Népújság, 1979. augusztus (30. évfolyam, 187-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

KEDD ESTI KÜLPOLITIKAI KOMMENTÁRUNK: Lusakai malomkövek \ MA NYÍLIK MEG a zambiai fővárosban a Brit Nemzetközösség csúcsértekezlete. Az egykori brit gyarmatbirodalom utódállamainak ez a sajátos, rend­kívül ellentmondásos és nem kevésbé heterogén gyü­lekezete mind a színhelyet, mind az időpontot illetően kényes körülmények között ül össze. Az értekezlet legizgalmasabb témája ugyanis nyilvánvalóan a Rhodesiával kapcsolatos dilemma­szövevény lesz és a konferencia színhelye, Zambia, az úgynevezett frontállamok egyike. Kenneth Kaunda zambiai elnök a Rhodesiával szomszédos államok ve­zetőivel, Machel mozambiki, Neto angolai, Nyerere tanzániai és Serethse Kharna botswanai államfővel — együtt nem véletlenül időzítette a frontállamok külön csúcsértekezletét a lusakai konferencia előestéjére — ugyancsak a zambiai fővárosban. A cél nyilvánvaló volt: közös álláspontot kidolgozni a nemzetközösségi értekezletre. AZ ITT VÁRHATÓ viták egyik legfőbb gerjesz­tője és célpontja az egykori „anyaország”, Anglia lesz. Nem nehéz megjósolni, hogy Margaret Thatcher miniszterelnök-asszony Lusakában újabb leckét kap a régi igazságból, amely szerint sokkal könnyebb ellen­zéki pozícióból „kemény dolgokat” mondani, mint a bársonyszékből gyakorlati eredményeket elérni a kül- és belpolitika veszélyes vizein. Tekintélyes angol kommentátorok szerint a kor­mányfő két malomkő között kénytelen megpróbálni a lehetetlent Lusakában: összeegyeztetni az összeegyez- tethetetlent, vagyis saját pártja „héjái” és az afrikai országok igényeit. Thatcher asszony megválasztásá­hoz nagy segítséget kapott a fehértelepes rezsim angliai védelmezőitől és ez a csoport elég nagyhatal­mú ahhoz, hogy tartani kelljen tőle. UGYANAKKOR RHODESIA ügyében egész Af­rika — érthetően elsősorban Angliát teszi felelőssé azért, hogy a dolgok idáig fejlődhettek, és egy csak­nem össz-afrikai ellenérzés alapos gondokat jelenthet hosszabb távon is a brit külpolitikának. London ráadásul azt a Nyugatot képviseli egy elsöprő többségében „harmadik világbeli” résztvevők­ből álló konferencián, amelynek kulcsszerepe van a másik fehér bástya, a Dél-afrikai Köztársaság apart- heid-rezsimjének prolongálásában. Lusakában megle­hetősen nehéz lesz elkerülni, hogy a brit delegáció széksora a vádlottak padjává váljon. Harmat Endre Röviden NICOSIA: A ciprusi kormány hétfőn elutasította Denktas ciprusi török vezető javaslatát a gö­rög és török közösségek kö­zötti tárgyalások felújításá­ra. A kormány szóvivője ki­jelentette: új tárgyalások he­lyett inkább arra van szük­ség, hogy a török fél megva­lósítsa azt, amiben már meg­állapodás született. (Reuter) TOKIO: ' M. Weisner tengernagy, a csendes-óceáni amerikai flot­ta főparancsnoka a „Dzung- ang ilbo” című dél-koreai lap washingtoni tudósítójának adott nyilatkozatában kije­lentette, hogy a Koreai-félszi­geten kialakult helyzet éle­ződésének esetére a Penta­gon katonai beavatkozás ter­veit dogozta ki. Weisner közölte, hogy a ki­dolgozott tervek szerint rend­kívüli helyzet kialakulása esetén amerikai tengerész­gyalogságot tennének partra a Koreai-félszigeten. Az adott esetben az Okinawán és a Ha wai-szigeteken állomásozó egységek kerülnének bevetés­re. (TASZSZ) LATINA: Sandro Sacucci, volt neo­fasiszta parlamenti képvise­lőt, aki három évvel ezelőtt részt vett egy kommunista fiatalember meggyilkolásá­ban, hétfőn a közép-olaszor­szági Latina városban távol­létében 12 évi börtönbünte­tésre ítélték. (AP) WINTERTHUR: Svájc északkeleti részén figyelmeztették az autósokat az autógumikat fenyegető menyétveszélyre, A kis rág­csálókat a meleg levegőben terjengő 'gumiszag vonzza az autókhoz, s a gumicsövek és gumi szigetelésű elektromos hálózatok »után most már az autóabroncsokban is kárt tesznek. A dögvész — ahogy a helyi hatóságok nevezik — egyelőre megfékezhetetlennek látszik, mivel sehogy sem si­kerül távol tartani a menyé­teket újonnan felfedezett „kábítószerüktől”. (AP) ISTANBUL: A török rendőrség hétfőn hét kiló tiszta heroint talált Istanbulban egy nyugatnémet rendszámú gépkocsiban. A 23 nylonzacskóban elrejtett ká- bítszer kereskedelmi értéke megközelíti az 5 millió dol­lárt. Első félév a szovjet gazdaságban A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala nyilvá­nosságra hozta az állami tervek teljesítéséről, az or­szág gazdasági és társadalmi fejlődésének első hat hó­napjáról szóló tájékoztatá­sát. Az adatok arról tanús­kodnak, hogy a szovjet gaz­daság — akárcsak korábban — most is fokozatosan nö­velte a termelést A tél ára A népgazdaság minden esztendőben megfizeti ezt az árat. Elegendő arra hivat­kozni, hogy ezen a télen, amikor az erős sarki hideg több hullámban néhány hó­napon keresztül megszakítás nélkül támadott, mintegy 300 millió tonna tüzelőanyagot használtunk fel. Ha ezt át­számítjuk olajra, a végered­mény 210 millió tonna. Amennyiben még pontosabb képet kívánunk kapni, ve­gyük az elhasznált fűtő­anyag-mennyiség ellenértékét világpiaci árakon: kiderül, hogy a lakóházak, középüle­tek és gyárak fűtése az idén 30 milliárd dollárba került. Van azonban egyéb költ­ség is: például az építkezé­sek költségnövekedése, az autóutak és a vasutak meg­GÍMémsöa, 1979. augusztus 1., szerda tisztítása a hótorlaszoktól, meleg öltözékek előállítása óriási mennyiségben és még sok egyéb. A vegyipar helyett a lakosságnak 1979-ben a tél költsége kü­lönösen súlyosan nehezedett a gazdaságra. Januárban és februárban az ország na­gyobb részén hosszú idő óta nem tapasztalt erős hideg alakult ki. A hőmérő higany­szála mínusz 40, sőt, 50 Cel- sius-fokra is süllyedt. A fűtőanyag és energia- igény váratlanul soha nem látott méreteket öltött. Azt a gázt és olajat, amelyet a vegy­ipar termelési szükségle­teinek fedezésére kívántak fordítani, át kellett irányíta­ni a lakossági és kommuná­lis igények kielégítésére. Teljesen természetes, hogy a nyersanyagéhes vállala­tok a nagy mennyiségben kimaradt alapanyag hiánya miatt nem teljesítették a tervet. Közöttük a vezető iparágak egyike, az olajké­miai ipar az elmúlt év ha­sonló időszakához viszonyít­va ugyan 2 százalékkal nö­velte termelését, de a tervét nem teljesítette. A műtrá­gyagyártás 6 százalékkal csökkent: a műtrágyagyár­tásra szánt gáz jelentős ré­szét fűtésre kellett felhasz­nálni. A rendkívül zord hideg­től eltekintve a Szovjetunió ipari termelése az elmúlt hat hónapban — az előző év hasonló időszakához viszo­nyítva — összességében 3,5 százalékkal növekedett. Emellett az első évnegyed­ben a termelés 3 százalék­kal, míg a második negyed­évben 4 százalékkal növeke­dett. A gazdaság fejlődési üteme megalapozza azt a re­ményt, hogy a szovjet nép­gazdaság teljesíti idei ter­vét. Égyre messzebb keletre Mint a statisztikai hivatal közleményéből is kitűnik, 1979. első hat hónapjában a Szovjetunióban 621 milliárd kilowattóra elektromos ener­giát termeltek, 278 millió tonna olajjal.) A nagy kapa­millió tonna szenet küldtek a felszínre, 201 milliárd köb­méter gázt adtak a népgaz­daságnak. (1 milliárd köb­méter gáz egyenlő 1 millió tonna olajjal.) A nagykapa­citású és dinamikusan fejlő­dő fűtőanyag-termelő és energetikai ágazatok tették lehetővé a szovjet gazda­ságnak, hogy az elmúlt tél szélsőséges körülményei kö­zepette is növelje termelé­sét. A Szovjetunió az egyetlen olyan ipari nagyhatalom a világon, amely kénes teljes egészében saját fűtőanyag- és energiakészleteire alapozni gazdaságának fejlesztését. Kádár János fogadta Franz Josef Strausst Kádár János, az MSZMP KB első titkára a Parlamentben fogadta Franz Josef Strauss bajor miniszterelnököt, aki néhány napos magán látoga­táson tartózkodik Magyar- országon. (Népújság tele fotó — MTI — KS) Átmeneti kabinet Portugáliában Maria de Lurdes Pintassil- go, Portugália kinevezett ügyvezető miniszterelnöke hétfőn este nyilvánosságra hozta kormánya összetételét. A tizenhat főnyi kabinetben három katona található, a kulcspozíciókat Eanes állam­fő hívei töltik be. A minisz­terelnök-helyettes és egyút­tal belügyminiszter Manuel da Costa Bras ezredes, a had­ügyminiszter ismét Jose Iou- reiro dós Santos ezredes. Megerősítették tisztségében a korábbi külügyminisztert, Joao Freitas Cruzt is. Pintassilgónak nyilvánva­lóan törekednie kellett arra, hogy kormánya összetétele és annak programja elfogadható legyen a két baloldali párt — a kommunista és a szocialis­ta párt — vagy legalábbis az utóbbi számára. Ezt bizo­nyítja Mario Soa.resnek, a szocialista párt főtitkárának első állásfoglalása. Soares rendkívül elégedetten nyilat­kozott az átmeneti kormány összetételéről. Mint mondot­ta, az teljes mértékben meg­felel annak a követelmény­nek, hogy „semleges és füg­getlen” választások megtar­tását biztosítsa. Az egymással választási szövetségbe lépett két jobbol­dali párt vezetője viszont élesen támadta a kormány összetételét, s hangot adott „aggodalmának”, hogy az át­meneti kormány a baloldal javára befolyásolhatja az őszi választások kimenetelét. A két jobboldali politikus azzal vádolta a miniszterel­nököt, hogy az általuk túlsá­gosan baloldalinak tartott Meló Antunesnek, a forradal­mi tanács befolyásos tagjá­nak bizalmas, elkötelezett hí­ve. Az új portugál miniszterel­nök: Maria Pintassilgo asz­szony. (Népújság tele fotó — AP—MTI—KS) Ki áll az előbukkant Baktiar mögött? Iránban általános visszatet­szést keltett a februári eltű­nése óta először felbukkant Sapur Baktiamak, a meg­döntött sah utolsó miniszter- elnökének, Párizsban, ked­den elhangzott nyilatkozata. A Khomeini híveit tömörítő iráni iszlám köztársaság pártjának szóvivője szerint Baktiar „politikai visszatéré­sének” egyáltalán „nincs je­lentősége”. A polgári nem­Elmúltak azok a boldog idők, amikor az országoknak kor­látlan mennyiségben ren­delkezésükre állt az olcsó energia. A Szovjetunióban a fűtőanyagért mind messzebb kell menni keletre, Szibériá­ba és északra. Az olajat, a gázt, a szenet 3—4 ezer ki­lométerről kell eljuttatni a fogyasztóhoz. Szibéria bir­tokba vételénél olyan soha nem sejtett problémák me­rültek fel, akárcsak a Koz­mosz meghódításakor. Ezek­nek a problémáknak megol­dása egyre bonyolultabbá, költségesebbé válik. Néhány termékfajtából, mindenekelőtt fogyasztási cikkekből, még nem tudjuk kielégíteni a szovjet fogyasz­tók minőségi igényeit. Ép­pen ezért a minőség fejlesz­tése a legfontosabb felada­tok egyikévé lépett elő Az importban sokféle módon kí­vánják javítani a termékek minőségét: mindenekelőtt a tudományos-műszaki haladás eredményeinek a termelésbe állítása révén. A Szovjet­unióban az elmúlt félévben több mint 1200 új termék gyártását kezdték meg. Az év eltelt hat hónapjá­ban a Szovjetunió 8 száza­lékkal növelte külkereske­delmi forgalmát az elmúlt év hasonló időszakához ké­pest és a szállítások értéke elérte a 37,2 milliárd rubelt. A Szovjetunió az 1975-ben Hel­sinkiben aláírt egyezmény óta több mint másfélszeresé­re növelte külkereskedelmi forgalmát. Gennagyij Piszarevszkij (APN—KS) zeti front — ennek soraiban küzdött Baktiar két évtize­den át a sah uralma ellen — nyilatkozatban emlékeztetett arra, hogy a volt kormányfőt kizárták a mozgalomból, és ezen a tényen Baktiar újbóli felbukkanása nem változtat­hat. A magát a szociálde­mokratákhoz tartozónak val­ló nemzeti demokratikus front álláspontja szerint „az Iránban jelenleg uralkodó anarchia és a személyes sza­badságjogok megsértése sen­ki számára sem szolgáltat jogalapot arra, hogy hitelt adjon Baktiar demokratikus szólamainak, amikor világos, hogy az Egyesült Államok áll a volt kormányfő mögött. Az iráni kormány szóvivője kedden kijelentette: Baktiar nyilatkozata az iráni forrada­lom megosztására szőtt „im­perialista és cionista összees­küvés része”. Közben Iránban folytatódik a péntekre kiírt alkotmáinyo- zógyűlési választások előké­szítése. A képviselők június közepén nyilvánosságra ho­zott alkotmánytervezetet vi­tatják meg, majd az esetleg általuk módosított változatot népszavazásra bocsátják. A 75 képviselői helyre mintegy ezren pályáznak, többségük siita vallási vezető. A két fő vallási párt, Khomeini aja­tollah, illetve Sariat Madar* ajatollah követői külön listán indulnak, az együttműködést Sariat Madari visszautasítot­ta. A nem vallási mozgalmak közül a negyedszázaddal ez­előtti Moszadik-féle köztár­saság hagyományait őrző pol­gári nemzeti front azt az ál­láspontot foglalta el a vá­lasztások előtt, hogy az állam intézményeit „nyugati min­tára” kell átszervezni. A moz­galom nem helyesli a vallási vezetőknek az államéletben betöltött jelentős szerepét. A nemzeti demokratikus front szerint nincsenek meg a sza­bad választások feltételei”, ezért ez a csoport nem vesz részt a szavazáson. A haladó muzulmán Mudzsahid Khalk mozgalom, a magát marxis­tának valló Fedajin Khalk mozgalom, valamint a Tudeh Párt (kommunisták) részt vesznek a választásokon. Az iráni kurd vezetők éle­sen bírálják az alkotmányter­vezetet, mert az nem gon­doskodik a kurd területek ön- kormányzatáról . Kedden a dél-iráni kikötő­város, Khorramshahr bizton­sági főnöke azt állította, hogy letartóztattak egy tizenhá­rom főnyi „iráni arabokból álló” csoportot, amely „sza­botázscselekményeket hajtott végre”. Izrael nem bízik Waldheimben Carter, amerikai elnök hét­főn Washingtonban a közel- keleti helyzetről és a sinai- félszigeti izraeli -csapatvisz- szavonások ellenőrzéséről tárgyalt Kurt Waldheim ENSZ-főtitkárral. Az ameri­kai elnök kifejtette, az iz­raeli ellenkezés dacára Wa­shington azt szorgalmazza, hogy az egyiptomi—izraeli különalku végrehajtására az ENSZ-nek a' térségben 1948 óta szolgálatot teljesítő kö­zel-keleti fegyverszünet el­lenőrző szervezete (UNTSO) ügyeljen. Elmondotta, hogy a közeljövőben szeretné e kér­dést az izraeli és egyiptomi fél képviselőivel megvitatni. Ismeretes, hogy Washing­ton vasárnap meghívást kül­dött ez ügyben Kairóba és Tel Avivba. Dajan, izraeli külügyminiszter elfogadta az amerikai meghívást, de az egyiptomiak visszautasították, arra hivatkozva, hogy meg­várják míg véget ér az egyip­tomi és az izraeli hadügymi­niszter tárgyalása a sinai- félszigeti kivonulásról. Izrael arra hivatkozva el­lenzi a sinai csapatvisszavo­násoknak az UNTSO által való ellenőrzését, hogy a fegyverszünet-ellenőrző szer­vezetet Waldheim bármikor visszavonhatja és ezzel lehe­tővé teheti új háborús konf­liktus kirobbanását. Wa­shingtoni értesülések szerint az amerikai kormányzat azt szeretné, ha az UNTSO ala­kulatait 800 főre növelnék, és mozgékonyságuk fokozására repülőgépekkel látnák el őket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom