Népújság, 1981. július (32. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-09 / 159. szám

SZERDA ESTI KÜLPOLITIKAI KOMMENTÁRUNK Hangunk as üvegpalotában BÁR NEHÉZSÉGEKKEL, problémákkal, de az Egye­sült Nemzetek Szervezetének New York-i üvegpalotájá­ban mégiscsak folyik a leszerelési világértekezlet előké­szítése. Az ezzel foglalkozó világszervezeti bizottság ülé­sén hazánk is hallatta sürgető-aggódó hangját. Rácz Pál nagykövet, a Magyar Népköztársaság állandó ENSZ-képvjselője felszólalásában hangot adott a magyar közvélemény csalódott nyugtalanságának egy olyan je­lenséggel kapcsolatban, ami sötét árnyékként terül az egész jelenlegi világpolitikai porondra. „A szocialista or­szágok, elsősorban a Szovjetunió leszerelési indítványai — hangsúlyozta a magyar delegátus — érdemi, vagy po­zitív válasz nélkül maradnak, ugyanakkor a fegyverke­zési hajsza új szakasza van kibontakozóban.” E sajnos minden vonatkozásban bizonyított megállapí­tás, a mostani világhelyzet talán legkiáltóbb dilemmája. E dilemma lényege dióhéjban az, hogy a feszültség nő, az idő sürget, a holtpontról csak tárgyalások segítségével le­het elmozdulni, a tárgyajásokhoz viszont partnerek kel­lenek. Elég egy pillantás a legutóbbi nyugati megnyilatkozá­sokra annak felismeréséhez, hogy a potenciális partnerek álláspontja — nagyon is en yhén szólva — ellentmondá­sos. Brandt beszámolt Schmidt kancellárnak moszkvai ta­nácskozásairól. Schmidt egy hannoveri lapnak adott nyi­latkozatában ugyan elismerte, hogy a középhatótávalságú rakéták ügyében történő megállapodás minden területen — még gazdasági vonatkozásban is — jótékony hatást gyakorolhatna a dolgok menetére, de azt nem említette, hogy az erre irányuló február) szovjet javaslatokat ép­pen az ő kormánya utasította el. Ezen a tényen nem vál­toztat, hogy Bonn szóvivője kijelentette: Brandt moszk­vai tárgyalásai lehetővé tették egy jobb légkör kialakítá­sát a majdani fegyverzetkorlátozási tárgyalásokon és, hogy az NSZK-nak érdeke e tárgyalások sikere. A szán­dékok fontosak, de tettek nélkül nem lehet haladás. Ezt hangsúlyozta Paul Simon, amerikai képviselő, aki a minap járt Moszkvában egy kongresszusi delegáció tag­jaként és aki elismerte: a szovjet fél aggodalma jogos az amerikai magatartás miatt. „Mondjuk meg végre világo. san, hogy igenis tárgyalni akarunk a fegyverzetkorláto­zásról!” — szólította fel kormányát a Moszkvában járt képviselő. Egy ilyen világos amerikai állásfoglaláshoz azonban a jelek szerint határozottabb nyomásra lenne szükség a je. lentősebb nyugat-európai hatalmak részéről. Londonban sosem volt szó erről; újabban Bonn alapállása is kétér­telmű, legújabban .-pedig Párizsból sem számíthat a világ ezzel kapcsolatos jó hírre. ' - • ­MITTERRAND ELNÖK például francia közegben szo­katlan határozottsággal fordította meg a logikai sorren­det, amikor először a Nyugat nukleáris fegyvertárának bővítését és csak azután a tárgyalások megkezdését ja­vasolta. Harmat Endre tüntetések Észak-írországban Meghalt az ötödik éhségsztrájkoló Hatvanegy napos éhezés után meghalt az ötödik IRA éhség sztrá jkoló íogoly Észak.íror- szágban. A következmény: újabb elkeseredett tüntetések, A képen: kiégett busa Belfast utcáján. (Népújság telefotó — AP—MTI—-KS) Értelmetlen sztrájk A Szolidaritás figyelmen kívül hagyja a jelenlegi helyzetet A lengyel tengeri kikötők. ben szerdán délelőtt tíz őrá. tói egyórás „figyelmeztető” sztrájkot tartottak a dokk­munkások és a kikötőket ki. szolgáló vállalatok alkalma, zottai. Erre azután került sor, hogy szerdára virradóra eredménytelenül értek véget a tárgyalások a kormány képviselőivel. A megbeszéléseken az érintett alkalmazottak „Szo­lidaritás” szakszervezete el akarta fogadtatni ,a kikötő- munkások chartáját”, amely a kormány álláspontja sze­rint lényegesen több köve­telést tartalmaz, mint a bá­nyászokkal, a kohászokkal és a hajógyári munkásokkal ko­rábban aláírt hasonló okmá­nyok. A Trybuna Lüdu szerdai számában kommentárban ítélte el a lengyel légiforgal. mi társaság „Szolidaritás” szervezetének azt a döntését, hogy csütörtökön, négyórás „figyelmeztető” sztrájkot tart a LÓT vezérigazgatójának személye körül támadt né­zeteltérések miatt. A lap mindenekelőtt megállapítja, hogy a vállalat pártszerve, zete. valamint a többi szak- szervezet ellene, volt a sztrájknak, csak a „gzolida- ritás” ragaszkodott a_ munka. beszünteteSi akcióhoz. „Ily módon a vállalati Szolidari­tás szervezet teljesen figyel­men kívül hagyta az ország feszült politikai helyzetét” — írja a LEMP központi lapja, majd rámutat: egy bizonyos cél elérése érdekében olyan eszközt vesznek igénybe, amelyet biztosít ugyan a Szolidaritás alapszabálya, da maga a cél túlmegy az alap. szabályban rögzített ponto­kon. A Trybuna Ludu végeze­tül rámutat ,a sztrájk káros, sására és teljes értelmetlen­ségére, hangsúlyozza, hogy a munkabeszüntetés kifejezet, ten árt a LÓT légitársaság hitelének, ezenkívül egyál­talán nem járul hozzá ah­hoz, hogy hivatalban marad, jón a vállalat: jelenlegi ve. zérigazgetója, akit a szakmi­nisztérium megkérdezése nél. kül választottak meg, s akit épp ezért Rakowski minisz­terelnök-helyettes és Mié. czyslaw közlekedési minisz- tér elutasított. RÓMA: Több ezer római lakos vo­nult tiltakozó menetben a szenátus épülete elé, hogy a törvényhozóktól a lakásépí­tésre fordított összegek ne­velését, továbbá olyan törvé­nyek megalkotását követeljed amelyek gátat vetnek a ház- tulajdonosok önkényének. Az olasz fővárosban 1981 első 2 hónapjában 480 családot lakoltattak ki, mivel nem tudták megfizetni a csillagá­szati összegű lakbért, és az év hátra lévő részében to­vábbi 1300 családot fenyeget ilyen veszély. COLOMBO: Felújította megjelenését a Sri-Lanka-i kommunista párt elméleti folyóirata, a VAMA.1 A pártlap. amelynek főszer­kesztője D, Gunaszekera, a KB politikai bizottságánál« tagja, ezentúl havonta két­szer jelenik meg. SZÓFIA: Petr Mladenov bolgár kül-' ügyminiszter meghívására szerdán háromnapos hiva­talos látogatásra Bulgáriába érkezett Hans-Dietrieh Gen­scher, a Német Szövetségi Köztársaság alkancellárja és külügyminisztere, Genschert a szófiai repü­lőtéren bolgár kollégája fe-1 gadta. MOSZKVA: Kedden a Szovjetunióban föld körüli pályára bocsátó*, ták a Kozmosz—12S1 jelzé­sű mesterséges holdat. A műhold tudományos kutatá­sokat végez a világűrben, A mesterséges hald fedélzeti berendezései rendeltetesük-j nek megfelelően működnek.' ŰJ.DELHI: Az Indiai Uttar Pradesh államban a hatalma* esőzé­sek miatti áradásokban ed. dig hetvenhetén vesztették életüket, A mentő, alakulatok erejüket megfeszítve végzik munkájukat, Ássam állam folyóinak vize is elérte a veszélyes szintet. MADRID: Az ETA katonai szárnyá­nak négy tagját 30.tói 36 évig tartó börtönbüntetésre ítélték — jelentették be ked­den Madridban, A Szervezet tagjait két merénylet elkö­vetésével vádolják, amelyek közül az egyik halálos volt. A szervezet agy másik tagiát tiltott fegyverviselésért 7 év­re ítélték. i CSUVASFÖLDI LÁTOGATÁS (2.) „Legyen hát mindig kék ég” Szállt a dal. Tele torok­kal, csillogó szemmel énekel­ték a esebnkszári úttörők a tengerré duzzasztott Volga mellett kiépített meseszép táborban és folytatták — „legyen hát mindig béke”. Ez a gondolat tért vissza, mindig a kinntartózkodásunk ideje alatt. Erről szóltak a tósztok, erről beszélt a tex­tilgyári munkásasszony, a Lenin Múzeum nyolcvanhá. rom éves veteránja, aki ma­ga is részt vett a forrada­lomban és a Nagy Honvédő Háborúban. Bármerre jártunk a Csu- • vasföld fővárosában. Cse- bokszáriban, a gondok és az eredmények méltatása után mindig megfogalmazták a közös óhajt: a békét, ök, a szovjet emberek tudják iga­zán. mit jelent a háború, hi­szen Csebnkszáriban is min­den második családnak van kit siratnia, van kiért virá­got vinni a múlt évben fel­épült monumentális emlék, műhöz, a „Névtelen Kato­na” sírjához, ahol a mindig lobogó örökláng melett a nap minden órájában virág­csokrok és virágkosarak so­rakoznak. , A béke és a . barátság az, amelyet nagyra értékelnek a szovjet emberek. Erre a szá. mukra két szent dologra ne­@J Se ly k 1981. július 9., csütörtök vélik gyermekeiket is. Ezt lehetett tapasztalni abban az „Erdei mesetáborban is, ahol 180 városi úttörő 24 na­pon keresztül piheni ki az iskolai év fáradalmait. Az úttörőtábor költségeit a cse- bokszári elektromos mérő­műszereket gyártó vállalat fedezi. A gyermekek prog­ramját a gyárból megbízott munkás- és értelrhiségi fiata­lok segítik. A turnusok alatt a szülők látogatását is megszervezik. Vidám, játékos sport, és kul­turális vetélkedőkben ver­senyeznek egymással. A tá­bor azonban nemcsak a nyá­ri szezonban, hanem egész évben üzemel: az év töb­bi hónapjában a gyári dol­gozók üdülnek. pihennek, vagy gyógykezeltetik magu­kat. Látogatásunk alkalmával nemzetközi napot tartottak a táborban. Az űttörőíormasá- gok után vidám kultúrmű­sor következett. Szinte már természetes volt, hogy a mű­sor bevezető számai között magyar népviselelbe öltö­zött gyerekek hamisítatlan csárdást táncoltak és ha ki­csit csuvas akcentussal is.de magyar népdalokat énekel­tek. önfeledt vidámság, sem­mi mesterkéltség, nevelői túlszervezés nem volt. A gyermekeknek a táborban készült aiándékai ellutnak az esri általános iskolákba is, mint nhoffv már az egri tá­borozó úttörők is fogalmaz­zák az üdvözlő képeslapokat azokra a címekre, amelyeket Magyar—tunéziai fuvarozási megállapodás Meseházikó előtt az „Erdei mesetáborban” .. ott egy óriási borítékban át­adtak nekünk azzal. hogy az egri pajtások leveleit vár­ják. „Erdei mesetábor”, ez volt az úttörőtábor neve, amely­hez rengeteg fából faragott, kőből megformált mesefigu- ra tartozott. A tábori úttörő­önkormányzat igen jelentős hatáskörrel rendelkezik. Az egész napos programon túl aktívan részt vesz a rend, a tisztaság és természetesen a napi konyhai menü összeál­lításában is. Ahogy a tábor felnőtt vezetői elmondták, eddig fegyelmezetlenség mi­att nem kellett hazaküldeni egyetlen pionírt se. Minden gyermek megtiszteltetésnek, kitüntetésnek veszi, hogy részt vehet a tábor munká­jában. Az. igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a „szé- gvenfán” ott lobogtak a fe­ledékenyebb pajtások elha­gyott sapkái, ingjei. Csodálatos mesevilágot ala­kítottak ki a gyermekek szá­mára az üzem munkásai. Szinte az egész tábort társa­dalmi munkával építették fel, és azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy ebben az évben tovább bővítik. Sze­retnék megvalósítani, hogy turnusonként ötszáz gyer­meknek biztosítson kényel­mes pihenést. Látogatásunk alkalmával a gyár munkásai éppen azon szorgoskodtak, hogy új uszodát, fürdőme­dencét építsenek a gyerme­kek részére. A Volga közel­sége ellenére is kell ez, hi­szen a felduzzasztott Volga vize olyan mély lesz, hogy; abban veszélyes a gyerme­kek fürdőzése. A mintaszerű szobarend,' az új tábori múzeum mind­mind azt mutatta, hogy a pajtások szeretnek ott lenni, pihenni, játszani. Nyiladozó gyermeki értelmükkel ragasz­kodnak gondtalan jelenük­höz, a békéhez, a sok rejtel­met adó erdőhöz, a vidáman röpködő bogarakhoz, a ma­dárdalhoz. Ezekről énekel­tek nekünk búcsúzóul, és az emlékül kapott vörös -nyak­kendői csodálatos emlékként őrzöm ma is. Kovács János Sarlók Ben Jomaa, tunéziai szállítási és közlekedési mi­niszter — aki Pullai Árpád közlekedés, és postaügyi mi­niszter meghívására négyna­pos hivatalos látogatáson tar­tózkodott. hazánkban — szer­dán elutazott Budapestről, A két ország közlekedési minisztere tájékoztatta egy­mást a közlekedés fejlesztés időszerű kérdéseiről, s vas­úti tudományos-műszaki együttműködés lehetőségei­ről tárgyalt. Megállapodást írtak alá a Magyarország és Tunézia közötti nemzetközi Szárklsz libanoni elnök azt indítványozta, hogy hozzák előbbre az. Arab Liga négyes bizottságának soron követke­ző, július 25-re kitűzött ta­lálkozóját. Kezdeményezé­sét arra alapozta, hogj’ a bir­tokában lévő, a jobboldal és Izrael együttműködésének felszámolását ígérő falangis- ta okmány megnyitotta az utat a békéltető erőfeszíté­sek folytatása előtt. A nagv jelentőségűnek minősíteti fejleményről Fuad Butrosz külügyminiszter tájékoztatta közúti fuvarozásról. A tuné­ziai miniszter tárgyalt Ve­ress Péter külkereskedelmi miniszterrel a két, ország kö­zötti kereskedelmi kapcsola­tok fejlesztéséről és Juhász Áriámmal, az Ipari Minisz­térium államtitkárával az ipari együttműködés kérdé­seiről, A tunéziai vendég megtekintett több ipari és közlekedési vállalatot, (ize.* met, ellátogatott egyebek kö­zött a Ganz-MÄVAG-ba, az Ikarusba, a Magyar Hajó­éi Darugyárba, s járt a ./neta róé p í tke zéseken. Szaúd-Arábia, Kuvaít, Szí­ria és az Arab Liga képvise_ lóit. Az Asz-Szafir című bejrú­ti lap értesülése szerint a fa- iangista pálfordulás magya­rázata az, hogy ellentétek támadtak a párt felső veze­tésében. Figyelemre méltó, hogy az amerikai külügyminisztérium késedelem nélkül kedvező fejleményként üdvözölte az Izraellel való együttmófcö- dóst elvető ialangista nyi*4. kozatot. Megnyílt az út a békéltetőhez Libanonban (

Next

/
Oldalképek
Tartalom