Népújság, 1979. augusztus (30. évfolyam, 187-203. szám)

1979-08-18 / 193. szám

filadlák Kévés megye Tanácsának dlíait iCíwűEő pedcacgöggiissoScsag, sraépmíiMei«ii«©t tüntefteEc ki Ünnepség az egri Hegyei Művelődési Központban Pénteken délelőtt Egerben — a Megyei Művelődési Köz­pont színháztermében — ki­tüntették azokat, akik me­gyénk oktatásában, közmű­velődésében és művészeti életében kiemelkedő ered­ményeket produkáltak. Az ünnepségen — többek között — megjelent dr. Sipos István, a megyei pártbizott­ság titkára, Fekete Győr Endre, Heves megye Taná­csának elnöke, Kiss Sándor, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője, Lévai Ferenc, az SZMT titkára. Szabó István, a megyei ta­nács művelődésügyi osztály­vezetője mondott ünnepi be­szédet, majd Fekete Győr Endre adta át a díjakat és a kitüntetéseket. Heves megye Tanácsának közoktatási díját nyerte el: Ivacs János tanár, a Péter- vásári Általános Iskola igaz­gatója, Fodor Istvánná or­szággyűlési képviselő, a Recski Körzeti Általános Is­kola tanára, az egri 212. szá­mú Bornemissza Gergely Ipari Szakmunkásképző In­tézet nevelő testületé. Heves megye közművelődé­si díját kapta: Zeltner Imre, a gyöngyösi Vidróczki Nép­táncegyüttes művészeti ve­zetője, Orosz Bertalanná, a Heves megyei Könyvtár igazgatója, a Magyar Könyv­táros Egyesület alelnöke, Trojan Marian Jozef grafi­kusművész, a füzesabonyi nagyközségi járási művelő­dési központ szakkörvezető­je. Heves megye Tanácsának művészeti díját nyerte el: Tar Lőrinc karnagy, az egri Ho Si Minh Tanárképző Fő­iskola ének-zene tanszéké­nek adjunktusa, Czinke Fe­renc festő-, grafikusművész, Kulcsár Imre színművész. A Heves megye művelő­désügyéért kitüntető jel­vényt és oklevelet vették át: dr, Papp Sándor, a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum igazgatója, dr. Valentin Kálmán kar­nagy, Kupier Béla, az egri Gép- és Műszeripari Szak- középiskola tanára, Jáger Istvánná könyvtáros, az egri Gyermekkönyvtár munka­társa. Márkusz László új­ságíró, a Heves megyei Nép­újság kulturális rovatának vezetője és az egri Társas­tánc Klub, fennállásának 15. évfordulója alkalmából. A kulturális miniszter Dán Gyulánénak, a karácsondi községi könyvtár könyvtáro­sának a Kiváló népművelő címet adományozta. A ki­tüntetést — az ország első szabadpolcos könyvtárának vezetője a budapesti közpon. ti ünnepségen vette át. A kulturális miniszter a közművelődés érdekében ki­fejtett kiváló munkájuk elis­meréseként a Szocialista Kul­túráért kitüntetésben része­sítette: Burányi lmrénét, a gyöngyösi járási hivatal mű­velődésügyi osztályának köz- művelődési felügyelőjét, Ba- ta Istvánt, a Heves megyei Moziüzemi Vállalat gépész­üzemvezetőjét, Bodnár Józse­fet, a Megyei Könyvtár ol­vasószolgálati könyvtárosát, csoportvezetőjét, Csámpai Károlyt, a Hungária Szállo­da- és Étterem Vállalat zené­szét, Eperjesi Lászlót, a Fü­zesabonyi Általános Gimná­zium és Postaforgalmi Szak- középiskola tanárát, Forgács Antalnét, a besenyőtelki nap­közi otthonos óvoda óvónőjét, a Gyöngyösi Játékszínt, He­gyi Ferencet, a hatvani 213. számú Ipari Szakmunkás- képző Intézet könyvtárosát, Juhász Gábornét, a Mező- szemerei Körzeti Általános Iskola pevelőjét, dr. Kádár