Népújság, 1979. július (30. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÄHJÄI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXX. évfolyam, 152. szám ÄRA: 1,60 FORINT 1979. július 1., vasárnap Hz ENSZ főtitkára hazánkba látogat Púja Frigyes külügymi­niszter meghívására dr. Kurt Waldheim, az Egyesült Nem­zetek Szervezetének főtitká­ra és felesége a közeli na­pokban hivatalos látogatásra Magyarországra érkezik. (MTI) Olasz vezetők Moszkvában A szovjet—olasz kapcsola­tokról, a nemzetközi helyzet ide szerű kérdéseiről folyta­tott szombaton Moszkvában eszmecserét Alekszej Koszi­gin szovjet kormányfő és Andrej Gromiko külügymi­niszter Giulio Andreotti olasz miniszterelnökkel és Amaldo Forlani külügymi­niszterrel. Az olasz állam­férfiak a tokiói tőkés csúcs- találkozóról hazatérőben tar­tottak megállót a szovjet fő­városban, hogy találkozhas­sanak a szovjet kormány ve­zetőivel. A megbeszélés tárgyszerű fc baráti légkörben folyt le. Sedli Klibi fiz firab Liga mindent megtesz az arab egységért és szolidaritásért TUNISZ; , A Sinai-félsziget és a Ga­zai övezet problémájának megoldása „nem tekinthető a palesztin kérdés átfogó ren­dezésének, és az egyiptomi— izraeli békeszerződést az ara­bok csak különszerződésnek minősíthetik’’ — jelentette ki Tuniszban Sedli Klibi, az Arab. Liga..új. főtitkára, volt tunéziai tájékoztatási mi­niszter. Csütörtöki megválasztása óta tartott első sajtóértekez­letén Klibi hangsúlyozta: a2 Arab Liga mindent meg fog tenni az arab egység és szo­lidaritás erősítéséért, a kö­zel-keleti válság fölszámolása érdekében. A kanadai kormánynak arról a döntéséről szólva, hogy Tel Avivból Jeruzsá­lembe helyezi át nagykövet­ségét, Klibi megállapította: az arab államok nem fogad­hatják el, hogy egy állam Izrael fővárosának ismeri el Jeruzsálemet. Az Arab Liga tanácsa pén­teken, a rendkívüli ülés vé­geztével kiadott közlemény­ben kérte a világ közvélemé­nyét, hogy 'vállaljon felelős­séget és lépjen közbe a kö­zel-keleti békét veszélyeztető cselekmények beszüntetése érdekében. Ezzel kapcsolat­ban utalt a dél-libanoni te­rületek elleni, nap mint nap fokozódó izraeli agresszióra, amely kihívást jelent a világ közvéleményével és a Biz­tonsági Tanács határozataival szemben. BEJRUT: Jordániának nem áll szán­dékában bekapcsolódni a gá­zai és a ciszjordániai palesz­tinoknak szánt korlátozott önkormányzatról megkezdett egyiptomi—izraeli—amerikai tárgyalásokba — jelentette ki Adnan Abu Odah, jordá- niai tájékoztatási miniszter, és megerősítette Amman el­határozását, miszerint Jor­dánia az egyiptomi—izraeli különszerződés ellen foglal állást. Célhoz ért a Progressz 7, MOSZKVA A megadott időben' célhoz ért a legújabb szovjet teher- ' űrhajó, a Progressz 7.: szom­baton. moszkvai idő szerint 14 óra 18 perckor összekap­csolódott a Szaljut 6. űrál­lomással. Az űrkomplexum most ismét három részből áll — harfnadik tagja a Szojuz 34. űrhajó. A Progressz csütörtökön rajtolt és a teherűrhajók me­netrendje szerint mintegy öt- venórás úttal jutott el az űrállomáshoz. Ütközben föl­di irányítással többször is módosították pályáját, majd a befejező szakaszban az irá­nyítást már az automatikus berendezések végezték: az űrállomás és a teherűrhajó kölcsönösen „megkereste” egymást, és az automatika folytatta a megközelítés, az érintkezés és az összekap­csolás bonyolult manőverét. A teherűrhajó rakománya a szokásos: élelmiszerek, fel- szerelési tárgyak, tartalék al­katrészek, a tudományos kí­sérletek folytatásához szük­séges eszközök és természe­tesen posta: a családtagok, barátok üzenetei, ajándékai, újabb írásos utasítások a munka folytatására, A Prog­ressz a szükséges hajtóanya­got is eljuttatta az űrállo­másra. Az összekapcsolást egyébként a hajtóműrend­szereknél, a Szaljut „hátsó bejáratánál” hajtották végre, ahonnan korábban az űrha­jósok a „főbejárathoz’’ vitték át a Szojuz 34. űrhajót. Ljahov és Rjumin öröm­mel fogadta az újabbb kül­deményt. Jelentésük és a föl­di irányító központ adatai szerint minden a legsimáb­ban ment végbe és a szük­séges ellenőrzések elvégzése után kinyitják a Szaljut és a Progressz közötti összekö­tő ajtót. Mai lapszámunk tartalmából: MfllMMMHAMMMWAMW A hét három kérdése Heti külpolitikai összefog­lalónk a második oldalon. Alapozás után továbbképzés A közművelődés tanfolya­mait értékeli Márkusz László a lap 4. oldalán. Esők között, az öntözésről Mentusz Károly az 5. olda­lon az öntözés időszerűsé­géről és távlati fejlesztésé­ről tájékoztatja az olvasót. Száz évig elegendő G. Molnár Ferenc a Gaga- rin Hőerőmű új bányájá­nak hatalmas készleteiről a jelentős bővítési lehetősé­gekről tájékoztatja az ol­vasókat az 5. oldalon. URH-n ad majd a miskolci stúdió A helyi rádiózás bővülő lehetőségeiről ad számot Szilvás István a 6. oldalon. Négyen a nyárról Vakációzó fiatalokkal ké. szített riportot Németi Zsu­zsa, amelyet a 6. oldalon olvashatnak. NB II. keleti csoportjának sorsolása Az új bajnoki év másod- osztályú labdarúgó-csapa­tainak őszi sorsolását la­punk 10. oldalán közöljük. Közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpnnti Bizottságának 1979. június 29-i üléséről Ä Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi-3 zottsága 1979. június 29-én Kádár János elvtárs elnök« létével kibővített ülést tartott. Az ülésen a Központi Bizottság tagjain kívül részt vettek: a Központi Ellenőr« ző Bizottság elnöke és titkára, a Központi Bizottság osztályvezetői, a megyei pártbizottságok első titkárai« a Budapesti Pártbizottság titkárai, a Szakszervezetek Őr« szágos Tanácsának titkárai, a Minisztertanács tagjai, az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke és elnökhelyette­se, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a KB gaz« daságpolitikai, valamint ipari, mezőgazdasági és közle« kedési osztályának vezető munkatársai, a központi na« pilapok főszerkesztői. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bízott« ság titkárának előterjesztésében az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztatót; — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának előterjesztésében az 1979. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatairól és a továb­bi feladatokról szóló tájékoztatót; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának előterjesztésében a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának összehívására vonat­kozó javaslatot. (Folytatás a 3. oldalon) Milliárd körüli export a gyöngyösi Izzóban Jelentősen fejlődik az EIVRT Félvezető, és Gép­gyárának — a gyöngyösi Iz­zónak — exportja a jelenlegi középtávú tervidőszakban. A program szerint jövőre már 960 millió forint összegű ki­vitellel, az 1975-ös érték mintegy másfélszeresével számolnak a pipishegyi üze­mekben, s ezzel elérik az öt- esztendőre célul kitűzött négymilliárdos külföldi érté­kesítést! Főleg gépek, öblösüveg­gyártó gépsorok, ipari robo­tok, üvegpohár-mintacsi’szoló berendezések, vákuumszi­vattyúk kerülnek a szállít­mányokba s ezek döntően a szocialista piacokon találnak gazdára. A félvezetőket — diódákat, tranzisztorokat — túlnyomóan a tőkés partne­rek vásárolják. Jellemző a nagyvállalat il­letve a gyár törekvéseire,, hogy a tervidőszakra a gyártmányok mintegy há­romnegyedét cserélték fel korszerűbbel, jobbal. Az ösz- szeforrott szakembergárdá­nak mindennapi feladatává vált a kifogástalan munka, negyvennél is többen vannak már a dolgozók között, akik önmeózással adják termé­keiket a minőségellenőrök­nek. Romány Pál Bukarestbe utazott v Dr. Angelo’ Miculescu, a Román Szocialista Köztársa­ság miniszterelnök-helyette­se, mezőgazdasági és élelmi- szeripari minisztere meghí­vására dr. Romány Pál me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter vezetésével szom­baton küldöttség utazott Bu­karestbe. A látogatás alkal­mával értékelik az elmúlt évi miniszteri találkozón ho­zott határozatok megvalósí­tását és tárgyalnak az ag­rártermelési együttműködés fejlesztéséről. A küldöttség búcsúztatásá­nál a Ferihegyi repülőtéren jelen volt Victor Bolojan, a Román Szocialista Köztár­saság budapesti nagykövete. (MTI) Megnyitották a hortobágyi nemzetközi lovasnapokat Szombaton ünnepélyes díszfelvonulással nyitották meg a nemzetközi hortobá­gyi lovasnapokat. Ötös és négyes fogatok haladtak a menet élén, majd őkét csi­kósok követték díszes öltö­zetben. Tizennyolc kettes fo­gat is részt vett az ünnepé­lyes megnyitón. Minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett folytatód­tak a mátai lovaspályán — telt ház előtt — a versenyek. |A magyarok mellett szlovák, lengyel, osztrák. svájci, NDK-beli és NSZK-beli, va­lamint holland lovasok száll­tak nyeregbe. Díjugratás, akadályverseny, staféta, or­szágos hajtóverseny, csikó­sok és csikósbojtárok bemu­tatója szerepelt a program­ban. A Debreceni Népi Tánc- együttes pásztortáncot muta­tott be. Nagyon sok néző­je volt a méneshajtásnak, a rackanyájnak és a szürke magyar gulyának.' (MTI). Móricz-emlékest a Nemzetiben Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulója alkalmából emlékünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban. Az ünnepséget öobozy Imre, a Magyar írók Szövetségének elnöke nyitotta meg (képünkön). Ezután Illés Endre emlékezett meg Móricz Zsigmondról, majd Pozsgai Imre kulturális miniszter mondott beszédet, (Népújság — Kő — Benkö Imre felvétele) A fejlesztések hatására — egyebek mellett — például lényegesen fokozódott a vá­kuumszivattyúk teljesítőké­pessége. Ugyanekkor felére csökkent a súlyuk, ami a gyártást gazdaságosabbá, a felhasználást pedig lényege­sen praktikusabbá tette. A félvezetőgyártásban egyre nagyobb szerephez jut a szilícium, s ezzel szintén mindkét fél jó] jár: egyrészt javul a munka termelékeny­sége, másrészt elégedettebb lehet a vevő. Korántsem véletlen, hogy a gyöngyösiek egyik új tér-' méke, a szubminiatür planár dióda iránt fokozódik a küj-i földiek érdeklődése. Az ame­rikai Fairchild-cég pedig — amelynek technológiája alapján készítik ma a gyár­ban az integrált áramkörö­ket — nemcsak megadta az azonosságot jelző minősítést, hanem a kifogástalanul elő­állított modern gyártmá­nyokból rendszeresen vásárol is. Az idén, az öt évre terve­zett négymilliárdos exportból a harmadik felé tartanák Gyöngyösön. Ha voltak, van­nak is a gyárnak apróbb- nagyobb gondjai, lényegében az elképzelések szerint ala­kult az első félév. Szocialis­ta partnereiknél várhatóén 340 millió forint körüli, amit gyártmányaikért kap. nak, s ez hat-hét százalék­nyival múlja felül a terve­zettet. A tőkés üzletfelektől várható árbevétel — sajnos — 5—10 millióval ugyan ke­vesebb lesz a vártnál, de meghaladja a 160 milliós ér­téket. Koszorúzás Kisfalud! Stróbl Zsigmond sírjánál Születésének 95. évfordu­lója alkalmából koszorúzási ünnepség • volt szombaton Kisfaluéi Stróbl Zsigmond, Kossuth-díjas szobrász, kivá. ló művész sírjánál a Mező Imre úti temetőben. A Magyar Képző- és Ipar­művészek Szövetsége nevé­ben Szabó István, a választ­mány tagja és Rutkai Ferenc ügyvezető titkár, a Magyar Nemzeti Galéria képviseleté­ben Csap Erzsébet osztályve­zető helyezett el koszór it. Virágokkal borították Kisfa­luéi Stróbl Zsigmond sírját családtagjai, barátai, tiszte­lni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom