Népújság, 1979. április (30. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-30 / 100. szám

A szakma kiválói A Május 1. brigádról — a munka ünnepén Külön köszöntötték őket t munka ünnepe alkalmából endezett munkásgyűlésen, íz egri Finomszerelvény- 'yárban. A tmk-ban dolgozó vlájus 1. szocialista brigád ‘bből az alkalomból nyerte >1 a Szakma kiváló brigód- a kitüntetést. A Farkas László vezette húsztagú kol­lektíva feladata a vasszerke­zetek, s hűtőberendezések szerelése, javítása, de dol­goznak közöttük kiváló he­gesztő szakemberek is. Már kezdetén megalakult ez a a munkaverseny-mozgalom brigád, s azóta háromszor lett „aranyérmes”, egyszer pedig a vállalat kiváló bri­gádja címet is megszerezték. Mindezek után következett a mostani magas kitüntetés, elmúlt évi munkájuk elis­meréseképpen. őket mutat­ja be képriportunk — a hétköznapokon. Vasszerelvények a gyár építményeihez; Kócza Tibor és Kecskeméti Sándor ellenőrzi, vajon minden a tervrajz szerint készült-e? __ L óczi István és Király József görgősort szerel (Szántó György képriportja) A méretek pontosságát figyeli a lemezvágó gépnél Juhász István és Fehér Sándor lentőségű, hogy hazánk a világgazdaság legdinamiku­sabban fejlődő szektorának, a KGST-tagállamok közössé­gének tagjaként gyarapod­hat. A szocialista közösség államaival folytatott tervsze­rű gazdasági együttműködés nélkül nem, vagy jóval na­gyobb erőfeszítésekkel érhet­tük volna csak el azokat az eredményeket — a szocialis­ta ipar megteremtésében, mezőgazdaságunk . szocialista átalakításában, s a gazdaság jelenlegi intenzív fejlesztésé­ben —, amelyekkel ma mél­tán büszkélkedhetünk. A külső piaci kapcsolatok­ra — méreténél és egyéb is­mert adottságainál fogva — nagymértékben ráutalt Ma­gyarország gazdaságának zök­kenőmentes fejlődését dön­tően az segítette, hogy szo­cialista állami létünk kezde­tétől mindvégig támaszkod­hatunk a KGST-országokkal, s mindenekelőtt a Szovjet­unióval folytatott gazdasági együttműködésünk stabilizá­lásának előnyeire. A Szovjet­unióval, s a szocialista közös­ség országaival folytatott gazdasági együttműködés te­remti meg a lehetőséget nép­gazdaságunk alapvető nyers­anyagokkal, energiahordo­zókkal való ellátásához, s a magyar ipari és mezőgazda- sági termékek túlnyomó ré­szének elhelyezésére. A KGST megalakulása óta kapcsolataink a testvéri szo­cialista országokkal — a be­vezetőben említett általános vonásoknak mintegy konkrét megjelenéseként — mennyi­ségileg, s tartalmukban egy­aránt gazdagodtak. Egyre nagyobb teret nyer a köz­vetlen termelési együttmű­ködés, a gyártásszakosítás és termelési kooperáció, mind­inkább fokozódik az együtt­működés tervszerűsége. Ez­alatt nem csupán a szűkebb értelemben vett tervezési együttműködést értem. A ter­melési kapcsolatokhoz szoro­san kötődik a közps kutatási­fejlesztési .tevékenység, a be­ruházások összehangolt — esetenként közös — megva­lósítása. Mindez természete­sen termé,kenyítően hatott vissza a külkereskedelmi for­galomra is. hazánk gazdasági fejlődésének kulcskérdése volt — s ma is az — a fű­tő- és nyersanyagellátásban folytatott KGST-együttműkö- dés. Magyarország összes energiaigényének több mint a fele behozatalból, s ennek zöme a KGST-országokból származik. A fűtőanyag-be­hozatal ilyen nagy aránya mellett rendkívül fontos, hogy az együttműködés hosz- szú távra is biztonságosan megalapozza az ellátást. Eb­ben — a már ma érvényes egyezményeink mellett — döntő szerepe lesz a jövőben az energia- és nyersanyag- ellátás területére vonatkozó hosszú távú együttműködési célprogram által kitűzött fel­adatok valóra váltásának. Ezt a biztonságos ellátást jól segíti a Barátság 1. és a Barátság II. kőolajvezeték, amelyeken a Szovjetunióból importáljuk a magyar nép­gazdaság számára szükséges kőolaj döntő hányadát. A kőolaj feldolgozására jelen­tős új kapacitások épültek ki hazánkban, amelyek révén újabb együttműködési kap­csolatok kialakítására nyílt lehetőség. A legjelentősebb ezek közül a Szovjetunióval folyó petrolkémiai, s a Len­gyelországgal megvalósuló szintetikusszál-együttműkö­dés. A KGST-országok egyesí­tett villamosenergia-rend- ,szere növeli számunkra a villamosenergia-ellátás biz­tonságát. Kevesebb kapaci­tástartalékra van szükség, lehetőség nyílik nagyobb tel­jesítményű és így gazdaságo­sabb turbinaegységek alkal­mazására. Ezen együttműkö­dés hazánkban 1975-ben egy 1100 megawattos erőmű csaknem teljes villamosener- gia-termelését pótolta. To­vábbi lépés ezen az úton a közelmúltban átadott Vinyi- ca—Albertirsa közötti 750 kilovoltos távvezeték. A KGST-ország'okat össze­kötő vezetékrendszerek közül nem kevésbé jelentős a Testvériség, s a Szövetség földgázvezeték. Ez utóbbi — amely több tagállam közös beruházásában készült — 3000 kilométeres hosszon Orenburgból érkezik hazánk­ba. Az érkező, s a hazai földgáz feldolgozása ugyan­csak egy új, gazdaságosan termelő ágazat kialakítását eredményezte. A KGST-ben a szakosítás és a kooperáció f— tudatosan és tervszerűen 4— először a feldolgozóiparban, s azon be­lül is elsősorban a gépipar­ban kezdődött meg. A sza­kosításból, , kooperációból származó szállítások aránya kereskedelmünkben az 1970. évi 1 százalékról 1976-ig 14 százalékra nőtt. A tagálla­mok több mint 600 gyártás­szakosítási és kooperációs egyezményt kötöttek, ame­lyiknek jelentős része sokol­dalú. Az elmúlt évre már a közvetlen terpielési együtt­működés oly mértékben fej­A DH mintaüzeme az Egri Dohánygyár A munka ünnepelSjei A cigaretták, szivairok gyártóira is érvényes, hogy szigorúbb körülmények kö­zött keill gazdálkodniuk, s különösen fontos, hogy ál­landó jó minőséggel, a kor­szerű termékek választéká­nak gyarapításával jelent­kezzenek a piacon. Az Egri Dohánygyár sikerrel teljesí­tette ezeket a feladatokat, helytállt a versenyben és sorozatban immár kilenced­szer, ismét elnyerte a Kivá­ló vállalat címmel. A termékszerkezet korsze­rűsítésének bizonyítéka, hogy tavaly a dohánygyár törté­netében eddig még nem ta­pasztalt ütemben növelték a füstszűrös cigaretták gyár­tását. 228 millió darabbal gyártottak többet, mint a megelőző évben. A termelé­si érték jóval meghaladta az egymilliárd forintot és sikerült a munka hatékony­ságát is az elképzelések sze­rint növelni: túlteljesítették az eredményterveket. Büszkén emlékezhettek meg mindezekről a gyár dolgozói a munka ünnepe .alkalmából vasárnap délután rendezett nagygyűlésükön, amelyen részt vett Balogh Károly né, az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, Schmidt Rezső, az egri városi pártbizottság el­ső titkára, dr. Jenes Pál, az SZMT titkára. Köpf Lász- lóné, a megyei KlSZ-bizott- ság első titkára, dr. Varjú Vilmos, az egri városi tanács vb-titkára és Páti Jenő, a Hazafias Népfront megyei titkára is. Kocsis József, a pártveze­tőség titkára mondott kö­szöntőt a munka ünnepe al­kalmából, majd dr. Domán László igazgató szólt a ta­valyi gazdálkodásról, a Dol­gozz Hibátlanul munkarend- szer elmúlt évben is példa­mutató sikereiről. Ugyancsak elismerő szavak kíséretében adta át Balogh Károlyné azt az oklevelet, amely a kilen­cedik Kiváló vállalat cím dokumentuma a dohánygyár­ban. Köszöntötték a dohánygyár kollektíváját az ünnepségen megjelent csuvas vendégek is: Klara Gruzgyeva, a Csu­vas ASZSZK szakszervezeti tanácsának elnöke és Alek­szander Anatolij Alekszand" rovics, a Szocialista Munka Hőse a csebokszári műszer­gyár dolgozója. A vállalat kiváló brigádja címet kapta a 27 arany fo­kozattal kitüntetett brigád közt a Kaffka Margit csoma­golóbrigád, a József Attila csomagolóbrigád és a kony- < hat dolgozók Hámán Kató brigádja. Kiváló ifjúsági bri­gád címet kapott a Karikás Frigyes, a Dylski Aurél, a Salvador Allende és a Ba­lázs Ignác brigád. Kiosztot­ták az Alkotó Ifjúság pályá­zat ' díjait, jutalmazták a munkavédelmi őröket; az ő munkájuknak is köszönhető, hogy az elmúlt évben mind­össze nyolc baleset volt a gyárban, 70 kiesett munka­nappal. Jó munkája elisme­réseként 170 dolgozó kapott jutalmat, 50-en elnyerték a Vállalat kiváló dolgozója címet, összesen 750 ezer fo­rintot osztottak ki ezúttal jutalomként. Kiváló munkáért miniszteri kitüntetést kapott: Gömöri Istvánná, lványi Illés, Jászi Gusztáv, Nyári József és Rácz Emilné. Nyolcadszor kiváló a Mátra vidéki Építő- és Szakipari Szövetkezet A Kenyérgyári úti közpon­ti telepük kultúrtermében rendezték meg ünnepj . kül­döttgyűlésüket Gyöngyösön a Mátravidéki Építő- és Szakipari Szövetkezet tagjai abból az alkalomból, hogy most már nyolcadszor nyer­ték el jó munkájuk elisme­réseként a kiváló szövetke­zet kitüntető címet. Az ünnepségen részt vet­tek a város politikai és tár­sadalmi szerveinek képvise­lői is. A megjelenteket Kiss Tibor, a szövetkezeti bizott­ság elnöke köszöntötte. Be­szédet mondott Tóth Mihály, az alapszervezet titkára: a munka ünnepének jelentősé­gét méltatta. A kiváló szö­vetkezet kitüntetést bizonyító oklevelet Antal János, az OKISZ főosztályvezetője ad­ta át, értékelve a szövetke­zet eredményes gazdasági te­vékenységét. Bodócs János, a szövetkezet elnöke mon­lődött, hogy például a KGST tagállamaiba irányuló ma­gyar gépipari exportnak már több mint 40 százalékát sza­kosított termékek tették ki. Kiemelten kell szólni a magyar—szovjet alumínium- ipari együttműködésről, amely immár több mint másfél évtizedes múltra te­kinthet vissza. Az 1962-ben megkötött, s 1985-ig érvényes magyar—szovjet timföld-alu- mínium-egyezmény alapján gazdaságosan aknázhatjuk ki világviszonylatban is jelentős bauxitkészletünket. Ha ugyanis a kiszállított tim­földet itthon kohósítanánk, akkor ez egyrészt az itthon termelt villamos energiának — aminek amúgy is szűké­ben vagyunk — csaknem egyötödét Vette volna igény­be, másrészt éppen emiatt a végtermék jóval többe kerül­ne. Jelentős hatással van ez az együttműködés az alumí­niumipar termelési szerkeze­tére is, amely így gazdaságo­san fejleszthető: néhány — kevésbé energiaigényes — termelési szakaszra koncent­rálhatjuk erőinket. VOLUMENÉBEN az egyik legnagyobb közvetlen terme­lési együttműködés a jármű­iparban valósul meg. Az ezen a területen folyó összehan­golt munka tette lehetővé, hogy az IKARUS kivívja mai hírnevét, s ma már évente több mint tízezer autóbusz előállítására legyen képes. Ennek a mennyiségnek a 85—90 százaléka kerül ex­portra. Fő vásárlóink a szo­cialista országok. A kibonta­kozott főegység- és alkatrész- kooperáció . alapozta meg, hogy a hátsó futóműveket és a motorokat gazdaságos soro­zatgyártásban, s a világpiac dott köszönetét a kitünteté­sért és ígérte, hogy a jövő­ben is az eddigi színvona­lon, illetve annak magasabb szintjén végzik majd mun­kájukat. Itt kapta meg a Kiváló munkáért kitüntetést Rédei József építésvezető és Sza­bó István vilanyszerelő. Ki­váló dolgozó kitüntetést hu­szonheten kaptak. A szövet­A Borsodi Szénbányák Vállalat a napokban rendez­te ünnepségét, ahol átadták a kollektívának a megtiszte­lő Kiváló vállalat kitüntetést. Ebből az alkalomból, meg­emlékezve a munka ünne­péről, kitüntetéseket, jutal­makat adtak át a farkaslyu- ki bányaüzemben, ahová me­gyénk egyetlen mélyművelé­értékítéletét kiálló minőség­ben termeljük. A Szovjetunióval a Lada személygépkocsi gyártásában folyó együttműködésünk jól bevált, s az autóipari együtt­működés újabb láncszeme — a Polski Fiat kooperáció is — ígéretes. A jelen tervidő­szakban már 180 ezer Lada gépkocsit kapunk a Szovjet­unióból, amelyért különböző alkatrészekből és részegysé­gekből álló garnitúrákat szál. Utunk cserébe. Gazdaságainkat ma már az együttműködés ezernyi, szoros szála fűzi össze, s szinte nincs életünknek, mindennapjainknak olyan területe, amelyre ne volna hatással a szocialista nem­zetközi gazdasági együttmű­ködés. Ez vezeti pártunkat és kormányunkat, amikor a jö­vőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy gaz­dasági együttműködésünk a szocialista közösség országai­val tovább bővüljön. Jól kife­jezi ezt a törekvést pár­tunk Központi Bizottságának 1977. október 20-i határoza­ta is, amikor leszögezi: „... külgazdasági kapcsola­taink jövőbeni fejlődésének kulcskérdése az együttmű­ködés hosszabb távra szóló bővítése a KGST-országok­kal ...” A KOMPLEX PROGRAM­BAN, s a hosszú távú együtt­működési célprogramokban körvonalazott . elgondolások valóra váltása hosszabb időt, sok munkát követel tőlünk. A sikeres munka azonban minden bizonnyal meghozza gyümölcsét, hozzájárul vala­mennyi tagállam — köztük hazánk — gazdaságának tö­retlen fejlődéséhez, egész kö­zösségünk erősödéséhez. kezet kiváló brigádja minő­sítést a Gagarin nevét vise­lő asztalosbrigád kapta meg, amelynek Zakar János a ve­zetője. Aranykoszorús jel­vényt három, ezüstkoszo­rúsat öt, bronzkoszorúsat tizenkét brigád vett át. Pénz­jutalomra összesen több mint háromszázezer forintot hasz­náltak fel. sű szénbányája az egercséhi akna js tartozik. A bánya­üzem elnyerte a vállalat el­ismerő oklevelét, s az eger- csehi bányászok közül 17-en kaptak Kiváló dolgozó kitün­tetést. Elismeréssel szóltak arról a munkáról amelynek eredményeképpen megkezd­hette a termelést a napokban az önjáró páncélpajzzsal fel­szerelt 3-as telepi front. A postások oklevele A posta vezérigazgatójának és a Postások Szakszervezete elnökségének dicsérő okleve­lét nyerte el tavalyi munká­ja elismeréseképpen a me­gyénk postahivatalait is ma­gába foglaló Miskolci Posta- igazgatóság. Ebből az alka­lomból ünepséget rendeztek ahol a kitüntetéseket, jutal­makat Orova József, a vezér- igazgatóság szakosztályveze­tője és Kovács József, a Postás Szakszervezet köz­pontjának közgazdasági osz­tályvezetője adta át. A vendégek — városi, me­gyei, vezetők — között ott volt Jozef Homza, a kelet- szlovákiai postaigazgatóság igazgatója is. A kitünteti kollektívák kö­zött volt az élüzem címet nyert hálózatépítő üzem, a Borsod megyei Távközlési Üzem és a gyöngyösi 1-es számú postahivatal is. Ózdiakkal, mezőkövesdiek­kel együtt az igazgatóság ki­váló hivatala címet nyerte el a hatvani 2-es számú pos­tahivatal. 1979. április 30., hétfő Kiváló a Borsodi Szénbányák

Next

/
Oldalképek
Tartalom