Népújság, 1979. augusztus (30. évfolyam, 187-203. szám)

1979-08-12 / 188. szám

Erk—Tarnaörs: Víz, utak, iskola Ha térképen nézi az em­ber: úgy tűnik nincs és nem is lehet nagy távolság a két Tárná menti község — és határ menti is. megyehatár menti — Tarnaörs és Erk között. A csücskeik szinte összeérnek, ha itt megcsen­dül a harang, ott is az órá­jukra néznek. Ez a „régi” világban is valahogy így le­hetett, talán csak azzal a plusszal — bár ez a „plusz” legalább annyira idézőjelbe kívánkozik, mint amennyi­re komolyan értendő —, nos, azzal a plusszal, mással, ak­kori módival, hogy harminc, negyven, ötven évvel ezelőtt nem annyira az órákra pil­lantottak az emberek — hát még az asszonyok —, ha csendítést hallottak, hanem inkább gyors. beidegzett mozdulattal keresztet vetet­tek. És siettek misére, litániá­ra. mikor mire a híres római katolikus templomba, ami a XIV. századbeli gótikus szentélyéről, meg Kovács Mihály képeiről híres. — Másféle divatnak is hó­dolni kellett itt, akarva-aka- rat.lan — mondja Papp Ist­ván. a közös községi tanács elnöke —, így például a kút­ra járásnak. Ahol annak ide­jén a közkifolyónál engedték a vizet, ott ma már néhány tucat fürdőszobás lakás van, de sok más téren is nap mint nap tanúi lehetünk a fejlő­désnek, változásnak. Végül is ez a fejlődés hozta létre, követelte, hogy a tőszomszé­dos. külön-»külön kisebb, gyengébb Örs és Erk egye­süljenek, munkában és köz- igazgatásban. Mármost az is igaz, és tu­dott, hogy ha valamiről úgy frissiben kimondjuk az „áment”, attól még nem biz­tos, hogy az elhangzott szó után egy teljes egész lesz a két nem egészből. A közös úton is sokat kell lépni, hogy egy ritmusra járjanak a lábak, még többet, hogy közelítsék egymást a gondo­latok. JÓL OPERÁLNÁK Mármost Erk—Tamaörsön — Tarnaörs—Erken — in- x kább csak az lehet a kérdés, hogy hol tartanak ezen az úton ... ? Vannak — az óva­tosabbak —. akik állítják, hogy afféle újonckatona módra — most tanulják, hogy bal-jobb, bal-jobb, szé­na-szalma. egyszerre... És így is van ez: a termelőszö­vetkezetük révén közös ke­nyéren, vízhálózatukról pe­dig közös vízen élnek. Pontosabban: kicsit így, ki­csit úgy: néha már az együtt gondolkodás is szép ered­ményeket produkál, máskor meg az egyszerre lépésbe is hiba csúszhat. Van úgy, hogy az erkiek büszkék arra, hogy milyen jó asszonybrigádjuk van fájlalták viszont, hogy vagy két hétig nem volt busz. ami a munkahelyre szállította volna őket... Na, most már jó ideje van, a fájdalmas góc ezzel meg is lett operálva, és az asszo­nyok továbbra is jól dolgoz­nak. megszűnt egy érdes fe­lület, jobban összecsiszolód­tak. Nem tagadjuk, örülünk, hogy így van — vallja Nagy Sándor is, a Dózsa Mgtsz párttitkára —. de itt ősidők óta a víz volt a legnagyobb probléma. Hogy mást ne mondjak, már jó húsz évvel ezelőtt, még 58—59-ben hoz­záfogtunk a vízmű létesíté­séhez. Már a csöveket is leszállították, amikor néhány „nagyszájú” megfúrta az egészet. s kipukkant a jó, sőt, egyetlen jó és járható úton elindult fejlődés kereke. Két évtizednek kellett eltel­nie. mire az elképzelés meg­valósulhatott. Igaz, nem ke­rült kevésbe, erősen koncent­rálni kellett hozzá az anya­giakat. de ez az egyesülés OMwüm 19'; 9. augusztus 12., vasárnap Papp István: — így lett egy egész a két falu, Erk és Tar­naörs ... (Fotó: Perl Márton) kapcsán sikerült, és az az igazság, hogy a lakosság is többet vállalt. ÉS JÖTT AZ ÜZEMZAVAR Nagy Sándor igazát — és mindazokét. akik már ilyen régóta sürgetik a vízmüvet — ma már senki nem vitat­ja: a víz önmagát igazolta, ráadásul az egyből két kút lett, van egy Őrsön, a Jó­zsef Attila-telepen és van egy Erken. Ha innen néz­zük, egy-egy az arány, s vél­hetnénk, nincs ok a vitára. Csakhogy: az örsi glóbusz­ról kapja Erk a vizet, így aztán az örsiek attól tartot­tak, mi lesz ha, baj lesz, hi­szen nekünk is kevés.... ? Ráadásul éppen a rákap­csoláskor hiba csúszott a dologba, és most úgy nézett ki, hogy egy időre Őrsön fuccs a víznek. A házasság a két település köft azonban ekkor már meg-, a vízháló­zat pedig összeköttetett, úgy hogy, most az erki ' kútra kapcsolták rá egy búvárszi­vattyú segítségével az örsie­ket. Ily módon kicsit még jól is jött az üzemzavar, mert valami nagyon fonto­sat bizonyított. Azt, hogy — ha nehéz is összeszokni — közösen mégis könnyebb ... Módosult tehát az ered­mény: „vízügyben” 2 :1 lett — nem Tarnaörs. nem is Erk, hanem — a fejlődés ja­vára. S hogy az eredmény nem marad ennyi, abban bizo­nyos lehet mindenki. A két község, mintegy 3400 lakosa ugyanis jó úton indult el, amikor a közös utat válasz­totta. A közös útról pedig természetesen elsősorban az útra gondol az ember, főleg, ha Erkre való. Arra, hogy őszi-téli latyakos időben bi­zony szinte megközelíthetet­len volt a községnek egy te­kintélyes, de kissé kívül eső része. Most a Jókai és a Rá­kóczi úton már minden idő­ben jól használható maka- dámon közlekednek, és ha valamennyi gond ezzel nincs is megoldva — sokat jelent, ami nem jelenti azt, hogy nem kell tovább korszerűsí­teni az úthálózatot. NEM ISMERNEK HATART Súlyában, jelentőségében az új iskolának — ezúttal nemcsak, mint korszerű ok­tatási intézménynek, hanem mint az előrehaladás szem­mel látható objektumának — a közös utat igazoló elsőszá­mú bizonyítékok közt lenne a helye. Ennek értékéből pe­dig mit sem von le, hogy mint legújabb eredmény, az időrendi felsorolásban a víz, meg az utak utón követke­zik a sorban. Sportnyelvnél maradva —, s miért ne maradhatnánk, közös a sportkör is, focistáik járási bajnokságot nyertek —, az iskola újabb gól a fejlődés javára. Más kérdés, hogy sokan, és nem alapta­lanul, úgy vélik, szebb és értékesebb, a „végeredmény” szempontjából hasznosabb lett volna, ha a két község határán épül fel konkrét, va­lós összekötőként is, és egy­ben az összetartozást is jel- -képező értelemben, A „gól” azonban így is gól és visszavonhatatlanul érvé­nyes, hiszen ezt a szép, mo­dem iskolát rövidesén — szeptember első napjaiban — birtokukba veszik az er­ki-örsi gyerekek... B. Kun Tibor Mérlegelés se utakon Számsor villog az abroncs alatt Hörög a motor, a kerekek centiméternyit gurulnak elő­re. — Jó! — kiáltja valaki, s a behemót tartálykocsi ha­talmasat szusszantva leblok­kol. A gépkocsivezető ki­száll a fülkéből és odaballag | a műszert figyelő ellenőrök­höz. Amikor meglátja a de­rékig érő kerék alatt levő mérleg apró, villogó számje­gyeit, hitetlenkedve csóválja a fejét. — Az ördögbe is, ez aztán egy ügyes szerkentyű ... Az ellenőrök közben felír­ják a műszerek adatait, ösz- szeadják a számokat és meg­állapítják, hogy minden rendben van, a VP 26-32- es rendszámú tartálykocsi egyes tengelyén 8,7, a dupla tengelyén pedig 14,9 tonna a terhelés. Ez a megengedett határ alatt van, azaz: a jár­mű nem túlsúlyos. — További jó utat kivá~ nunk — köszönnek el az el­lenőrök, akik újabb mérés­hez készítik elő a berende­zést. ★ A közlekedésrendészeti sza­bályok előírják, hogy az úgy­nevezett „túlméretes” — hosszú, széles, vagy magas —, illetve az „össztúlsúlyos, tengelytúlsúlyos” járművek közlekedéséhez útvonalenge­délyt kell kérni a KPM il­letékes szerveitől. Ezt az elő­írást azonban nem minden szállító tartja be, feledé- kenység, figyelmetlenség, esetenként rosszul értelme­zett takarékosság miatt nem fordulnak a KPM-hez enge­délyért. Igaz, nem olcsó mu­latság végighajtani mondjuk Budapest és Miskolc között egy túlsúlyos tehergépkocsi­val: a legolcsóbb tarifa — egyes tengelyes járműnél — kilométerenként 20 forint. Engedély nélkül közlekedni viszont sokkal többe kerül, a büntetést szigorúan behajt­ják a fuvaroztató vállalaton — az utak, a járművek vé­delme érdekében. A KPM Egri Közúti Igaz­gatósága az elmúlt év őszén kapta meg azt a svéd—ame­rikai berendezést, amellyel kilogrammnyi pontossággal le tudják mérni az ország­utak cirkálóit, a jócskán megrakott teher, és tartály- kocsikat. A TELUB 10 T—G típusú berendezéshez 12 mé­rőtalp csatlakozik, ez azt je­lenti, hogy egyszerre hat ten­A tartálykocsi kereke alá helyezik a mérőtalpat (Fotó: Tóth Gizella) Idegenforgalom más szögből... Mert többféle szögből is lemérhetjük az idegenfor­galmat, attól függ, hogy me­lyik illetékes, vagy mely il­letékesek tűzik napirendjük­re a témát. A statisztikus százalékról, összehasonlítá­sokról beszél, a szolgáltatók a forgalomról, a vendégek, a szolgáltatásról és így tovább. Nemrégiben egy másik szög­ből nézték meg az adott helyzetet: rendőrök, vám-, és pénzügyőrök, kereskedel­mi ellenőrök, önkéntes rendőrök. Mindjárt az elején el­áruljuk a megnyugtató ta_ pasztalatot: nem volt annyi probléma, mint az elmúlt esztendőben. Az akció már hajnalban megkezdődött, méghozzá Hatvanban, ahol tudvalevőleg az országhatár után először áll meg a Po- lonia Express, s ahol több utas átszáll, például a mis­kolci vonatra. Az időt és a lehetőséget is figyelembe véve, korábban „jól menő” piac alakult itt ki, amolyan fekete, csencselő piac. A sorozatos ellenőrzés, és az eseteket követő szigorú el­járások, intézkedések hatá­sára egyre csökkent a vám- és deviza-szabálysértők szá­ma. Az említett alkalommal mindössze egyetlen intézke­désre volt szükség: egy helybeli lakos ruhaneműt, s egyéb dolgokat vásárolt kül­földitől — ez már szabály- sértés. Az illető külföldi pe­dig a szükségletének több­szörösét hozta magával, s ez ugyancsak szabálysértés. A vadkempingezés szintén tiltott (egészségügyi és köz­biztonsági okokból egyaránt), s erre — ha előfordul — nem mindig az anyagiasság „kényszeríti” a vendéget, ha­nem a kempingek zsúfoltsá­ga, a helyhiány is. Kopog­juk le, hogy az akció során ilyen probléma nem volt, de ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség a megyében még több kempingre! Aztán van egy olyan rendelkezés, hogy a nem szocialista or­szágból érkezőknek — ezt több , nyelven nyomtatva a határon megkapja a turista — be kell jelentkezniük. Két dán turista mindezt elfelej­tette, de becsületükre legyen mondva: a bírságot azonnal kifizették, s szaladtak be­jelentkezni. A bejelentési kötelezettség azokra is vo­natkozik, akik befogadják a külföldi turistát (ismételten: aki nem szocialista ország­ból jött), kivéve természe­tesen a fizetővendég-szolgá­latot. hiszen ezekkel kap­csolatban az utazási irodák intézkednek. A vendéglátóipar sem kerülte ki az ellenőrök fi­gyelmét, hiszen nem mind­egy, hogyan érzik magukat, mit kaptak a vendégek. A szúrópróba során ellátogat­tak az Ibolya presszóba — népszerű nevén a „Hűtlen asszonyok” presszóba —, s már az első kör után kide­rült, hogy súlycsonkítás tör­tént. Ez a „szúrópróba” azért nem volt olyan vélet­len, mert az ellenőrök sze­rint eleddig is igen híres volt a létesítmény a szűk­markúságáról. ., Egyebütt aznap nem volt baj, példá­ul azért sem, mert az egri Vasúti kisvendéglőben le­buktak az ellenőrzés felté­telezetten ismeretlen próba­fogyasztói. Felismerték a civil ruhás rendőrt, meg e sorok íróját is, így aztán olyan adagot mértek, ami szinte több volt baráti gesz­tusnál. Kapaszkodjanak meg: még a sör is szintben volt, s csak utána következett a hab... Ahogy a cikk elején is említettük, nem volt nega- tív-eseménydús ez a nap. Tételezzük fel, hogy koráb­ban sem, meg később sem. Igazán kellemetlen volna egy év végi öszesítőben az ellen­kezőjét bizonyítani. Esetek­kel és természetesen nevek­kel. . * ^ *■ Kátai Gábor gelyt tudnak „lemázsálni”. Egy talp 9,9 tonna súlyt re­gisztrál, s a mérés adatai egy központi műszerbe futnak be, amely, ha szükséges, még le is írja az eredményt hitet­lenkedve fogadó járműveze­tőknek. A gyors mérést biz­tosítja az is, hogy minden talpon egy kis tranzisztoros számjelző van, amelyik — akár a kvarcóra számlapja — villogva közli a szükséges adatokat. A TELUB „népszerűsége” lassan vetekszik a rendőrségi TRAFFIPAX-éval, már ahogy a gépkocsivezetők kö­rében elterjedt a híre. A mozgó mérőcsoport tag­jait — Herendovics Istvánt, Kormos Józsefet és Kovács Lászlót — néhány helyre az újságíró is elkísérte, a méré­sek azonbah nem az ő ked­véért történtek. A csoport tagjai ugyanis rendszeresen ellenőrzik a megye ország­útjain közlekedő tehergépko­csikat. Sajnos, nem egy al­kalommal jegyzőkönyvet kell készíteniük a túlsúlyos jár­művekről. A 3-as fő közlekedési úton egy sóderrel megrakott bille­nőplatós Skoda közeledik, messziről látni, hogy jókora terhet szállít. Lendül a piros tárcsa, a jármű lehúzódik az úttest szélére. A csoport tag­jai munkához látnak, a két hátsó kerék elé helyezik a mérőtalpat. Felzúg a motor, s a megterhelt autó nyögve áll rá a mérlegre. Mint ki­derül, a hátsó tengelyre 13,6 tonna terhelés jut, három és fél tonnával több a megen­gedettnél. A 21. számú Álla­mi Építőipari Vállalat kocsi­ja a túlsúllyal megtett 210 kilométerért alapdíjat és büntetést fizet. Az összeg: 336 ezer forint... ! (A bün­tetés összege egyébként az alapdíj kilencszerese). A hatvani Lenin Termelő- szövetkezetnek 12 800 forint­ba került volna az útvonal- engedély —, ha megkérik. Ehelyett azonban úgy indí­tották útba a Próba 07-98- as rendszámú (ráadásul kise­lejtezett) járművet, hogy lesz, ami lesz. A téglát szállító jármű első tengelyére 6,75 tonna, a hátsóra 14,8 tonna súly nehezedett. A túlsúly még a felső tarifahatárnál is magasabb volt, majdnem egy tonnával. Csoda, hogy össze nem szakadt a régi-régi jár­mű. És hogy mennyibe ke­rül mindez a szövetkezet­nek? Kereken 128 ezer fo~ rintba... A túrkevei AFIT dupla ten­gelyes Tátra típusú teher­gépkocsija Besenyőteleknél áll a mérlegre: a túlsúly 3,9 tonna. Az ózdi kohósalak meglehetősen drágán jut el Túrkevére: a „szállítási díj” ezúttal 110 ezer forint! Az Országos Földtani Intézet JP 00-15-ös rendszámú Tátra tehergépkocsija egy lánctal­pas traktort szállít. Miskolc­ról indult el és Nagymaros az úticélja. Heves megyében azonban „belefut” az ellen­őrző csoportba. Mint az úti- okmányokból kiderül, ennek a túlsúlyos — 18,95 tonna nyomta a dupla tengelyt — járműnek van útvonalenge­délye, csak az a baj, hogy -a mértnél sokkal kevesebb súlyra szól. A mérlegelés után Herendovics István, • a csoport vezetője bevonja az útvonalengedélyt, elkészül a jegyzőkönyv — 87 ezer 750 forintos bírságról. Fél esztendeje, hogy Buda­pesten hitelesítették a TÉ- LUB-ot, s megkezdte a mun­káját Hevesben. Az eltelt hat hónap alatt számtalan teher­gépkocsit ellenőriztek a mér­legelőcsoport tagjai. Minden mérésről feljegyzés készül, a kirívó esetekről külön jegy­zőkönyvet vesznek fel a gép­kocsivezető jelenlétében. — Sok vállalat szállításve­zetője akkor lepődik meg, amikor megérkezik az érte­sítés és a jegyzőkönyv a túl­súlyos fuvarról. Nem egy helyről azonnal rohantak a KPA1-be, hogy fellebbezze­nek az összeg miatt, mert nem kis pénzekről van szó. A szomorú azonban az, hogy némelyik szállításvezetönék fogalma sincs az útvonalen­gedélyről, a túlsúlyos jármű­vek közlekedésére vonatkozó szabályokról — foglalja ösz- sze az ellenőrzések tapaszta­latait Kővári József, a KPM Egri Közúti Igazgatóságának szakmérnöke, akinek a ke­zében futnak össze a méré­sek adatai, jegyzőkönyvei. A szigorú bírságok, a kö­vetkezetes ellenőrzések ha­tása nem maradt el: ma már jóval kevesebb azoknak a járműveknek a száma, ame­lyek gigászi terheket cipelve poroszáéinak az utakon, A szállító és a szállíttató válla­latok egyre inkább odafi­gyelnek, hogy milyen súlyú rakomány kerüljön a platók­ra, a hatalmas tartályokba. Érthető is, hiszen egy-két tonna többletsúly miatt nem érdemes százezreket fizetni. Ráadásul az autók is tovább bírják, meg az utak is. Es ez sem egy utolsó szem­pont ...! Szilvás István 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom