Népújság, 1980. július (31. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! REVÍZIÓ 2011. REVÍZIÓ 1997. ,/Veiuitsaq, AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXXI. évfolyam, 152. szám ÁRA: 1,20 FORINT 1980. július 1,, kedd A közművelődés közügy V alljuk meg: népmű­velőinknek igen sokszor nincs könnyű dol­guk. A községekben álta­lában közepesek vagy rosz- szak a tárgyi feltételek, az­az rozzant a kultúra ott­hona, kopottak a berende­zések. Forintokban sem bővelkednek: jó, ha akko­ra summát kapnak, illetve összehoznak, amivel fedez­hetik a működtetés költsé­geit. Az is tény, hogy a közönség sem tülekszik, nem ostromolja a kapukat. Előfordul, hogy a meghí­vott előadókat hallgatóság helyett ásítozó széksorok fogadják. A kiscsoportok papírforma szerint léteznek, de. egy részük vegetál. Az érdektelenség nem­egyszer elkeseríti a műve­lődés napszámosait, foko­zatosan kihal belőlük a kezdeményezőkészség, az ötletesség, a semmivel sem pótolható lelkesedés, biza­kodás. Ügy gondolják: ma­gukra maradtak, ezért le­mondanak volt ambícióik­ról, csak látszateredménye­ket produkálnak, hogy ne érje szó a ház elejét, hogy az állóvízre ne figyelje­nek fel az ellenőrzésre, a felelősségre vonásra illeté­kes felsőbb szervek. Arról viszont megfeled­keznek, hogy úrrá legyenek a nehézségeken. Akkor is, ha ez komoly erőfeszítést igényel. A legtöbb helyütt, ugyanis több szerv áldoz a kulturális felemelkedésre. Az viszont egyáltalán nem biztos, hogy előrelátóan, okosan, szakszerűen teszik ezt. Ma még sajnos diva­tos az én házam az én vá­ram elve és gyakorlata. Ez az, ami ellen követ­kezetesen fel kell venni a harcot, vállalva az ese­tenkénti kellemetlensége­ket is. Sokat segíthet a tanácsi vezetés, ha fontos­nak tartja a szellem pallé­rozását, a közgondolkodás csiszolását. Támogathatja a népművelőket abban, hogy jó kapcsolatokat alakítsa­nak ki. Nem előnytelen al­kut ajánlhatnának. Ök nyújthatnák azt, ami má­sutt. hiányzik: az elméleti tájékozottságot. Javaslatok regimentjével rukkolhat­nának ki, különösképp ak­kor, ha a járási művelődé­si központok se hagynák magukra egyikőjüket sem. A másik partner sem csa­lódna, mert a S mecénási alapállás fejében megol­dódna egyik legnagyobb gondja: csak olyasmiért nyitná ki pénztárcáját, amiért valóban érdemes. Az együttműködés hozzá­járulna ahhoz, hogy az összefogás révén csinosabbá formálódnának az elhanya­golt művelődési házak, a munkahelyi közművelődé­si felelősök tolmácsolhat­nák a kívánságokat, s ezek mérlegelése Után születné­nek meg a munkatervek. A közös fenntartásra vannak már példák, de még nagyon az ut ele­jén tartunk. Épp ezért jó lenne meggyorsítani a tem­pót, mert a közművelődés közügy, mindannyiunk ér­deke. Pccsi István Helmut Schmidt Moszkvában Megkezdődtek a szovjet—nyugatnémet tárgyalások Moszkvába érkezett Helmut Schmidt. Képünkön: a nyugat­német kancellárt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, államfő üdvözli. (Népújság leleíotó — TASZSZ—MTI—KS) MOSZKVA A szovjet kormány meg­hívására hétfőn délben Moszkvába érkezett Helmut Schmidt, a Német Szövet­ségi Köztársaság kancellár­ja, valamint Hans-Dietrich Genscher alkancellár, kül­ügyminiszter. A Vnukovói repülőtéren a vendégeket Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke. Alekszej Koszi­gin miniszterelnök, Andrej Gromiko külügyminiszter és más hivatalos személyiségek fogadták. ★ A Pravda hétfői száma címoldalán a két nyugatné­met politikus fényképével jelent meg. Az életrajzok ismertetését követően az SZKP KB központi lapja megjegyzi-: n szoi'jet embe­rek abban a reményben ird- vözllk fővárosukban Schmidt kancellárt és Genscher kül­ügyminisztert, hogy látogatá­suk hozzájárul majd a két ország közötti kapcsolatok további fejlődéséhez, és ily módon javára válik mind­két népnek, valamint az Progressz 10. Újabb teherszállító űrhajó MOSZKVA Vasárnap moszkvai idő szerint 7 óra 41 perckor a Szovjetunióból föld körüli pályára állították az újabb teherszállító űrhajót: a Progressz 10-et. A kiadott hivatalos jelentés szerint a Progressz 10. különféle be­rendezéseket és egyéb ter­heket szállít a Szaljut ti.— Szojuz 86. űrkomplexumra, a további kutatómunka za­vartalan folytatása érdeké­ben. Az űrhajó 51,6 fok hajlás­szögű pályáján 191—281 ki­lométernyire távolodik el a föld felszínétől, s 88,9 perc alatt tesz meg egy fordula­tot. A repülésirányító köz­pont jelentése szerint vala­mennyi berendezés kifogás­talanul működik. európai béke és enyhülés ügyének. A látogatást megelőzően Moszkvában hangsúlyozzák. (Folytatás a 2. oldalon) Budapestre érkezett Konsztantyin Katusev Hétfőn szovjet küldöttség érkezett hazánkba a Ma­gyar-Szovjet Gazdasági és Műszaki Tudományos Együtt­működési Kormányközi Bi­zottság 25. ülésszakára. A delegációt Konsztantyin Ka­tusén, a Szovjetunió Minisz- tertanácsáriak elnökhelyet­tese, a kormányközi bizott­ság szovjet tagozatának elnö­ke vezeti. Szovjet vezetők üdvözlő távirata Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke távira­tot intézett Losonczi Pálhoz abból az alkalomból, hogy újraválasztották az Elnöki Tanács elnökévé. Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke szinten táviratban fejezte ki jókívánságait Lázár György­nek, a Minisztertanács elnö­kévé történt újbóli megvá­lasztása alkalmából. Pártküldöttség utazott Targovrstébe Ür.' Sipos Istvánnak, az MSZMP Heves megyei Bizott­sága titkárának vezetésével pártmunkásküldöttség utazott tegnap Bulgáriába, Heves megye testvér megyéjébe. Targo- vistébe. A delegáció tagjai: Gulyás Sándor, a Központi Bi­zottság tagja, a hevesi Rákóczi Termelőszövetkezet elnöke, Somodi Lajos, a megyed pártbizottság osztá 1 yvezetője és Szabó István, a megyei tanács apparátusi pártbizottságának titkára. A Csuvasiából hazaérkező és a Bulgáriába utazó pártkűl- döttségünket a Ferihegyi repülőtéren Kiss Sándor és Holló Endre, a megyei pártbizottság osztályvezetői köszöntötték, illetve búcsúztattak. HIÁNYZIK A NAPFÉNY Hazaérkezett Csuvasiából megyénk pártdelegációja Hatvan évvel ezelőtt csat­lakozott Csuvasia az orosz föderációhoz. Az évforduló ünnepségein részt vevő me­gyei pártküldöttség — ame­lyet Barta Alajos, a megyei pártbizottság titkára vezetett — tegnap hazaérkezett Csu- bokszáriból. Delegációnk, amelynek tagja volt Maróti Sándor, a megyei tanács elnökhelyet­tese, Kónya Lajos, a Gyön­gyös városi, Szokodi Ferenc, a Hatvan városi pártbizott­ság első titkára és Czifra Miklós, az andornaktályai Eger völgye Termelőszövet­kezet elnöke tárgyalásokat folytatott a testvéri köztár­saság vezetőivel a kapcsola­tok további szélesítéséről és erősítéséről, és tolmácsolta megyénk dolgozóinak jókí­vánságait az évforduló al­kalmából. Az eső nehezíti a gabona érését Leghamarabb: a hét végén kezdik az aratást Nem aratnak még sehol Heves megyében, annak el­lenére, ho-gy a gazdaságok időben felkészültek a nagy nyári7 muhkára. Az időjárás inkább ősz elejire emlékeze­tet, mint sem az aratási idő­re. A folyamatos esőzés, a napfényhiány hátráltatja a gabona és a többi növény beérését. A közös gazdasá­gokban mégis reményked­nek, hogy a hét végére meg­javul az időjárás, ismét meg­kezdődik a felmelegedés és akkor hozzáláthatnak az ara­táshoz, folytathatják a gyom­irtást, a növényápolást. Az bizonyos már, hogy nagy szükség lesz a szárítók­ra és minden talpalatnyi tá­rolótérre. hogy a betakarított termést biztonságba helyez­zék. A kedvezőtlen időjárás nehezíti a zöldség, a gyü­mölcsfélék és a szőlők érését is. A szőlő megkésve, de már virágzik, ám a napfényhiány miatt ez áthúzódik júliusra is, ami a későbbi érését, a minőség romlását eredmé­nyezheti. A szőlőkben a gyümöl­csösökben az esőzések miatt nagy a peronoszpóra. a zöld- rothadás és varasodás veszé­lye. ezért mindenütt perme­teznek. Van olyan gazdaság, ahol már 8—10 alkalommal végezték el ezt a fontos nö­vényvédelmi munkát. A hi­deg idő károsan hat a diny- nve. az uborka, a paprika és a paradicsom érésére is. Az 'eső a cukorrépa és a kuko­rica fejlődésére jó, bár ez utóbbit is sújtja a szokatla­nul hideg időjárás. A legnagyobb gond a nap- fény hiánya a gyöngyösi Mát­ra Kincse Termelőszövetke­zetben. Hétfőn is esett az eső, emiatt nem tudták vág­ni a 22 hektárnyi területen díszlő lucernát, álltak a per­metezőgépek és a kultiváto- rok. pedig 290 hektár szőlő­Hetvenezer tonna szén terven felül Befejeződött a nagyjavítás Visontán A visontai bányászok túl­teljesítették fél évre előírt széntermelési tervükéi annak ellenére, hogy az elmúlt hat hónap során számos nehéz­séget kellett elhárítaniuk és az előírt nagyjavítást is el­végezték. A Mátraaiji Szén­bányák Thorez bányájában év elejétől mostanáig 3 millió 520 ezer tonna szenet hoztak felszínre hetvenezer tonnával túlszárnyalva a tervidőszakra előírt prog­ramjukat. A visoriíai bányászok helytállását dicsén, hogy ezt a töméntelen mennyiségű szenet a téli és a kora tava­szi időjárás szélsőségeivel is megküzd ve hozták felszínre az ország legnagyobb külfej- téses bányaüzemében. Rá­adásul H visontai szénmezőn néhány napig súlyos üzem­zavar is nehezítette a ter­melést. Végül az elmúlt héten az előirt nagyjavítást is el kel­lett végezni, emiatt ismét leálltak a széntermelő gép­óriások. A karbantartás va­lamennyi széntermelő gépre es a szállítóberendezésekre egyaránt kiterjedt. Kicserél­ték vagy kijavították az elhasználódott alkatrészeket, egy kilométer hosszúságban pedig új szállítószalagot 'pi­téitek. A nagyjavítás mun­kálataiban mintegy másfél ezren veitek részt. A feladatot — amelyet a szeszélyes időjárás tovább nehezített az elmúlt napok­ban — végül is a tervezettnél egy nappal korábban elvé­gezték és hétfőn már ismét valamennyi szén termelő gép dolgozott a visontai bánya­mezőn. ben sürgetné a munkát a természet. Egyedid a zöld­ségfélék időszerű teendői nem szünetelnek. A 45 hek­tárnyi dinnye és a 15 hek­tárnyi paradicsom jól fejlő­dik. A közös gazdaságban gép­szemlére készülnek. Akad azonban gond is, hiszen a T—150 szovjet gyártmányú erőgéphez már egy éve nem kapunk dugattyút és hüvelyt. A 10 darab IFA-nál is al­katrészhiány van. Ezek közül kettőt emiatt nem vihetnek a szemlére. Miként az időjárás, borús a hangulat megyénk déli ré­szen, a hevesi járásban. Az eső a Tárná környéki gaz­daságokat és a Tisza mentie­ket sem kímélte, így minde­nütt szorongó várakozással tekintenek a következő na­pok elé. A megye egyik leg­jelentősebb termelőszövet­kezetében, a hevesi Rákóczi­ban szombaton megtartották az aratás előtti gépszemlét. A gabonaérés azonban ké­sik, a talaj átázott, az 50U hektár őszi árpának csak­nem 40 százaléka erősen megdőlt. Emellett 1280 hek­tár és 250—250 tavaszi ár­pa, illetve borsó vár beta­karításra. A jelenlegi kilátá­sok szerint az aratást legjobb esetben csak a hét végén, vagy a jövő hét elején kezd­hetik meg. Hétfőn Hatvanban és kör­nyékén csaknem délig eseft az eső. Ennek ellenére ha- társzemlét tartott a Lenin Termelőszövetkezet vezető­sége, felmérte a különböző növények állapotát. Egyönte­tű volt a szakemberek véle­ménye. hogy a 3800 hektár­nyi búza-, árpa- és borsóte­rületről a tervezettől több termés várható. Jó képet mutat a közös gazdaság 7őti hektárnyi. cu­korrépája is. Ami a mostoha időjáráson túl gondot jelent, a sok eső hatására fokozó­dott a gyomosodás és a ré­pából például 50 hektárt ké­zi erővel kell megkapálni. A műhelyekben a betakarítás­hoz szükséges kombájnokon, erőgépeken és szállító jármű­veken az utolsó szerelési munkát végeztek el a gépe­szek. a lakatosok. Ma a gé­pek fölött tart szemlét a ter­mel őszövet kezet veze tősége, hogy az adott pillanatban Ul- dulhasson a betakarítás. Ha a számítások beválnak, továbbá kedvezően alakul az időjárás, a jövő hét szerdá­ján megkezdik Hatvan kör. nyékén az aratást. Elsőként a 21-es út mentén, az egy tagban levő 35(1 hektár őszi árpát vágjak le, majd tatái követi a többi kalászos. Az esőzések szünetében, ahol csak tudják, védik a szőlőket a peronoszpórától (Fotó: Perl Márton)

Next

/
Oldalképek
Tartalom