Népújság, 1980. december (31. évfolyam, 281-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

HÉTFŐ ESTI KÜLPOLITIKAI KOMMENTÁRUNK: Rések az embargó-falon MEG NEM TUDNI. MIT HOZ A JÖVÖ. de annak, hogy a Carter-korszak a végéhez közeledik, az ame­rikai választás közismert eredménye után sokasod­nak a jelei. A világsajtó pártállásra való tekintet nélkül igy értékeli a szovjet—japán megállapodást, amelynek értelmében a japán export-import bank — a kormány felhatalmazása alapján hárommilliárd dol­láros hitelt nyújt a Szovjetuniónak. A hitelt az Ob- öböl partján levő Jamburgtól nyugati irányban hú­zódó földgázvezeték építéséhez használják. AZ ÜZLET NAGYSÁGRENDJE, az épülő vezeték előzetes adatainak impozáns összképe önmagáért be­szél. Olyan gigászi csőkígyóról van szó, amely a Szov- jet-Távol-Keletről egészen Nyugat-Európáig kanya­rog. Az ügy tehát érinti kontinensünk' nyugati' felé­nek energiahelyzetét. Ez újabb adalék arra.a régi igazságra, amely szerint a dolgok összefüggnek. Ez az igazság a szovjet—japán üzlet alapjául szol­gáló nemzetközi politikai közegre szintén feltétlenül érvényes. A Carter—Brzezinski által tervezett gaz­dasági-politikai „nagy fal”, amelyet a most távozó washingtoni vezetők a Szovjetunió köré próbáltak épí­teni, anélkül omlott össze, hogy valaha is igazán fel­épült volna. „A gazdasági megrendszabályozás carte- ri politikájának teljes csődjeként” értékeli az új üz­letet a japán gazdasági körök vezető lapja, a Nihon Kezai Simbunn, amely két alapvető tényre emlékez­tet: 1. Nyugat-Európa vezető gazdasági hatalmai soha­sem követték a carteri parancsot a Szovjetunióval va­ló gazdasági kapcsolatok leépítésére. 2. Magában az Egyesült Államokban óriási ellen­állás nyilvánult meg e tervvel szemben. Ennek nyo­mán most maga a búcsúzó Carter-kabinet engedé­lyezni kényszerült egy komoly szállítást a Szovjet­uniónak, az amerikai Caterpillar Tractor Company amerikai óriás cég számára. Az amerikai farmerek haragja az embargó miatt közismert. Argentína gyorsan megtagadta az agrár­embargó követését, Házén Argue, Kanada illetékes minisztere pedig most jelentette be, hogy Ottawa ja­nuártól kezdve újra megkezdi a szovjet gabona­megrendelések teljesítését. Hasonló jelentés érkezett a spanyol fővárosból: a kormány úgy döntött, hogy 300 ezer tonna gabonát szállít á Szovjetuniónak. HA EGY FALON ennyi rés nyílik, lehet-e azt még falnak nevezni? Harmat Endre MADRID Magyar felszólalás A madridi találkozó 3. munkacsoportjában folyó vi­tában, amely a helsinki zá­róokmány ajánlásainak az információcsere témakörében történő megvalósításával foglalkozik, hétfőn felszólalt dr. Berényi Pál, a magyar küldöttség tagja. Hangsúlyoz- j la. hogy a magyar kormány a Helsinki utáni időszakban is következetesen folytatja bevált tájékoztatási politiká­ját, ugyanakkor fokozza, erő­feszítéseit a más részt vevő államokkal való információ- csere növelésére. A magyar küldött méltat­ta annak a nyilatkozatnak a jelentőségét. amelyet az UNESCO fogadott el 1978- ban a tájékoztatási szervek­nek a béke. a nemzetközi megértés erősítéséhez, az em­beri jogok elősegítéséhez, va­lamint a fajüldözés, az apart­heid és a háborús uszítás el­leni harchoz való hozzájá­rulása alapelveiről. Kiemel­te, hogy Magyarország aktí­van és konstruktívan vett részt é nagy fontosságú do­kumentum kidolgozásában és elfogadásában. EGK-csúcsértekezlet Luxemburgban tart csúcsértekezletet az Európai Gazdasági Közösség. Kép'óikon: Valery Giscard d'Estaing, francia ál­lamfő (balra) Helmuf Schmidt, nyugatnémet kancellár tár­saságában. (Népújság telefotó — AP—MTI—KS) Megkezdődött a LEMP KB plenáris ülése Varsóban hétfőn délután megkezdődött a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának hetedik plenáris ülése. A tanácskozá­son Stanislaw Kanin, a Köz­ponti Bizottság első titkára elnököl. OLASZORSZÁG Áldozatok szőzai ci romok esi ott ' Dél-Olaszország földren­gés sújtotta területein va­sárnap végre hivatalosan is megkezdődött az úgynevezett „S-terv” (sgomberö-ki telepí­tés) végrehajtása az életben maradottak érdekében: Giu­seppe ZamberletH kormány- biztos bejelentette, hogy a környék szállodatulajdonosa­ival létrejött első megálla­podás alapján eddig 12 ezer szálláshelyet sikerült bizto­sítani. Az olasz államkassza pedig fejenként és naporita 10 ezer lírát fizet a tulajdo­nosoknak. A szülőfalujuk­hoz, halottaikhoz ragaszkodó túlélők többsége mégis sír­va hagyta el nyomorúságos lakóhelyét, és indult el, a Cap­ri és a Nápoly környéki ten­gerpart előkelő szállodáiba. Nigeria gazdasági gondjai Nigeria új polgári kormá­nya által kidolgozott és meghirdetett Negyedik Nem­zeti Fejlesztési Terv legfon­tosabb célkitűzése az, hogy az ország tíz éven belül ön­ellátó legyen élelmiszerek­ből, a kőolajból származó bevételekből kiépítse az or­szág fejlett iparát. Nigéria adottságai révén képes lenne a teljes gazda­sági önellátásra. Az 1960-as évek közepéig nem is szo­rult az ország élelmiszer­behozatalra. Az eltelt húsz év során azonban a lakos­ság évi átlagban 2,5—3,0 százalékkal gyarapodott a mezőgazdaság évi fejlődése pedig nem haladta meg az évi 1,5 százalékot. 1979-ben a mezőgazdasági külkereskedelmi mérleg már 2 milliárd dolláros hiányt mutatott. Ennek oka elsősor­ban a beruházási politikában keresendő. Miközben a fő­város és a többi nagyváros látványosan fejlődött, nagy gondot fordítottak az infra­struktúra kiépítésére, elha­nyagolták a vidék és a. me­zőgazdaság fejlesztését. Az elmúlt 5 év során az álla­mi beruházásoknak mind­össze 2,5 százaléka jutott a mezőgazdaságnak, pedig az összlakosság 70 százaléka ma is ebből él. Az új vezetés most a gazdaság egészségte­len szerkezetének megvál­©IMÉ 1980. december 2., kedd toztatására, a mezőgazdaság fokozott fejlesztését, és az olajjövedelmek racionálisabb felhasználását szorgalmaz­za. Nigériában 1958-ban kez­dődött az olaj kitermelése. Az első számottevő jövedel­met azonban a polgárháború felemésztette. A hetvenes évek közepéig az olajból származó bevételeket a há­borús károk helyreállítása, illetve a hadsereg (Afrikában az egyik legnagyobb) fel­fegyverzése szívta fel. 1974- től elsősorban az infrastruk­túra kiépítése volt napiren­den, s erre fordították az olajjövedelem nagyobb ré­szét. A polgári vezetés most a fejlesztési terv keretében a nyersolaj exportálásán túl­menően — hozzávetőleg na­pi 2,1 millió barrel — a kő­olaj-feldolgozó ipar kiépítését szorgalmazza. November ele­jén adták át az ország har­madik olajfinomítóját, me­lyet a tervek szerint az el­következő években még több is követ. —TERRA— A kitelepítési terv végre­hajtása akár jövő tavaszig is eltarthat, miután legkeve­sebb 170—200 ezer főre te­hető a fedél nélkül marad­tak száma. Végrehajtását azonban sürgeti a mostoha időjárás és a járványveszély. Vasárnap a környéken 20 centiméteres hó hullott és a hőmérséklet mínusz öt fok alá esett. Az egészségügyi hatóságok attól tartanak, hogy a ,,sátorvárosok” to­vábbi fenntartása beláthatat­lan veszélyeket rejt magá­ban. A 126 dél-olasz várost ás települést sújtó földren­gés után feltehetően halot­tak százai vannak még a romok alatt. A hivatalos adatok az elmúlt 24 órában nem változtak: 2915 halott, 1547 eltűnt és 7069 sebesült. A földrengés keltette po­litikai hullámverés sem lát­szik csillapödni ■ az ország­ban: Arnaldo Forlani kor­mányfő vasárnap kénytelen volt elismerni, hogy ..egy héttel a földrengés után. .. az a szörnyű kép, amelyet eddig látunk, még mindig nem tükrözi a katasztrófa méreteit, az áldozatok számát, az em­berek szenvedését és elke­seredettségét.” Bínya­szerencséüenség Romániában Gázrobbanás következtében súlyos bányaszerencsétlenség történt november 29-én Ro­mániában a Zsil völgyi szén- medencéhez tartozó livezeni bányában. A szerencsétlen­ségnél 49-en életüket vesz­tették, 26-an pedig megsebe­sültek. A Romania Libera hétfői száma a napisajtóban első­ként közölve a tragédia hí­rét, arról tájékoztat, hogy a robbanás után nyomban megkezdődött a mentési munka. A helyszínre érkez­tek párt- és állami szervek tagjai, intézmények szakem­berei és orvosok. Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, államfő, az RKP Központi Bizottsága, az Ál­lamtanács, a kormány és a maga nevében mély együtt­érzését és részyétét tolmá­csolta a gyászoló családok­nak. Párt- és állami vezetőkből bizottságot hoztak létre a bá­nyaszerencsétlenség körülmé­nyeinek kivizsgálására, a munkavédelemre é.s -bizton­ságra vonatkozó műszaki ás szervezési intézkedések meg­tételére. A napirend első pontja a Politikai Bizottság referátu­ma. amelynek címe: „A párt feladatai a társadalmi élet megújulásának szocialista jellegéért vívott harcban”. A referátumot Stanislaw Ka­nin. terjeszti elő. A PAP hírügynökség je­lentése szerint a Stanislaw Kania által előterjesztett re­ferátum után Józef Pinkows- ki, a Politikai Bizottság tag­ja, a Minisztertanács elnöke szólalt fel a LEMP Központi Bizottságának délután meg­nyílt plenáris ülésén. Pin- kowski az ország gazdasági helyzetéről és az azzal kap­csolatos tennivalókról szóló tájékoztatót ismertette. Pinkowski miniszterelnök tájékoztatója utón megkezdő­dött a Központi Bizottság ülésének vitája. (MTI) nemzeti ünnepén Földrajzilag távoli, de tö* rckvéseiben hozzánk közel álló népet köszöntünk nem­zeti ünnepen. Öt évvel eze­lőtt. 1975. december 2-án ki­áltották ki a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot: győzött a laoszi nép három évtizedes, forradalmi harca a gyarmatosítók, a neokolonia- Iisták és a belső reakció el­len. Annak idején a stratégiai­lag fontos ország az USA in­dokínai agressziójának egyik hídfőállása lett. Az ország felvonulási tereppé vált, hi­hetetlen szenvedés és pusz­títás zúdult a laoszi embe­rekre. Mindez már a múlté: immár öt esztendeje dolgoz­hat Laosz népe felszabadul­tan hazája újjáépítésén. Az idén lezáruló első hároméves terv fő feladatául a mező- gazdaság fejlesztését és kor­szerűsítését jelölték meg, amit a párt- és állami veze­tés összekapcsolt a szövetke­zeti gazdálkodás meghonosí­tásával. Jórészt ennek kö­szönhető. hogy Laoszban — a gyakori természeti katasztró­fák ellenére — a rizsterme­lés már megközelíti az egy­millió tonnát. Az ipar terü­letén is gyors a fejlődés: je­lenleg már több mint 500 üzem tartozik az állami szektorhoz. Az eltelt fél évtized ter­mészetesen nem volt elég az öröklött sebek begyógyításá- hoz. de az ország — akár­csak a forradalmi harc ide­jén — most is maga mellett tudhatja a Szovjetunió, a szocialista országok, köztük hazánk sokoldalú politikai, erkölcsi és anyagi támogatá­sát. További sikereket kívánva köszöntjiik nemzeti ünnepén a szocialista társadalmi rend felépítésén munkálkodó La­osz testvéri népét. Üdvözlő táviratok A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltásának ötödik évfordulója alkalmából a magyar vezetők a követ­kező üdvözlő táviratot küldték az ország vezetőinek: KAYSONE PHOMVIHANE elvtársnak, a Laoszi Forradalmi Néppárt Központi Bizottságának fótit’- kárának, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság miniszterein!}' kének. SZUFANUVONG elvtársnak. a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság elnökének, a Legfelsőbb Népi Gyűlés elnökének, VIENTIANE Kedves Elvtársak! A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltása ötödik évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkás* párt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Minisztertanács és az Országgyűlés, valamint a dolgozó magyar nép nevében testvéri üdvözletünket küld­jük önöknek, a Laoszi Forradalmi Néppárt Központi Bizottságának, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kormányának, a Legfelsőbb Népi Gyűlésnek és a laoszi népnek. Pártunk és a szocializmust építő magyar nép nagy figyelemmel kíséri és őszintén üdvözli azokat a történelmi vívmányokat és sikereket, melyeket a laoszi nép marxista— leninista élcsapatának, a Laoszi Forradalmi Néppártnak a vezetésével az elmúlt fél évtized alatt elért a népi hatalom megvédelmezésében és megszilárdításában, a társadalom szocialista átalakításában. Örömmel állapíthatjuk meg. hogy pártjaink, országaink ás népeink barátsága és sokoldalú együttműködése tovább erősödött a marxizmus—leninizmus és a proletár interna­cionalizmus elvei alapján a két nép, a szocializmus, a hala­dás és a béke egyetemes ügye javára. Nagyra értékeljük és támogatjuk azokat az erőfeszíté­seket. melyeket a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság tesz az indokínai térség békéjéért és biztonságáért, az ott élő népek imperialistaellenes összefogásáért, szoros együtt­működésük elmélyítéséért. Miként a múltban, a jelenben is az egész magyar dol­gozó nép szolidáris a laoszi néppel abban a harcban, melyet országa függetlenségéért, területi integritásáért és szuvere­nitásáért. belső vívmányai megőrzéséért folytat. Nemzeti ünnepük alkalmából további sikereket kívá­nunk önöknek és a testvéri laoszi népnek a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság felvirágoztatása, békéje és biz­tonsága érdekében kifejtett nemes tevékenységükhöz. KÁDÁR JÁNOS. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LÁZÁR GYÖRGY. a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, APRÖ ANTAL, a Magyar Népköztársaság Országgyűlésének elnöke. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, az Országos Béketanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Magyar Nők Országos Tanácsa az évforduló alkalmából ugyancsak táviratban köszöntötte laoszi testvérszervezetét. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom