Népújság, 1979. szeptember (30. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-18 / 218. szám

A .Qvedeimező állás HANGOS NEVETÉST fa­kasztóan kezdődött és ko­rántsem vígjátéki a befeje­zése. Osztrovszkij naiv opti­mizmusa, miszerint a Vis- nyevszkij-féléket utoléri a nemezis és a valamiféle fel­sőbb igazságszolgáltatás, ön­magában véve ma már csak megértő mosolyt fakasztana, ha... Ha drámáiban, lett légyenek bármily optimista befejezésűek is azok, maró gúnnyal, írhatnám, keserű­kaján dühvei ostorozza kora társadalmát, különös elősze­retettel annak a hivatali és kereskedő rétegét. A Jöve­delmező állás, amely úgy kezdődik, mintha ízig-vérig vígjáték íródott volna a nagyérdemű közönségnek, éppenúgy, mint több és szá­mos más drámatársa, nem árul el sok tapintatot a cári rendszer és talpnyalói iránt: jellemek, illetőleg jellemte- lenségek vetkőztetnek pőré­re a színen. A nevetséges figurák, a szinte karikatúra „hősök” könyörtelen és ve­szélyes, kielégíthetetlen hié­nákká változnak, akiken és akik miatt dehogyis van már kedve nevetni az embernek. A mohóság, a kapzsiság, a talpnyalás, a gátlástalan tör- tetés és a vele párhuzamos szolgalelkűség, ezek jellem­zik Osztrovszkij hőseit. Ügy van: a kerékpározó típus. A felfelé taposó, föl­felé hajlongó ember típusa. Ugye, hogy ismerős — sajnos ez ma is, körülöttünk is, mégha társadalmi gyökere régen elvágattatott is ennek a jellemdudvának? A Kazán István rendezte tévéjáték határozott ívű volt, s emiatt egyértelmű: a kez­detben csak nevetséges, majdhogynem vígjátéki fi­gurák fokozatosan — de té­vé-tempóban! — formálód­tak azzá, amik: a megcson­tosodott jellemnélküliség hordozóivá. A rendező nem kevert az előadásba egy csi­petnyivel sem több derűt és groteszket, mintsem kelle­tett és sikerült a végén is kiiktatni minden felhangot, nehogy melodramatikus be­fejezéssel búcsúzzék a tévé­játék, akaratlanul is megha­misítva ezzel Osztrovszkij t és mának is szóló mondandóját. AZ ELŐADÁS két „vezér­alakja”, a Visnyevszkijt ala­kító Tyll Attila és Kukuski- nát, az özvegyet képernyőre vivő Sütő Irén egymást múl­ta felül a kor és a jellem ábrázolásában. Ez a két ízig- vérig Osztrovszkij-figura he­lyenként túllépte — s ez nem vált az előadás kárára — a társadalmi szatíra (ma úgy mondanánk: groteszk) kere­teit, ,és markáns realizmus­sal formálták meg az özvegy és Visnyevszkij alakjában a múlt század végi Oroszország középrétegeinek teljes rot­hadtságát, mindenféle veze­tésre való képtelenségét. Ha felróható valami a té­véjáték, illetőleg az előadás hibájául, az kétségkívül az, hogy sem Szakácsi Sándor Zsadovja, mint a haladni vágyás és képesség hordozó­ja, sem Pálóczy Frigyes Ju- szovja, mint a talpnyaló kis- hivatalnok mintaképe, már korántsem ilyen határozott jellemeket. A „játék” hiány­zott talán leginkább alakítá­sukból, a magabiztosság, ami a tökéletes beleélés hiányá­ból is fakadhatott. A kisebb (?) szerepekben Moór Mari­ann, Dancsházi Hajnal, Ma­róit Gábor és Kánya Kata járult hozzá színes alakítá­sával a tévéjáték sikeréhez. KÜLÖN IS SZÓT érdemel a jellemet és a kort egyaránt kitűnően festő, az ízlésesen „ízléstelen” jelmezek terve­zője, Witz Éva és Kocsis Sándor, akinek kamerája a szatíra nyelvén is tudott „be­szélni”. Mégpedig milyen le­leplező erővel! Gyurkó Géza Október: múzeumi és műemléki hónap Gazdag, változatos prog­ramot állított össze a Heves megyei Múzeumi Szervezet az októberben sorra kerülő múzeumi és műemléki hó­napra. Sokszínű események követik egymást: tartalmas kiállítások, érdekes témájú előadások, koncertek, kirán­dulások, gyakorlati bemuta­tók. A múzeumi és műemléki hónap megyei megnyitó ün­nepségét Egerben tartják október 3-án, a tanárképző főiskola dísztermében. Ugyanitt kerül sor a XXVII. néprajzi és nyelvjárási gyűj­tőpályázat megyei eredmény- hirdetésére és a nyertes pá­lyamunkák díjainak átadá­sára. Az Egerben megrendezen­dő előadások sorit. dr. Garas Klára, akadémikus, a Szép- művészeti Múzeum főigazga­tója nyitja meg. A 200 éve elhunyt Kracker János Lu­kács, a magyarországi ba­rokk kiemelkedő festőjének munkásságát ismerteti, s megtekintik az előadás résztvevői a művész Eger­ben fellelhető alkotásait is. Az Egri Vár Baráti Köre koszorúzási ünnepséget tart majd a művész Hatvani-te­metőben levő sírjánál. És hadd soroljuk fel itt még néhány előadás címét: Az egri vár feltárásának törté­nete 1958-ig; Miként jutott Eger város török kézre?; A Ráctemplom ikonjai; Ma­gyarok Kanadában; Legá- nyi Ferenc tudományos örök­sége; X. századi keleti ke­1979, szeptember 18., kedd reszténységünk a legújabb kutatások tükrében; Göre- történetek Gárdonyi életé­ben. Megemlékeznek Eger nagy írója halálának évfor­dulójáról is, koszorúzási ün­nepséget tartva a várban levő sírjánál. Az egriek három kiállítást láthatnak októberben: a vá­rosi tanács előcsarnokában Szentirmay Zoltán szobrász- művész alkotásait, a Finom- szerelvénygyár művelődési házában pedig az akvarell- biennálék anyagából válo­gatott munkákat tekinthetik meg. A vármúzeum klubter­mében Mészvázak világa címmel a csigákról rendez­nek érdekes kiállítást. Gyöngyösön kiállítási meg­nyitóval kezdődik a múzeu­mi és műemléki hónap prog­ramja: a MÁV Váltó- és Kitérőgyártó Üzemében mu­tatják be a Mátra Múzeum legújabb szerzeményeit. Tíz előadást tartanak Gyöngyö­sön és a környék községei­ben. Néhány cím a listáról: Ásott-e az ősember mam- mutfogó vermet? Védett ter­mészeti t>t.kaságaink; A Mát- raalja néprajzi emlékei. A Mátra Múzeumban két al­kalommal ad koncertet a Gyöngyösi Állami Zeneiskola „Tücsök” zenekara. Hatvanban a múzeum fő­téri kiállítótermében Emlék­védelem címmel nyitnak majd kiállítást a Grassalko- vich-kastély múltjáról és jelenéről. A múzeumi és műemléki hónap eseményeinek záró rendezvénye Egerben, a vár gótikus palotájában újjá- rendezett állandó kiállítás megnyitása lesz. A2 egri vár története című állandó kiál­lítás megnyitását november 5-re tervezik. Segítség a felkészüléshez 1200 olvasója van a hat­vani városi központi Ady Endre Könyvtárnak. A könyvbarátok csaknem fele a KISZ-korosztályú fiatalokból kerül ki. A több tízezernyi szépirodalmi, műszaki és egyéb témájú olvasmányok, lexikonok nagy segítséget nyújtanak a tanuló ifjúság­nak az iskolai felkészüléshez. (Fotó: Szabó Sándor) Mezőgazdasági ifjúsági és pályaválasztási napok ünnepi megnyitója Pétervásárán Mint lapunkban hírül ad­tuk, egy hónapon át Heves megyében is megrendezik a mezőgazdasági ifjúsági és pályaválasztási napokat. Az ünnepi megnyitóra hét végén került sor Pétervásárán, a szakmunkásképző intézetben. Ez alkalommal a megye me­zőgazdasági nagyüzemeiben dolgozó növénytermelő-gép­szerelő szakmunkásvetélkedő megyei döntőjére került sor. Harminc nagyüzemből 38- an vettek részt a vetélkedőn, ahol elméleti és gyakorlati tudásukról, valamint a poli­tikai eseményekben való jár­tasságukról tettek tanúbi­zonyságot. A megyei döntőt Urbán László, a Csányi Ál­lami Gazdaság versenyzője nyerte. A második helyen Bessenyei György, a pélyi Tiszamente, a harmadik he­lyen pedig Szőke József, a gyöngyösoroszi Február 24. Termelőszövetkezet verseny­zője végzett. November 16—17-én a Laj­ta-hansági Állami Gazda­ságban sorra kerülő országos döntőn Urbán László és Bes­senyei György képviselik majd Heves megyét. In memóriám Emil Boleslau Lukäc Évekkel ezelőtt, amikor Egerben járt, azt hittük: örökké köztünk marad. S azt hittük akkor is, amidőn Ady centená* riumán, Debrecenben — magyarul — Ady verseket szavalt. De azt hittük még esztendeje is, amikor pozsonyi la­kásán, a nyár melegétől védett hűs dolgozószobában idéz­tünk emlékeket, kelet-európai sorsot, s beszéltünk a költé­szet szépségéről és lehetőségeiről, meg arról, hogy mennyi közös tennivaló akad még a szellemi hidakat verő munká­ban. Örök ifjúnak, testben és szellemben frissnek láttuk őt s annak tudta önmagát is. Akkor épp szülőházához készült, a festői Hodrusbányára a még szebb Selmec mellé — ahol egykor diákoskodott. És tele volt tervekkel. A kelet-európai tennivalók kapcsán a magára vállalt feladatokról beszélt, nagy hittel, prófétai megszállottsággal, felelősségtudattal. Hittük, hogy végtelenül hosszú ideje lesz a megvalósításhoz. Hittük és reméltük, hogy Kelet-Európa szellemi térképét még jeles könyvek sokaságával gazdagítja majd. Aminő az akkor legfrissebb Lukác-verseskönyv: a Srdce pod Kaukazom volt. Hittük... És ma: szomorúan kell tudomásul venni: Emil Boleslav Lukác, a szlovák költészet századunkkal egyidős legendás alakja nincs többé. A pálya lezárult. A jövő, amelynek meg- jobbításáért küzdött életén át, mérlegre teszi majd életmű­vét. Kivetnivalót aligha talál majd az utókor benne. Tudós költő volt, igazi „poéta doctus”, aki a poézis műhelytitkait mesteri fokon tudta-ismerte. Számunkra az sem közömbös, hogy ifjúkorában, selmeci diákként a magyar literatura nedveit szíttá magába, majd meg — nyelvünk ismerőiéként — Ady költészetének befogadója, a Hortobágy poétájának jeles szlovák fordítója lett. Emil Boleslav Lukácot ma nemcsak a szlovákság gyá­szolja, ravatalához elmennek majd főhajtásra Kelet-Európa írástudói közül mindazok, kiket a Dunatáj békéje egybeköt. Szlovákok és magyarok, csehek és délszlávok s elmennek majd azok is, kik tán épp az ő európaisága nyomán lettek — francia földön mindenekelőtt — a Kárpát-medence né­peinek barátaivá. Mert Lukácnak e téren múlhatatlan ér­demei vannak. Adyval vallotta ő is: „magyar, oláh, szláv bánat, / Mindigre egy bánat marad.” S hogy a bánat felhői elmúljanak, tett is, érte nem keveset: sokat. Fordította Adyt és Petőfit, s csodásán szép könyvben tárta ki — fordításaival — népe nyelvén a magyar líra kincsesházának ablakait És írt tanulmányokat, esszéket, kötetre valót ebből is, — Né­meth László szavait kölcsönözve — kelet-európai szempon- túakat, melyek mindenike vallomás volt. Ha Hviezdoslav és Ady találkozását méltatta éppúgy, mint amikor a hetvenéves Illyés Gyulának írt köszöntőt, s még inkább, ha — ifjúkorá­nak emlékeit idézve — egykori tanáráról, a személyiségfor­málásban oly nagyrabecsült Mesterről szólt. Emil Boleslav Lukác meghalt. Jellegzetes, jól ismert alakja nem tűnik fel többé Pozsony irodalmi kávéházaiban s nem szavalja többé ódon zengésű magyar nyelven, meg szlovákul sem kedvelt Adyjának verseit. És hiába várjuk őt most már mi egriek is. Pedig nagyon készült hozzánk, két hétre — mint mondta — vagy tán hosszabb időre is. Mert egyszer, a Gárdonyi Géza Társaság vendégeként nagyon jól érezte magát erre. Most már csak ennek a szép egri szerep­lésnek emlékét őrizzük majd, mert hogy az újabbra nem kerülhet sor. Búcsúzunk Tőle. Lőkös István 11. Fölugorhat, és ha talán nem is őrizve meg köz­ben nadrágja s különösen gatyája tisztaságát, lóra pat­tanhat. Ha meg netán így sikerül el is vágtatnia, bi­zony nem volna ésszerű utá­nalövöldözni. S nem csak azért, mert semmi szükség egy agyonlőtt románra. Élő­re annál inkább. Hanem fő­ként azért, mert a lovasok még nem jutottak olyan messzire, hogy meg ne hal­lanák a puskalövést. Mindezt egy pillanat alatt végiggondolta; úgy érezte magát, mint horgászás köz­ben, amikor a hal már pedzi, pedzi, de még nem tudni: harap-e. Csak most nem el­hamarkodni! Bár van kü­lönbség a két dolog között, s elég nagy különbség. A halra ugyanis várni kell; itt vi­szont elkerülhetelen a cse­lekvés. Mégpedig minél sür­gősebben. Legelőször is rámosolygott a sárgára. Lovacska, kedves, nem jönnél te errébb egy ki­csit? Ó, csak egy icipicit, er­re ni, balra, nem. nem ne ijedj meg, nem bánt a bácsi, nem hág>-téged ez a jószívű, lóbarát katona bácsi. A ló nem hatódott meg. Letekintett, a gazdájára, akár­ha a tanácsát kérné: vajon hogyan is válaszoljon erre a csábításra. A csúcsos katona erre mintha valamit nyögött vol­na. De ez talán nem a vá­lasz volt a ló kérdésére. A ló mégis — istenem, mintha most nem is egy alaktalan folt. hanem valóságos csillag ékesítette volna a homlokát’ — megindult balra, lépett vagy kettőt. Intelligens ló, azannyát... ! Látod, te neveletlen román, nem szégyellsz a saját lovad előtt lekuporodni, mutogat­ni neki a meztelen segged; de ebben van értelem, ebben a drága állatban, van benne jó ízlés, arrébb megy! Gyere, gyere, te kulturlény. ó jer csak, te táltos paripa, iste­nem, csak még egy kicsit, még egy kicsikét gyere er­rébb! Igazán óvatos volt, s szen­tül hitte, hogy csak a tekin­tetével viszi át akaratát a lóra; mégis megreccsenhetett alatta valami gally, a román katona felkapta a fejét... s a tekintetük hirtelen talál­kozott. — Állj, ne mozdulj! — ki­áltott rá, mert megijedt, hogy felugrik, és megpróbál lóra kapni. De a katona úgy maradt, guggolva, s még a fejét is elfordította. No. mégiscsak van benned szeméremérzet... Mind a hárman előrohan­tak. két oldalról megkerülve a bodzabokrokat. De rögtön zavarba is jöttek egv kissé: mégis, három puska egy ilyen kényelmetlenül guggo­ló fickóval szemben. András rögtön oda is lépett a lóhoz, megfogta a kötőféket, és megveregette a nyakát. — Menjetek már arrább, amíg befejezem! — mondta sértődötten a román. Ma­gyarul mondta. Jó, arrább mentek. Kis András odébb vitte a lovat. — Te meg csak igyekezz! — szólt rá Dvorcsák szigo­rúan, miközben felszedte a katona pikáját, puskáját a fűből. Megvárták türelmesen. Közben eszükbe jutott, hogy nemcsak egy románt fogtak, hanem egy lovat is. — Mi az istent csináljunk már meg ezzel a lóval? — András megveregette még egyszer a nyakát; nagyon szelíd, barátságos ló volt. — Hogyhogy mit csinál­junk? — kérdezte Czauner. — Semmit. — Mi az, hogy semmit? Nem köthetünk itt meg egy lovat! Ki tudja, mikor jár erre megint valaki? Itt pusztúlhat. — Ember, ha elengedjük, utánuk megy, fut a többi ló után. Megfordul az egész, utolérnek. De elengedni András is sajnálta volna. — Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha elvisszük ma­gunkkal! Hadizsákmány. Nagyon értelmes állat. — És ha meglátnak miat­ta? Nem is ezek, mások. Küldhették ki másik lovas járőrt is. Közben a katona felállt, begombolkozott, és közelebb lépett; abba kellett hagyni a vitát. — Na, gyere, lovacska! — András fogta a szárat és el­indult. Dvorcsák rámordult a ro­mánra: — Indulj te is! — Én mi vagyok, fogoly? — Nem, te egy díszven­dég vagy. Meghívunk ban­kettre ... — Felmutatta Andrásnak a pikát. — Ezt meg cipeljem? — Kapard el a bokor alá! Ketten Czaunerral sebté­ben bekaparták a román katona puskáját meg a pi­káját a bokor alá, az avar­ba. A fogoly állt, nézte őket; elég közönyösen, csak mint akinek éppen nem akad más néznivalója; de az is lehet, hogy a helyet akarta megjegyezni. — Ne bámulj! — szólt rá Dvorcsák. — Neked ezt nem kell bámulni. — Helyes! Légy szigorú az ellenséghez! — mondta Czauner. Vissza akart rá mordulni, de András éppen elindult a lóval. A fogoly már tudta a kötelességét, indult utána. így mentek aztán; elöl a járőr parancsnoka a lóval. Utána a román. Hátul meg a két vöröskatona. Előbb arra indultak, amer- ről jöttek, vissza a kukori­cás felé. De aztán András nem a dülőúton ment to­vább, hanem hogy valamit rövidítsen, nekivágott a bú­zatarlónak. Szótlanul haladtak egy darabig; csak a tors recse­gett a bakancsuk alatt. Sza­porán ugráltak fel előlük a szöcskék. Egyszer András hátraszólt, megkérdezte: — Milyen alakulathoz tartozol ? — Második lovashadosz­tály. Gondolkozott, megkérdez, ze-e azt is, hogv mióta van­nak itt? Vajon nem mosta­nában jöttek-e a Dnyeper mellől? (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom