Népújság, 1980. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-18 / 115. szám

J Látogatás a gyöngyösi ifiklubban Klubrecept avagy: egy hangulatos este anatómiája Egy vidám pillanat: Laozik Szabolcs és társai lisztevő versenyének egyik izgalmas pillanata (Fotó: Szabó Sándor) Justitixii tärsa^aimi szolgálói Hogy mi a jó klub recept- le? Nos, ha egy ilyet össze lehetne állítani, talán a kö­vetkezőképpen nézne ki: vágy egy összeszokott, jó társaságot, tegyél hozzá egy rokonszenves, ötletes klub­vezetőt, az egészet jól gyúrd össze különböző feladatok­kal. értelmes, vonzó elfog­laltsággal, majd fűszerezd meg sok-sok játékkal és vi­dámsággal. Ezt az egész „masszát” helyezd el egy jól berendezett helyiségben, majd hagyd, hogy kedvük szerint éljenek: érleld őket két-három évig. s készen áll a jó klub. Természetesen ezenkívül sok minden még a „szakács” ügyességén, ráter­mettségén is múlik. Ennek a receptnek az ösz- szeállítására a gyöngyösi Bartók Béla ifjúvezetők klubjának meglátogatása in­dított. Ügy tűnt ugyanis, hogy itt mindez rendelkezés­re áll. ★ Szerda, délután öt óra. A vendéget még csak a klub­vezető, s néhány törzstag fogadja, de ők már órák óta itt vannak, pedig az össze jö­vetel csak hat órakor kez­dődik. Addig persze még meg kell beszélni, hogy mit hogyan és egyáltalán. . . Szót kell váltani arról; mi történt az elmúlt napokban. Az út­törőház afféle második ott­honukká vált a klubtagok­nak. ide mindig szívesen jönnek, hiszen itt barátokra találnak. A klubhelyiség otthonos, egyik falát hatalmas almafa díszíti, amelyen hatalmas gyümölcsök csüngnek, per­sze papírból. Rajtuk fényké­pek: a tagok portréi. A tu­dás fájának levelei mik is lehetnének mások, mint olyan módszertani kiadványok, amelveket ők írtak. Lassan mindegyik ..almalakó’’ mel­lé kerül egy-egv munka, amely az úttörővezető ifik számára adhat hasznos ta­nácsot. Ez a helyiség egy egész birodalom — jövök rá, amikor benépesül „lakóival” —. hiszen minden falára tű­zött panír a közös múltukra mit ablakot. Mutatják: ez Csillebércről való. ez a test- rérklubunk emléklapja, ez a kirándulásról készült, ez pe­dig a társadalmi munka em­lékét őrzi. ★ A mai est házigazdája Vincze Szilvia, aki a klub legfiatalabb tagja. Harmadik alkalommal van itt, máris bedobták a „mély vízbe”. Bár az szokás, hogy külön­&Í80. május 18., vasárnap böző programokért mindig más és más felel a tagok kö­zül, ez az alkalom mégis különleges, hiszen Szilviának ez a mostani megbízatása próba és bemutatkozás egy­ben. — Mire számíthatnak ma este a többiek? — Bár ez még titok, el­árulom, hogy miféle vetél­kedőt készítettem elő: csu­pa játék, vidám kérdések, feladatok várnak társaimra. Remélem, jól fognak szóra­kozni. — Hogyan került a klub tagjai közé? — Jászárokszálláson járok gimnáziumba, jelenleg elsős vagyok, de visszajárok a ré­gi. általános iskolámba, a gyöngyösi 6-os számúba, ifi­vezetőnek. Már jó néhány hónapja én irányítom ott az ifivezetők munkáját, „taná­csú.;” titkára vagyok. Ezen­kívül vannak kisdobosaim, három második osztályos őr­söm. akiket magam patroná­lok. Így kerültem kapcso­latba a klubbal, hívtak, hát jöttem. Nem bántam meg. Hagytam a kislányt, hogy tovább végezze az est előké­szítését, s egy másik klub­taggal folytattam a beszél­getést. Kerekes László az egyik legaktívabb résztvevő, mint hírlik: az úttörőház majd minden .rendezvényén , lehet látni, rendkívül sokat segít. Akkor van igazában elemében, ha játékról, vi­dámságról van szó, s mert hogy ilyen képzést vezet út­törők számára, bizonyára ki­tűnő mókamesterek kerülnek ki keze közül. — Mióta tagja ennek a klubnak? — Már alapításától. Most harmadikos vagyok a Berze Nagy János Gimnáziumban. Én is a régi iskolámban kezdtem úttörőkkel foglal­kozni, de az a faj. amelyet vezettem, már befejezte az általánost, ezért az úttörő­házban folytattam a munkát. Nagyon szívesen csinálom, mert sok szép élményt ad: tavaly például részt vehet­tem a csillebérci európai gyermektalálkozón is, most meg Bulgáriába készülök egy csoporttal. Fontos ne­kem ez, a munka, szeretem a klubot. Még egy klubtaggal meg­ismerkedtem, Molnár Gizel­lával. aki az Izzó gyöngyösi gyárában dolgozik. — Mióta ifivezető? — Már 1973 óta végzem ezt a munkát. — Hogyan maradt meg úttörővezetőnek ilyen hosszú időn át? — Nagyon hálásak a gye­rekek: szeretek velük dol­gozni. Tulajdonképpen peda­gógus akartam lenni, de hát így alakult az életem. De nem is bánom, mert jól ér­zem masam az úttörőmozga­lomban is. A játékvezető csendre lní„. befejezzük hát a beszélge­tést, kezdődik az izgalmas vetélkedő. Egy pillanatra azért még félrehívom a klub vezetőjét. Bozsik Istvánt, hogy a klub munkájáról ér­deklődjek tőle: — Mikor „jött össze” ez a kis csapat? — A klub 1973 óta műkö­dik, de jelenlegi arculatát csak 1977-ben nyerte el. Végre kitárulkoztunk, programokat szervezünk a város ifijei számára, dolgozunk az úttö­rőházban, kapcsolatot tar­tunk más hasonló klubokkal az országban. Most 24-en vagyunk, de sok úttörő — leendő ifi — várományosa a klubtagságnak. Innen szár­mazik az utánpótlásunk. — Milyen a klub összeté­tele? — Elég vegyes: dolgozók, szakmunkástanulók, gimna­zisták alkotják. Legfőbb kö­zös tevékenységünk, ami összefűz bennünket, az úttö­rőmunka. A többség úttörő- csapatnál dolgozik, héhá- nyan pedig az úttörőház munkájában vesznek részt. — Milyen programokat, műsorokat szerveznek? — Sok olyat, amilyet más klub műsorában is megtalál­ni: játékos esteket, mint ez a mai is,, vitadélutánokat, mi­kulás-ünnepséget stb. A programjaink haszna több­rétű: módszert, tapasztalatot is szeretnénk az ifivezetők­nek adni, amelyet saját csa­patukban kamatoztathat­nak. Vannak ezért egészen sajátos rendezvényeink is: ifigólya-avatás, ifikarnevál, minimódszervásár, klub az úttörőkkel és még sorolhat­nám tovább. Vannak hagyo­mányaink is, mint például május 19-ének, az Ivó- napnak megünneplése — ter­mészetesen nem a részegsé­gig —, amelyet a fiúk nap­jává tettünk. Minden alka­lommal más és más műsor­ral készülünk, színes progra­munk van. — További terveik? — Sajátosságainkból adó­dóan szeretnénk módszerta­ni központot kialakítani, amely segítséget adhat az úttörőmunkához, ehhez anyagot kellene gyűjteni. Kis könyvtárat szeretnénk itt létrehozni. Jó lenne mód­szertani kiadványt is közzé­tenni, amelyben tapasztala­tainkat továbbadhatnánk. + Az izgalom közben a tető­fokára hág a versenyzők között. Van, amikor a kró­nikás is elhallgat, mert tol­la már remeg a visszafojtott nevetéstől. A liszt nem túl ízes dolog, de a versenyzők ezt is megeszik, hiszen a lel­kesedés mindenre képes, a „szent cél” érdekében meg kell birkózni mindennel. .. Búcsúzóul mi mást is tnondhatnék. mint azt. hogv: — További jó munkát, jó úszórakozást az ifiklubban!-Gábor László ■a»»"' *.• Ezekben a napokban zaj­lik országszerte a vállalatok, nál, üzemekben, intézmé­nyekben a hivatásos bírák segítőtársainak, a népi ülnö­köknek a választása. Az Egri Megyei Bíróságon nemrég el­készült, az előző időszak munkájáról szóló értékelés szerint az Utóbbi években el­sősorban az ülnökök társa­dalmi bírói funkciója került előtérbe, vagyis jelentős mértékben nőtt _ összekötő, közvetítő szerepük az egész társadalom és a bíróságok között. Nagy segítségére vol­tak az egész igazságszolgál­tatásnak abban, hogy min­den téren érvényesüljenek a jogalkalmazás jogpolitikai el­vei, tovább emelkedjék az ítélkezés törvényességének színvonala. Miként valósult meg ez a gyakorlatban, a mindennapi igazságszolgáltatási tevé­kenységben? A többi között erről beszélgettünk az elmúlt ciklusban megyénk bírósága, in tevékenykedett 377 kö­zül két — kora folytán is — tapasztalatokban gazdag ül­nökbíróval. ★ Tóth Istvánná szinte már családtagnak számít a Fü­zesabonyi Járásbíróságon, tizenhét esztendeje működik ott ülnökként. — Harminckét éve Dél- Borsódból költöztem Füzes­abonyba — meséli —, s bi_ zony nem könnyű itt a „be­vándorlónak”. Végül mégis befogadtak, ezt bizonyítja, hogy 1963-ban tanácstagnak választottak meg, s még ugyanebben az évben lettem népi ülnök a járásbíróságon. A tizenhét év alatt sok bí­róval dolgoztam együtt, s mindegyikkel igen jó kap­csolatom volt. — Mely ügyekben vesz részt ülnökbíróként? — Rendszerint a magán- vadas büntető ügyekben mű. ködök közre. A békítő tár­gyalásokon mindig arra tö­rekszem, hogy miként lehet­ne elsimítani az ellentéteket az emberek között. Ennek érdekében a háttér-körülmé­nyekre próbálok rákérdezni, s így eljutni a motivációig, Nehezen járható az, ecsédi Táncsics utca. Jobbról-bal- ról építőanyag-halmaz, a bur­kolaton felhordott sár. Kicsit bentebb azonban, már kész az alapozás, mégpedig egész kis utcányi házhoz elegendő. Smid Dezső tanácselnök mondja később, hogy ősszel kezdődött a munka, s hal pe­dagóguscsalád jut otthonhoz az idén. Kedvezményes áron kaptak építkezési helyet, amit a termelőszövetkezettől sajátított ki a tanács, s fel­vették mindannyian a peda- góguskölcsönt is! Ha elké­szülnek a házak, valójában díszére válnak a községnek. Sok gondot okozott a hely­bélieknek az öreg művelődé­si ház is, amelyet alajVosan kikezdett az idő foga. Ta­valy jeleztük már, hogy ked­vező szelek fújdogálnak a szinte romos épület körül, lesz pépz a felújításra. Leg­frissebb látogatásunk már a valóság tényével állított szembe bennünket. Nagy a sürgés-forgás, folyik az épü­let átalakítása, csinosítása. A költségeket — egymilliónál többről van szó! — felesben vállalták. A helyi közigazga­tás és a Heves megyei Mo­ziüzemi Vállalat osztozik raj­ta. A ház külső, belső vako­latot, új ajtókat, ablakokat kap. felújítják korhadt pa­dozatát, bevezetik a vizet. Legalább ennyit ér, hogy az átalakítás során három klub- helyiséget teremtenek, ahol majd a különböző kiscsopor­tos foglalkozások folyhatnak. A kivitelező Abasári Költ­ségvetési Üzem ígéri, hogy augusztusra befejeződik a munka. Ez pedig annyit je­lent. hogy kétesztendei zár­va tartás után, az alkotmány ünnepét már itt köszönthetik az ecsédiek. A kisgyermekes szülők ugyanokkor egy harmadik az indítékig. Azt hiszem, nem mondok újat vele: na­gyon sokszor apró-cseprő do­logból keletkezik nagy ügy. — Hogyan, milyen mód­szerrel igyekszik segíteni a feleknek a békés megoldás­ban? — A módszer természete­sen tőlük is függ. A leg­gyakrabban azt a metódust választom, hogy megpróbálok a „lelkűkre beszélni” a sze­mélyes meghallgatás során, ez többnyire be is válik. Előfordul, hogy korábban tár­gyalt, megtörtént esetekkel is példálózom, hátha tanul­ságként szolgál a feleknek. Néha bizony szükség van a határozottságra is. hiszen egy-egy becsületsértés miatt indult eljárásban bizony na­gyon sok csúnya szó elhang­zik itt a tárgyaláson. — Előfordult olyan eset, hogy más volt a véleménye, mint a hivatásos bíróé? — Igen. Egy ötven év kö­rüli asszonyt elhagyta a fér­je fiatalabb nőért, de a fe­leségét hibáztatta. A vallo­mások alapján úgy nézett ki, hogy ő nyeri a pert, mígnem mi az ülnökök kezdtünk el kérdezgetni, s $ végén kiderült: egyértelmű­en ő a hibás. Ebben az esetben sokat segített a több éves ülnöki tapasztalat. ★ Dr. Csernik József tulaj, donképpen második hivatásá­nak él jelenleg, mint népi ülnök. Ezt a következőkép­pen magyarázza: — Egészen a nyugdíjazá­somig középiskolai tanár vol­tam, tizenhat éven át az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója. Kezdő tanár koromban azon­ban elvégeztem a jogi egye­temet. No, nem akartam én jogász lenni, csupán érdekelt ez a szakma, hivatás. Nyug­díjba menetelem után, 1973- ban választottak meg népi ülnöknek. Külön világ ez nekem, ahol talán még job­ban érzem magam, mint a pedagóguspályán. — Mint volt pedagógust, gondolom a fiatalkorúak ügyeinek tárgyalására hívják leggyakrabban. munkálatnak örülhetnek. Csaknem hárommillió forint költségkerettel halad a régi. egyes óvoda felújítása, ahol eddig csupán két elavult fog- lalkoztatótcrcm, s egy kor­szerűtlen konyha volt. Itt is az abasáriak dolgoznak, s ugyancsak augusztus 20-ra tervezik az intézmény átadá­sát. Jelenleg 60—70 óvodás korií gyermeknek nincs biz­tosítva a napközis elhelyezé­se Ecscden. Ha ez elkészül, 300 adagos konyhájával együtt, akkor megszűnik a község ilyesféle gondja. E pillanatban azonban kicsit izzadnak még a helyi veze­tők. Másfél millió forinttal Ez annál Is inkább így van, mivel ilyen ügyekben az egyik ülnöknek legalább pedagógusnak keil lennie. Az érdekessége a do­lognak az, hogy sok esetben találkoztam a tárgyalóterem, ben volt tanítványaimmal — vagy az egyik, vagy a másik: oldalon. Még fiatal tanár kol­légákkal is, válóperes ügyekben/ A fiatalkorúákkal kapcsolatos eljárások bizony rendkívül alapos, körültekin­tő felkészülést igényelnek a népi ülnöktől is. Ebben nagy segítségemre vannak az egyetemen szerzett jogi alap­ismeretek. — Kérem, jellemezze a fiatalkori bűnözés mai hely­zetét megyénkben. — Bár. egy életet éltem az ifjúság körében, mégis megdöbbentett mindaz, amit itt a bíróságon tapasztal­tam. Különösen az a szaba­dosság, ahogyan a mai fia­talok egy része él. De fur­csa volt az is, hogy gyak­ran jó anyagi körülmények között élő szülők gyermekei kerülnek a bíróság elé. Ez leginkább a szülők felelőt­lenségével, nemtörődömsé­gével magyarázható. A leg­több fiatalkorút rongálás, ga­rázdaság miatt kell fe'éles­ségre vonnunk, de akadnak súlyosabb bűncselekmények is. A legutóbbi ügyben pél­dául egy tanítónő lakásába törtek be fiatalkorúak, kö­zöttük volt egy 15 éves lány is. Pénzt akartak el­vinni a lakásból, s amikor a tanítónő felébredt. fojto­gatni kezdték. Természetesen javítóintézetbe kerültek. ★ A mostani ülnök választá­soknak egyik — nem titkolt — célja a népi ülnöki kar frissítése, olyan környezetük­ben megbecsült emberek be­vonása az igazságszolgáltatási tevékenységbe, akik képesek felelősségteljesen részt venni az állampolgárok ügyeinek eldöntésében. Hogy miként válhatnak Justitia megfelelő nem hivatalos szolgálóivá, abban — úgy gondoljuk — nagy segítségükre lesz a két régi, tapasztalt ülnökbíró vallomása munkájáról. S/.alay Zoltán indultak, számítva a gyer­mekek szüleit foglalkoztató üzemek megajánlott pénzére, csakhogy az nem nagyon akar befolyni. A Kőbányai Porcelángyár volt eddig a leggálánsabb. Régen átutalta az esedékes 200 ezer forintját. Úszik azonban egyelőre mind az Egyetértés Termelőszövetke­zet, mind a Mátraalji Szén­bányák Vállalat ígért se­gítsége. Remélhetőleg nem olyan sokáig, hogy az átadási határidő módosításáról kell­jen legközelebb hírt - ad­nunk ... (m. gy.) A Magyar Néphadsereg Helyőrségi Művelődési Otthon, Abasár Igazgatósága pályázatot hirdet NÉPMŰVELÉSI ELŐADÓI áHas betöltésére. A pályázatokat írásban — részlrtos önéletrajzzal — kérjük megküldeni: ! MN Helyőrségi Művelődési Otthon 3261 Abasár, Fő út 213. szám címre í Csinosodó Ecséd Felújítják a művelődési házat — Üj napközis óvoda

Next

/
Oldalképek
Tartalom