Népújság, 1979. június (30. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

60 Ülést tartott a Minisztertanács A kormány tájékoztatási hivatala közli: a Miniszter- tanács csütörtökön ülést tar­tott. Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese be. számolt a KGST végrehajtó bizottságának 90. üléséről. A kormány jóváhagyólag tudo­másul vette a jelentést. Meg­bízta a Nemzetközi Gazda­sági Kapcsolatok Bizottsá­gát, hogy tegye« meg a szük­séges intézkedéseket az ülé­sen elfogadott ajánlásokból adódó feladatok végrehajtó­VILA&ÍBQLEIASIAI. EGYESÜLJETEK! «2 WS7OT HEVES MEGYEI GlMITTSAGA ES A MEGYEI TANACS HAPILAPJA sara. A Minisztertanács jóváha­gyólag tudomásul vette a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter jelentését a mezőgazdasági termékek mi­nőség szerinti átvételének helyzetéről és a további feladatokról, valamint a Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa főtitkárának a napirendhez kapcsolódó tájékoztatóját. A belkereskedelmi minisz-< tér jelentést tett a munka- és üzemszervezés helyzeté­ről a belkereskedelemben. A kormány tudomásul vette a beszámolót ég a tervezett intézkedéseket. A Minisztertanács titkár­sága vezetőjének előterjesz­tése alapján a kormány korszerűsítette az országos hatáskörű állami szervek feletti -lügyeletről szóló 1968. évi határozatát. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. A szíriai parlamenti delegációt fogadta a SZOT elnöke A Szíriai Arab Köztársa­ság Népi Tanácsának kül­döttségét — amelyet Mah­mud Hadid. a tanács elnöke vezet — csütörtökön fogad­ta Földvári Aladár, a SZOT elnöke. A vendégek — akiket el­kísért Pesta László, az or­szággyűlés jegyzője — tájé­koztatót hallgattak meg a magyar szakszervezetek munkájáról, s a SZOT nem­zetközi tevékenységéről, kü­lönös tekintettel a szíriai és a magyar szakszervezetek kapcsolataira. A két ország szakszervezeti mozgalmainak együttműködése 1968 óta folyamatos, dinamikusan fejlődik. Rendszeresen részt vesznek egymás kong­resszusain — legutóbb ta­valy novemberben magyar küldöttség járt Damaszkusz- ban. Napirenden az oktatás segítői Az oktatásügy fejlődésével évről évre nagyobb szerep­hez jutnak a nevelő-oktató munkában a nem pedagó­gusok; többek között a tech­nikusok, a laboránsok, az audovizuális szemléltető eszközöket kezelők, a gaz­dasági szakemberek, a fizi­kai dolgozók. A szakszerve­zeti tagság több, mint egy- harmadát adják — állapí­totta meg helyzetüket ele­mezve csütörtöki ülésén a Pedagógusok Szakszerveze­tének elnöksége. Az említettek, valamint a konyhai dolgozók, takarítók, a fűtők, a hivatalsegédek, a dajkák, a gondozónők, az élelmezésvezetök és sokan mások lelkiismeretes mun­kája nélkül aligha folyhat­na zökkenőmentesen az ok­tatás. Kapcsolatukat az intéz­mény vezetőivel és a leg­több iskolában a pedagógu­sokkal a kölcsönös megbe­csülés jellemzi. XXX. évfolyam, 126. szám ÁRA: 1,20 FORINT 1979. június 1., péntek Bensőséges ünnepséggel kezdődött csütörtökön dél­előtt Leonyid Iljics Brezs- nyevnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottsága főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksé­ge elnökéne és a vezetésével hivatalos, baráti látogatáson hazánkban tartózkodó szov­jet párt- és kormányküldött­ségnek a programja. A. vendégek a Parlament Delegációs termében a ma­gyar. munkásosztály képvise­lőivel, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulóját köszöntő jubileu­mi munkaverseny csepeli kezdeményezőivei, az or­szágos mozgalomban élenjá­ró kollektívák, szocialista brigádok, üzemi, vállalati közösségek küldötteivel, Ál­lami-díjasokkal, a Szocialis­ta Munka Hőseivel találkoz­tak. Leonyid Iljics Brezsnyev Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kárával érkezett a terembe, ahol már ott voltak a szov­jet párt- és kormányküldött­ség tagjai. i Politikai, társadalmi köz­életünk számos vezetője vett részt a forró hangulatú ba­ráti összejövetelen. Ott vol­tak: Gáspár Sándor, a Ma^ gyár Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának főtitkára és Maróthy László, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ség Központi Bizottságának első titkára, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai; Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Méhes Lajos, a Buda- . pesti Pártbizottság első tit- 1 kára, Púja Frigyes külügy­miniszter, Szűrös Mátyás, hazánk moszkvai nagyköve­te, Szépvölgyi Zoltán, a Fő­városi Tanács elnöke, Her- czeg Károly, a Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dol­gozók Szakszervezetének fő­titkára, Soltész István kohó- és gépipari miniszter. Varga István, az MSZMP KB osz­tályvezető-helyettese, Bíró - Györgyníj, a Textilipari ' Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. A szovjet párt- és kor­mányküldöttség és a magyar dolgozók képviselőinek ta­lálkozóján Leonyid Iljics Brezsnyev mondott beszé­det: Kellemes kötelességet tel­jesítek ma: átadom vörös Csepel dicső munkáskollek- tivájának az Októberi For­radalom Érdemrendet. Kötelességem kétszeresen is kellemes, mivel magamat is csepelinek tartom. Jól em­lékszem arra a találkozásra a gyár dolgozóival. amikor a törzsgárdatag megtisztelő címet adományozták nekem. Vörös Csepelnek olyan ön­életrajza van, amelyre mél­tán lehet büszke minden munkás, technikus, mérnök, mindenki, aki a csepeli üzemben dolgozik. Most két olyan esemény­ről szeretnék szólni, amely- lyel Vörös Csepel nemzet­közi híre sok vonatkozásban összefügg. Mindenekelőtt a csepeliek aktív részvételéről a Magyar Tanácsköztársaság megte- *amtésében. És bár abban az i erőben Magyarországon a jiéphatalom nem maradhatott Kádár János a május 31-i parlamenti ünnepségen a kitüntetett csepeliek körében (MTI fotó — Szebellédy Géza feúo. — Népújság, tehe-fotó — KS) Leonyid lljics Brezsnyev átadta az Októberi Forradalom Érdemrendet a Csepel Vas- és Fémmüvek kollektívájának fenn, a Tanácsköztársaság nagy, lelkesítő segítség volt Szovjet-Oroszországnak. A második — a maga ne­mében szintén nagy jelentő­ségű — esemény 1977. ja­nuárjában történt. Vörös Csepelről hangzott el akkor a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját köszöntő munkaversenyre szóló felhívás. A csepeliek, mintha csak átvették volna a távoli 1918-ból érkező stafétabotot. Lendületük egy töröl fakadt a moszkvai ren: dezőpályaudvar munkásai­nak lelkesedésével, amelyben Lenin a munkához való kommunista viszony csíráit látta. Csepel kollektívája képes volt kifejezni azt, ami szin­te a levegőben volt. Éppen ezért vették át a csepeliek kezdeményezését a testvéri országokban és ezért indul­hatott útjára nemzetközi méretekben az októberi ju­bileum tiszteletére meghir­detett munkaverseny. Nagyon jó az elvtársak, hqgy a munkásosztály inter­nacionalista osztály volt és maradt. A Szovjetunió, Magyaror­szág és a többi szocialista ország munkássága, a tőkés országok munkásmozgalma szinte naponta bizonyítja magas fokú internacionalis­ta öntudatát, bajtársiassá- gát, az igaz ügyért harcoló népekkel való szolidaritását. Egyik nagyszerű példája en­nek a hős Vietnam támoga­tása. Valójában éppen a mun­kásmozgalom internaciona­lizmusához kötődnek döntő mértékben az emberiség­nek a békéhez, a szabadság, a jóakarat és az igazság eszméinek diadalához fű­zött reményei. Leonyid lljics Brezsnyev május 31-én a Parlamentben a Csepel Vas- és Fémművek kol­lektívájának átnyújtotta az Októberi Forradalom Érdemrendet. Képünkön: Ernst Antal, a Csepel Művek pártbizottságának első titkára átveszi a kitüntetést. (MTI fotó — Tóth István felvétele — Népújság telefotó — KS) Engedjék meg, kedves elvtársaik, hogy átadjam a szovjet dolgozók szívélyes testvéri üdvözletét a magyar munkásosztálynak, minden magyar dolgozónak. Szívből köszöntőm a cse­pelieket a megérdemelt ki­tüntetés átvétele alkalmából. A nagy tapssal fogadott beszéd után az SZKP KB főtitkára, a Legfelsőbb Ta­nács Elnökségének elnöke átnyújtotta a Csepel Vas- és Fémművek kollektívájá­nak adományozott Októberi Forradalom Érdemrendét. . Az összetartozást, a két nép munkásosztályának testvériségét is kifejező ma­gas elismerésért Ernst An­tal mondott köszönetét: . — A mai nap kiemelkedő eseményként, ünnepként vá­lik maradandóvá a Csepel Vas. és Fémmüvek történe­tében, munkáskollektívánk, szocialista brigádjaink életé­ben. Vállalatunk több mint 30 ezer dolgozójának, kom­munistáinak, KISZ-es fiatal­jainak és nyugdíjas munkás­veteránjainak nevében ezúton szeretném tolmácsolni kö- szönetünket Leonyid lljics Brezsnyev elvtársnaka szovjet testvérpárt főtitkárá­nak, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnöksége el­nökének, s az itt jelenlevő, kedves szovjet vendégek sze­mélyében a Szovjetunió ve­zetésének, a szovjet emberek­nek azért a megtisztelteté­sért, hogy a Csepel Vas- és Fémműveket a most átadott Októberi Forradalom Ér­demrendben részesítette. — A világ első győztes szocialista forradalmának 60. évfordulóját mi, magyar munkások, dolgozók, együtt ünnepeltük a Szovjetunió és (Folytatás a, 2. oldalon) Leonyid lljics Brezsnyev és Kádár János beszéde a rádióban és a televízióban A szovjet párt- és kormányküldöttség magyarországi látogatása alkalmából pénteken délután három órai kez­dettel Leonyid lljics Brezsnyev, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, vala­mint Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára beszédet mond a Magyar Rádióban és Televízióban. A beszédeket a rádió 18 óra 30 perckor, a televízió pedig 20 órakor megismétli. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom