Népújság, 1980. augusztus (31. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-01 / 179. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA ■ ■ — XXXI. évfolyam, 179. szám ÁRA: 1,20 FORINT 1980. augusztus 1., péntek VTUG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! » Nem mellékes S ok esetben tapasztal­tam. már, hogy a szocialista országokból ha­zánkba látogató szakembe­reket, vezétőket mennyire érdekli a háztáji gazdálko­dás. Nagy figyelemmel hallgatják az e témakörről szóló beszámolókat, s utá­na kérdések sokaságát te­szik föl. hogy a háztáji föl­dön mit termelnek a szö­vetkezeti gazdák, milyen állatokat tartanak, s óiként az iránt érdeklődnek, hogy a termelőszövetkezetek mi­képpen és milyen módsze­rekkel segítik elő a háztáji termelést. És azt sem tit­kolják. hogy eredményein­ket igen sokra értékelik. Mindez azért jutott eszem­be, mert. néhány évvel ez­előtt nálunk is igen sokan túlzottnak tartották a ház­táji gazdálkodás méreteit, úgy érezték, hogy a „mel­lékes" elvonja az erőket a közös gazdálkodástól, de még olyanok is akadtak, alak úgy vélték, hogy ez a tevékenység csorbítja, a me­zőgazdaság szocialista jel­legét. Ma már azonban az ered­mények bizonyítják, hogy pártunk politikája e tekin­tetben is helyesnek bizo­nyult. és a termelőszövet­kezetek eredményeit egyél- talán nem kisebbíti a ház­táji tevékenység. Sőt, ma­guk a termelőszövetkezetek segítik különböző módon, hogy a háztáji gazdálkodás is egyre eredményesebb le­gyen. A háztáji tehát egy­általán nem mellékes-nap­jainkban, hanem nagyon is iontps. A közelmúltban ép­pen megyénk egyik terme­lőszövetkezeti elnökével be­szélgettünk arról. hogy szinte minden beruházás nélkül — kihasználva a régi ólakat — a falu há­rom-négy ezer hízott ser­tést ad le évente, míg a közös gazdaság szakosított telepén egy férőhely építési költsége bizony meghaladta a negyvenezer forintot. Ez- zel természetesen senki sem állítja azt, hogy nem szük­séges korszerű, modern ál­lattenyésztő telepeket épí­teni. viszont az bizonyos, hogy manapság még a bel­ső ellátás biztosítása, de az export szempontjából is igen lényeges a háztáji ál­lattenyésztés is. Természetesen nem csu­pán megyénkben, hanem az egész országba 1,1 is hasonló a kép, jó néhány mezőgaz­dasági produktumból igen magas százalékarányban ré­szesedik a háztáji. S a cél semmiképpen sem az. hogy ezt az arányt csökkentsük, sőt. ha lehet, akkor meg növelni is szükséges. Ezt célozzak mindazok az in. tézkedések, amelyek a gaz­dák termelési, tenyésztői kedvét növelik, mint leg­utóbb például a sertések átvételi súlyának a nőve- > lése. A háztáji termelés tehát; { nem lebecsülendő tévé- < kenység, hanem mezőgaz- < dasági termelésünk szerves> része. Olyan, amire még 5 hosszú ideig szükség lesz. s j amelv jelentősen hozzájá­rul’ ' országunk gazdasági 1 helyzetének' javításához is. ^ Kaposi Levente Jean Francois-Poncet elutazott hazánkból Kádár János fogadta a francia külügyminisztert Kádár János, a/, MSZMP Központi Bizottságának első tit­kára a KB székházában fogadta .lean Francois-Poncct francia külügyminisztert. (Népújság lelefotó Jean Francois-Poncet, a Francia Köztársaság hiva­talos látogatáson hazánkban tartózkodó külügyminisztere csütörtökön délelőtt meg-'" koszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén. A koszorúzáson jelen volt Bényi József, a Magyar Nép- köztársaság párizsi nagykö­vete. Jacques . Lecompt, a Franciá Köztársaság buda­pesti nagykövete, Farkas Mi­hály vezérőrnagy; a buda­pesti helyőrség parancsnoka. Ezután a külügyminiszté­rium Disz téri vendégháza- ban Púja Frigyes külügymi­niszter és Jean Francois- Poncet magyar—francia jog­segély- és kiadatási szerző­dést trt alá. Ezt. kővetően folytatódtak Púja Frigyes ék Jean Francois-Poncet hiva­talos tárgyalásai. Kádár .János, az MSZMP Központi 'Bizottságának első titkára csütörtökön a KB .székházában fogadta Jean Francois-Poncet, francia külügyminisztert. A ’meg'bc, szólés során áttekintették a két ország közötti kapcsola­tokat, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Aczsí György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese szintén délelőtt az Ország­házban fogadta a francia külügyminisztert. t A szívélyes légkörű találko­zókon részt vett. Faja Frigyes külügyminiszter. Jelen volt. Bényi József, hazánk párizsi nagykövete és Jacques Le- compt, a Francia Köztársa­ság budapesti nagykövete. Giscard d’IJstaing ez év második felébén vagy a jövő év elején Magyarországra lá­togat, újabb fontos állomá­saként a »jól fejlődő kapcso­lataink elmélyítésének. — jelentette be Jean. Francois- Poncet elutazása elő.tt a Hil­ton Szállóban megtartott n em zetközi sia j tokon terem - ciá.ián. Hivatalos latogataaat befe­jezve délután elutazott Bu­dapestről Jean Francois- Poncet, A vendeget a Feri­hegyi repülőtéren Púja Fri­gyes búcsúztatta Jelen volt Bényi József es Jacques Lecomp. ★ A francia külügyminiszter magyarországi látogatásáról közös közleményt adtak ki. Sima leszállás Ünnepi A helsinki záróokmány aláírásának ötödik évfordu­lóján csütörtökön kibővített ünnepi ülést tartott az Euró­pai Biztonság és Együttmű­ködés magyar nemzeti bi­zottsága. A Parlament Va­dásztermében megtartott ta­nácskozás elnökségében he­lyet. foglalt Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a HNF OT fő­titkára és a nemzetközi Le­ni n-békedijas Raymond Goor kanonok, az Európai Bizton­ság. és Együttműködés nem­zeti bizottságának elnöke is. A csütörtök délután, ma­gyar idő szerint negyed hat­kor sikeresen végrehajtott leszállással véget ért a nyolc­napos szovjet—vietnami űr- kísérlet, Viktor Gorbatko és Pham Tuan utolsó munka­napját a világűrben teljes egészében a legizgalmasabb és legfelelősség teljesebb 'mű­velet, a leszállás előkészítése és végrehajtás töltötte ki. A két visszatérő űrhajós vala­mivel 11 óra előtt beszáll,t-a Szojuz 36-ba, majd bezárult az űrhajót a Szaljut 6-tal összekötő zsilipkamra. A szükséges előkészületek után valamivel 14 óra előtt a Szo­juz 36. levált az űrállomás­ról, távolodni kezdett és ez­által gyakorlatilag megkezd­te a visszatérés ipűveletét. 1 A fékező hajtóművet az utolsó előtti fordulatnál, ma­gyar idő szerint 16.25-kor kapcsolták "be. A megadott időpontban a leszálló kabin levált az űrhajóról es beju­tott a légkörbe. Az űrhajó ejtőernyőrendszere a sűrű leg rétégek ben nyílt ki. A si­ma leszállást a földfelszín felett közvetlenül működés­be hozott kis fékezőrakéták biztosították. Felkészülten várják “ kopogtat a Tisza Ágakkal, letört fatörzsek­kel, elsodort hulladékokkal hömpölyög lassan, méltóság­teljesen a Tisza. Komor, ma­gában .veszélyt rejtő nyu­godtság ez. Ahogy Poroszló határában végigpillan.tunk hazánk második legnagyobb folyóján, a békés látkép mö­gött ott húzódik az a gon­dolat. és érzés: .io lesz vi­gyázni, a, bajt megelőzni. ’ Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság poroszlói ár- és belvízvédelmi köz­pontjában nyugodj a légkör. Vasenszki Pál, a szakasz- mérnökség gátfelügyelősé­gének vezetője sem aggódik: — A Tisza Heves megyei szakaszán másodfokú árvíz- védelmi készültséget rendel­tek el. A hozzánk tartozó — a megyehatártól Kisköréig tartó — szakaszon felkészül­ve varjuk a nagyobb ára­dást. A folyó a számítások alapján augusztus 2-án, 3-án tetőzik az átellenes Tiszafü­rednél. A vízállás csütörtök délbfen, 12 órakor 662 centi­méter, és az előrejelzések szerint 700—720 lesz a maxi­mum. Különösebb veszély te­hát nincs. Annál is inkább, hiszen munkaterületünkön a gátak újak, erősek. A hírek szerint á Latorca és az Ung vízgyűjtőterületén esett • az eső. ám ez, sem befolyásolja különösebben a térségünket. A II. fokú készültség azt jelenti, hogy erősítettebb őrszolgálatot tartanak a gá­taknál, s a felkészüléshez tartozik még a rőzsehenge- rek, a fóliák, a sóder és a homokzsákok összerakása, el­készítése. A töltésén találkozunk Bán József gátőrrel, aki vasár­nap óta szolgai, Egyébként " nyugdíjas tsz-tag, ám, ha szükség van rá, mindig je­lentkezik az árvízvédelemnél munkára: — Mintegy hét kilométeres szakaszon ketten járjuk na­ponta végig a gátat. Állan­dó a felügyelet, megvizsgál­juk az esetleges befolyásokat s a vízszintet is. Ár idós ^jatör. s a porosz­lót halaszok szerint semmi ok az aggodalomra. Ök is Ugyanúgy kijárnak a vízre, mint máskor, csak legfeljebb a varsák kerülnek kijjebb. S ahogy a központ vezető­je mondja: — A régi rossz gattal meg­fogtuk mi a 750 centiméteres vizet is. Az újjal? Megfog­nánk simán a kilencméteres „vad Tiszát" is... 2 r - estó* JELENTJÜK Birkózásban ezüst- és bronz-, ökölvívásban kél bronzérem Szép napol zártak csütörtökön a magyar sportolok Moszkvában. A szabadfogású birkózásban és az ökölví­vásban voltak érdekeltek versenyzőink, és szépen csillogó érmekkel gazdagították a gyűjteményt. A3 első helyre kívánkozik a nehézsúlyú birkózók közölt Bállá József teljesítménye, aki bár úgy került a hármas döntőbe, hogy az olimpiai címvédő és itt is olimpiai bajnokká lett szov­jet Angyijevtől elszenvedőit vereségének négy hibapont­ját magával vitte, ezüstéremért mérkőzhetett a lengyelek óriásával. Sandurskival és nyert is. Világbajnokunktól, Kovács Istvántól többet vártunk ugyan, de ö is dobogón, a harmadik helyen' fejezte be a küzdelmet. Az ökölvívó szárítóban is a két érdekelt magyar, Lévai és Váradi ellenfelét hirdették ki ugyan győztesnek, de az a teljesítmény, amit a két magyar fiútól láttunk, egyértelműen örvendetes és Montrealihoz képest kétség­telen előrelépést jelent. Bállá remekelt, Kovács nem Nagy hátrányból két in­tés után ‘kísérelte meg a lehetetlent Bállá József, hogy Moszkvában is a do­bogó második fokán fejez­ze be a küzdelmeket. Már- már leléptették, amikor taktikát változtatva kétszer is szőnyegre vitte a len­gyel Sandurskit. Ettől kezdve, még okosabban, higgadtabban irányítottá a mérkőzést, több akciópon­tot szerzett, mint ellenfele, s igy öt hirdették ki győz­tesnek. Az FTC 1955. július 27-én, Szövegen ' született, 190 cm magas birkózója, alti nemcsak Montrealban, hanem' az 1975-ös és 78-ás Európa-bajiwkságon is ezüstérmes, volt, 77-ben vi­lágbajnoki bronzérmet szerzett, nyert már junior világbajnokságot és hétszer magyar bajnokságot, ezút­tal is igazolta felkészültsé­gét. A 82 kg-os súlycsoport- ban a lengyel Mazur, le­győzésével került a döntő­be a szovjet Areilóv és a bolgár Abilov társaságában világbajnokunk, , Kovács István. Nulla hibaponttal indult, mindkét, ellenfelé­vel mérkőznie kellett, de úgy tűnt, hogy a hajrára elfogyott az ereje. Előbb a bolgár fiú vágott vissza kétvállas győzelemmel a VB-n elszenvedett vere­ségért, majd a szovjet is nagy pontkülönbséggel bi- I zonyúlt jobbnak Kovácsnál, akinek elele harmadik olimpiáján ezzel a dobogo harmadik foka, a bronz­érem jutott. 1950. június 27-en született, a Csepel sportolója, 175 cin magas, nős. Nevéhez fűződik az egyetlen magyar szabad- ■ fogásban szerzett világbaj­noki cím, emellett Európa- bajnoki második helyezés es egy 1BV-bronzérem is. Lévai és Váradi helytállt Nagy csatat, remek küz­delmet vívott az 51 kg-os súlycsoportban Váradi Já­nos, a Nyíregyházi Vas­utas Spartacus frissen fel­fedezett tehetsége. Az idei junior Európa-bajnok, a múlt.évi junior VB bronz­érmese a szovjet Miros- nyicsenkóval került szem­be, akit alapos erőpróbára késztetett. Hallatlanul szo­ros és feszült volt a mér­kőzés, a gyakran fejelő Mirosnyicsenkót a mérkő- zésvezetö egyszer meg is intette, de a pontozóbírók így is jobbnak látták 4:1 arányban Várnáinál. A bronzéremért, küzdöszel- lenicert, bátor lám adó fel­fogású üldözéséért egyétel- műen dicséret illeti ökol- vÍLÓsportunk uj tehetségét, a 19 esztendős, 164 cm ma­gas fiatalembert, aki ha így folytatja, sok-sok örö­met szerezhet még a sport­ág kedvelőinek, és dicső­ségét a magyar ökölvívás­nak, . Az ökölvívók nehézsúlyú versenyeben eddig a har­madik olimpiai bajnoki dinért mérkőző kubai Teofilo Stevenson ellen meg senki nem bírt ki há­rom menetet. A sorsolás úgy hozta, hogy LévaiHst- v ánnak, — háromszoros magyar bajnokunknak — élete első olimpiáján éppen a kubaival kellett megmér­kőzni a döntőbe jutásért. Lévai állta a sarat, s hogy a három menet végen fü­tyült a közönség, az nem neki, hanem Stevensonnak szólt. Lévai ugyanis oko­san taktikázva elkerülte a k, o.-király jobb kezét, s beugrásokból, többször is elérte a kubait, így aztán a bírók döntöttek Steven­son javára egyhangú pon­tozással, de az Újpesti Dó­zsa 26 esztendős, 180 cm magas ökölvívójának sem­mi oka a kesergesre, bronzérmei mwp siker.

Next

/
Oldalképek
Tartalom