lmrénét, a Hevesi Állami Zeneiskola tanárát, Kovács Pétert, a Hungária Szálloda- és Étterem Vállalat zenekari vezetőjét, Kováts Krisztinát, OShSskt 1979. augusztus 18., szombat a Gyöngyösi Állami Zeneis­kola tanárát, Kun Istvánt, a Heves megyei Moziüzemi Vállalat moziüzemvezetőjét Mátrai Gézát, a Tarnazsadá- nyi Általános Iskola neve­lőjét, Mészáros Lajost, a Mátravidéki Építőipari Szö­vetkezet részlegvezetőjét, dr. Nagy Sándort, az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola docensét, tanszékvezetőjét, dr. Pálos Oszvaldnét* a Hat­vani Állami Zeneiskola taná­rát, Péter Józsefet, az ecsédi Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gondno­kát, az Ecsédi Népi Együttes vezetői munkájáért, Polgár Józsefet, a verpeléti tanács elnökét, a család- és társa­dalmi ünnepségek művésze­ti feltételeinek megteremté­séért, Fehér Gyulát, az aba- sári tanács elnökét, a köz- művelődési munka tanácsi irányításáért, Szekrényes Fe­rencet és Skoda Istvánt hon­ismereti gyűjtőtevékenysé­gükért és Varga JQnosnét, napközi otthoni, közművelő­dési munkájáért. A kitüntetések átadása után színvonalas folklórmű­sor következett, majd az ün­nepeltek részére fogadást Kameniczki Antal igazgató átveszi — iskolája nevében — a megyei tanács közoktatási díját (Fotó: Perl Márton) vezetőjét, Somfai Tibornét, a parádi Fáy Ándrás Körzeti Általános Iskola tanárát, a gyermektánccsoport vezető­jét, Takács Erzsébetet, a Ke­rekharaszti Általános Iskola tanítóját, Talmács Jánost, a sarudi Tiszamente Mezőgaz­dasági Termelőszövetkezet párttitkárát, Toronyi Józse­fet, a Heves megyei Mozi- üzemi Vállalat főkönyvelő­jét, Urbán Jánost, a Heves megyei Moziüzemi Vállalat nagyrédei moziüzemvezető­jét, Végh Mihályt, a Sarudi Általános Iskola igazgatóját, dr. Zétényi Endrét, a TIT csillagászati szakosztályának elnökét. A kulturális miniszter a Kiváló munkáért kitüntetést adta: Berényi Lajosnénak, az adácsi könyvtár munkatársá­nak, Cetö Józsefnénak, a Csá- nyi Általános Iskola tanárá­nak, Csombók Józsefnénak, a Heves megyei Moziüzemi Vállalat viszneki moziüzem­vezetőjének, Deno Zoltánné- nak, a horti könyvtár taka­rítójának, Doros Jánosnak, a szilvásváradi mozi gépész­üzemvezetőjének, Fügedi Mártának, a Megyei Műve­lődési Központ gazdasági igazgatóhelyettesének, Gaj- dóczki Zsuzsannának, a gyön­gyösi Mátra Művelődési központ főelőadójának, Ga­lambos Lászlónak, a Káli Ál­talános Iskola igazgatójának, Gömöri Jánosnénak, a Me­gyei Könyvtár könyvkötésze­te betanított munkásának, Kovács Lászlónénak, a bükk- szentmártoni tagiskola veze­tőjének, Mata Józsefnek, az egerbaktai mozi gépész- üzemvezetőjének, Nagy Má­riának, az Andornaktályai Általános Iskola napközi ott­hona csoportvezetőjének, Ozsvárth Istvánnénak, a gyöngyösi Mátra Művelődési Központ gazdaságvezetőjé. nek, Pócs Sándornénak, a recski könyvtár vezetőjének, Sajtos Dezsőnek, a Mezőtár- kányi Általános Iskola köz­művelődési igazgatóhelyette­sének, Sál Lászlónénak, a Megyei Művelődési Központ könyvelőjének, Tari Antal- nénak, a gyöngyöstarjáni mű­velődési ház igazgatójának, Tóth Károlynévak, a parád- sasvári tagiskola vezetőjé­nek. A megyei tanács művelő­désügyi osztálya a közműve­lődés társadalmi céljainak valóra váltásában aktivista­ként közreműködők közül oklevélben és jutalomban ré­szesítette: Csikány Józsefnét, gyermeknéptánccsoport­adtak, ahol Fekete Győr Endre mondott pohárköszön­tőt. Az elismerést — társai nevében is — dr. Nagy Sáry- dor köszönte meg. KITÜNTETÉSI ÜNNEPSÉG A MEGYEI TANÁCSNÁL Az alkotmány ünnepe al­kalmából kitüntetési ünnep­ségre került sor pénteken délelőtt a megyei tanács dísztermében 'is. Az esemé­nyen — amelyen dr. Varga József, a megyei tanács el­nökhelyettese mondott beszé­det — megjelent dr. Sipos István, a megyei pántbizott­ság titkára, valamint Lévai Ferenc, az SZMT tlitkára is. Az ünnepi megemlékezést követően Fekete Győr Endre, a megyei tanács elnöke ki­tüntetéseket adott át a köz- igazgatási munkaterületen kiemelkedő .munkát végzett szakembereknek. Több évti­zedes eredményes munkája elismeréseként, nyugállo­mányba vonulása alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa által adomá­nyozott Munka Érdemrend ezüst fokozatát nyújtotta át Fiilöp Ernőnek, a Heves me­gyei Illetményhivatal veze­tőjének. A megyei tanács elnöke a továbbiakban ' Kiváló társa­dalmi munkáért kitüntető jelvényt adott át a testület három tagjának, Páti Jenő­nek, a Hazafias Népfront megyei titkárának, Berecz Istvánnak, a KPM Egri Köz­úti Igazgatósága vezetőjének, valamint Pusztai Lászlónak, a megyei tanács - Testnevelé­si és Sporthivatala élnöké- nek. A 20 éves folyamatos tanácsi munka elismerése­ként arany pecsétgyűrűt ka­pott Agyagos József, G. Papp Ferenc, Kovács Antal, Kovács Gábor, Molnár Sán- dorné, Veres Tiborné és Vinczepap Jánosné. Az ün­nepségen huszonkilenc taná­csi dolgozó vehette át a jó munkáját elismerő jutalmat, további 121-en — közülük harminckilencen aranygyű­rűt is kaptak — a helyi ün­nepségeken részesültek 10 és 20 éves munkaviszony után járó törzsgárdajelvény elismerésben. KIVÁLÓ ELLENŐRÖKET TÜNTETTEK KI Ünnepség keretében adta át dr. Csepelyi Károly, a megyei NEB elnöke a me­gyei tanács által alapított „Társadalmi munkáért” ki­tüntető jelvényt pénteken a megye legjobb népi ellen­őreinek. A kitüntető jelvényt és oklevelet Kapócsi László, a Mátraalji Szénbányák pénz­ügyi osztályvezető-helyette­se, Tóth Ottó, a detki Ma­gyar—Bolgár Barátság Mgtsz főkönyvelő-helyettese, Kiss Ferenc, a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság , kereskedelmi előadója, Nagy István, a Heves megyei Ta­nács V. B. Füzesabonyi Já­rási Hivatala élelmezési cso­portvezetője, Godó Pálné, a Hevesi Takarékszövetkezet főkönyvelője, Veréb József, a Könnyűipari Gépgyártó Vállalat igazgatója, Kivés János, a nagyrédei Szőlős­kert Mgtsz Hűtő- és Haj­tatóházának vezetője, Ange­lt Józsefné, a hatvani váro­si tanács költségvetési üze­mének gazdasági vezetője kapta meg. Csigások háborúja Sci-fi - fantázia nélkül Ha ön látott már néhány vadnyugati kocsmajelenetet, pár kerge autós üldözést, legalább egy, a második vi­lágháborúról szóló szuper- produkciót, esetleg egy Lőve Story-t, ha mindezt képze- zetben füzérre fűzi, a sze­replőket és a környezetet bádoggal felöltözteti' és be­építi, s ha még mindehhez némi villogást, sziréna zást is tud produkálni, nos. akkor már kész is van egy ahhoz hasonló alko­tás, mint amilyen a Csillagok háborúja című, tudományos- fantasztikusnak meghirde­tett, kétrészes amerikai fiim, amelyet George Lucas írt és rendezett. De inkább ne kísérletez­zen, mert elég az ilyesmiből egy is! Rögtön a lényegre térve: a történet szerint van egy bizonyos Vader — korábban jóemoer — aki, ki tudja m'ért, átpártolt a Gonosz­hoz (?), a csillagrendszerben önkényuralomra törő fekete hatalomhoz. Céljait az illető egy majd Föld nagyságú, vasgolyószerű űrbázissal sze­retné elérni, olyan erődít­ménnyel, amely még égites­tek fölrobbantására is ké­pes. Ennek az alkotmánynak a tervrajzát lopja el Leila — érthetetlen okból ő egy her­cegnő — hogy a lázadók föl­deríthessék a Halálbárka gyenge pontját. Miért késik a recski iskola bővítése? A helybeliek nagyon jól tudják, hogy milyen szűkös a recski általános iskola. Az oktatás több helyütt folyik, A két épület közti távolság legalább hat perc. A neve­lők egy része naponta több­ször megteszi ezt az utat. A napközis foglalkozásokat a Barkóczy-kastélyban tart­ják. Itt viszont a derítő- berendezéssel van baj, oly­annyira, hogy a szennyvíz az utcára áramlik, i joggal keltve fel a környéken la­kók felháborodását. Csak a rendbehozatalra mintegy nyolcszázezer forintot kelle­ne költeni. Sajnos ez a pénz még hiányzik. A gyakorlati órákra szintén külön helyre vonulnak a fiatalok. Nincs .tornaterem, s ez alapvető akadálya annak, hogy a je­lenleginél is jobb sportered­mények szülessenek. A felsorolás is érzékelteti, hogy mennyire szükség van az intézmény bővítésére. Nos, a megyei tanács 1977- ben 7,5 millió forintot adott erre a célra. Az elképzelé­sek szerint ebből az összeg­ből — hozzátéve a tetemes summa húsz százalékát, amit a községi tanács bizto­sított — négy tan- és egy tornatermet akartak építe­ni. Ezzel-egyetértett az egész falu, hiszen az emberek nemcsak társadalmi munkát ajánlottak, hanem a zsebük­be is nyúltak, s majd het­venezer forintot tettek az asztalra. A tanács a vállala­tok támogatását is kérte, nem is hiába. Az ÉMÁSZ a villanyszerelési munkála­tok elvégzését ígérte. Ezzel körülbelül ötszázezerrel csök­kentek volna a kiadások. A Hevesi Háziipari Szövetkezet helyi részlegének lányai és asszonyai se maradtak ki a serből. Elhatározták: szépen hímzett függönyöket adnak, így hát ezekre se kell költe­ni. A mecénások táborát gya­rapította az Üt- Vasútterve­ző Vállalat egyik kollektívá­ja is. Képviselőjük, egy recs­ki születésű mérnök révén közölték: megoldják a tel­jes tervezést. Ez szintén fél­milliós megtakarítást jelen­tett volna. Ügy tűnt, semmi akadálya a kedvező rajtnak: az elmúlt év őszére várták az építőket — a Heves megyei Tanácsi Építőipari Vállalat dolgozóit. Ebből nem lett semmi, ter­mészetesen abból sem, hogy a gyerekek az 1979—80-as tanév kezdetén birtokba ve­gyék az új létesítményt. Sajnos az történt, hogy a mérnökgárda nem állta a szavát, s legalább négy 'al­kalommal módosították a határidőt. Legutóbb augusz­tus harmincadikára jelezték a kiviteli tervek elkészítését. A községben viszont sokan kételkednek abban: megér­kezik-e az annyira várt kül­demény. Kellemetlen helyzet. Ilyen­kor nem illik sürgetni, hi­szen önzetlenül ajánlották a segítséget. Mégis meg kel­lett tenni, mert a késés ko­moly károkat okozott. Igaz, egy esztendős eltolódást el lehet viselni, bár tovább szoronganak a tanulók. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Közben ugyanis emelkedtek az építőanyag­árak, s ezzel párhuzamosan nőttek a kivitelezés költsé­gei is. Nem egy-kétszázezer forinttal, hanem milliós té­telekkel, ugyanis, ha a már említett terveket hivatalosan rendelik meg, azokat réges- rég szállították volna már. így viszont ráfizettek, még­hozzá nagyon — a jóhisze­műségre. Most majd azért kell kilincselni — ki tudja milyen szerencsével járnak —, hogy összegyűljön a hiányzó pénz. Reméljük sikerül, s végre megjelenhetnek az építők. A tanulságról azonban nem szabad megfeledkezni. A tár­sadalmi munka ígérete tisz­teletreméltó, de csak úgy ér valamit, ha meg is tártják. Gyermekekről lévén szó: következetesen... Pécsi István Persze a hölgyet idejeko­rán elfogják, hiszen egy filmben egy fehér ruhás gyönge teremténynél soha nincs alkalmasabb a sínylő- dés keserveinek érzékelteté­sére. A dokumentumokat két robot menekíti tovább (Stan és Pan-szerűek, csak bár- gyúbb a humoruk), majd csatlakozik hozzájuk egy farmersrác, aki voltakép­pen főiskolára szeretne menni, (figyelem, fiatalok!) egy aggastyán, a Jedi 1 o- v a g r e n d tagja. illetve Han, a pénzéhesnek látszó, ÁMDE, melegszívű vagány egy majomember társaságá­ban ... A vége ezek után ugye ki­található? Sőt, icipici eről­ködéssel biztos, hogy a kö­zepe is ,.. ! Hát igen, sok minden van ebben a filmben, csak tudo­mány és fantasztikum nincs, sőt, mi több, fantázia sem sok, mert mint a bevezető­ből kiderült, az eredetiség nyomokban sem lelhető föl. Mindez persze nem olyan nagy baj, ha az alkotóknak sikerül a krimi, a horror-, a terrorfilm, a western, a sci-fi, a vígjáték kliséiből, egy valóban szórakoztató filmet összekalapálniuk. Hogy itt mennyire sikerült? Nos, el kell ismerni, a . rendező mindent megtesz azért, hogy a föntebbi hiá­nyosságok ellenére a néző re unatkozzék, ha nem is a fordulatokon, de legyen min törnie a fejét... Csak néhány az ötletsero- zatból; míg az egyik alka­lommal a már említett ag­gastyán a belé költözött Erő (?) segítségével egy szempillantás alatt elintézi üldözőit, erre a továbbiak­ban egyszer sem képes. Hogy miért nem, arra nincs válasz. De arra sem, hogy a kis csapatot miért támadja meg néhány zseblámpasze­mű buckalakó, majd, miért hagyják ott ijedten a már félig legyőzőiteket, végül a hátralevő idő alatt hova tűnnek a filmből? Az sem egészen világos, hogy a ki­sebbik robot számára időn­ként miért kell fordítani, amikor máskor olyan jól ér­ti aki adott parancsokat.. Mindegy, hagyjuk. Kár folytatni, hiszen tény. hogy a vad logikátlanságok elle­nére, s ezekkel együtt a kö­zönségnek tetszik a Csilla­gok háborúja. Föltehetően azért, mert megelevenedni láthatja — Gilbert Taylor által ügyesen fényképezve — a gyermekkorában gyermek­deden elképzelt szörnyeket, a mese mellé kap egy kis romantikát, egy kis hu­mort ... s ahogy mondani szokták: közben sok-sok málnaszörp fogyott. Hát ki tudja... lehet, hogy így, a kánikula utolsó rohamainak idején, a jó mu­latsághoz ennyi is elég. Németi Zsuzsa i

Next

/
Oldalképek
Tartalom