Népújság, 1979. augusztus (30. évfolyam, 187-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

stilAg PH ölet arjai, egyesüljetek! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA IS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA Befejeződött az európai gyermeklalálkozó nemzetközi szemináriuma XXX. évfolyam, 178. szám Nemcsak rajtuk ) A z első felév tapasz- ) > ** talatai azt igazodjak > 5 megyénkben is, hogy a i 5 párt-, a társadalmi, az ál- s < lami, a gazdasági szervek, í ? a termelő kollektívák cél-) > tudatosabban és következe- i 5 tesebben dolgoznak az i < éves terv megvalósításán. ? \ A gazdálkodó egységek első; i félévi eredményei több vo-) 5 natkozásban összhangban > 5 vannak a népgazdasági i < célkitűzésekkel. Kedvező, ? < hogy az ipari termelés a > ? tervezettnek megfelelően) 5 mérsékeltebben emelke-S s dett; a gazdaság területén' < foglalkoztatottak száma í < csökkent; a lakossághoz ki- > 5 áramlott pénzmennyiség a S S központi célkitűzésekkel ? < azonos mértékben nőtt; a) < beruházások növekedési) ? üteme mérséklődött. Ked- > > vezőtlen viszont, hogy a? s külkereskedelmi értékes!- ? < tés nem a tervezett szinten 1 i alakult, a termékszerkezet > > változása lassult. A kész- S } letnövekedési ütem mér- i I séklődött ugyan, de a tér- ? vezett mértéket meghalad- ) ja. Néhány gazdálkodó) egységnél gondot okozott az S anyaghiány és jelentkeznek? értékesítési gondok is. El-í gondolkodtató, hogy a tér-) melési költségek minden > szinten emelkedtek. í Mindezek azt mutatják, ? hogy az eddigi előrehala- i dás, erőfeszítés kevés ah-J hoz, hogy a tervekben, a > cselekvési programban i meghatározott célok meg- í valósuljanak. További erő-) feszítésekre van szükség a i minőség javítása érdeké- s ben. a költségek csökkenté-,? seben, a munkaidő jobb ki- ? használásában, a munka- i termelékenység növelésé- S ben és a fokozottabb ta- ? karékosság megvalósításá- í bán. ) Természetesen eisösor- S bán a termelésben, a mun-? kapadoknél, a földeken ) dolgozókon múlik a jobb) eredmény, ezeknek a fontos j mutatóknak az alakulása. S De nemcsak rajtuk! Közis-? mert, hogy gondjaink egyik ? oillanatról a másikra egyet- í len nekirugaszkodásra > nem oldódnak meg. Éppen ? ezért rendkívül nagy s-ze- ? repe van a családnak, az) iskolának, az életre, a mun- í kára nevelésnek, az egész-1 ségügyi ellátásnak, a mun- ? Í kahelyi, a környezeti kul- ? túrának, a kereskedelmi el- j látásnak és kiszolgálásnak, > a tanácsi, a hivatali ügyin- ? tézésnek — és sorolhat- ? nánk még —, mert mind- ) ezek jól, vagy rosszul ki-) hatnak a közérzetre, a) munkakedvre, a termelés ? ilyen, vagy olyan alakulá- ? sára. Nem feledkezhetünk) tehát meg arról, hogy a) termelésen kívüliek tévé- ? kenysége is rendkívül fon- ? tos és nélkülözhetetlen. ? összefüggésben van a gyár.) a szövetkezet, az ország í gazdasági helyzetével, kihat S a munkára, és végső soron i arra, hogy milyen az áru-) ellátás, a lakásépítés, a köz- í lekedés és a kultúra, egy-i általán hogyan alakul, mi-i lyen ma és milyen, lesz hol- ? nap a közérzetüfc.k az éle-) tünk. ? Fapp János ) ...........''nX Ä gyermekek körében vég­zett mozgalmi munka új módszereivel, hasznos for­máival ismerkedtek meg töb­bek között a kedden zárult háromnapos nemzetközi sze­minárium résztvevői, akik az európai gyermektalálkozón 34 országnak 44 haladó és demokratikus gyermekszer­vezetét képviselik. összesen 33 hozzászólás hangzott el, s a résztvevők őszinte, reális képet kaptak az európai földrészen, Afri­kában, Ázsiában és Latin- Amerikában élő gyermekek egészségügyi, szociális, poli­tikai és társadalmi helyzeté­ről — mondotta Horváth Éva, a Gyermek- és Serdülő­kori Mozgalmak Nemzetközi Bizottsága (CIMEA) főtitká­ra a sajtókonferencián. A CIMEA főtitkára meg­győződését fejezte ki, hogy a háromnapos tanácskozás — amelyen ott voltak a szövet­ség európai és tengerentúli tag- és baráti szervezetei — több nemzetközi szövetség, de bekapcsolódott a széles körű párbeszédbe több szo­ciáldemokrata, vagy polgári szervezet is — egy akarattal formálta, és fogadta el a záródokumentumot: legyen szebb, boldogabb a világ minden gyermekének élete. A nemzetközi gyermekév kontinensünkön eddig legje­lentősebb eseménye az euró­pai gyermektalálkozó. Jólle­het, világszerte számos or­szágban tartottak már regio­nális és nemzetközi fórumo­kat a gyermekek helyzetének feltárására, 1979. végéig to­vábbi találkazókra kerül sor. A nem kormányközi szerve­zetek világméretű párbeszé­dére készül Moszkva: szep­tember 7—11. között világ- konferencián foglalkoznak majd a gyermekek békés és (Fort Péter, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti:) Az agrárreformról, a san­dinista politikáról, a hata­lom kérdésérőd, valamint a lakosság különböző rétegeit érintő, esetenként nyugtala­nító híresztelésekről adott a rádió és a tv által közvetí­tett tájékoztatást hétfőn es­te a sandinista front egye­sített vezetőségének három tagja. A tájékoztatásra meg­hívták a Managuában tar­tózkodó külföldi sajtótudó­sítókat is. Jaime Weelock, a nicara- guai ideiglenes újjáépítési kormány földművelésügyi minisztere, az egyesített ve­zetőség tagja, miután vázol­ta az agrárreform fő vona­lait, összegezte a front filo­zófiáját, politikai hitvallását. Értékelése szerint a sandi­nisták forradalma a széles néptömegek támogatásával, azok javára született, a dol­gozók boldogulását szolgál­ja. A front széles társadal­mi egység létrehozásán mun­kálkodik, amelyet létfon­tosságúnak tart az újjáépí­tés szempontjából. Ezen be­lül fontos szerepet szánt a magánszektornak, amennyi­ben az nem a dolgozók ér­dekeivel ellentétesen és nem az állam biztonságát veszé­lyeztető módon működik. A front kül- és belpolitikáját a biztonságos jövőjének meg­teremtésével. Az ENSZ Nemzetközi Gyermekév Bizottságához és az UNICEF-hez is eljutó zá­ródokumentum hangsúlyoz­zam a nemzetközi gyermek­év előkészületei, eddigi és várható eseményei megfele­lő keretet biztosítanak a földkerekség különböző ré­szein élő gyermekek helyze­tének elemzéséhez, és a húsz évvel ezelőtt elfogadott gyermeki jogok deklarációja világméretű érvényesítéséért folytatott harc szélesebb ala­pokra helyezéséhez. A gyermekek, a felnövek­vő nemzedék jelene és jövő­je elválaszthatatlanul kap­csolódik korunk alapvető társadalmi és politikai prob­lémáinak megoldásához, amelyek közül a béke és a leszerelés elsőrendű fontos­ságú — hangsúlyozza a köz­lemény. A résztvevők meg­állapították, hogy a jelenle­gi körülmények között nincs és nem is lehet más ésszerű, alternatíva, mint a béke és az enyhülés, E mély meg­győződés alapján megerősí­tették a különböző gyermek­es serdülőkori szervezetek együttes elkötelezettségét a béke és a haladás erek által folytatott közös harcban, amelynek célja a nemzetkö­zi helyzet pozitív változásai­nak elmélyítése. Ez az elkö* telezettség ma annál is in­kább fontos, mivel a reakci­ós, militarista és háborús körök,nem adják fel az eny­hülési folyamat megakadá­lyozására, fegyverkezési ver­seny fokozására tett kísérle­teiket. A résztvevők üdvö­zölték a hadászati támadó­fegyverek korlátozásáról, a Szovjetunió .és az Egyesült Államok között létrejött szerződés, a SALT—II. alá­szuveremtás. a függetlenség, az önrendelkezés, valamint a nemzeti érzés ápolása jel­lemzi. A forradalom védel­mét kicsi, de eltökélt hadse­reg védelme alá kívánja he­lyezni. Weelock az agrárreformot vázolva leszögezte: a szűz­földeket nem osztják föl, és az állam veszi tulajdonba a Somoza-féle és a rendszerét kiszolgálók birtokait. A föld­osztásnál elsődlegesen az or­szág gazdasági érdekeit tart­ják szem előtt, mivel éssze­rűtlen lenne a jól termelő nagybirtokok felosztása. Egyidejűleg fokozatosan földhöz juttatják a földnél­külieket és a miniparcellán gazdálkodókat. Hivatkozott az élelmiszer-ellátás komoly nehézségeire és az elsietett földfoglalás veszélyeire. A hatalom kérdésével kap­csolatban főként a nyugati sajtó által terjesztett „nyug­talanságra” válaszolt Daniel Ortega, a vezetőség tagja. Leszögezte: a sandinista front a nép támogatására épülő forradalmi, fegyveres és po­litikai erő, amely a felszaba­dító harc idején politikai és adminisztratív feladatokat is ellátott. A jelenlegi átmene­ti helyzetben még mindig számos adminisztratív kér­dést katonai szervezet útján lehet csak meeoldaaa, A 1979. augusztus 1., szerda írását, határozottan elítélik a különböző reakciós erők fe­lelőtlen kísérleteit, amely­nek célja az egyezmény ra­tifikálásának megakadályo­zása. A világ minden gyermeké­nek boldog gyermekkora ne­vében, méltó és békés jövő­jük nevében meg kell fékez­ni és meg kell állítani a fegyverkezési versenyt, és tartós békét kell teremteni mindenütt a világon — hangsúlyozza a záróközle­mény. — E feladat nemes volta és fontossága annál is inkább nyilvánvaló,- mivel a háborúk, a fegyveres konf­liktusok, az agressziók és az erőszak első áldozatai min­dig a gyermekek. Az újabb pusztítások Vietnam mártír földjén, az újabb özvegyek és árvák, a lerombolt böl­csődék, iskolák, kórházak, az elragadott életek olyanoktól, akik csak most kezdtek élni — a kínai vezetés vietnami nép elleni agressziójának kö­vetkezményei; a palesztin, libanoni, dél-afrikai gyerme­kek tragikus sorsa mind megannyi bizonyíték erre — hangsúlyozza a dokumen­tum. * Maróthy László, a Magyar Szocialista Munkáspárt Po­litikai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titkára ked­den este a Hotel Ifjúságban fogadást adott az európai gyermektalálkozó alkalmá­ból rendezett szeminárium résztvevőinek tiszteletére. A fogadáson megjelent Fej­ti György, az MSZMP KB osztályvezetőhelyettese és Nádor György, az állami if­júsági bizottság titkára. nemzeti újjáépítés kormány­zótanácsa a katonai győzelem során kialakult politikai és adminisztratív rendszerben fogant és arra épült. Ebben az összefüggésben kell vizs­gálni, hogy a sandinista front, vagy a kormányzóta­nács kezében van-e a hata­lom — hangoztatta. A sandinista front vezető­sége a lakosság türelmét kérte a bank- és takarék­pénztár-forgalom beindítá­sában mutatkozó nehézségek megoldásához. Az államosított bankok nyomasztó nehézségekkel küzdenek. Venezuela vasár­nap ajánlott fel 20 millió dollárt a legsürgősebb, rö­vid lejáratú bankhitelek ki- egyenlítésére. Az adósság- állomány törlesztésére azon­ban legkevesebb 150 millió kellene. Az ideiglenes kor­mány várhatóan újabb pénz­ügyi hiteltárgyalásokat kezd a közeljövőben. A sandinista front vezető­sége az újjáépítés és a for­radalom konszolidálására irányuló egység megterem­tésére szólított föl tájékoz­tatójában. Ebben a közös munkában számít minden olyan erőre, amely aktívan részt vett a somoz izmus saetzaaásáfeaa. j Ésszerű felosztás Agrarreform Nicaraguában Füredi nyár A kirándulók, pihenni vágyók ezrei keresik fel a Mátrát nyáron is. Sokan a fenyvesek csendjéért, mások az ózondús levegőért és ismét mások — a természeti szépségek mellett kedvelik vázét — a festői környezetben levő strandjaiért. Felvételeinken a nyár mátrafüredi pillanatait örökitettüW meg. Fenti képünkön: strand a fenyvesek között Vltiparti a napsütésben Ök nyáron is dolgoznak, hogy az üdülők, kirándulók szép környezetben, biztonságos és jó utakon közlekedhessenek, tölthessék pihenőjüket. (Fotó: Szabó Sándor) Nyilatkozat -- Helsinkiről A politikai enyhülés je­lentős állomásának, a törté­nelmi jelentőségű helsinki záróokmány 1975. augusztus 1-i aláírásának negyedik év­fordulóján az Európai Biz­tonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságá­nak elnöksége és az Orszá­gos Béketanács elnöksége nyilatkozatot tett közzé. Nagyra értékeljük a hel­sinki záróokmány aláírása óta megtett utat, amely iga­zolja a békés egymás mel­lett élés és az enyhülés po­litikájának történelmi he­lyességét — hangsúlyozza a nyilatkozat. A Szovjetunió és a szocialista országok kö­vetkezetes elvi politikájának köszönhető, hogy Európában ma egészségesebb a politi­kai légkör, mint korábban bármikor, s a kontinesün- kön lezárult a feszültségek­kel terhes korszak. A továb­bi előrehaladáshoz azonban szükséges, hogy az aláíró országok még következete­sebben, és teljesebben valósít­sák meg a Helsinkiben el­fogadott záróokmány vala­mennyi elvét és ajánlását, s már az előkészítő munka so­rán — az együttműködés lehetőségeinek újabb terüle­teit munkálják ki az össz­európai értekezleten részt vevő országok képviselőinek jövő évi madridi találkozó­jára. A Varsói Szerződés Poli­tikai Tanácskozó Testületé tavaly novemberben Moszk­vában. s a külügyminiszteri bizottság ez év májusában Budapesten közzétett javas­latai konstruktív módon já­rulnak hozzá e célok meg­valósításához. Nagy jelentőségű állomás a Szovjetunió és az Ameri­kai Egyesült Államok közöt­ti SALT—II. megállapodás. A világközvélemény előtt most az a feladat áll, hogy megakadályozza a szerződés módosítására irányuló kísér­leteket, s elhárítsa az új fegyverrendszerek kidolgo­zására és rendszerbeállításá­ra irányuló törekvéseket.' Hangsúlyozza — többi kö­zött — bejezésül a nyilat­kozat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom