Népújság, 1980. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

I Elhunyt Ton Duc Thang Hétfő esti külpolitikai kommentárunk: belpolitikai bumeráng A hétvégén ismét furcsa félhomály borította Wa­shington Teheránnal kapcsolatos lépéseit, és a ködből még hétfőn is csak bizonyos körvonalak bontakoztak ki. A dolog' úgy kezdődött, hogy világszerte olyan hírek ter­jedtek el: a Fehér Ház, ..közös, szovjetellenes érdekek­re” hivatkozva megpróbált szuperbizalmas módon köze­ledni áz iráni vezetőkhöz és rábírni őket: lépjenek az amerikai túszok ügyében. Az első-változat úgy hangzott, hogy Carter állítólag magához Khomeinihez intézett titkos üzenetet. Tipikusnak tekinthető, ami Washington­ban e hírek elterjedése után történt. Carter szóvivője először sommásan tagadta az egész ügyet, aztán — miu­tán a svájciak megerősítették, hogy az üzenetet teheráni nagykövetük útján juttatták el az iráni kormányhoz, majd az iráni külügyminiszter az egyik legnagyobb amerikai televíziós hálózatnak adott nyilatkozatában megerősítette Washington lépésének tényét —, már csak azt tagadta, hogy Carter üzenetének Khomeini ajalollah lett volna a címzettje. Ami mindezek után biztosnak tűnik, az a következő: 1. Carter úgy döntött, hogy megpróbál a teljes tit­kosság leple alatt közeledni Teheránhoz. Valamennyi megfigyelő egyetért abban, hogy ez hihetetlenül naiv elképzelés volt. Az iráni vezetőknek — véli valamennyi kommentátor — semmi okuk nincs arra, hogy Carter- nek szívességeket tegyenek, a titkosság elfogadása pedig ilyen gesztus lett'volna. 2. Ebből már eleve következik az amerikai lépés nyilvánvaló célja és elsődlegesen belpolitikai — vagyis választási! — jellege. Miután Jimmy Carter az egyik legfontosabb 'államban, New Yorkban alulmaradt Ken-, nedy szenátorral szemben és várható ellenfele, Reagan esélyei is javulni látszanak, Carter úgy szeretett volna valamit elismerni a sah rémuralmával kapcsolatos ame­rikai felelősségből, hogy ezt a világ — és elsősorban a választások előtt álló Egyesült Államok! — közvélemé­nye ne tudja meg, tehát ellenzéke ne vádolhassa az „Irán előtti megalázkodással”. A kísérlet máris nyilvánvalóan bumerángnak bizo­nyult, amelynek hatása talán már a következő elővá­lasztásokon lemérhető le&z. Sem az elemi morál, sem a politikai bölcsesség mércéjével mérve nem állja meg a helyét az elvetélt kísérlet, amelynek két alapvető hiá­nyossága volt: 1. Carter nem gondolhatta komolyan, hogy a mai. ráadásul hatalmi harcoktól megosztott Te­herán belemegy valamiféle „titkos bocsánatkérésbe” és 2. hogy kizárólag Carter választási céljainak megfelelő­en — szinte ellenszolgáltatás nélkül lép a ' túszügyben,' amelynek magában Iránban "is megvannak a belpolitikai vonatkozásai... Harmat F.ndra Brezsnyev kitüntetése Ünnepélyes keretek között nyújtották át hétfőn a Kremlben az irodalmi Lenin- díjat Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió 'Legfelsőbb Ta­nácsa ’Elnökségé elnökének, három kötetben ,— Kis Föld, Újjászületés, Szűzföld — megjelent visszaemlékezései­ért. A kitüntetés átnyújtása al­kalmából rendezett ünnepi gyűlésen jelen voRak az. az SZKP és a szovjet állam vezetői, a Lenin-díj bizott­ság tagjai, Ismert irodalmi és művészeti személyiségek, a moszkvai dolgozók képvi­selői. A díjat Georgij Mar­kov, a Lenin-díj bizottság elnöke nyújtotta át Leonyid Brezsnyevnek, s rövid be­szédben méltatta a triológíát. Viharfelhők a Közös Piac Temetés vérengiéssel San Salvadorban negyvenen életüket veszte tek Százezres tömeg búcsúztatta a salvadori főváros meggyilkolt érsekét. A gyászszertartás alatt kezdődött lövöldözésben legalább negyvenen meghaltak és több mint kétszázan meg­sebesültek. (Népújság telefotó — AP—-MTI—KS) Napról napra szaporod­nak a viharfelhők a Közös Piac Brüsszelben tartandó csúcsértekezlete körül. Ele­inte úgy volt, hogy márci­us utolsó és április első napján megtartják, ezt hiva­talosan többször is megerő­sítették. Néhány napja vi­szont azt közölték, hogy bi­zonytalan időre elhalasztják a tanácskozást, ugyanis nem jött létre kompromisszum — tűzszünet — a tagállamok között. A költségvetési „háború” voltaképpen már 1979. de­cembere, az Európai Gazda­sági Közösség tavalyi csúcs­értekezlete óta tart. Akkor Margaret Thatcher brit kon- • zervatív miniszterelnök „egyetlen fillért sem többé c eknek a vérszopóknak” ki­áltással indult harcba. A vérszopóknak nevezett part­nerek, mindenekelőtt Fran­ciaország. nem fogadták el a gazdasági ultimátumként benyújtott angol követelése­ket. ezért a Közös Piac dub-' ' lini csúcsértekezlete látvá- 1 jivos-kudarccal végződött. Az i előbb hat. majd kilenc tagú nyusat-euróoai gazdasági tö­mörülés történetében ez volt az első olyan kormáhv- fsj konferencia, ahol még az elegáns látszat-komoromisz- is kénytelenek vol­tak lemondani az érdekel­tek. .. Most úgvrnentek volna el Brüsszelbe, hogy a gazda­sági ellentétek nem enyhül­tök — sőt. a' nemzetközi po­litika alakulása következté­ÜibO. április 1., kedd felett ben — elmélyültek és a gaz­dasági szférán túlmutató je­lentőséget kaptak. Előtérben a könyvvitel A jelenlegi helyzet megér­téséhez emlékeztetni kell ar­ra, hogy Duóimban a vihar, látszólag pusztán gazdasági (mint egy nyugatnémet heti­lap írta: ..könyvelői sAntű”) okok miatt robbant ki. Ar­ról van szó, hogy a Közös Piac-szerződés rendelkezései szerint minél nagyobb egy tagország külső kereskedem mi forgalmának aránya, an­nál magasabb hozzájárulást kell fizetnie a Kilencek költ­ségvetési alapjához. Nagv- Britannia — részben törté­nelmi okokból — behozata­lának csaknem 60 százalé­kát még mindig a Közös Pi­acon kívüli, túlnyomórészt brit nemzetközösségi orszá­gokból fedezi. (Ennek a be­hozatalnak igen nagy rész^' élelmiszer, amelyet Anglia olcsóbban vasáról, mintha a Közös Piacról szerezné be.) Az említett, okok miatt Ang­lia hozzájárulás 1980-ban eléri a Kilencek költségveté­sinek 20 százalékát, noha a Közös Piac bruttó nemzeti termékének csak 16 százalé­kát adja. Haszonélvezők és kárvallottak A „könyvelési hiányt” a kiadási oldal terhein kívül a bevételi rovat zavarai is növelik. Az éredeti. hattagú Közös Piac létrehozásakor érvényesültek és ma is ér­vényben vannak azok a nagyrészt francia érdeket’ tükröző szempontok, amelyek, következtében a tömőrü* Fegyverropogás, pokolgé­pek robbanása szakította fél­be • vasárnap Romerónak, San Salvador múlt ' héten meggyilkolt érsekének teme­tését. A székesegyház előtti téren összegyűlt százezres tö­meg fejvesztve menekült. A lövöldözés és a pánik kö­vetkeztében legkevesebb 40-en életüket vesztették, a sebesültek száma megha­ladja a kétszázat. A junta nem sokkal ké­sőbb bejelentette, hogy ki- vezényli a laktanyákból a készenlétben álló biztonsági alakulatok, és a katonák mindenkit letartóztatnak, akit az utcán találnak. Közvetlenül a véres ese­mények előtt — feltehetőleg jobboldali provokátorok — a lés költségvetésének 75 szá­zalékát áz úgynevezett ,,kö-> zös piaci mezőgazdasági ár­rendszer” szubvencionálására kqltik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a költségvetés haszonélvezői az erőteljes mezőgazdasággal rendelkező országok, mindenekelőtt Franciaország. Olaszország, Hollandia és Dánia. fgy állt elő az a különle­ges helyzet, hogy 1980-ban az angolok 2,5 milliárd dol­lárral többet fizetnek be a közős ' kasszába, mint amennyit onnan visszakap­nak. A piac leggazdagabb és .legteherbíróbb országa. az NSZK esetében a hiány jó­val kevesebb, mindösz- sze 1,5 milliárd dol­lár, ami Bonn számára nem okoz semmiféle gazdasági problémát. Franciaország — a fő ellenfél — olvan hely­zetben van, hogy befizetései és a közös kasszából húzott jövedelmei kiegyenlítődnek. Párizsnak tehát ilven érte­lemben a Közös Piac „nem kerül semmibe”. Kivont karddal Dublin óta folyik már a vita ennek az ellentétnek a feloldására. Az időközben el­telt négy hónap alatt azonban a megegyezés esélvei volta­képpen csökkentek. Az aosol kormánv merevségét szük­ségszerűen fokozza, hogy az ország gazdasági helyzete romlik. Ebben az évben az angol gazdaság termelése két százalékkal csökken és legalább 16 százalékos in- f’árió várható Nagv-Britan- Trában. (februárban, évi rá- táhnjn számolva 19 százalék volt az infláció.) A konzer­vatív kormánv gazdaság­politikája hallatlanul kiélez­tömegben azt a hírt terjesz­tették, hogy a baloldal fegy­veresei el akarják rabolni az érsek koporsóját. Ezek után — mint a baloldali erőket tömörítő forradalmi koordi­nációs biz; " lg közölte — szélsőjobboldali terroristák és a kormány civilruhás ügynökei tüzet nyitottak a baloldal biztonsági gárdistái­ra. Az emberi jogok salvado­ri bizottságának szóvivője beszámolt arról is, hogy ez­zel egyidőben a székesegyház melletti épületből szélső- jobboldali fegyveresek grá­nátokat dobtak a tömegbe, és rendőrök özönlöttek a térre. A székesegyház előtt ekkor pánik tört ki, csaknem egy órán át tartott a lövöl­dözés. te a társadalmi feszültsége­ket. Ennek bizonyítéka az immár hosszú hetek óta tar­tó és hév es 'szenvedélyeket kavaró acélipari sztrájk. A gazdasági helyzet romlása miatt Thatcher asszony kénytelen egyre drámaibb hangot megütni. így néhány nappal ezelőtt közölte: Ang­lia egyszerűen nem fogja be­fizetni esedékes tv", «ozásait a közös kasszába, ha Brüsz- ,szélben nem fogadják e1 kö­veteléseit. Ilyen egyoldalú' akcióra még nem volt, pél­da a Közös Piac történeté­ben. Ami a másik oldalt illeti, az általános helyzet ott áem erősítette a kompromisszu­mos hajlandóságot. Még a gazdaságilag legerősebb helyzetben lévő Bonn a legengedékenyebb. Hajlan­dó lenne az angol befizeté­sek legfeljebb 20 százalék­kal történő csökkentésére. A franciák, hollandok és dá­nok mmden engedmény elől elzárkóznak. A vitában — hivatalosan ki nem mond­va — jelentős az Egyesült Államok szovieteHenes gaz­dasági blokád-politikája, amelyet Anglia támogat. Franciaország és fiz NS7K nedig (megfelelő diolorpóoiai formába burkolva) eluta­sít. Ez a három ország kö­zötti poúttkai-gazdasági . légkört önmagában i.s kiéle­zi és «erpmiképpen sem te­remt jóvan kompromisszum­ra alkalmás helvzetet. Ilven köriilménvek között n^m ''•sodr hngv március második felében sem a Közös óénz>'iqvmini«zte_ rí. sem küli'isvmini.szteri érte­kezlete nem hozta egvnv's- hoz közelebb az állásponto­kat. A Kilencek lesmagrohh oi-száetq.í „kivont kandijai” mentek. volna a b’-üsszdt r*c.nr\«;*rq ám. 1i &V tn’P’V r»tf_ hon m.^raHn*rk. pv. pm'Áóio.o- mindent, e'döntő csatára — a csúcsértekezletre — egyel őre várniuk kell. (— i — e) Elhunyt Ton Duc Thang, a Vietnami Szocialista Köz­társaság elnöke. Hanoiban vasárnap, a késő délutáni órákban közzétették a VKP Központi Bizottsága, a nem­zetgyűlés állandó bizottsága, •a kormánytanács, és a haza­fias front elnöksége közös gyászjelentését, amely mély részvéttel tudatja, hogy (..1980. március 30-án Hanoi­ban szívroham következté­ben 92 éves korában el­hunyt Ton Dúc Thang köz- társasági elnök, a nagy ha- . zafi. - az igaz kommunista. Ho Si Minh elnök harcostár­sa, a nemzetközi kommunis­ta mozgalom hűséges harco­sa. Halála súlyos veszteség pártunknak és népünknek” — hangoztatja a gyászjelentés. A köztársasági elnök ' el­hunyta miatt Vietnamban április 1-től 5-ig — ötnapos — nemzeti gyászt rendeltek, el. Az elnök életrajza: T„on D"c Thang halálával nagy veszteség érte a vietnami és a nemzetközi kommunista 1980. április 1-i hatállyal az alábbi hatósági árak vál­toznak : A 86-os oktánszámú nor­mál benzin literenkénti fo­gyasztói ára 10 forintra, a 92-es oktánszámú szuper­benziné 11,50 forintra, a 98- as oktánszámú extra benzi­né 13 forintra módosul. Az általános gázolaj ára literen­ként 8 forint lesz. Változat­lan marad a háztartási tüze­lőolaj fogyasztói ára. Az üzemanyagköltségek növekedése miatt emelked­nek az áruszállítási tarifák. A táxi viteldíjak 30 száza­lékkal nőnek. Változatlanok maradnak az egyéb személy­szállítási 'díjtételek. A faanyagok hatósági fo­gyasztói ára is változik. A fenyő fűrészáru ára átlago­san 16, á farostlemezek és fa­VARSÖ Varsóban vasárnap este a PAP lengyel hírügynökség tájékoztatást adott ki a LOT légitársaság repülőgépének március 14-j katasztrófáját kivizsgáló bizottság munká­jának eddigi eredményeiről. E szerint a „fekete doboz.” adatai és a New Yorkból Varsóig tartó repülőút elem­zése alapján megállapították, hogy a repülőgéppel való rádiókapcsolat megszakadá­sának pillanatáig, vagyis a katasztrófát megelőző mint­egy 40 másodpercig a re­pülés normálisan folyt, az iránvítótorony és a személy­zet utolsó beszélgetései sem­milyen veszélyre nem utal­tak. Megállapították azt is, hogy a repülőgép tartályai­ban a szerencsétlenség be­következtekor mintegy 10 tonna üzemanyag volt. amely a nemzetközi normákkal összhangban mintegy továb­bi egyórás repülést tett vol­na lehetővé. A repülőgép két órás késésben volt, de ezt a heves hóesés miatti késői indulás okozta. A gépen sem repülés közben, sem a lezur bánását követően nem volt tűz, és a varsói időiárás nem vezethetett balesethez. A fentiekre való tekintettel a szakértők figyelmüket most a hajtóművek és a kormány- szerkezet -elemeinek vizsgá­latára összpontosítják. MONTREAL, COLORADO SPRINGS A kanadai olimpiai szö­vetségnek (nemzeti olimpiai bizottság) az a szándéka, hogy az előírt határidőben elfogadja a meghívást a moszkvai olimpiai játékok’•n. Ezt a szövetség elnöke. Dick Pound jelentette be, miután a szövetség igazgató tanácsa vasárnap ülést tartott Mont­realban. •' mozgalmat. A VSZK néhai köztársasági elnöke 1888, augusztus 20-án szüleiéit szegénjfparaszti családból, An Giang tartományiján. Műszaki technikumot vég­ződ t Saigonban és fiatal ko­rától kezdve aktívan rés -t vett a francia gyarmatosít! Ic ellen, Vietnam függetlensé­géért, társadalmi felemelke­déséért folytatott küzdelem­ben. A megalapítástól. 1930-lot volt tagja az Indokínai Kommunista' Pártnak. Sorozatban fontos politikai tisztségeket töltött be. Volt a nemzetgvűlés állandó bi­zottságának elnöke, majd a Vietnami Hazafias Front el­nöke. s végül a VDK alel- nöke. Amikor 1909 őszén lío Si Minh meghalt, Ton Duc Thangot választották a Vietnami Demokratikus Köz­társaság elnökévé, 1976-ban pedig, az egységes Vietnami Szocialista Köztársaság ki­kiáltásakor az ország köz­társasági elnöke lett. forgácslapok ára 19—30 .szá­zalékkal emelkedik. A fara­gott fenyőgerenda ára 33, a tölgy fűrészárué 49, a bükk fűrészárué 8, a nyár fűrész­árué pedig átlagosan 37 -szá­zalékkal nő. A faanyagok áremelése ál­talában az azokból . készü’l; késztermékek árszintjét s növeli. Nem emelkedik az ára a fából készült ablakke-, reteknek, ajtóknak és a par­kettának. A tűzifa fogyasztói ára is változatlan marad. A bútorok árszintje általában nem változik. Változatlan szintű ártámo­gatás mellett is kisebb mér­tékben emelkedik néhány gyermekbútor ára. Az ártá­mogatás növelésének követ­keztében nem nő a járóka és a gyermekágy fogyasztói ára; ■ (MTI) Dick Pound hangsúlyozta’; hogy a döntés egyhangú volt. A határozat kimondja: a kanadai olimpiai szövet­ség „visszautasítja” hogy a jelenlegi nemzetközi hely­zetre adott kanadai válasz, terhét a sportolók viseljék”. Az Egyesült Államok mint­egy 20 ágazati §portszövet • ségének .vezetői szombaton üzenetet küldtek Carter el­nöknek. Ebben közölték, hogy ellenzik a moszkvai olimpia bojkottját — jelentette va­sárnap a Colorado Springs Gazette Telegraph. A napi­lap szerint a sportvezetők azt is letzögezték. hogy ellenzik amerikai sportolók részvéte­lét a Carter által szorgalma­zott „pót olimpiákon” MOSZKVA Szombaton este moszkvai idő szerint 23 óra 01 perckor a Progress?—8 automatikus teherűrhajó összekapcsoló­dott a Szaljut-—6 űrállomás­sal. amely két és fél éve ke­ring a világűrben. A teherszállító űrhajó a Szal.iut—6 tudományos űrál­lomás további működéséhez szükséges rakományt vit^. A SzaljUt—6 és a Prog­ress/—8 berendezései kifo­gástalanul működnek. ÜJ-DELHI Jass/.er Arafatnak. a Pa­lesztinái Felszabadítási. Szer­vezet végrehajtó bizottsága elnökének háromnapos in- ri!ai látogatása befejeztével Aj j-Delhi ben közös közle­ményt hoztak nyilvánosság­ra. Az. okmány hangsúlyoz­za. hogy a Köz»!-Keleten csak úgy teremthető meg az 1 azrtgos béke, ha a tárgya­lásokba teljes jogú tagként bevonják a Palesztin Fei- szqbadítási Szervezetet, Iz­rael kivonul az összes általa \v.2Z .állva tartott területtől, beleértve Jeruzsálemet M elismerik a palesz.tinaj 'lép államalapítói jogát. Az Országos Ányag- és Arhivatal közleménye Hírügynökségek jelentik Revízió 3997. KÖNYVTi,: REVÍZIÓ 2011.

Next

/
Oldalképek
Tartalom