Népújság, 1980. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-18 / 115. szám

Érték és mérték Még engem is fenyegettek, hogyha nem viselkedem megfelelően, mehetek suszterinasnak. A nem megielelö viselkedés fogalma rendre változott, hol amiatt javasol­ták a suszterinasságot, mert rosszul tanultam, hol azért, mert még rosszabbul viselkedtem, hol meg azért csak, hogy értésemre adják, nem tőlem, csupán a fel­nőttek társadalmától függ, mi is lesz belőlem. Ha, ők úgy akarják, még suszterinas is. Így aztán az ember sor- sának pokla, sőt annak is legmélyebb bugyra, mint fo_ "galom, összeforrt bennem a suszterinassággal. Ki tud­hatta akkor, hogy manapság már nincs inas, még a ki­fejezésben sincs, de suszterinas az aztán végképpen nincs, pedig a lábtyűk művészei, sőt jó mesterei is. igazán tisztes életet tudtak és tudnak maguknak biztosítani. Tisztesebbet néha, mint azok, akik a suszterkodás és az inasko^ás helyett holmi magasban (?) szárnyaló pályát, s az ezzel gyakran bizony együtt járó alacso­nyabban botladozó jövedelmet választották. Ha ugyan egyáltalán ■ ők választották, s nem a szülők, akik az­tán tiszteletre méltó módon ki is harcolták, hogy a gyermekükből az legyen, amit ők akarnak. Ks nem az. ami a gyerek is szeretne és főleg tudna lenni. Persze az is igaz, hogy jómagam inkább lennék suszterinas a mai eszemmel, mint pályaválasztó gyerek, avagy a pályaválasztó gyerek szülője. Nem irigylem kis komáimat, kis barátnőimet, akiknek tizenéves koruk alig derekán kell elhatározniuk, hogy mi legyen belőlük ha­lálukig. Tizenöt éves fejjel dönteni hat évtizedre is tán — elgondolkodtató, ijesztő, de kivédhetetlen ellentmon­dása korunknak. így aztán nyilvánvaló, hogy helyettük, — még jó, ha mellettük — döntő a szülő, a felnőttek társadalma. És még ez a jobbik eset, mármint az,^ ha a döntés, amely ugyan ily korán született is, a későbbiek során égybevág a gyermekből felnőtté lett ember tehet­ségével, rátermettségével. De ha nem ez történik? Ha húszon- vagy éppen harmincévesen kell új pá­lyát keresni és találni is; új élet- és munkakörülménye­ket, más társadalmi környezetet? Mennyi üresjárat, mennyi elveszett év hamvába halt terv és álom! És mennyi elkallódott ember is, aki már rest életmódot, körülményeket, szakmát változtatni, igaz hivatást keres­ni! Lehet, hogy nem ilyen sötét a kép? Lehet, hogy nem általánosítható esetekből általánosítok? És egyáltalán, tudomásul kell venni és nem naiv humanistaként mindez ellen ágálni, hogy a szocialista társadalom sem képes megteremteni még az ember és az élete közötti oly szük­séges harmóniát? Csökkenteni tudja csupán, tudatosan és tendenciájában egyre kisebbedő arányban a felnö­vekvő új generációk számához képest. Ez a valószínűbb. Sőt: ez az igazság. Egyfajta történelmi kihívásnak és ön­maga mércéje „provokációjának” is választ kell adnia társadalmunknak. Az iskolarendszerben is. A pályavá­lasztás gondjait illetően is. Az egyén és a közösség, a di­ák és a társadalom, az ember szaktudása és a holnap' gazdasági, politikai érdekeit szem előtt tartva. / Nem szeretnék mégsem a mai általános iskolát vég­zők és végzősök helyébe lenni: most kell dönteniük — a felelős felnőttek társadalmának befolyásolásával együtt — a XXI. századra. Amikor jószerint, a részleteket il­letően feltétlenül, bizonytalanok vagyunk még a köze­lebbi holnapokat illetően is. Kell-e tévészerelő majdan egy olyan korban, amikor a televíziót, mint valami repedt műanyag tálcát, eldobni érdemes és kell, nem pedig javí­tani? Kell-e a mai autószerelő, aki benzinmotorokon ne­velkedett, amikor holnap, vagy holnapután elektromos autókárok, vagy folyékony hidrogénnel, esetleg sugár­nyomással működő szerkezetek szolgálják az embert? Engem jószerint azzal ijesztgettek, hogy suszterinas lesz belőlem, ha... .. .aztán volt egy olyan, nem is rövid időszak, ami­kor a suszter sem kellett, nem hogy az inas mellé. És lám, most újból emelkedik a cipészek ázsiója és nem­csak a kész cipőket készítő mestereké, hanem a talpa- lást, varrást, sarkalást végző szakembereké is. A susz­teré. Talán még inasra is szükség lesz? S kelletik a suszter oly korban, amikor a XXI. századra készülünk! Ez is korunk ellentmondása. Meg az is, hogy azt hisszük, ilyen nagy — ha mértékében nem is ilyen — ellentmondás csak a mi korunkra jellemző. Hogy .azt hisszük, a mi világunk az emberiség történetének a leg­bonyolultabb világa. Holott csak nekünk kevésbé bonyo­lult a „volt”, de az „oly korban” éltek számára semmivel sem volt könnyebb, tisztább és áttekinthetőbb az övéké, mint most a mi magunké. Az ember, miközben újra te­remti önmagát, újra és másra társadalmát, újra termeli és másra formálja ellentmondásait is. És nemcsak az ifjú nemzedék nevelésének, oktatá­sának, tanításának, egyszóval a holnap társadalma meg­teremtésének szintjén, vagy, ha úgy tetszik: mélységei­ben. Ám az is igaz, hogy, a magam fogam fájását ma­gam érzem. A régi korok gondjait tudjuk, ismerjük, de érezni a magunkét érezzük csak. Nem lettem suszterinas, talán mert az utolsó pilla­natban sikerült mindig úgy tanulnom, úgy viselkednem, \ hogy ne legyek az. Hogy emiatt most örülnöm kell-e, ) vagy sajnálkoznom — akadémikus kérdés lenne. Egy ami J bizonyos: társadalmunkban jó suszterként semmivel'sem I lennék kevesebb, mint most vagyok. Csak rossz újság- } íróként. S az ember emberi értékének és mértékének biztonsága az, ami az egyetlen és nem lebecsülendő fel­oldást — ha megoldást nem is — jelenthet a felnövek­vő generációk számára i s. Zelk Zoltán portréja Beszélgetés Zeik Zoltánnal Hit jelent költőnek lenni? Z elk Zoltán évek óta beteg. Szelleme friss, energikus, de a test gyarló. És éppen őt sújtja az ágyhoz kö­töttség. aki mindig a teljes életet élte, fenékig ürítette az élet örömeit —és gyötrelmeit. Mert mindket­tőből kijutott neki. „Isten áldotta költő” volt indulása­kor is. fiatalon, József Atti­la, Illyés Gyula társaként, és a történelem kegyetlen tré­fái, a szenvedés és gyötre­lem,' a csalódások és a csa- lattatások is a . költőt, a tel­jesebb költészetet érlelték benne. Kevés költő tudja olyan egyszerűen, tisztán el­mondani a szavakkal alig kifejezhetőt, mint ő. Ahogy a virág virág, az ő száján a szó: költészet, öregkori köl­tészete így aztán nem kitel­jesedett, hanem egyszerűen beérett. Hangja nem csuklik el a szenvedéstől, az elmú­lás nem tragédia, mindez életének — költészetének — része: szépség forrása. Be­szélgetésünket a legnehezebb kérdéssé! kezdjük. — Mit jelent költőnek len­ni? Mitől költő a költő? — A költészet a legkomo­lyabb dolog a világon, ugyanakkor a legjátékosabb is. A költő az, aki hatvan- hetven éves korában is ját­szani tud. A versírás elmé­lyült. játék. Olyan odaadóan játszik a költő a verssel, ahogyan a gyerek a homok­várat építi. S figyeljék csak meg a gyerekeket, amikor játszanak, a teljes odaadás, a teljes koncentrálás jellem­zi őket. Ezért nem banalitás és közhely, hogy a költő az, aki megőrzi lelkében a gyer­mekeket. — Hogyan lett költő, hová nyúlnak vissza költészeté­nek gyökerei? — Autodidakta vagyok, nem iskolában tanultam a költészetet, de ezt nem , hi­valkodásból mondom, csak azért; mert így igaz. Olvas­mányélményeim sokkal ké­sőbbiek, mint kortársaimé általában. Tizenkilenc-húsz éves koromban ismerkedtem csak meg Babitsosai, Koszto­lányival, sőt Vörösmartyval é$ Berzsenyivel is. Verset ti­zenhat éves koromban kezd­tem írni. Hogy milyen ha­tásra? Egy szatmárnémeti kárpitossegéd kölcsönadta nekem Ady egyik verseskö- te*ét. És bár én addig nem­igen olvastam verseket, Ady olyan nagy hatással volt rám, hogy elkezdtem Ady- utánzó verseket írni. Aztán egy év múlva megismerked­tem a szatmárnémeti mun­kásotthonban egy nálam né­hány évvél idősebb fiatal­emberrel, aki azt vallotta, hogy Kassák az igazi, és köl­csönadta Kassák Eposz Wag­ner maszkjában című köte­tét, amit én napokig forgat­tam és napokig mulattam rajta. Mert milyen versek azok, amelyek nem rímel­nek, milyen versek, amelyek hangutánzókból állanak? Ad­dig mulattam Kassák verse­in, amíg észrevettem maga­mon, hogy most már nem Ady. hanem Kassák -utánza- tú verseket írok. Ez lenne az indulás köz­vetlen indítéka, de ez csak felszínes magyarázat. Mert mindenkinél mélyebb az in­dítás, mert az anyánk szíve alatt is költők vagyunk, s az első szó. amelyre kinyitjuk a szánkat, az már vers. az első lépés, amit megteszünk, az már versláb. Vers egy vi­déki gyereknek — aki én voltam — az estéje az ott­honi szobában, a vacsorázás hangulata, a petróleumlám­pa. ahogy üvege fölött édes­apám rágyújt a cigarettára, vagy az, amikor hajnalban felébredek arra. hogy édes­anyám kenyeret dagaszt. Ez mind költészet. Édesanyám­nak a nevetése vagy a zoko­gása. édesanyámnak az ének- hangja. vagy a dunyhának a szaga, amikor édesapám mel­lé bújok az ágyba, ez mind költészetté vált — esetlen negyven, vagy ötven éves koromban. Később költészetemet az emberi együttérzéssel tud­nád! magyarázni, Egyszer mentem a Rákóczi úton, s láttam, hogy felborult egy kézikocsi, s a rendőr meg­ütötte azt a fiatalembert, aki a kézikocsit húzta. Minden együttérzésem a fiatalembe­ré volt. Ebben is benne volt a későbbi költő. Szóval, azért is nehéz meg­magyarázni azt, hogy hogyan lesz valaki költő, mert a költészet a legteljesebb mű­faj és a legszélesebbek a gyökerei. — Volt-e olyan gyerekkori olvasmánya, amely mara­dandó élményt jelentett önnek? — Isten ments, hogy a gyerekek ezt megtudják: én Nick Caríer-füzeteken nevel­kedtem gyerekkoromban. Édesapám megvette minden héten a soros Nick Carter- füzetet, ágyban fekve kiol­vasta, és ledobta maga mel­lé a földre. Én azt reggel föl­szedtem, elbújtam vele, hol a szoba valamelyik szögle­tébe, hol a padlásra, és el­olvastam. Egy maradandó élményem azonban fűződik ehhez. A Nick Carter-füze- tek hátlapján volt egy hir­detés: Wagner hangszerki­rály. Gyerekkoromban volt egy hangszerkirályom Mis­kolcon, elképzeltem egy ze­nei birodalmat, ahol kürtök, oboák, hegedűk, csellók, do­bok. zongorák tömege van, és Wagner, a hangszerkirály trónuson ül a hangszerek kö­zött. És amikor Budapestre megérkezve először gyer­mekkoromban a József kör­úton megláttam a Wagner hangszerkirálynak egyetlen kirakatüzletét, életem legna­gyobb csalódása volt. — Milyen kapcsolata volt a zenével, milyen művel: hatottak költészetére? — Nekem egy szerencsém volt, hogy én ifjúkoromban nem jártam hangversenyre anyagi okokból, és amikor hangversenvre kezdtem jár­ni, akkor Bartókot hallhat­tam. Ügyhogy én Bartókkal kezdtem, és így jutottam el Lisztig. Bachig és Mozartig, és nem fordítva. Ezt nagyon nagy szerencsének tartom, mert ennek a fordítottja sokszor azt eredményezi, hogy nem értik meg az em­berek a modern muzsikát. Előbb hallottam Bartókot, mint Mozartot, és előbb hal­lottam. mint Lisztet, és az az érzésem néha. amikor hanglemezen zongorázni hal­lom Bartókat, mintha Liszt zon^or^zna. — Verseit a kritikusok ni/c’-i-o'1 a nérdai tnrmé- szetessépéne'1. tisztaságával vetik egybe. Fgyszer emi társaságban beszélt arról, hogy egyik verse „népdal­lá” vált, úgy érkezett visz­sza önhöz, mint népdal­költészeti alkotás. Jól em­lékszem rá? — Igen, hát az történt, hogy 1928 tavaszán Szatmár megyében, Szinérváralján hallottam egy román pász­tordalt. Annyira megszeret­tem a dallamát, hogy meg akartam őrizni magamnak, és ezért verset költöttem hoz­zá. 1928 szilveszterén úgy adódott, hogy együtt tölthet­tem a szilvesztert két világ­nagy költővel, József Attilá­val és Illyés Gyulával. Hár­masban ültünk egy kávéház páholyában, és hajnalig éne­keltünk. Én elénekeltem ezt a román dallamra csinált, magam írta szöveget, és annyira el voltak ragadtat­va tőle, hogy folyton ezt kellett énekelnem. Aztán el­énekeltem Déry Tibornak is, ő is el volt ragadtatva tőle, és mindenki elhitte, hogy népdal, egyetlen ember volt, aki nem. Déry lelkesülten elénekelte Füst Milánnak, erre Füst Milán azt mond­ta, nem lehet népdal, mert túl ravasz. A lényeg . az, hogy én ak­kor a Munkás Testedző Egyesület tagja voltam, jár­tam ki rendszeresen a Gödi­fészekbe, és az MTE-istákat is megtanítottam erre a nó­tára. — Mi volt a Munkás Test­edző Egyesület? — A Munkás Testedző Egyesület az egyik legna­gyobb fedőszerve volt az il­legális kommunista mozga­lomnak. Most nem azt mon­dom, hogy minden MTE-is- ta kommunista volt, de az MTE elég nagy szervezet volt. ahhoz, hogy ott a kü­lönböző szakosztályokban dolgozhassanak • az illegális kommunisták. Ezt tudta is a csendőrség, a Gödi-fészekben majdnem minden vasárnap volt csendőrrazzia. Na. most mért mondtam ezt el? Az MTE-i.sták eltanulták tőlem, ígv félig mozgalmi, félig nép­dallá vált. E.gy mesejátéK- ban lepleztem le magam, ahol erre a dallamra építet­tem az egész ‘mesejátékot, és így történt az, hogv ezelőtt körülbelül tizenöt évvel egy lelkes és rokonszenves peda­gógusnő társaságban rám tá­madt. hogy merem én a sa­ját nevem alatt jegyezni azt a népdalt, amit ő tíz éve tanít a gyerekeknek, mint népdalt. Erre nem felelhet­tem más' -'-nt. mint hogyha va'-ihol megtalálja néndal- gyűjtésben. akkor én tény­leg nlagizátor vagyok. De ogy helyen megtalálhatja: a Szalmás-kórus kiadványában, ahol úgy szerepel, mint Zelk Zoltán gyűjtése. — Térjünk vissza kéédeii témánkhoz, a költésiét sze­repéhez. Mi lehet a költé­szet szerepe az egyre in­kább motorizált, automati­zált korunkban? — Az egyre inkább moto­rizált korban hússzor, har­mincszor olyan példányszám­ban fogynak el a verses­könyvek, mint a kevésbé motorizált korokban. A 939- as években az volt a jellem­ző, hogy a költők saját ki­adásban adták ki ötszáz pél­dányban verseskönyvüket, és jó, ha elfogyott belőle baráti körben harminc-negyven da­rab. Ma nem ritkaság ver­seskönyvekben a tizenötez- res példányszám sem. En­gem nem ejtene különben kétségbe az sem, ha átmene­tileg visszaesne a verses­könyvek és a folyóiratok példányszáma, mert arra gondolok, hogy a Nyugat nyolcszáz vagy ezer példá­nya az egész magyar szelle­mi közvéleményt fel tudta rázni. Ogy, hogy nem tudok mást válaszolni erre a kér­désre, mint azt, hogy úgy látszik, a motorizált világ­ban is szükség van a költé­szetre. Vagy el tudja kép­zelni, hogy a festők egyszer csak leteszik az ecsetet, a szobrászok a vésőt?, El tud­ja képzelni, hogy ném lesz­nek emberek, akik ülnek a szobában és kottalap fölé ha­jolva írnak valami csodála­tos. még nem hallható mu­zsikát, amit ha valaki héec- dűn, vagy zongorán leját­szik, akkor elkezd az Isten énekelni ? — Irodalmi lapokban fel­felbukkan mostanában az a nézet, hogy a hetvenes évek magyar lírája vál­ságban van. Mi erről a véleménye? — Az én emlékezetemben a magyar irodalom mindig válságban volt. 1925-ben volt egy vita a magyar próza vál­ságáról. akkor, amikor Mó­ricz Zsigmond fénykorát él­te. És volt már vita a ma­gyar költészet.. válságáról olyan korban, amikor egy- időben élt és dolgozott Ba­bits Mihály, Füst Milán, Kosztolányi Dezső, Tóth Ár­pád, Juhász Gyula. Rémé­lem, ma is válság van. ami­kor egy időben dolgozik Ily- lyés Gyula, Vas István, Weöres Sándor, Jékely Zol­tán, Juhász Ferenc, Orbán Ottó — folytathatnám még. És olyan válság kívánok mindig a magyar irodalom-, nak, költészetünknek és pró­zánknak, mint amelyik Ter- sánszkyl adta. Nagy Lajost adta, Móriczot adta és 4 prózaíró Kosztolán it adta. Angyal János

Next

/
Oldalképek
Tartalom