Népújság, 1979. augusztus (30. évfolyam, 187-203. szám)

1979-08-12 / 188. szám

Agria »79 Nemzetközi gitármuzsika a székesegyházban Képünkön az olasz Paolo Muggia triója Az Agria ’79 rendezvény- sorozatában pénteken este klaszikus gitármuzsikát hall­gathattak az érdeklődők az egri székesegyházban. A kö­zönség — túlnyomórészt fia­talok — a negyedik eszter­gomi gitárfesztivál és sze­minárium öt résztvevőjével találkozhatott: egy magyar, egy japán, s három olasz elő­adóval. A duna-kanyarbeli nem­zetközi zenésztalálkozónak évről évre nő a rangja: az idén már kétszázötven je­lentkezőből válogatták ki a szervezők azt a százhatvan muzsikust, akik közül öttel most az egriek is megismer­kedhettek. A koncert elején kedves meglepetésként bejelentet­ték, hogy a hallgatóság so­rai között foglal helyet Far­kas Ferenc Kossuth-díjas zeneszerző, aki külön művet írt az idei fesztivál alkalmá­ra, valamint Rónay Rudolf, a Kulturális Kapcsolatok In­tézetének elnöke, a szervező bizottság egyik vezetője. Ezek után először Fodor Ferenc, Szendrey-Karper László volt növendéke, a Zeneművészeti Főiskola ta­nára adott elő öt művet. A prelúdiumok, az etűdök vagy a fantáziák bensőségesen csengtek a hatalmas kupola alatt, s amikor a következő művész, a japán lesiro Su­zuki játszott, a mély csönd­ben még az üveghangokat is tisztán lehetett hallani. A távol-keleti ország gitárosa (Fotó: Perl Márton) virtuóz technikával játszott, hiszen gyermekkorában a nagy gitárművész, Segovia tanítványa volt. Műsorán többek közt Suzuki japán népdalfeldolgozása is sze­repelt. Harmadikként az olasz Paolo Muggia triója hang­versenyezett. A páduai zene­tanár 1977-ben alakította meg kis együttesét, melynek tag­jai szintén gitároktatók. A három hangszerrel már iga­zán összetett hangzásokat is hallhattunk felső fokon. A sikeres koncert befejezése­ként két Farkas Ferenc-da- rabot játszottak el, s a több mint kétórás műsort nagy tapssal köszönte meg az eg­ri közönség. / (}■ P) Kétezer táska elfogyott—Hiánycikk a kockás füzet—Több milliós készletek Iskola előtt — tanszerek A tanévkezdésig már csu­pán két röpke hét van a szünidőből. A szülők és a gyerekek egyaránt készül- getnek az iskolakezdésre. Ehhez tartozik természete­sen a tanszervásár is. Ilyen­kor már el kell gondolkozni azon, hogy megvan-e a toll­tartó, a táska, a füzetcso- - mag, s tninden kellék. Eger két papír-írószer boltjában érdeklődtünk, va­jon hogyan alakult eddig a forgalom, mik hiányoznak ’ még. mikorra várják a csúcsforgalmat? A Széchenyi utcai üzlet­ben elmondták, hogy tulaj­donképpen semmi sem hi­ányzik. Félkilós gyurmából ' egyelőre még keveset kap­tak, de, a szállítás folyama­tos. Nagy sikere volt a júli­us 14-től augusztus 4-ig tar­tó kedvezményes vásárnak. Mintegy hétszáz iskolatáska kelt el olcsóbb áron, s öt­venezer füzet' is gazdára ta­lált. A csúcsforgalom egy része itt már lebonyolódott, s a másfél milliós készlet szeptember közepére el is fogy. Hiánycikk csupán egyetlen van; az általános iskolások felső tagozatosainak és a gimnazistáknak szükséges Romániából importált koc­kás füzet. A Bajcsy-Zsilinszky utcai PIÉRT-boltban. mintr egy 6—7 ezer füzetcsomag már a diákoknál van, s az engedményes vásáron ezer darab iskolatáska is elfo­gyott. Negyven bála kékfog­laló papír van raktáron, mert még nincsenek újfajta borítású füzetek, tehát még szükséges. Tolltartó, színes ■ ceruza, hegyező, rajztábla mind a gyerekeket várja. van belőlük elég. Egyetlen hiánycikk a dobókocka, s előreláthatólag szeptember­ben ebből is szállítanak. Eb­ben az üzletben augusztus 27-e és szeptember 15-e kö­zött várják a legnagyobb forgalmat, hiszen a tanárok azok után, hogy megkezdő­dött az iskola, mondják el a szülőknek, a gyerekeknek különböző kívánságaikat. Csak a helyirak Táltosnak Mozijegy Nézőktől kérdeztem, mi­kor rendezték, pontosabban emelték utoljára a mozije­gyek árát. — Régen — így a válaszok, ennél közelebbit senki sem tudott. Még a moziüzemi vállalat vezetői sem. Ök időt kértek, hogy átnézzék a korábbi rendel­kezéseket. Így derült ki, hogy több mint egy évti­zeddel ezelőtt: 1968-ban volt egy minimális rendezés, amikoris a premiermozikban például három forintra emelték a legolcsóbb és tíz forintra a legdrágább jegy árát. A különböző áremelkedé­sek szomszédságában azóta is tartotta magát a mozi­jegy, amely az elmúlt na­pokban már nem kerülhette el sorsát: 30 százalékkal drá­gább lett. Noha nemzetközi összehasonlításban még így is olcsók nálunk a mozije­gyek, mi valamennyien — egyénenként és családonként — megérezzük az áremelést. És talán jobban meggondol­juk, milyen filmet nézünk meg a moziban. S mint aho­gyan az utóbbi napok ta­pasztalatai bizonyítják azt is: hány forintos jegyet váltunk a pénztárnál. Az elmúlt évek során többször is tapasztaltuk ugyan, hogy a magyar gaz­daságnak is meg kell küz­denie a Világpiaci kihívás­sal, ám ezek az úgynevezett „begyűrűzések” eddig elke­rülték a kultúra berkeit. Mert óvta és természetesen dotálta az állam — olykor a lehetőségeihez mérten talán túlzottan is — a művésze­teket, a kulturális szolgálta­tásokat. Ily módon jelentős anyagi ráfordítás révén vált majdnem tabuvá a színház- és mozijegy ára. A lelkes mozinézők közül bizonyára kevesen tudják, hogy 1978- bán Országosán minden meg­váltott mozijegyhez 5 forint és 55 fillért tett hozzá az ál­lam. Heves megyében még ennél is többet: hét forint harminc fillért. S ez az ösz- szeg csupán a forgalmazás állami támogatása, hiszen köztudott, hogy az alkotás szférája ugyancsak jelentős dotációt élvez. Lehet, hogy már néhány évvel ezelőtt is ki lehetett volna mozdítani helyben to- pogásából a színház- és mozi­jegy árát, de úgy tűnik, hogy a világpiaci árak könnyeb­ben becserkészik az élelmi­szereket, mint szellemi táp­lálékunkat. Nem véletlen ez, inkább egy évtizedek óta kialakult pozitív tendencia eredménye. Nem kevesebb­ről van szó, mint arról a „kulturális honfoglalásról”, amelynek a felszabadulás óta tanúi vagyunk. E hon­foglalást tükrözi iskolapoli­tikánk, könyvkiadásunk, mű­vészeti életünk. Nem titok, hogy nemzeti jövedelmünk­ből jelentős összegeket szán­tunk arra, hogy a kulturális értékek befogadói minél ki­sebb anyagi áldozat árán ré­szesüljenek a szellemi ja­vakból. Hogy ne okozzon pénzkérdést egy-egy film, színházi előadás, koncert megtekintése, vagy egy jó könyv megvétele. Az alapállás, vagyjs „kul­túrafelfogásunk” mitsem vál­tozik, mint ahogyan mara- dandóak társadalmi célkitű­zéseink is. A kulturális és művészeti értékek továbbra is jelentős ártámogatással jutnak el a közönséghez. Igaz, most már nekünk is jobban be kell nyúlni a zse­bünkbe. Mint fentebb már szóba került, a mozijegyek ára or­szágosan harminc százalék­kal emelkedett. A mozikat négy kategóriába sorolták — az eddigi öt helyett —, He­ves megyében a három vá­rosban van egy-egy I-es ka­tegóriájú filmszínház, amely­nek legolcsóbb helyára négy, legdrágább pedig tizennégy forint. Hevesen, Füzesabony, bán például 4, 8 és 12 forint­ért, Pélyen, Recsken 4, 7 és 10 forintért lehet filmet néz­ni. A keskeny mozik hely­árai 3, 5 és 8 forint. Kultúrafelfogásunk érvé­nyesül a különböző kedvez­ményekben is, amelyek né­mi változással ugyan, ám to­vábbra is megmaradnak. Ily módon a diákok, a kato­nák, a szocialista brigádok, a nyugdíjasok, valamint a bérletesek olcsóbb áron jár­hatnak moziba. A felemelt helyárak rend­szerében is tapasztalható né­mi változás. A közönség már évek óta megszokta, hogy vannak olyan filmek — esz­mei, művészi értéket kevés­bé képviselő, csakis a szó­rakozást szolgáló művek, mint például a krimik, a westernek — amelyeket úgy­nevezett kulturális járulék terhel, vagyis húsz százalék­kal. olykor pedig ötven szá­zalékkal drágább a jegyek ára. A kulturális járulék ez­után egységesen húsz száza­lék lesz, az a bizonyos ötven százalék . pedig negyvenre mérséklődik. Az árváltozás­sal egyidőben azonban új megnevezéseket alkalmaznak a mozik — I., II., és III. helyáru film — és csak a pénztár előtt derül majd ki,' mennyibe kerül a jegy. Ne­hézkesnek tűnik ez a kate­gorizálás, egyszerűbb lenne világosan közölni a plakáto­kon és a műsorfüzetekben, hány százalékos ez a fel­emelt helyár. o Drágább lett a mozijegy.’ Különösen, ha „olyan" fil­met vetítenek, még inkább, ha kétrészeset. Mint például a napokban bemutatásra ke­rülő amerikai filmet, a Csil­lagok háborúja címűt, amely kétrészes, és a harmadik kar tegóriába soroltatott, s így a j dupla és felemelt első hely­ért 40 forintot kell fizetni, avagy 12 forintot a legol­csóbbért. És ha egy csal id­ból többen is járnak mozi­ba, nyilván az anyagiak is jobban befolyásolják a dön­tést: mire és milyen jegyet váltsanak. Előreláthatóan átmenetileg csökken majd a nézők szá­ma, országosan- mintegy 14 százalékos kiesésre számít a forgalmazás. A Heves me­gyei Moziüzemi Vállalat is megérzi majd az áremelke­dést, noha a mi megyénk­ben már évek óta magasabb az országos átlagnál a film­színházak látogatottságául 1979. első félévében 55 szó-1 zalékra teljesítette éves ter­vét a megyei vállalat, s 130 ezerrel többen nézték meg a bemutatott filmeket, mint az előző esztendő első hat hóJ napjában. Heves megye 130 mozija rendelkezik tehát némi -kö­zönségtartalékkal, de vannak olyan módszerek, kedvezmé­nyes formák is, amelyek ed­dig még nem kaptak megfe­lelő szerepet a forgalmazás­ban. Például az olcsó hely-, áru kihelyezett vetítések; üzemi előadások, amelyek­nek számát növeli a válla-« lat. Noha a jegyek árának félj emelésével nem lesznek job-J bak, vonzóbbak a bemutat tott filmek, s nem javulnak a mozik adottságai sem, vagyis senki nem ígért — nem is ígérhetett! — minő-j ségi változást. Mégis! Em-J béri tulajdonság, hogy ha valamiért többet fizetünk, akkor többet, vagy legalább­is jobbat várunk a pénzün­kért. A moziban is, ahol á „jót s jól” elvének és gya­korlatának kell érvényesül­ni. Annak a szemléletnek, . amely a közönség kegyeinek mindenáron való kiszolgálá­sa helyett a valós igényekre figyelve szem előtt tartja a művészetpolitikai célkitűzé­seket is. Márkusz László Moszkvai versenyfilmünk: Áz erőd A minden páratlan évben megrendezett moszkvai fil­mes találkozó jelentősége az idén túlnő az előző rendez­vényeken, mert a szovjet filipművészet létrejöttének 00. évfordulója megünneplé­sével kapcsolódik egybe. A fesztiválon a magyar film- gvártás is képviselteti ma­gát. A magyar filmgyártás szá­mára kétségkívül igen fontos Q Mimág 1979. augusztus 12., vasárnap a moszkvai filmfesztivál, amelyen a szocialistá és a más haladó filmművészek alkotásai a filmmonopóliu­mok kereskedelmi jellegű cenzúrájától mentesen ve­hetnek részt. Az egyre na­gyobb mezőnyöket vonzó filmfórumon — az előzetes hírek szerint — minden ed­diginél több ország képvi­selői lesznek ott. Pozsgay Imre kulturális miniszter is részt vesz a fesztiválon. Az augusztus 14-től 28-ig tartó filmeseménnyel pár­huzamosan Moszkvában nagyszabású tudományos és művészeti szimpozionra ke­rül sor. Á *7A&Ó JÁNOS. 2. Elio ekkor vagy másfél szezonra eltűnt, engem pe­dig álcsoportosítottak az ál­latgondozás művészetébe, mely szakágat azóta is gya­korlom, amint azt saját fin­torgó orrán is érzékelheti. Pardon, jóte­vőm. De mint­hogy a har­madik sörhöz roppant mély- szántású böl­csességgel uni- cumot is mél- tóztatott ren­delni, * legyen elnéző, ha szemtelen szo- fizmák szö­vődnek szóla­maim szarsza- gú szövetébe,, szinte szabály­szerűen, Sire. Sic! Tehát Elio 53 nyarán buk­kant föl ismét, ha lehet, még soványabban. Szigorú utasí­tás kísérte: ki­zárólag pasás bohócként al­kalmazható Tudja, mi az? Semmi köze a pa­sához. A francia passage ferdítése. A passage-bohóc köti le a nézők figyelmét, amíg két szám között át­rendezik a manézst. Üj szerepkörömből én bor- zongva figyeltem mesteremet új szerepkörében. Virtuózán művelte, mint mindent, ami­be belefogott, de a homloká­ra volt írva, hogy előbb- utóbb kitör a pasás bohóc ketrecéből. Azaz: betört a ketrecbe. Barbara és medvéi közé. Nemes pártfogóm! Ne adjon az oroszlánok morra- násaira, ilyen a hangjuk jó­kedvükben is. A tigris alat­tomosságán ugyan egyetlen nő sem tesz túl, de gyáva, tehát megfélemlíthető. Az elefánt egyszerűen nem té­ma, bárki dolgozhat vele, ha nem egészen hülye, vagy al­jas, mármint az idomár, mert az ivorőr sohasem az. Ha­nem a medvénél nincs nehe­zebben kormányozható, ve­szélyesebb nagyvad. Alig lehet fenyíteni. Olyan vastag a bundája, hogy doronggal verheti. Az orrára roppant érzékeny, de ki esküdhet rá, hogy a kellő pillanatban pontosan eltalál­ja a forintnyi orrt az ajtó­nagyságú szőrtömegben. Miss Barbarának támadt egy nagy ötlete, méltán kap­ta meg érte a Queen of the bears, a Medvekirálynő cí­met. Állatai lábára vékony szattyánmokasszint húzott. Ettől a pofonegyszerű fogás­tól a mackók kezes bárá­nyaivá váltak. Elvesztették a biztonságukat, amiért nem a meztelen talpukon, hanem idegen közegen át érezték a földet. Minden különösebb idomítási tortúra és főként ütleg nélkül Barbara szolgái lettek. Féltek a mokasszin- tól, mint a fűztől. Barbara számában tulajdonképpen az volt az attrakció, amit a kö­zönség nem látott, sőt ké­sőbb Elión kívül soha nem látta: hogy miként húzza föl a medvékre a cipőt. Ebből indult el Elio. A medvemutatvány eleve vi- lágszá innak indult. (Mit mondjak: cigánykerekezett, argentin tangót lejtett, köté­len motorozott a három jó­szág.) Elio ezt valami pél­dátlan, megismételhetetlen, felülmúlhatatlan szuperpro­dukcióvá változtatta. De a világosság kedvéért tudnia kell, a számot így hirdették: „Barry and Barbara medve- idomítása”. Barry úgy csapódik a his­tóriához, hogy egy kitűnő idomár fiának született. Semmi köze nem volt a cir­kuszhoz apja haláláig, né­minemű egyetemre járt. Mi­kor az öreg szelídítő feldob­ta a talpát, örökségül három betanítatlan medve maradta fiúra. Ekkor tört ki az álla­mosítás. Barryt mint magán, tulajdonost, eltanácsolták az egyetemről. Medvéit fölaján­lotta az állami szektornak. (Folytatjuk) (

Next

/
Oldalképek
Tartalom