Népújság, 1980. július (31. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

t HÉTFŐ ESTI KÜLPOLITIKAI KOMMENTÁRUNK: Schmidt Moszkvában A SZOVJET—NYUGATNÉMET CSÚCSTALÁL­KOZÓ mindig jelentős esemény, most azonban külö­nösen az. Moszkvában nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy Schmidt kancellár személyében olyan ország vezető politikusa érkezett a szovjet fővárosba, amely rendkívül lényeges szerepet játszik Nyugat-Európá- ban. politikai, katonai és gazdasági téren egyaránt. A nyugatnémet kancellár kettős nyomás alatt áll. Egyrészt Washingtonból Carter amerikai elnök kí­vánja minden elképzelhető eszközzel ráerőltetni éle­sen szovjetellenes politikáját, másrészt odahaza akor- mánykoalieió jobboldali ellenzéke. A kancellárnak te_ hát meglehetősen sok szirt között kell hajóznia, de aligha feledheti, hogy nemcsak kül-, hanem nyomós belpolitikai okai is vannak arra: igyekezzék legalább valamelyest elhatárolni magát és kormányát az egy­értelmű tengerentúli hidegháborús áramlattól. A leg­utóbbi felmérések tanúsága szerint a Német Szövet­ségi Köztársaság lakosságának mintegy hetvenöt szá­zaléka (!) támogatja Schmidt ezzel kapcsolatos kísér­leteit és ez az október 5-én esedékes választások előtt önmagában is rendkívül komoly tényező. A SZOVJET FŐVÁROSBAN ÉRTÉKELIK a kancellárnak azt a próbálkozását, hogy a jelenlegi bo­nyolult helyzetben valamelyest megőrizze mozgás- szabadságát. Ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy számos alapvető kérdésben — mindenekelőtt az euro- rakéták ügyében — a kancellár támogatta az ameri­kai koncepciót. A jelenlegi helyzetben különösen ör­vendetesnek tartják Moszkvában, hogy a két ország közötti gazdasági kapcsolatok dinamikusan fejlődnek. Evek óta az NSZK a Szovjetunió legnagyobb nyugati kereskedelmi partnere, az elmúlt tíz évben a két or­szág közötti árucsere-forgalom nyolcszorosára növeke. dett, s Tyihonov miniszterelnök-helyettes minapi bonni látogatása során újabb nagyszabású gazdasági tervek születtek. A JELENLEGI BONYOLULT HELYZETBEN egyetlen megfigyelő sem tartja vitásnak, hogy rend­kívül fontos megbeszélések színhelye most a szovjet főváros. „A szovjet emberek — írja a hétfői Pravda — abban a reményben üdvözlik fővárosukban Schmidt kancellárt és Genscher külügyminisztert, hogy láto­gatásuk hozzájárul majd a két ország közötti kapcso­latok további fejlődéséhez és ily módon javára válik mindkét népnek, valamint az európai béke és enyhü­lés ügyének”. Harmat Endre laytoo^as a tüzkeresztnél Szombaton éjszaka fellob­bant ajhat méter magas tűzkereszt, és körülötte fe­hér csuklyás, álarcos rémala­kok tömege tolongott, hogy hallhassa a szónokok vér­szomjas beszédeit. Félreértés ne essék, nem inkvizíció ko­rabeli jelenetről van szó, hanem csupán a Ku-Klux- Klan tartotta meg az amerikai Maryland szövet­ségi- állam Braddock He­ights nevű települése köze­lében „toborzó gyűlését”. Szabályszerű gyűlés volt ez — hiszen a rendőrség engedélyezte és ügyelt fel a rendre —, ahol „a Ku-Klux- Klan lovagjai1 láthatatlan birodalmának” tagjai a hí­res amerikai „demokrácia” jegyében kommunisták és négerek, zsidók, haladó gon­dolkodású emberek, ameri­kai kisebbségek programsze­rű kiirtására szólították fel. „öljed meg a kommunistát, ahol csak lalálod!” —'üvöl­tötte Raymond Doerfler tiszteletes, a Ku-Klux-Klan pennsylvaniai szervezetének „nagysárkánya”. „Lődd le őket, és ha nincs fegyvered, verd össze, tipord meg. tépd szét! Csak a halott kommu­nista a jó kommunista!” — hangzott az amerikai indiá­nok tömeges kiirtása korából ismert, kissé módosított jel­szó ... Az Egyesült Államokban. úgy látszik, sokak számára rokonszenves ez a sötét kö­zépkort idéző, politikai bo- szorkányüldözéséiről és ke­gyetlen gyilkosságairól is­mert szervezet, amely az utóbbi két évben — az ame­rikai nácipárttal együttmű­ködve — nagymértékben nö­velte tagjainak számát, és a szombati ceremónián célul tűzte ki, hogy fokozza a tagtoborzást a munkanélkü­liségtől különösen sújtott északkeleti szövetségi álla­mokban. a szovjet—nyugatnémet tárgyalások (Folytató.s az 1. oldalról) hogy Schmidt kancellár és Genscher külügyminiszter személyében olyan állam ve­zetői, tárgyalnak két napon át a szovjet fővárosban, amely vitathatatlanul vezető szerepet játszik Nyugat- Európában — mind politi­kai, mind gazdasági, mind pedig katonai téren. E tény pozitív példái közül kétség­kívül . kiemelkedik a tíz év­vel ezelőtt, s éppen a Szov­jetunióval kötött szerződés lévén kiteljesedett keleti po­litika, és ennek ösztönző ha­tása az egész kontinensre. Emellett azonban Moszkvá­ban egy pillanatig sem tit­kolták, hogy rosszallják a NATO fegyverkezési prog­ramjának nyújtott nyugat­német támogatást, Schmidt kancellár személyes szere­pét a rakétatelepítési terv elfogadásában. Az európai enyhülés fenn­maradásának esélyei, a nemzetközi kérdésekről vár­ható eszmecsere latolgatása mellett a szovjet sajtó . az elmúlt napokban több ízben tért ki a két ország keres­kedelmi-gazdasági kapcso­latainak elemzésére, megje­gyezvén, hogy a politikai és gazdasági viszony összefügg, kihat egymásra, ellentétes irányuk huzamosan nem tartható fenn. Az NSZK a Szovjetunió legnagyobb tőr kés partnere: az évi növe­kedési ráta átlagosan 25 szá­zalék, a kereskedelem volu­mene tavaly meghaladta a 4 milliárd rubelt. Az 1980-as részadatok en­nél is nagyobb fejlődésről tanúskodnak: az első ne­gyedévben az 1979. évi 887,4 millió rubelről 1234,5 millió rubelre emelkedett az árucsere értéke, és javult az export és az import aránya. Egyre nagyobb szerephez jut az ipari kooperáció, amely­nek példái hosszan sorolha­tók, kezdve a leglátványo­DÉL-AFRIKA Inog a bástya A Dél-afrikai Köztársaságban harminc esztendeje. 1950. júni­us 26-án robbant ki az első or­szágos sztrájk. A fajüldöző re­zsim elleni tiltakozás jegyében öt évvel később az Afrikai Nemzeti Kongresszus s a töb­bi demokratikus szervezet kéi>- ' selői — felfegyverzett rend­őrök gyűrűjében — elfogadták a Szabadság Chartát. Ebben a történelmi jelentőségű doku­mentumban kimondták: „Mi. Dél-Afrika népei, egész orszá­gunk és az egész világ színe előtt kinyilvánítjuk: Dél-Afri­ka miudazoké. akik itt élnek, feketéké és fehéreké”. Ez az álom mindmáig nem Vált valóra, de június 26-a azóta minden esztendőben a dél-afrikai nép szabadságün­nepe szerte ' a világon. A mostani évfordulót különösen reményteljessé teszik a hí­rek, hogy a föld sokáig leg­szilárdabb fajüldöző rend­szerét az utóbbi időben gyak­ran éi'ik megrázkódtatások. Néhány hete nyugati diplo­maták azt jósolták Pretoriá­ban : elég egy elhamarkodott lövés, és Dél-Afrika ismét lángokba borul... Soweto kísérlete A lövés, azóta sok lövés, eldördült. A brutalitásukról hírhedt dél-afrtkai rendőrök először két tizenéves fiút lőt­tek agyon, további hat fia­talt megsebesítettek, több mint ezer személyt letartóz­tattak, hogy így félemlítsék meg az elégedetlenkedőket. Az április közepén kezdődött iskolabojkott, amellyel az igazságtalan oktatási rend­szer dósát követel­ték. s amelyhez rövidesen minden nem fehér oktatási intézmény, több mint száz­ezer diák. tanár csatlakozott, &b.Nwüsöii, 1980. július 1., kedd a gyilkosságokkal országos politikai mozgalommá fejlő­dött. Hasonló demonstrációsoro- rozatra nem is olyan régen volt példa Dél-Afrikában. 1976. junius 10-án Johannes­burg egyik külvárosában, So- wetóban 600 tüntetőt gyil­koltak meg, több mint kétez­ret sebesítettek meg a fajül­döző hatósá°ok. A vérengzés 4. évfordulóján a 20 milliós fekete és színes bőrű lakos­ság csendes gyásszal emlé­kezett az áldozatokra. A bát­rabbak kivonultak az utcák­ra. rájuk ismét rendőraortűz zúdult: csak Sowetóban • és környékén hetvenen vesztet­ték életüket, több mint két­százan sebesültek meg a rendörtainadások követkézté- ben. Fehér könyörtelenség Louis Le Grange dél-afri­kai rendőrminiszter egy év- eleji nyilatkozatában így fe­nyegetőzött: .......mindazpkkal s zemben, akik erőszakos esz­közökkel kívánják megdön­tőm a kormányt, könyörte­lenek leszünk”. A pretoriai rezsim a kontinens legna­gyobb, legkorszerűbben fel­szerelt hadseregét, rendőrsé­gét és besúgóhálózatát hasz­nálja a lázadó tömegek leve­résére. A katonai célokra fordított kiadások idén 2.25 milliárd dollárt tesznek ki. egyharmaddal többet, mint négy évvel ezelőtt. A „fehér urak” egyidejűleg — külö­nösen Zimbabwe megszületé­se utón — látszatreformokkal is megpróbálják kozmetikáz­ni elnyomó rendszerüket, nemcsak a világ becsapásá­ra. hanem a belső politikai erjedés megállítására is. A fajüldözők helyzetét évtize­dek óta megkönnyíti, hogy a íélelmeles elnyomó appa­Kezdődik a rendőr­roham a tüntetők ellen (Foto: — Newsweek, Time — KS) rat us mellett a kontinens legmodernebb iparával, ás­ványkincsekben leggazda­gabb vidékével, legterméke­nyebb földterületeivel ren­delkeznek. Mindez a straté­giai okokon túl a tőkés or­szágok egy részét, minde­nekelőtt az Egyesült Államo­kat a rezsim burkolt támo­gatására ösztönzi. Pretoria úgy próbálja a térség haladó szellemű államait, népeit megtörni, a dél-afrikai, s a namíbiai hazafiak támogatá­sától elriasztani, hogy rend­szeresen agresszív katonai támadásokat intéz, többek között Angola és Mozambik ellen, Namíbia törvénytelen megszállásához pedig minden nemzetközi tiltakozás, hatá­rozat ellenére ragaszkodik. Üj arcú ellenállás Desmond Tutu püspök, a dél-afrikai egyházak taná­csának főtitkára a minap így figyelmeztette a fajüldöző fehéreket: ..Az országban élő 4,4 millió fehér becsapja ön­magát. ha azt hiszi, hogy a szi.nes bőrű többség különö­sen a fiatalok, elfogadják az alávetettséget. Hamarosan el­jön az idő, amikor az elke­seredett fiatalok elsöprik a jelenlegi mérsékelt. békés változást javasló vezetőiket.” A fajüldözőket mostanában sokkhatásként érő változások másik jele, hogy az Afrikai Nemzeti Kangresszus (ANC) sabbal. a nyugatnémet köz­reműködéssel épült új moszkvai repülőtérrel. A fejlődés alapja az a 25 évre szóló gazdasági együttműkö­dési megállapodás, amelyet Leonyid Brezsnyev 1978, májusi bonni látogatása al­kalmával írtak alá. Moszkvában hétfőn meg­kezdődtek a szovjet—nyu­gatnémet tárgyalások. A megbeszéléseken szovjet részről Leonyid Bre/snyev. az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke és Alekszej Kos/.igin. az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Miniszter-tanácsának elnöke vesz részt. A nyugatnémet felet Helmut Schmidt, a Német Szövetségi Köztársa­ság kancellárja és Hans- Dietrich Genscher alkancel- lár, külügyminiszter képvi­seli, A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertaná­csa hétfőn este a Kremlben vacsorát adott Helmut Schmidt nyugatnémet szö­vetségi kancellár és kísérete tiszteletére. A vacsorán nyugatnémet részről jelen volt Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher, valamint a kül­döttség tagjai: szovjet rész­ről pedig Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitká­ra. a Szovjetunió legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnö­ke, Alekszej Koszigin. a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke. az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjai és póttagjai, a köz­ponti bizottság titkárai, a minisztertanács - elnökének helyettesei, a minisztertanács tagjai, s más hivatalos sze­mélyiségek. « A vacsorán Leonyid Brezs­nyev és Heltnut Schmidt pohárköszöntőt mondott. BEJRUT Újabb arab—izraeli hábo. rú eshetőségéi'^. figyelme le­tett Jasszar Arafat egy i Londonban megjelenő arab- \ nyelvű folyóiratnak adott j nyilatkozatában. A Litani fó- ' lyótól északra végrehajtott izraeli támadással kapcsolat­ban a PFSZ vezetője meg­jegyezte: Izrael hosszabb távra szóló terveiben nem mondott le arról, hogy meg­kaparintsa a dél-libanoni Li­tani folyó vízkészletét. JERUZSÁLEM Menahem Begin izraeli miniszterelnököt hétfőn kór­házba szállították. A kor­mányfő parlamenti dolgozó- szobájában lett rosszul, mi­közben a parlament a tör­vényhozás feloszlatására be­terjesztett ellenzéki javasla­tot vitatta. BRASILIA i II. János Pál pápa héfőn tizenkét napos látogatásra Brazíliába érkezett. A jövő péntekig tartó látogatása idején a pápa vidéki körutat is tesz. és tizenhárom misét pontifikái. TEHERÁN i A Bamdad című teheráni lap úgy értesült, hogy Ba- niszadr köztársasági elnök felajánlotta lemondását Khomeini ajatollahnak. Ba- niszadr állítólag kijelentette: „Az erről szóló levél Kho­meini kezeben van; lemon­dásom bármikor realizálha­tó, ha az ajatollah úgy ítéli meg: eltértem az iszlám szellemétől és a forradalom irányvonalától'’. MEXIKÓVÁROS A Pinochet-junta titkos- rendőrsége letartóztatott és barbár módon. megkínzott négy chilei újságírót — kö­zölte a chilei ellenállási hírügynökség (AIR) a mexi­kói fővárosban. Az újság­írókat — köztük egy nőt — azzal vádolták, hogy, együtt­működnek a Chilei Kom­munista Párttal. 1 t Bilincs túlélő Senki sem maradt életben az Itavia olasz légitársaság pénteken éjszaka szerencsét­lenül járt DC—9-es gépének utasai közül és személyzeté­ből — jelentették be az olasz hatóságok. A mentő­alakulatok edd# 42 holttes­tet találtak a szerencsétlen­ség színhelyén, Palermótól tagjai nemrég felgyújtottak több fontos olajtárolót, leg­alább hétmillió dollár kárt okozva a rezsimnek. Megfi­gyelők Szerint ez volt az ANC legjelentősebb és a leg­sikeresebb akciója a HO-as évek óta. amikor ezt az el­lenállási szervezetet betiltot­ták. A mozgalom megítélése szerint Dél-Afrika a forra­dalmi háború állapotába lé­pett. Ezit a véleményt tá­masztják alá a hetek óta tartó megmozdulások, a diá­kok tüntetései, a bányászok munkabeszüntetései, a sowe. tói megemlékezések, amelyek immár nem a vak elkesere­dettség szülöttei, hanem az eltökéltségé: Dél-Afrika el­nyomottal készek arra, hogy sorsukon változtassanak. Eh­hez az új arcú ellenálláshoz ad bátorítást a tömegeknek Zimbabwe létrejötte, s az. ENSZ Biztonsági Tanácsának a fajüldöző rendszert elítélő újabb határozata. Az Afrikai Egységszervezet Miniszteri Tanácsának minapi nyilatko­zatában a földrész 50 orszá­gának képviselője szögezte le: „Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a fajüldöző rend­szer makacsul megtagadja az alapvető emberi és politikai jogokat a lakosság többségét kitevő fekete bőrűéktől, nincs más választásuk, mint az. hogy fegyverrel harcolják ki szabadságukat”. Kocsi Margit *" 120 mérfölddel északra, a nyílt tengeren. A kutatóha­jók és repülőgépek tovább folytatják a kutatást. A gép „fekete doboza” még nem került meg Ez utóbbi meg­találásakor derülhet majd fény arra, mi okozta a 77 olasz utas és a 4 főnyi sze­mélyzet tragikus halálát.---------------------------­--------\ J úlius 2—12-ig egyes műanyag cikkek 40 százalék engedménnyel CSAK AZ EGRI MÜANYAGBOLTBAN. — Marx K. u. 3. — Ajánlatunk a sok cikkből: Import cdcnyszáriló grn. 61,— Ft helyett 36,60 Ft Italtartó 60.— Ft helyett 36,— Ft 6xfagyi 17,90 Ft helyett 10,60 Ft Gyermekkád 255,— Ft helyett 153,— Ft W. C. ülőke 155,— Ft helyett 93,— FŰ Cipőtartó állvány 84,50 helyett 50,70 Ft Érdemes felkeresni árudánkat! A felsoroltakon kívül számos cikket ajánlunk nagy engedménnyel! AMÍG A KÉSZLET TART!

Next

/
Oldalképek
Tartalom