Népújság, 1979. szeptember (30. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-18 / 218. szám

Tudósok a vállalatnál Közhelyszerű, ám igaz a (megállapítás: a tudomány mindinkább termelőerővé vá­lik. Méreteit, jelentőségét, szellemi és anyagi beruhá­zásigényességét figyelembe .véve különösen helytálló ez a megállapítás. Nemzeti jöve­delmünknek évről évre mint­egy három százalékát for­dítjuk tudományos kutatás­ra, s ezzel — e tekintetben is — a közepesen fejlett or­szágok sorába tartozunk. Ez a három százalék — 1977-ben 17,8 milliárd forint — nem kis összeg. S ha a termelés más területem egyre inkább valós követelmény a haté­konyság növelése, miért ne -várhatnánk él ugyanezt a tudományos kutatásokra for­dított millióktól, milliárdok- tól ugyanúgy? Kototös és termelés A kutatásé*: hatékonyságá­nak növelése már meglehető sen régen előtérbe került, több határozat és vizsgálat — köztük 1969-ben a tudo- mánypolitikaá határozat — tárta fel a hatékonyságot gátló tényezőket. Az eredmé­nyek — mint erről vitákban és különböző fórumokon gyakran sző esik — nem áll­nak arányban a befektetés­sel. Pedig a kutatás nálunk 'magasabb színvonalon áll, mint gazdasági fejlettségünk egésze. Vajon miért van az, hogy a kutatás eredményei­nek alkalmazása, gyakorlati hasznosítása sokszor lassú és nehézkes? Hazánkban — 1977-ben — 126 kutatóintézet működött. Számszerűleg a legjelentő­sebb az egyetemi, főiskolai kutató hálózat, ahol 1082 tan­széken folytatnák az oktató, esetleg gyógyító munka mel­lett kutató tevékenységet is. Az egyéb kutatóhelyek szá­ma 255, ebből mintegy 190 tartozik közvetlenül vala­mely iparvállalat irányítása alá. S még egy adat: ugyan­ebben az évben közel har­minchatezer kutató dolgozott több, mint harm.ncötezer té­mán. Egytegy ' témára tehát hozzávetőlegesen egy kutató jut! S ha mindehhez hozzá­gondoljuk, hogy ezer kutatá­si témából általában hat hasznosítható a gyakorlatban, különösen soknak tűnik a kutatási témák száma. A tavalyi év nagy port ka­varó vitájában — Ilyen gaz­dagok vagyunk? — is leírták: aggasztóan csökkent az utób­bi időben a termelést, a mun­kát könnyítő és gyarapító ku­tatási eredmények száma. Rangos foglalkozás kuta­tónak lenni. Kutatóintézetben dolgozni, sokkal inkább el­ismertebb, mint például egy gyár fejlesztőintézetében. A híres gyári kutatóintézetek — jelenlentős találmányaik­kal, kiváló tudósaikkal együtt — úgy tűnik, nem a mai idő­ket jellemzik. Vannak persze kivételek — szerencsére —, mint például a gyógyszerku­tatás, az elektronikai ipar egyes területei, ahol a kuta­tás és a termelés nem sza­kadt el egymástól. De mégis­csak az a helyzet, hogy a szakmában annak a kutató­nak, tudósnak nagyobb a presztízse, aki szaklapokba publikál, tudományos konfe­renciákon szólal fel, s mel­lettük, ha nem lenézett, de mindenesetre kevésbé meg­becsült szerep jut a vállala­toknál, üzemeknél dolgozó kutatóknak. Pedig az elmé­let és a gyakorlat egységé­nek fontossága nem szólam. Kandó Kálmán, aki főmér­nök, majd gyárigazgató volt, a munkapadnál is meg tudta mutatni a munkásnak, mit és hogyan csináljon. Ugyan­így járatos volt a tervezés részletkérdéseiben is, s a termék összeszerelésénél is adott tanácsot, ha erre volt sízükség. Közös érdekeltség Persze, hiba lenne egysze­rűen a kutatók tekintélyé­re, közvetlen szakmai hoz­záértésre visszavezetni a ne­hézkesség okait. De érdemes megvizsgálni az érdekelt­ségben meglévő különbsége­ket is. Azokon a kutatóhe­lyeken ugyanis, ahol szoro­sabb a kötődés a vállalat­hoz, az eredmények gyakor­lati alkalmazása is sokkal zökkenőmentesebb, mint máshol. Igaz, itt már eleve olyan témákat kutatnak, fejlesztenek ki, melyekre va­lóban szükség van és vár­hatóan fel is használják ezek eredményeit. A felada­tot ugyanis a vállalat veze­tése jelöli ki, s — ma már különösen — kétszer is meg­gondolja, mire költi pénzé­nek egy részét. A főfoglal­kozású kutatóhelyek tudo­mányos potenciálja általá­ban nagyobb, s eszközellá­tottságuk is jobb, mint a vállalataiké, csak itt sokkal kevésbé van biztosítva a kutatók és megbízók közös érdekeltsége. Az utóbbi években — e közös érdekeltség szükséges­ségét felismerve — számos intézkedés született a válla­latok és kutatóintézetek együttműködésének javítá­sáért. Több nagyvállalatnál — például az Ikarusnál, a Digépnél, a Telefongyárban — megerősítették a vállalati kutatóbázisokat, máshol ku­tatóintézetek főosztályait, csoportjait csatolták iparvál­lalatokhoz. Nem biztos, hogy mindegyik intézet munka­társai kitörő lelkesedéssel fogadták munkahelyüknek a gyárhoz való csatolását, ám mindezek szükségessé­gét tagadni nem lehet. A kutatás és termelés egy­ségét hivatott elősegíteni az a közelmúltban született ha­tározat, mely -cutatá-ú-fej- lesztési céltársulások létre­hozását szorgalmazza. E tár­sulások célja az, hogy a ku­tatók ne csak mutatós, ám csak elméletben maradó eredmények létrehozásában legyenek érdekeltek, hanem tevékenységükkel tényleges népgazdasági igényeket elé­gítsenek ki. Mindezt persze nem elég kimondani, olyan játékszabályokat kell érvé­nyesíteni, hogy jobban jár­jon az a kutató, aki gazda­ságilag fontos eredményt tesz le az ászt?' ■% mintaki­nek munkája a valóságtól távol áll. Föld S. Péter A PÁRT-VB TÁRGYALTA Dó gazdaként a gazdálkodásról Visontán Mekkorák a költségek ? Mennyibe kerül a termelés és mennyi az árbevétel? Miért annyi, amennyi? Mit cselekedtünk helyesen, mit mulasztottunk el, és a jövő­ben mit kell tennünk, hogy eredményeinket javíthassuk? Ezek a gazdálkodás legfonto­sabb kérdései, az üzem va­lóságos népgazdasági hozama tekintetében ezek a tények állnak az első helyen. Következetes ellen­őrzés Ma már nem elegendő, ha a bánya a tervekben meghatározott mennyiségű tonna szenet termeli és el­szállítja. A jó minőség és a gazdaságosság elsődleges kér­dés lett az ipari és a mező- gazdasági- üzemekben is. Vi­sontán, a Thorez Bánya­üzemben párt-vb-ülésen vi­tatták meg a gazdálkodás ed­digi eredményeit és a má­sodik félévi feladatokat. Az észrevételekkel és javasla­tokkal kiegészített jelentést a pártbizottság / szeptemberi ülése elé terjesztik. A gaz­dálkodás fontosságát jelzi, hogy nemcsak Visontán, ha­nem a megyénk ipari és me­zőgazdasági üzemeiben mű­ködő pártbizottságok, illetve alapszervezetek többsége is ■napirendre tűzi ezt a kér­dést. Milyen a gazdálkodás? Vi­sontán a bányaüzemi pártbi­zottság azt állapította meg. hogy az év eltelt részében a gazdasági feladatokat teljesí- A tervezett 4 170 000 tonna szén helyett 4 1S6 000 tonnányit termeltek, az ösz- szes árbevétel 498 millió he­lyett 545 millió volt. Egyér­telmű, hogy a jelenlegi ener­giahelyzetben szükség volt a visontai szénre, hiszen ha­zánkban itt termelhető legol­csóbban. A gazdaságosság tette lehetővé, hogy a vi­sontai lignitre épült Gagarin Hőerőmű több áramot szol­gáltatott az ország iparának, mezőgazdaságának és a la­kosságnak. Az adott tehetősé­gekhez képest jó szenet ter­meltek, mert a Thorez Bá­nyaüzem az év első hét hó­napjában 8,6 millió forint minőségi felárat kapott. Az illetékes pántszervek következetes ellenőrzése ar­ra is kiterjed, hogy a ter­melési költségek miként ala­kulnak. Amikor Juhász Lász­ló főkönyvelő, a párt-vb tagja beszámolt, először úgy tűnt, hogy a költségek ala­kulásával nem dicsekedhet­nek. De aztán kiderült, hogy több gépláncon hevedert, a gépek üzembiztonságának fo­kozása érdekében fődarabo­kat cseréltek, tehát indokolt és elfogadható, hogy az anyagköltségek majdnem 40 millió forinttal növekedtek. Fegyelmezetlenség — következményekkel Több mint elgondolkodta­tó a késztetek növekedése. Kétségtelen, az anyagok és alkatrészek áremelkedése készletnövekedést idézett elő. De Visontán a 40 millió fo­rintot meghaladó készletnö­vekedést nem lehet külső tényezőkkel magyarázni, ká­rosan közrejátszottak a bá­nyaüzem gazdálkodásában ta­pasztalható fegyelmezetlensé­gek is. A készletgazdálkodás nép- gazdaságilag is fontos kérdés. Eziért minden gazdálkodó egységnél, így a bányaüzem­nél is, az eddigieknél foko­zottabb gazdálkodási fegyel­met kell tanúsítani — állapí­totta meg sommásan a párt- vb. A pártbizottság soron kö­vetkező ülése bizonyára részletesen megvizsgálja ezt, és megfelelő határozatokat hoz a készletgazdálkodás ja­vítására. A raktárakban és a mun­kahelyeken annyi alkatrész és anyag legyen, amennyi a termelés folyamatosságához és a javításokhoz szükséges. Annyi és munkahelyenként ne milliókkal több, mert a fölöslegesen nagy készletek országosan milliárdokat köt­nek le. Ami az egyik helyen fölösleges, az másutt nagyon hiányzik. Ezt az igazságot újra és újra magyarázni kell, mert belénk csontosodott rossz szokás, túlzott bizton­ságra való törekvés és önzés miatt hajlamosak vagyunk az ésszerű készletgazdálkodás szabályait megszegni. Érdekeltség, szemléletformálás Anyaggal és alkatrésszel dolgozik minden munkás. Mennyit használnak fel ész­szerűen, milyen felesleges készleteket tárolnak, mennyi avul el és megy tönkre? Ez nemcsak a főkönyvelőn, a raktárosokon, a műszakiakon, hanem a munkásokon is mú­lik. Ezért a gazdálkodás szi­gorú követelményeiről ipar­kodnak szót érteni taggyűlé­sen, vb- és pártbizottsági üléseken. Az igazság, az élő­Nlegfcezdcicliitt a szüret Egerben „Férfierőre” is szükség van.., Vidám hangulatban szedik a szőlőt az 5-ös számú iskola 8/b-s tanulói. (Fotó: Perl Márton) MAGUNKNAK CSINÁLJUK Társadalmi munkaakciók országszerte Tegnap a kora reggeli órákban 360 diák segédle­tével megkezdődött a szüret az Egri Csillagok Termelő- szövetkezet Galagonyás dű­lőjében. Az egri 3-as és az 5-ös sz. általános iskolákból 290-en, az Egészségügyi Szakiskolából pedig 70-en vesznek részt a Mcdoc, oportó és rizlingszilváni sze­désében. Az igazi nagyszü­retre szeptember 24-től ke­rül sor. szó meggyőző erejét semmi sem pótolja, de a párt egyetért azzal is, hogy a közérdeket szolgáló ésszerű gazdálkodásra anyagilag is ösztönözzék az embereket. Például Visontán: aki a fe­lesleges készleteket feltárja, önkezdeményezéssel értéke­síti, az 1,5 százalékos juta­lomban részesül. A felsőbb pártszervek megfelelő határozatokat hoz­tak gazdálkodásunk javításá­ra és a tőlünk független kül­ső gazdasági tényezők káros hatásainak csökkentésére. Vi­sontán és megyénk üzemei­nek többségében a pártszer­vek és szervezetek megfelelő cselekvési programmal ren­delkeznek a helyi feladatok megoldására. A párttagság és a párton kívüli dolgozók dön­tő többsége egységesen értel­mezi a határozatokat, de a gazdasági feladatok végre­hajtása során nehézségek je­lentkeznek. Téves szemlélet és elavult káros gyakorlat akadályozza a határozatok következetes végrehajtását. Ezért újra és újra vissza kell térni a szemlélet és a cse­lekvés egységének erősítésé­re. Amikor a párt ellenőriz, nem a hiba keresése a dön­tő, hanem a határozat vég­rehajtásának segítése, a ne­hézségek felismerése, a prob­lémák megoldása. A párttagok, a szocialista brigádok és az élenjáró dol­gozók egyre inkább tudato­san vállalják, hogy az éssze­rű gazdálkodás útjában álló nehézségeket, problémákat feltárják és a szükséges in­tézkedéseket helyben, kése­delem nélkül megteszik. Szé­lesedik az ellenőrzés társa­dalmi bázisa. Ha adottsá­gainkat jobban kihasználjuk, ha a pártdemokrácia és az üzemi demokrácia lehetősé­geivel jobban, következete­sebben élünk, akkor az üze­mekben elmondhatják, hogy a gazdálkodás jó gazdái let­tünk. dr. Fazekas László Több mint 50 millió fo­rint értékű településfejlesztő társadalmi munkafelajándás, az ország minden részéből feladott, a lakosság önkén­tes tenni akarását bizonyító levelek garmada- a taná­csoknak, a népfront-bizott­ságoknak és más társadal­mi szerveknek a támogatása azt jelzi: az ország lakossá­ga körében teljes és cselek­vő egyetértésre talált a XII. pártkongresszus és hazánk felszabadulásának 35. évfor­dulója tiszteletére indított településfejlesztési társadal­mi munfcamozgalam. A Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsánál a Magyar Távirati Iroda munkatársának el­mondották: bár még csak két hét telt el Bács-Kiskun, Szolnok és Komárom megye településeinek országos kez­deményezésétől, máris száz­nál több városból és község­ből küldték meg az életkö­rülményeket javítani, a lakó­helyi környezetet szépíteni kívánó terveket, sok helyütt pedig ezekben a napokban formálják a lakók — a ta­náccsal és a társadalmi szer­vekkel közösen — az elkép­zeléseket, a népgazdasági, valamint a helyi erőforrá­sokhoz, lehetőségekhez il­lesztve. Megyénkben, a hagyomá­nyokhoz híven, együtt tesz­nek felajánlásokat a lakó­hely.«építési társadalmi munikaakcáókhoz és a vá­rosfejlesztésben való rész­vételhez is. Természetesen ezeket külön-külön is érté­kelik. Községeinkben, vám­sainkban az ovodák. iskolát napközik bővítési, felújítási munkáiban a helyi kisipa­rosok és üzemek, vállalatok szocialista brigádjai segíte­nek. Hevesen 180 ezer fo­rint értékben végeznek la­katos és kőműves munkát a nagyközség lakói. Az 500 ezer forintos értékben elké­szülő új járda melletti par­kosítás és ároikásás, melyet szintén a lakosság végez, 200 ezer forint társadalmi munkát jelent. A nagyköz­ség háromezer négyzetmé­ternyi parkfelületéből ezer négyzetmétert gondoznak az ottlakók társadalmi munká­ban. Füzesabonyban a leg­jelentősebb felajánlást talán az a 1,5 millió forint tár­sadalmi munka volt. melyet az óvoda bővítésén végez­nek. (Az egész költség ösz- szesen 2 millió forint) Gyöngyösön 25 ezer négy­zetméter park gondozásáért vállaltaik védnökséget. Négy játszótér növényeinek gondozása, játékainak kar­bantartása pedig több mint 1 millió forintot tesz ki. Parkosításban egyébként 6 millió 700 ezer forintnál is többet vállaltak a gyöngyö­siek. Egerben a Legtömörebb felajánlásnak talán azt te­kinthetjük, hogy az egy em­berre jutó társadalmi munka értékét 20 forinttal emelik az idén. Mindez persze csak ízelí­tő. mert a felajánlások be­küldése, összegzése még most történik. 1979. szeptember 18., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom