Népújság, 1979. április (30. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-30 / 100. szám

Dr. Czirner Nyugodtan nézni a tükörbe f Többször is keresem te- • lefonon. — Nagyvizi­tet tart a főorvos úr... Kon­zíliumra hívták a sebészet­re. .. Az intenzívre sietett... — válaszolja egy nyugodt hang. Aztán végre összefu­tunk, s megbeszéljük a ta­lálkozót. Lakótelepi kockák, Gólya utca, második emelet. Barna kislány — bocsánat nagy­lány, hiszen Krisztina már nyolcadikos — és az ABBA ze­néje fogad. — Papáék még nem jöt­tek haza — mondja, majd hellyel kínál az ízléssel és otthonos derűvel berendezett szobában. Néhány perc múltával megjönnek a szülei: dr. Czirner József, a megye ve­zető belgyógyász-főorvosa és dr. Csermely Katalin gyer­mekorvos, aki most a KÖ- •TÁL-nál dolgozik. Udvaria­sak ugyan a vendéggel, ám finoman megjegyzik: igen zárkózottak, nem szívlelik a nyilvánosságot. ^ A főorvos élete valóban a kórházban zajlik, szabad ide­ijét pedig legszívesebben az otthon védőbástyái között tölti. Noha a család melegét őrzik e „bástyák”, a külső világ mégis betör a falak kö­zé. Az orvos csak a fehér köpenyt vetheti le a kórházi osztályon, gondját, felelőssé­gét, aggódását, esetleg dilem­máját bizony naponta haza­hozza, s mindez ott munkál gondolataiban. — Egyesek szerint a halált meg lehet szokni — mondja —, nekem más a vélemé­nyem: nem lehet megszokni, legalábbis a váratlan halált nem. Hallgatunk. A csendben szinte felerősödik a zene, Vivaldi Négy évszakja. — Szeretem a zenét — vált át kellemesebb témára. — Sok lemezünk van, ha na­gyon fáradt vagyok, felte­szek egy jó kamarazenét, esetleg meghallgatom Cal- last. Kikapcsol, pihentet. Legszívesebben olvasnék és zenét hallgatnék egyszerre. Olykor ez is sikerül. S hogy ne zavarjam a családot, fel­teszem a fülhallgatót. Visszatérünk az orvosi hi­vatáshoz. A forráshoz. S gondolatban Erdélyt járjuk. Ott vagyunk a híres Nagy- enyeden. a kuruc hagyomá­nyokat őrző kollégiumban, ahol a nyíló értelem felfe­dezi az egymás mellett élő nemzetiségek sajátos sorsát. a segítőkészség, a tudás je­lentőségét. — Egyszerű emberek vol­tak a szüleim. Édesanyám­nak köszönhetek mindent, az ő fáradhatatlan akaratereje, segíteni akarása él bennem. Arra gondoltam, hogy az orvos, még nehéz körülmé­nyek ellenére is, meg tudja valósítani önmagát, és talán legnagyobb esélye van arra, hogy igazi, humánus ember maradjon. 1944-ben végzett a kolozs­vári egyetemen, ahol meg­tanulta érteni, szeretni és tisztelni ezt a nehéz és ke­mény hivatást. Mesterei — elsősorban Haynal profesz- szor. aki két évvel ezelőtt még meglátogatta Egerben — nemcsak tudásukkal, hanem emberségükkel, magatartá­sukkal is példát adtak. Egerbe némi kerülővel ér­kezett. írhatnám így is: té­vedésből. .A pécsi klinikán dolgo­zott, a kardiológiai labort ve­zette. Mint hasznos tapasz­talatszerző évekre emlékszik erre az időre, nem kis büsz­keséggel említve: amikor 1951-ben Kudász professzor az első hazai szívműtétet csinálta, ő volt mellette a konzultáns. 1963-ban a miskolci kór­ház meghirdetett egy főor­vosi állást, nyomban kocsi­ba ült, de mert Kerecsenden eltévesztette az irányt, vá­ratlanul Egerben találta ma­gát. Megnyerte tetszését a barokk város, amelynek kór­háza ugyancsak belgyógyász­főorvost keresett, gyorsan megpályázta az állást, kine­vezték és szeretettel fogad­ták. Már a jelent közelítjük. Említem, hogy ünnepi per­cek élményét őrzöm róla. Amikor öt évvel ezelőtt át­adták az intenzív osztályt, akkor nagyon boldognak és büszkének láttam ott a kor­szerű figyelő gépek, beren­dezések között. — Nélkülözhetetlennek tartja az orvos munkájában a technikát? — kérdezem. — Amikor Egerbe érkez­tem az I-es belosztályra, jó­formán egyetlen mikroszkóp és egy EKG volt az örökség. És akkor is tudtunk gyógyí­tani. A modern technikára persze szükség van — s nem. csak az intenzíven, amely műszerek nélkül szinte el­képzelhetetlen —, magam is szeretem, de csak addig, amíg kiegészíti az orvos munká­ját, amíg kiszolgálja az em­bert. Nem szabad elfelejteni: a még oly tökéletes techni­ka sem gondolkodik helyet­tünk. Kérlelhetetlen igazság és felelősség is egyben: a beteg embert csak egy má­sik ember képes eredménye­sen gyógyítani. A specializá­lódásra is szükség van, hi­szen hasznos, eredményes, de ugyanakkor érdemes felfi­gyelni arra is, hogy egyre kevesebb a szintetizáló orvos. Nekünk ugyanis nem a be­tegséget, hanem a beteg em­bert kell meggyógyítani. A gépcsodák fokozatosan be­épülnek ugyan a gyógyítás­ba. ám az orvos-beteg kap­csolat erősítéséről, a pszi­chológiai ráhatásról nem sza­bad lemondani. A beszélgetés során sok minden szóba került: hogy feltűnően idegesek vagyunk, még inkább türelmetlenek, hogy indökolatlanul sok gyógyszert fogyasztunk — mint a gyógyszerügyi bizott­ság elnöke is tudja ezt. És hogy milyen fontos a pre­venció. Egy mondata külö­nösen megragadta a figyel­memet: — Megvédeni az egészséges embert, hogy ne legyen beteg. — Ez már nem Megfiatalított művésztelep Megnyílt a felújított kecs­keméti művésztelep. Az or­szág egyik legrégibb alkotó- . házának felújítására több mint 15 millió forintot köl­1979. április 3Ü„ hétfő tőitek, s új épületszárnnyal egészítették ki a műlermes kastélyt. A parkkal övezett művésztelepre, ahol fél évet tölthetnek az alkotók, meg­érkeztek az első vendégek. Az ideális környezetben máris munkához láttak a festők, a grafikusak és a szobrászok. (MTI) orvosi, inkább társadalmi feladat, amely szellemi ne­velést sürget. Életünkben ugyanis jó adag ridegség van jelen, a paragrafusok nem mindig könnyítik meg az el­igazodást, vagy gondoljunk csak arra, minő tortúrával jár egy-egy házi javítás, en­gedélyszerzés, ügyintézés. Mi­közben gyakori és tartós vendég lesz nálunk a neuró­zis. — Meg kellene tanítani az embereket arra, hogy a má­sik ember szemén keresztül is nézzék a világot — hang­zik a társadalmi bölcsesség, majd hozzáteszi: — ez nem jelenti azt, hogy mindig és mindenkinek „igennel” kell válaszolni, lehet ,.n e- met” is mondani, de fuvo­láévá. Én így tanultam. Mindez persze nemcsak az orvosokra vonatkozik. — Elmondaná egy napját? — Hátkor ébredek, nyolc órakor már bent vagyok az osztályon — sorolja a meg­szokott menetrendet. — Hogy délután fél ötig mi minden történik a kórházban, azt bizony hosszadalmas lenne elmondani. Hetven, sőt en­nél is több beteg és emel­lett az intenzív súlyosai, tÍ2 orvos, 36 ápolónő, illetve al­kalmazott — ebből sok min­dent ki lehet számolni. A nap krónikájához tarto­zik még a bevásárlás, majd a Tv-híradó, amelyet mód­szeres olvasás, tájékozódó tanulás és zenehallgatás kö­vet éjfélig. Csak hat órát al­szik — ennyi épp elég — mondja. Angol, francia, né­met és román nyelvű köny­veket is olvas, ritkán néz tévéműsort, válogat, a jókat, a színvonalasakat keresi. Időt kell szakítania a tudo­mányos munkára is — a szív és a vese gyógyítása ér­dekli elsősorban —, s emel­lett várják a különböző tár­sadalmi kötelezettségek. Az Országos Béketanács elnök­ségében tevékenykedett öt éven keresztül, most pedig tagja a Béketanácsnak. És mint a legtöbb embernek, r.eki is van hobbija. Az uta­zás! Ilyenkor sokat fényké­pez, téli estéken színes diák sokasága erősíti fel a nyári élményeket. Megmutatja a lakást, a két és fél szobásat —, amely most már nem olyan szű­kös, hiszen négy gyerek ki­repült a fészekből — s ben­ne saját birodalmát, a kis szobát, amelynek egyik fa­lát könyvek töltik ki. Leemel a polcról egy kötetet, Sütő; Anyám könnyű álmot ígér című müvét és a dedikációt mutatja: „Dr. Czirner Jó­zsefnek — nagyenyedi üze­netként is — barátsággal. Sütő András." — Vajon sikerült-e meg­valósítania orvosi, emberi el­gondolásait? — Azt hiszem, igennel fe­lelhetek. Nem szeretem ugyan a nagy szavakat, de meggyőződésem, hogy az or­vosi feladat is pálya, olyan pálya persze, amelyet lehet hivatásszerűen is élni. So­kan éljük így. Az eredményes gyógyítás egyik alapja o jól összehan­golt csapatmunka, így a kórház, az együttes elisme­rését is jelezte az 1973-ban elnyert Kiváló orvos cím és a közelmúltban kapott ki­tüntetés, a Munka Érdem­rend arany fokozata. Ha nem izgatna egy kér­dés. itt pontot is tehetnék ez írás végére. Valamit azon­ban nem értek. Dr. Czirner több mint másfél évtizede él Egerben, elismert főorvos, akit tisztelnek, szeretnek — miért hát ez a zárkózottság? — A zárkózottságot nem kell szó szerint venni. Igaz, nem járok társaságba, de azért én napi 8—9 órát töl­tök a kórházban, emberek között, akik elmondják pa­naszaikat, bajaikat, olykor életüket is. És a betegek kö­zött jól érzem magam. Ok jelentik nekem a társaságot. így alakult az életem. És így tudok nyugodtan a tü­körbe nézni — teszi hozzá elgondolkodva. Márkusz László Életmód és munka Ha kérdezünk, ha meg­szólalunk, ha vitatkozunk. Elégedetlenkedünk. vaßv örülünk. Ha dolgozunk és pihenünk, minden esetben az életmódról van szó. Még­is, ha pontosan akarjuk megközelíteni azt. hogy mi­lyen életet élünk mennyire teljes az életünk, a munká­ból kell kiindulni. Szinte már frázisnak hangzik, hogy az alkotó munkából. A fokozódó mun­kamegosztásban az ember elveszti a teljesség érzetét, részfolyamatokén dolgo­zik és gondolkodik. ..Minden egész eltörött” — írja Ady a század eleién, s ennek hatásait a jelen, a század­vég embere szenvedi meg igazán. Mert a munka fo­lyamatában nemcsak az anyagi javak újratermelé­séről van szó. hanem az em­ber állandó megújulásáról is. A munkamegosztásban, amikor előfordul, hogy a munkás azt sem tudja pon­tosan, mit gyárt, nem érez­heti át az alkotás örömeit. Van-e megoldás? Hiszen ha valakinek a munkája mo­noton és egyhangú, semati­kus mozdulatok ismétlődé­sével jár együtt, akkor a szabad ideje sem lehet tel­jes. Életmódja töredezett, kapkodó lesz. Nem a munka értéke, hanem a munkáért megszerezhető javak értéke le6z a fontos. Ebben a be- szorítottságban is csak az alkotás segíthet. Ha más­képp nem, hát a részletek teljességének megteremtésé­vel. Persze be kell látnunk, hogy ez a sokféle munka közül nem mindegyikben sikerülhet. A pótcselekvés is ennek a századnak a terméke. De ez nem vezet megoldáshoz, csak a teljesség illúzióját adhatja. Ilyen körülmények között kell megtalálni a helyes életmódot, amely elsősorban a munkához való viszony változásaiban formálódhat. A munkából indul ki az elosztás is. Az erkölcsi és anyagi megbecsülés azon­ban nem mindig tükrözi a végzett tevékenységet. , Ez kedvezőtlenül befolyásolhat­ja a szemléletet, ezért szembe kell szállni az eltérő bére­zési gyakorlattal. De azzal a kijelentéssel is hogy „csak a pénzért dolgozunk”. Életmódunkban ez a szem­lélet visszaüthet, hiszem így juthatunk el csak a szerzésért való életig. Amely kiszolgáltatott, és amit meg­vásárolható és beszerezhető javak befolyásolnak. S ha körülnézünk, többfé­le. helytelen fogyasztási szo­kást láthatunk. Szembe kell szállni az anyagi értékeket lebecsülő nézetekkel, de el kell ítélni a pazarlást, a felesleges érték ha lm ozást is. Az ember nem a státus­szimbólumoktól lesz ember. A közhangulatnak úgy kel­lene változni, hogy ettől ne tekintélye legyen, hanem váljék nevetségessé. Az ember a munkavégzés során lett emberré. Vigyáz­ni kell, hogy a mai, meg­változott munka ne fordul­jon az ember ellen. Ne a beszűküléshez, az elidege­nedéshez vezessen, hanem a kiteljesedéshez. Ne az em­beri kapcsolatok megszaka­dása, a javakért való ro_ hangászás a bizalmatlan­ság, az áruk miszticizálása határozza meg egyéni lé­tünket. A kultúrának és értékeknek ne csak fogyasz­tói, hanem újratermelői, megújítói legyünk. Az életmód végső soron, tevékenységrendszer. Sokol­dalú, bonyolul folyamat, amellyel az ember a termé­szetet. környezetét és ön­magát alakítja. Kibontako­zik és átalakul. De valódi teljességet . csak akkor ér el, ha újra és újra eljut az önmegvalósításig. Vadcrna József Tones! még világoson ki­nézte magának a bokrot, amelynek tövében elkészítet­te a leshelyet, aztán ideje­korán kiült. A telihold olyan mosolygós képpel vigyorgott, mintha éppen őt akarta volna kika­cagni, a patak békésen foly- dogált, és a belől kiálló nagy, jéggel borított köve­ken meg-megcsillant a fény. A vízre hajló bokrok, isza­lagok, mogyorók, égrecserjék ágai alázattal hajtották meg zúzmarás testüket a tél előtt, és távolból hallani le­hetett a malomkerék mel­lett lezúduló víz zuhogását. Az első két óra esemény nélkül telt el. Kilenc óra tájban egy macska jött vén gig egy darabon ,a patak szélén, aztán meggondolta magát és visszafordult. Az erdőben néha reccsent egy- egy ág, vagy a hidegtől meg­hasadt egy-egy far Hideg* csípős fuvallat apró kará­csonyfadíszek — összecsilin­geltek. Toncsi behunyta sze­mét egy pillanatra! és az anyjára gondolt, aki egyszer — amikor ő tífuszban volt és gyógyulni kezdett — me­sélt neki a csodálátos tün­dérországról. — Igen! Ilyen lehet a me­sebeli tündérország, — gon dolta Toncsi és gyorsan ki­nyitotta a szemét, mert vá­ratlanul erősebben csobbant a víz. — A vidra! Talán már itt jár valahol a vidra, de az­tán nem hallatszott többet a csobbanás és csak a der­medt téli éjszaka terült el az egész tájon. A víz még loccsant né­hányszor az éjszaka, de a vidra nem akart jönni. Ton­csi fázni kezdett, de legfő­képpen az orra, meg a fülei tűrték rosszul a hideget. — A vidra öreg éjszaka mozog! — jutottak eszébe Suselka úr szavai, aztán el­határozta, hogy marad még egy félórácskát. Tizenegy óra felé tisztán hallotta, hogy valami nesz van a bokrok ‘között, valami suhanásfélét észlelt, aztán megint csend lett. — Biztosan csak a fagyos fülem sistereg, — nyugtatta magát, de később tisztán hallotta, hogy a patakparti gallyakról potyog lefelé a zúzmara. — Vidra! Aztán elhessegette magá­tól a gondolatot, mert me­gint eszébe jutott Suselka úr oktatása. — Akkor róka! — gondol­ta ki, de abban a pillanat­ban a vad már ki is dugta a fejét a bokorból. Nagyot dörrent a puska, Toncsi hanyatt vágódott a szénában, de aztán felugrott, minden felesleges cókmókot ledobált magáról és átugrott a vízen. — Róka hát! Egy hatalmas róka, — mutatta magának a hatalmas zsákmányt és szin­te nappali fehér ragyogás­ban elindult élete első lőtt vadjával a malom felé. Reggel Suselka úr rázásá­ra ébredt. — Kelj fel, legény! Lát­tam a szép, nagy kan rókát, és már meg is nyúztam ... Időbe tartott, amíg Toncsi feleszmélt az álomvilágból. — Mit szól a rókához, Su­selka úr? — Ha vidra nincs, róka is jó — válaszolta Suselka úr, de ■ hangjából hiányzott a tegnapi öröm, lelkesedés. Inkább bánatos volt, Reggelinél aztán Suselka úr előhozakodott: — Az este itt járt a na­gyobbik öcséd. Anyád leve­let írt neked! Azt írja, beteg, kórházba megy, és hogy ha­za kell menned. Végleg! Toncsi kiejtette a kezéből a falat kenyeret. Hosszan, szomorúan nézett maga elé, és többé egy falat sem ment le a torkán. — Szóval, nem lehetek molnár, Suselka úr? Suselka úr. meg a felesé­ge, nagyon szomorúak vol­tak. — Én nem tehetek róla, fiam! Egy inas béréből nem lehet eltartani egy ekkora családot. Amíg anyád bírt... Toncsi olyan mozdulattal állt fel az asztal mellől, rpint aki nagyon beteg. Ki­ment a malomba, felment a kőpadra és kinézett a ma­lomablakon. Nézte a szürké­sen fehér országutat, a nagy behemót jegenyéket, a fekete varjakat, leste a kereket, amelyet monoton egyhangú­sággal forgatott körbe-körbe a víz ... (VÉGE) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom