott határozatot az önálló társulatú színház létrehozására, és működési feltételeinek fokozatos megteremtésére. A régi nyír­egyházi kőszínház, amelyet 1894. február 6-án avattak fel, s amely Alpár Ignác, a kor egyik legnevesebb építészének tervei alapján készült, soha nem rendelkezett ál­landó társulattal. Mindig úgynevezett fo­gadószínház volt, de múltjában olyan vendégekkel büszkélkedhet, mint Rózsa­hegyi KáLmáp, Pethes Imre, Jászai Mari, Ódry Árpád és Csórtoe Gyula, hogy csak a leghíresebbeket említsük, s azokat, akik többször is megfordultak itt. A felszabadulás után egy ideig a Hun­gária filmszínház működött a már akkor is eléggé megviselt épületben, majd ismét színház lett, ahol rendszeresen felléptek a Faluszínház utazó társulatai, de a miskol­ci és a debreceni színházak is. Ám az épület tovább romlott, kívül-belül, a tech­nikai felszerelések egyre siralmasabb ál­lapotba kerültek — már ami egyáltalán volt —, s az 50-es évek végére elkerülhe­tetlenné vált a teljes felújítás, korszerű­sítés. 1960-ra megfiatalodott az akkor már hatvanhat éves épület. Kívülről megőriz­te a tervező elképzeléseit, stílusos kastély­sárga szíriével méltóságteljesen magaso­dott a hajdani „Károlyi-kert” gömbakácai fölé. Ám belül új ruhát kapott, meleg színű textilborítást, piros plüss foteleket, és ami a fő, korszerű színpadgépezetet, húzókkal, világító tornyokkal, és az akkori technikához mérten „mindentudó” fény- szabályozóval. Jellegében viszont tovább­ra is fogadószínház maradt, egészen a leg­utóbbi évekig. Ebben a minőségben fel­adatát kiválóan látta el. Bevezette a bér­letrendszert, közönséget nevelt, a debre­ceni Csokonai Színház szinte minden elő­adásával átjött, de szerepelt itt a miskol­ci, a békéscsabai, a szolnoki, sőt a Buda­pesti Nemzeti Színház is. Emlékezetes előadások ebből az időből a debreceniek Koldusoperája, Zsebes Jakab szerepében a pályakezdő Dégi Istvánnal, a Miskolci Nemzeti Színház Arturo Uija Sztankay Istvánnal a címszerepben, a tragikus hir­telenséggel elhúnyt ígéretes szabolcsi író, Sipkay Barna „A világ peremén” című drámájának ősbemutatója, szintén a mis­kolciakkal, Darvas Ivánnal a főszerepben. Színház és jó előadások szűkiben tehát soha nem voltak a nyíregyháziak, ám a város robbanásszerűen fejlődött, elérte a százezres lélekszámot, főiskolák nyíltak, s a művelődési igények magasabb szintű kielégítése sem várathatott tovább magá­ra. így született meg a nyíregyházi ön­álló társulat gondolata, melynek valóra váltására a legnagyobb egyetértéssel fo­gott össze a megye és a város, a párt és az állami szervek. Nagy erőfeszítést köve­telt ez mindenkitől, hiszen a felszabadu­lás óta szinte nem alakult új társulat vi­déken. Az épületet is fel kellett újítani ismét, korszerűsíteni, „lakhatóvá tenni” a leendő társulat számára. Felújították, il­letve kicserélték a színház valamennyi gépészeti és elektromos berendezését, biz­tonságos acélszerkezetű zsinórpadlása, ké­nyelmes közlekedők, munkakarzatok és világítási hidak kerültek a régi faszerke­zetek helyére. A színháztereim hangosítá­sát, az üzemeléshez elengedhetetlenül szükséges hang- és íényjelzéses összeköt­tetéshez korszerű elektroakusztikai beren­dezéseket szereltek fel. Bár az épület nem műemlék, a mostani felújítás során is megőrizte klasszicizáló homlokzatát, és tiszta, áttekinthető belső te­reit. Az ötszáz főt befogadó nézőtér lég­kondicionált, barna textilburkolatával, ne­mes hatású, formatervezett sárgaréz lám­patesteivel, a társalgó teret-sokszorozó bronztükreivel méltó otthona lehet a Bo- zóky István vezette társulatnak, mely az­zal, hogy ideszerződött, s itt akar dolgoz­ni, hittel vállalta ezt a tájat, Bessenyei, Krúdy, Móricz Zsigmond és Váci Mihály földjét. Vállalták a „legmesszibb megyét” többek között Holl István, Bárány Fri­gyes, Vitai András, Hercegh Csilla, Musz- te Anna, Györgyfalvy Péter, Barhinek Péter s a rendezők: Fehér György, Ba­lázs Ádám és Nagy András László, és még sokan mások, akik tudják, hogy ná­lunk Közép-Kelet ^Európában a szín­házalapítás mindig is történelmi tett volt. A fiatal társulat magyar klasszikussal és mesejátékkal indítja első színházi évadját. A Csongor és Tünde bemutatója, a tulajdonképpeni megnyitó előadás októ­ber 17-én, azaz ma lesz. Vörösmarty drá­mai költeményét Bozóky István" rendezte. A díszelőadásról a színház ünnepélyes megnyitásának eseményeiről lapunkban a jövő héten számolunk be. Mester Attila könyvek Azt hiszem, ez a vallomás jellemzi legjobban ezt a ki­tűnő irodalmi „ kismester”-t, akit hajdanán sokan jobban szerettek, mint a fejedelmi rangú Herczeg Ferencet, mi­vel kritikusabb volt a ne­mességgel szemben, némi jó. akarattal nála „baloldalibb”- nak lehetett érezni, de so­kan jobban szerették a vi­lágtekintélyű Molnár Ferenc­nél is, mivel a polgárság fő írójához képest mégis igazi .magyar úriember” volt. A könnyed írni tudás mes­terségének-művészetének ugyanúgy birtokában volt, mint a polgári népszerű iro­dalom két vitathatatlan fő­szereplője. Egy ízben nevet­ve azt mondta nekem: „Her­czeg Franci kénytelen jobban lelkesedni a magyar neme­sért, mint én, mert sváb bürgernek született, Molnár Feri pedig a Hattyúban meg az Olympiában egyenest gló­riát fon a magyar köznemes feje fölé, mert pesti zsidó fiúnak született, fin moso­lyoghatok a dzsentri korlá­toltságokon, mert hiteles bi­hari dzsentri vagyok.” Mint író valójában ezt is tette. Talán kelleténél mél- tatlanabbul elfelejtett, ked­vesen gúnyos regényeiben, amilyen a „Varjú a torony­órán” vagy leginkább legsi­keresebb elbeszélő művében, amelynek címe évtizedeken ót szinte szállóige volt: „Te csak pipálj, Ladányi”. Csathót rég nem adtunk ki, regényeit rég nem olvas­suk. O alighanem jobban ér­tené, méltányolná, sőt okos szellemességével még indo­kolná is, mint mi, ez az Im­már hetvenedikhez közeledő olvasó nemzedék. ' De nem volt hiábavaló, amire én is rábeszéltem, hogy örökítse meg színházi emlékeit. Emlékező könyvei nélkülözhetetlen dokumentu­mok. A magyar színháztörté­net egyik legjobb rendezője volt. így vélte Hevesi Sán­dor is, aki nemcsak az egyik legjobb barátja, de legértőbb méltányolója is. Amikor He­vesi lett a Nemzeti Színház főrendezője, azonnal Csathót vette maga mellé második­nak; amikor Hevesi lett a Nemzeti igazgatója, Csathót tette meg főrendezőnek. Ké­sőbb, amikor Hevesi tovább­kényszerült más színházak tájára, Csathó mindig mel­lette volt, és a század lég- nagyobb magyar színházi rendezőjének nemegyszer az volt a véleménye, hogy ezt vagy azt a drámát Csathó nála is jobban tudja elő­adássá varázsolni. A színházi rendező Csathó Kálmánt nem volna szabad elfelejtenünk. Hitte, vallot­ta, és gyakorolta, hogy a rendező akkor művész, ha elvész a mű mögött, ha pon­tosan azt valósítja meg, ami a drámában van. Ritka művészegyéniség volt: nagyon jól értett mes­terségéhez, de egy pillanatig sem értékelte túl magát, sőt kinevette azokat, akik fő­rendezői tevékenysége miatt igyekeztek túlértékelni az írót. Pontosan tudta, hogy ügyes, tehetséges, kedves, de nem túl jelentékeny. Mégis: mindig azt írta, azt csinálta, azt hirdette, amivel erköl­csileg egyetértett. Eszmékben nemigen hitt, de önkockáz­tatásig hitt az emberséges­ségben. Igazán alig-alig ta­gadott bármit is, de egyér­telműen gyűlölte az ember­telenséget. Nemcsak azért volt indulatos antifasiszta, mert élete nagy szerelme, felesége, a nagy színésznő, Aczél Ilona történetesen zsi­dónak született. De a fel- szabadulás után azt is illet­lenségnek tartotta volna, hogy hivatkozzék antifasiszta múltjára. Száz éve született. Nagy rendező volt, kellemesen má­sodrendű író, akit azonban mégis emlékezetünkben kel­lene tartani, de ami talán mindennél fontosabb: pél­daszerűen morális, méghoz­zá nem ridegen, hanem ked­vesen, s mégis rendíthetetle­nül morális írástudó volt. Az ilyen pedig a mi száza­dunkra is fontos példakép. Oj Az Olcsó Könyvtár fel- szabadulás utáni könyvki­adásunk legrégebbi könyv- sorozata. Az első sárga, vé­konyka kötetek valóban népolvasmányok voltak. Az utóbbi időben újszerű vál­lalkozásnak lehetünk szem­tanúi. Tematikus össze­állítások, egy-egy kort be­mutató kötetek jelennek meg a Szépirodalmi Könyv­kiadó gondozásában. Az egyik legutóbbi — szám szerint a 857. kötet — A császári Róma címet vise­li. A római császárkor el­ső éve i. e. 48, utolsó éve pedig 476, mikor is Odoa- ker germán király letette trónjáról az utolsó „Cae­sart”, az Augustulus (fel- ségecske) néven emlegetett Romulust. Révay József összeállításában és váloga­tásában ismerkedhetünk meg a római császárság aranykorával és összeom­lásával. Történeti jellegű össze­állítás az Olcsó Könyvtár másik új kötete is, mely a Hunyadiak korát mutat­ja be, Kulcsár Péter válo­gatásában. Négy történet­író müveiből készült azaz összeállítás, amely Mátyás uralkodását közvetlenül megelőző korszaktól II. Ulászló uralkodásáig dol­gozza fel történelmünk oly sok dicsőségben és kudarc­ban bővelkedő korszakát. Mátyás király a fő alakja, ki régebbi történelmünk kétségtelenül legnagyobb szereplője volt. míg a kor­szakhatárként jelzett II. Ulászló a legelárvultabb és a legszegényebb. Felje­gyezték róla, hogy sokszor annyi pénze sem volt, hogy rendesen étkezzen, és még a komornyikjának is tar­tozott. Mátyás alalcját ki­törölhetetlenül őrzi népünk emlékezete. A történetírók művei­ből kapunk képet a 15. századi magyar valóságról: a királyi pompáról, a po­litikai és társadalmi vál­ságról, a mindennapos szo­kásokról. A 15., de még in­kább a 16. század műfaja volt a históriás ének, a „beszélt irodalom”, a meg­élt valóságon alapuló — ma így mondjuk — tény­irodalom. A bukaresti Al­batrosz Könykiadó a 16. századi magyar irodalmi műveltségnek nem egyedü­li, de legfőbb hordozóit mutatja a Históriás énekek és széphistóriák című kö­tete. A kor sajátos műfaja volt az ének, mely nem az olvasónak, hanem a hallgatónak szólt. A regö­sök hősökről, nagy csaták­ról beszéltek a török, ta­tár, az éhínség és pestis gyötörte országban. Az oktató, buzdító, feddő cél­zatú dalok a nép sorsáért aggódó lantosok minden­napi szózatai fennmaradá­sáért. A széphistóriák té-* mája, hangneme már ke­vésbé váteszi, minit a da­losoké, több bennük a vi­dám, s kevesebb a nemze­ti elem. Az ismert ének­szerzők (Tinódi Lantos Se­bestyén, Ilosvai Selymes Péter, vagy Ráskai Gás­pár) mellett külön értéke a kötetnek, hogy olyan széphistóriákat is közöl, melyek jó része csak tudo­mányos igényű kiadvá­nyokban lát általában nap­világot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom