Népújság, 1981. június (32. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-07 / 132. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKJ AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXII. évfolyam, 138. s*ám ARA: 1,80 FORINT 1981. június 1., vasárnap Sikeres földtani kutatások as ersiág több pontján tJ| fei«et@széri- ligviRti@BtlRi@ly^8€ Az ötödik ötéves tervben 340 kilométernyi kutatófú­rással másfél milliárd tonna iparilag hasznosítható, gaz­daságosan kitermelhető új saénvagyont fedeztek fel ha­zánkban. A jelentős ásvány­vagyon pontosabb megisme­résére a VI. ötéves terv időszakára a korábbinál is intenzivebb kutatási prog­ramot- állítottak össze. Az új tervek szerint. 1985-ig 510 kilométernyi fúrás mé­lyítésével vizsgálják tovább az új lelőhelyeken felfede­zett kőszéntelepeket. A nagyszabású program célja olyan méretű széntelepek alaposabb megismerése, ame­lyek alkalmasak korszerű, nagy kapacitású és kon­centrált bányák telepítésére, illetve építésére. Ezenkívül a régi. de még gazdaságo­san dolgozó bányák életé­nek meghosszabítását. le­művelhető szénvagyonának bővítését is szolgálják az újabb kutatások. A hatodik ötéves tervben az egyik kiemelt földtani program a borsodi barnakő­szén-medence kutatása. Itt új bányák nyitását tervezik és több aknaüzem kapacitá­sát. területbővítéssel, új szénmezők bekapcsolásával akarják növelni. Ezér csu­pán az idén 58 millió forin­tos költséggel 20 kilométer­nyi fúrást mélyítenek ebben a medencében az új ás­ványvagyon pontosabb meg­ismerésére. Máza—Váralja— Mecseknádasd környékén — ahol az elmúlt években nagy kiterjedésű és gazdag fekete kősaénvagyont fedeztek fel — a tervidőszak végéig bei fejezik az új bányaépítés tervezéséhez szükséges elő­zetes kutatásokat. Most az újabb kutatófúrásokkal to­vábbi adatokat, gyűjtenek egy nagy kapacitású és kok­szolható szenet adó mély­művelés aknanyitásához. Gyorsított ütemben folytat­ják a kutatásokat Észak- Magyarországon, Gyöngyös és Füzesabony között, ahol korábban hatalmas mennyi­ségű lignitet fedeztek fel, és az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy a nagy kiter­jedésű területen fekvő érté­kes ásványvagyon külszíni fejtéssel gazdaságosan kiak­názható és bőségesen ele­gendő egy nagy teljesítmé­nyű hőerőmű ellátáséra, hrw tenzív kutatómunka kezdő­dött az ajkai és a nógrádi szénbányák területén is. A dorogi, az oroszlányi és a mányi medencékben is dol­goznak a fúróberendezések,' ezeken a- vidékeken új, il­letve régi bányák területé­nek bővítését szolgálják a kutatások. A tervek szerint 1985-ig az állami költségvetés ter­hére 1,7 milliárd forintot költenek hazánkban kő­széntelepek kutatására. A program teljesítésére fel­újította, kibővítette gép­parkját az Országos Földta­ni Kutató- és Fúró Vállalat és több szénbánya vállalat, is segíti berendezésekkel és szakemberekkel a kutató munkát. "r (MTI) f Az újrakezdés ti *• ■ essem az arcokat, a ■ virágokat nyújtóké, zeket, az őszinte hálát su­gárzó tekinteteket. Hallom az elismerést sugárzó, szé­pen formába öntött mon­datokat, s a régvolt idő mélyén keresem, kutatom, s megtalálni vélem azt a pályakezdő pedagógust, aki valaha voltam, majd húsz esztendővel ezelőtt. Mennyi nemes buzgalom ösztönzött akkor arra, hogy nap mint nap a tőlem tel­hető legtöbbet nyújtsam nekik, elkerülve a kényel­messé válás útvesztőit, nem elégedve meg a gyorsan kialakuló rutin adta mene­dékkel. Ismét felsorakoz­nak kérdéseik, az összefüg­gések megértetését kérő szavaik, s annyi idő távo­lából is a jelenbe sugárzó, jóra, szépre, igazra sóvár- gó, a világ számukra bo­nyolultnak tűnő dolgaiban eligazítást remélő tekinte­tük. így fonódik össze a teg­nap a mával... Hol van már az a hajdani tanár: nekem is ritkán jut eszem­be, miről vitázott, miért viaskodott. Elfelejteni még­sem lehet, s ezt elsősorban azoknak köszönhetem, akiknek formálódó egyéni­sége pillanatfelvételszerű- en felbukkan emlékképeim sorában. Tettem a dolgomat, ez volt a kötelességem, er­re késztetett szakmai ön­érzetem, s ezt sugallták azok a tudásra szomjúho- zó tekintetek. Ezért tar­tottam hétköznapra sza­bott teendőimet folyvást színesnek, változatosnak. A katedrán állva ezért feled­keztem apró-cseprő gond­jaimról, bosszúságaimról, emiatt szágujdhatott rög­höz kötöttség nélkül a gon­dolat, így érvényesülhetett olykor töretlenül a nem­csak a szellemet, hanem a jellemet is pallérozó szán­dék.' Más hivatás szolgálatá­ba szegődtem, régi diákja­im egyre ritkábban jutot­tak eszembe. A postás azonban olykor csengetett, s ismeretlennek tűnő fel­adók által ‘megcímzett le­veleket nyújtott át, A rég­volt tizenévesek küldték, az egyik egy Hamlet-órát köszönt meg. méltatva az akkor kapott útravalót, amelynek hasznára csak most, annyi év után döb­bent rá, a másik azért ál­dozott elismeréssel, mert még idejében leszoktattam önmaga túlbecsüléséről, a harmadik , meg így fogal­mazott: „Arra intett, hogy ne kergessek túlzott ábrán­dokat, de jó, hogy megfo­gadtam tanácsát”. írásaikat megőriztem, s ha sorsom borúsra fordult, elővettem a lassan sárguló lapokat, erőt adtak ahhoz, hogy magam mögött hagy­jam a megtorpanásokat. Ma, amikor átnyújtjuk a megbecsülés virágait a ne­velőknek, azt is ígérjük, hogy az újrakezdésbe vetett hittel, annak örömével is megajándékozzuk őket: a mostani és az egykori tanít­ványok egyaránt... Pécsi István ' Lelkiismeretesen tevékenykedő nevelőket tüntettek ki Pedagogusnapi ünnepség Egerben Mind fontosabb követelmény ma már a munkahelyek, osz­tálytermek egészséges, jó meg világítása. A verpeléti fénycső“ szöyetkezetben évente 17« ezer, erre alkalmas lámpatestet készítenek, az idén munkába állított új félautomata szállí­tószalaggal pedig a korábbinál gazdaságosabbá tették a ter­melést, Vitéz Józsefné az armatúrák elektromos részelt sze­reli össze. Orosz! Andfáspé és Nagy Feyenenr csomagolásit»«.“ készíti' elő az energiatakarékos lámpatesteket ■ . (Szántó György felviV az egri Gárdonyi Géza Gim­názium tanára, Kaié Sán- dorné, a Szilvásváradj Álta­lános Iskola nevelője. Kassa János, a Boconádi Általános Iskola igazgatóhelyettese, Kárpáti Istvánná, a gyön­gyösi Berze Nagy -János Gimnázium tanára, Kemétiy- fi Elemér, a hatvani 213. számú Ipari Szakmunkás- képző Intézet tanára, Kiss József, az egri 212, számú Ipari Szakmunkásképző In­tézet tanára, Kiss Józsefné, a heves; 1. számú Ének-zene tagozatú Általános Iskola tanítója, Kiss Károlyné, a Domoszlói Általános Iskola napközis nevelője, szakfel­ügyelő, Kivés Imréné, a pa- rádi Fáy András Általános Iskola parádóhutai Tagisko­lájának vezető tanítója, Koncz László, a gyöngyösi 3. sz. Általános Iskola igaz­gatója, Koós Zoltán, a hat­vani József Attila Ifjúsági Otthon csoportnevelője, Ko­vács Alfrédné, az Egri Gyer­mekváros főzőnője, Kovács Józsefné a hatvani Mező Imre útj napközi otthonos óvod« dajkája, Kövecses Re­zső««. az egri 9-ee sz. Álta­lános Iskola igazgatóhelyet­tese, Kozéky Gézáné, a mát- rafüredi Erdőgazdasági Szak­munkásképző Intézet ügyvi­teli alkalmazottja, Lajko Ág­nes, az egri Egészségügyi Szakközép- és Szakiskola szakoktatója. Lakatos János­áé, a Siroki Általános Iskola hivatalsegédje. Magyar Ist­vánná, ae egri Széchenyi úti óvoda vezetője, óvodai fel­ügyelő, Marsi Istvánná, a Hevesi Gimnázium beszerző­je, Mátyás Edéné, a hatvani Hámén Kató Általános Is­kola napközi otthoni cso­portvezető tanára, Medvecz Ferencné, az egri Kisegítő (■Foglalkoztató) Iskola neve­lőotthoni igazgatóhelyettese, Nagyváradi Istvánná, a Mar- kast Általános Iskola taní­tója, Oltói Andor, a Mátra- vidéki Erőmű telepi Általá­nos Iskola tanára, szakfel­ügyelő, Oroszy Lászlóné, az egri 6-os számú Általános Iskola igazgatóhelyettese, Paksi Gyula, a hatvani 1-es számú Általános Iskola ta­nára, Pető Margit, a hatvani Városi Tanács Művelődés- ügyi osztályának tanulmányi felügyelője. Pintér Ferenc, a hatvani 213. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet szakoktatója, Rabóczki La­josáé az egri Siketek Álta­lános Iskolája és Nevelő- otthona gyermekfelügyelője, Rótt Imre. a Gyöngyössoly- mosi Általános Iskola köz­művelődési igazgatóhelyette­se. Sarkady József, a gyön­gyösi Vak Bottyán János Ipari Szakközépiskola és Kollégium nevelője, dr. Sza­lag Györgyné, a Kompolti Általános Iskola tanára, Szé- kelyfi István a Horti Álta­lános Iskola napközis cso­portvezetője. Szűcs Bertalan­ná. az Egri Gyermekváros nevelőtanára, dr. Szűk Ká­rolyné, az egri 10-es sz. Ál­talános Iskola napközi ott­honi nevelője. Tamás End- réné, a Füzesabonyi Állami Zeneiskola tanára, Tárnái Lászióné, a Gyöngyöshalászi Általános Iskola tanítója, Tatai István, a Megyei Ta­nács művelődésügyi osztálya Pedagógus-továbbképzési (Folytatás e i. oldatott) Szombaton délelőtt Egerben a megyei tanács nagytanácster- mébcn tartották a megyei pedagógusnapi ünnepséget. Ezen — többek között — megjelent s az elnökségben helyet fog­lalt Kiss Sándor, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Markovies Ferenc, a megyei tanács elnöke, Révészné Bőgős Zsuzsa, megyei úttörőtitkár, Lévai Ferenc, az, SZMT titkára, Molnár Lászlóné. a Pedagógusok Szakszervezete megye- bizottságának titkára, valamint Jenei János, a Hazafias Népfront megyei bizottságának tftkárhelyettese. A színvonalas kultúrmű­sor után dr. Kovács Pálné, a megyei művelődési osztály helyettes vezetője mondott ünnepi beszédet. Többek kö­zött hangsúlyozta: „Az át­adandó kitüntetés jelképe annak a figyelemnek és el­ismerésnek, amelyet pártunk, kormányunk és népünk ta­núsít a pedagógusok munká­ja és nevelésügyünk iránt. Az utóbbinak nagy jelentő­sége van a tudatfejlesztés­ben, a szocialista típusú em~ bér formálásában.” Utalt a XII. kongresszus által megszabott teendőkből következő feladatokra, arra, hogy változatlanul alapvető cél a felnövekvő nemzedék általános és szakmai mű­veltségének megalapozása, a tehetségek felkarolása, az el­vi elkötelezettség formálása. Utána bejelentették a ma­gasabb kitüntetéseket, azo­kat, amelyeket tulajdonosa­ik az országos rendezvénye-1 ken vehettek át. Kiváló munkáért kitünte­tésben részesült: Balog Ist­ván, a gyöngyösi 214. szármi Ipari Szakmunkásképző In­tézet tanára, Berényi József­né, a Sarudi Általános Isko­la tanítója, Békési György­né, az abasári napközi ott­honos óvoda vezető óvónője, Bognár Lászlóné, a gyöngyö. si 1. számú Általános Iskola főzőnője, Boros Lajos, az eg­ri Kisegítő (Foglalkoztató). Iskola és Nevelőotthon gyér. mekfelügyelője, Borsos Fe­renc, a selyp-vörös major; 215. számú Ipari Szakmunkás- képző Intézet kollégiumveze. tője, Csányi Barna, az egri Gép- és Műszeripari Szak- középiskola és Kollégium ta­nára, Csivincsikné Nagy Er­zsébet, a hevesi 1. számú Ének-zene tagozatú Általá­nos Iskola tanára, Csörgő Tiborné, a Viszneki Általá­nos Iskola nevelője. Darnyi Béláné, a hatvani gimnázium és szakközépiskola tanára, Farkas Erzsébet, az egri Al­pári Gyula Közgazdasági Szakközépiskola tanára, Fe­kete Imréné, a hevesi 1, szá­mú Ének-zene tagozatú Ál­talános Iskola tanára, szak- felügyelő, Fodor Lajosné, a gyöngyösi Kereskedelmi és Vendéglátóipar; Szakmun­kásképző Iskola tanára, Gáli György, a gyöngyösi Mező- gazdasági Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyet­tese, Gál Ilona, a szihalmi napközi otthonos óvoda óvó­nője, Gere Lászlóné, a gyön­gyösi 4. számú napközi ott­honos óvoda óvónője. Ger- zovich József, az egri 1. szá­mú Általános Iskola tanára, szakfelügyelője, dr. Gúla Sándorné, az egri Farkas-; völgy utcai óvoda vezető óvónője. Gyöngyösi Sándor­né, az egri 3. számú Általá­nos Iskola tanítója, Hargita* Mátyásné, az Andomaktálysú Általános Iskola tanítója, Harmath József, a gyöngyösi 214. számú Ipari Szakmun­kásképző Intézet szakoktató­ja, Hegedűs Ernőné, a Bol­dog» Általános Iskola tané­ra, Herczeg János, a hevett gimnázium igazgatóhelyette­se, Hever Jánosné, a vémos- györki napköz; otthonos óvo­da főzőnője, Homonnai Gá­bor né, a Hevesi Körzeti Ál­talános Iskola és Diákotthon szakácsnője, Horváth Bélá­né, a gyöngyösi 4. számú Általános Iskola tanára, Horváth Ferencné, az. Egri Gyermekváros gyermekfel­ügyelője, Irlanda Dezsöné, Hárman a kitüntetettek közül: Berényi Józsefné, Balog Ist­ván és Békési Györgyné (Fotó: Feri Márton) i Verpeléti lám patestek ________ ■ ,vl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom