Népújság, 1979. április (30. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Affin Hirnn AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXX. évfolyam, 77. szám ÁRA: 1,60 FORINT 1979- április 1., vasárnap Aczél György Bresciában Az emberiség sorskérdéseiben kommunisták nélkül dönteni nem lehet Mai lapszámunk tartalmából: <••>* 111 .... ..... Enrico Berlinguer beszámolóját tartja, az OKP XV. kong­resszusán Szombaton délelőtt plená­ris üléssel folytatódott az Olasz Kommunista Párt XV. kongresszusa. A delegátusok megkezdték a vitát a kong­resszusi beszámolóról, a bi­zottságok pedig a tézistérve- zet • ,ső változatán dolgoz­nak, 'r ogy a kongresszus elé terjesszék azt jóváhagyásra. Áz OKP kongresszusára érkezett külföldi küldöttsé­gek — mintegy százan — nem szólalnak fel a tanács­kozáson, hanem Olaszország szerte tömeggyűléseken- vesz­nek részt, mondanak beszé­deket. Szombaton Rómán kívül 22 városban Velencétől Ná- polyig tartottak ilyen gyűlé­seket, amelyeken a testvér­pártok és a nemzeti felsza- badítási mozgalmak, szerve­zetek képviselői tolmácsolták népük és szervezetük üdvöz­letét az olasz kommunisták­nak. Az MSZMP küldöttségét ve­zető Aczél György, a Politikai Bizottság tagja a lombardiai Bresciában tartott beszédet lelkes hangulatú gyűlésen, együtt a Délnyugat-afrikai Néni Szervezet (SWAPO) és a Svájci Munkapárt képvise­lőjével. _ A világ és benne a ma­gyar nép sorsának alakulása a nemzetközi élet fő esemé­nyeinek, viszonylatainak függvénye. Önökkel együtt mi is aggodalommal tekin­tünk az enyhülést veszélyez­tető imperialista törekvések­re, a fegyverkezési verseny fokozódására — mondotta Aczél György — különösen aggasztónak tartjuk az olyan fegyveres agressziót, mint amilyet Kína hajtott végre a sokat szenvedett, a békés építésre oly nagyon rászoru­ló vietnami nép ellen. Egyet­értünk Berlinguer elvtárssal, amikor azt mondja: „Senki sem hiheti, hogy Vietnam követett el agressziót Kína ellen... Ha a konfliktus to­vább tartana, csak a legag- resszívabb imperialista körök cinikus számításainak ked­vezne”. — Népünk — a világ né­peinek többségével — kez­dettől fogva cselekvő szoli­daritást vállalt a szocialista Vietnammal és erejéhez mérten támogatta, támogatja annak igazságos harcát. Megkülönböztetett figye­lemmel és tisztelettel kísér­jük az olasz kommunisták küzdelmét. A Magyar Szocialista Mun­káspártot és az Olasz Kom­munista Pártot kölcsönös testvéri szolidaritás, a nem­zetközi kommunista mozga­lom alapvetően azonos érde­kei kapcsolják össze. Szilárdan hisszük, hogy az emberiség sorskérdéseiben a kommunisták nélkül sem dönteni, sem eredménnyel cselekedni nem lehet. Szi­lárdan hisszük, hogy a közös munkánk által egyre erősödő nemzetközi kommunista rriíizgalom képes lesz betöl­teni történelmi Küldetését, képes lesz átvezetni az em­beriséget az új a szocialista világba — mondotta Aczél György. A hét három kérdése Külpolitikai összefoglalónk a lap 3. oldalán Az MSZMP Heves megyei Bizottsága tárgyalta Építőiparunk eredményei, röl, fogyatékosságairól és feladatairól olvashatnak Koós József írásában a 3. oldalon Ha kevés a pénzed Márkusz László a 4. olda­lon azt mondja el, hogy pénz nélkül a kultúra sze­kere is lassacskán és csi­korogva halad, de lehet igyekezettel, hozzáértéssel, valamint ötletekkel áthidal, ni anyagi gondokat. AHatságok Szekér Gyula Nigériába utazott Szekér Gyula, a Minisz­tertanács elnökhelyettese a Nigériai Szövetségi Köztár­saság kormányának meghí­vására szombaton Nigériába utazott, ahol a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről folytatott tárgyalásokat. Eforbándi János hazaérkezett Szombaton hazaérkezett Phenjanból az a magyar küldöttség, amely a Ma­gyar—Koreai Gazdasági és Műszaki-Tudományos Kon­zultatív Kormányközi Bi­zottság negyedik ülésszakán vett részt. A delegációt Bor- bándi János, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, a kor­mányközi bizottság társelnö­kké vezette. Április 4. alkalmából Tréfás képösszeállításunk a 6. oldalon Megyei ünnepség Gyöngyösön Koszorúzás a szovjet hősi emlékműveknél Ifjúsági hálastaféta a Kékesre Űj egészségügyi létesítményeket avatnak Megemlékezések, kitüntetések megyeszerte Hazánk felszabadulásának 34. évfordulóját — legna­gyobb nemzeti ünnepünkhöz méltóan — köszönti az or­szág, a megye népe. Minde­nütt a kialakult hagyomá­nyoknak megfelelően emlé­keznek meg a több mint há­rom évtizeddel ezelőtti, kor­szakváltó eseményekről. A Heves megyei nagygyűlésre az idén Gyöngyösön, a Mát­ra Művelődési Központban kerül sor április 3-án este 6 órakor. A díszünnepség szónoka Skultéti János, a megyei párt-végrehajtóbi­zottság tagja, az Izzó gyön­gyösi gyárának igazgatója lesz. Az ünnepség második részében színes kulturális műsorra kerül , majd sor, egyebek között az Egri Szimfonikus Zenekar és a gyöngyösi Vidróczki Nép- , táncegyüttes közreműködésé­vel. Az ünnep alkalmából a megye valamennyi települé­sén elhelyezik a dolgozók, a tömegszervezetek, a fiatalok képviselői az emlékezés és a kegyelet koszorúit, virágait a szovjet hősi emlékművek talapzatánál. Az egri Fel- szabadulási emlékműnél 3- án, kedden délután 4 óra­kor koszorúznak. Gyöngyösön április 4-én ifjúsági napot rendeznek a KISZ-fiatalok. Ennek kere­tében váltófutásra, irodal­mi színpadi bemutatóra, gaz­dag programú kulturális műsorra kerül sor. A nap további részében zajlik majd le az a hálastaféta, amely Gyöngyösről indul, s a ké­kestetői Felszabadulási em­lékműhöz vezet. Itt délután 3 órakor rendezik meg a már hagyományos FIN-záróün­nepséget, s az emlékmű ko­szorúzását az ifjúkommunis­ták. Az eseménysorozat ez­után fúvószenekari bemuta­tóval, irodalmi műsorral és pol-beat dalok éneklésével folytatódik. Hasonlóan gaz­dag programú ifjúsági nap­ra készülnek a hatvani és a lőrinci fiatalok is. Másutt helyi ünnepségekre kerül sor, ahol egyebek között át­adják az arra érdemes KISZ- bizottságoknak, alapszerve­zeteknek a KISZ-kb kitün­tető Vörös Vándorzászlaját. Az ünnep alkalmából új létesítmények avatására, át­adására is sor kerül: ezúttal vehetik birtokukba például az egri — 160 ágyasra bőví­tett — korszerűsített cse­csemőotthont az apróságok. A megye több településén avatnak új orvosi rendelőt, vagy más egészségügyi léte­sítményt. Április 4. előestéjén, vala­mint az ünnepnapon minde­nütt megemlékeznek a hős szovjet katonák bátorságá­ról, a felszabadító harcok főbb eseményeiről, s az eltelt 34 esztendő eredményeiről. Ezúttal nyújtják át a leg­jobb kollektíváknak, szocia­lista brigádoknak, illetve dolgozóknak a kitüntető cí­meket, jelvényeket és a ju­talmakat. A harmincéves Népújságot 1 •• •• í*m| koszontjuk Irta: dr. Sípos István, a megyei pártbizottság titkára itkán adódó alkalom, hogy megyei lapunk hasábjain éppen a megyei lapot köszöntsük. Most mégis ezt tesszük, hiszen harminc évvel ezelőtt, 1949. április 2-án je­lent meg első ízben a Népújság. Elődje, az Igazság című lap, 1949. március 27-i számának vezércikkében a következő­képpen indokolta az elnevezés megváltozását: „Az egri Igaz­ság jobbára egri lap volt. A szomszéd községekben már ke­vesen tudták, hogy Egerben, vagy Budapesten készül-e. En­nek oka főleg a cím volt, amely nem fejezte ki, hogy egy Heves megyei lapról van szó. Ezen akarunk segíteni az új fejléccel, ezért adjuk lapunknak a Heves megyei Népújság elnevezést, amely egyben azt is kifejezi, hogy kinek íródik és kiknek érdekeiért harcol.” S a lap első számának „Nép és sajtó” című vezércikke annak a célkitűzésnek ad hangot, hogy a négyoldalas, minden szombaton megjelenő politikai hetilap hű tükröt ad a megye gazdasági és politikai életéről. A szerkesztőség — mindössze két főből álló — kollektí­vája tehát nem kis feladatot tűzött ki célul. Szerény tár­gyi feltételek mellett, de annál nagyobb hittel, lelkesedés­sel, szorgalommal és akarással dolgoztak azért, hogy mind­azt' teljesítsék, amit a Magyar Dolgozók Pártja és a megye haladó közvéleménye elvárt tőlük. De nemcsak a szerény tárgyi feltételek miatt volt nehéz akkoriban az újságírók munkája, hanem azért is, mert a politikai, a gazdasági és a társadalmi életben a haladó erőkkel nap mint nap csaptak össze a nyíltan, vagy burkoltan jelentkező ellenséges erők és nézetek. A lap mindenkor nagy teret és figyelmet szentelt a párt központi határozatainak kommentálására, az országos veze­tők beszédeinek ismertetésére. Az 1949. május 1-i számban például Kádár János „A munka ünnepe” című vezércikkét közölte, valamint ugyancsak Kádár Jánosnak az egri válasz­tási nagygyűlésen elhangzott beszédét, amelyet nagy tetszés­sel fogadott a tizenötezres tömeg. Az újság tehát igyekezett mindenkor a párt szócsöve lenni. De az is az igazsághoz tartozik, hogy az 1954-es év­től a lapban is tükröződött a politikában megnyilvánuló kö­vetkezetlenség. Hol túlzottan baloldali, hol megalkuvó „pártatlan” írásokban nyilvánult meg mindez. Az is a való­sághoz tartozik, azonban, hogy az 1956-os ellenforradalom idején a lap igyekezett a szocializmus eszméje mellett elkö­telezni magát. 1957-től minden szempontból új korszak kezdődött az új­ság életében is. A lapban megjelenő írások egyre követke­zetesebben képviselték az MSZMP politikáját és a megye dolgozóit a feladatok megvalósítására serkentették. 1958. február 1-től pedig napilappá vált a Népújság. A lap oldal­terjedelmének bővülése, a szerkesztőségi létszám gyarapodá­sa lehetővé tette, hogy az újság valóban újságszerűvé vál­hasson. Mindez tükröződött és tükröződik ma is abban, hogy a lap hangvétele őszintébb, kritikusabb, stílusa pedig köz­vetlenebb lett. A Népújság 28 újságírója jelenleg arra tö­rekszik, hogy friss krónikása legyen a megye eseményeinek, pontosan informáljon a gazdasági, a politikai, a társadalmi életben bekövetkezett fejlődésről. Mindezen túlmenően egyre nagyobb kitekintést nyújt a lap az ország, a nagyvilág ese­ményeire is. És azt is hozzátehetjük, hogy a lap nem csu­pán krónikása a való életnek, hanem agitál, szervez, moz­gósít a-feladatok megvalósítására. A lap születésekor néhány száz példányban heti négy oldalon jutott el az olvasókhoz. Jelenleg több mint 32 ezer előfizetője van az újságnak, s az oldalterjedelem hetente 52 oldal. Fiókszet-kesztőség műkö­dik ma már Gyöngyösön, Hatvanban és Hevesen. Az újság­írók mellett mintegy 80 állandó tudósító, levelező is segíti a lap munkáját. Az újság hasábjain gyakorta napvilágot lát­nak a megyei, a járási párt- és állami vezetők írásai, de sokszor jelentkeznek írásokkal a társadalmi szervek, a'gaz­dasági egységek vezetői is. S hogy a lap munkája mennyiben bizonyult és bizonyul eredményesnek, azt bizonyította a megyei pártbizottság 1977. szeptember 23-i ülése is, ahol megfogalmazódott: „A gazda­sági építőmunka, a munkásosztály és a párt vezető sze­repének növekedése, a szocialista demokrácia, a közgondol­kodás, a feljett szocializmus építésének követelményei erő­teljesen fokozták a helyi tájékoztatás iránti igényt. Ennek kielégítésében a Népújság a politikai munka nélkülözhetetlen eszközévé vált. Hozzájárult a dolgozók szocialista tudatának fejlődéséhez, s ahhoz, hogy megyénket a nyugodt, kiegyensú­lyozott, bizakodó, alkotó politikai légkör jellemzi.” A három évtizede megjelenő Népújság tehát az évek során a megye politikai, gazdasági építömunkájában nélkü­lözhetetlen segítőtársa lett a párt- és állami vezetésnek, a tömegszervezeteknek és a mozgalmaknak. Mindez természe­tesen korántsem jelenti azt, hogy a lap agitációs és propa­gandatevékenységét nem szükséges tovább erősíteni. Igen lényeges, hogy megyei újságunk továbbra is nagy figyelmet fordítson a gazdasági építőrriunka kérdéseire, to­vábbra is hirdesse politikánk alapvető céljait, mozgósítson mind az országos, mind a helyi feladatok megvalósítására. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően nagyon helyes, ha a lap ismerteti a jó kezdeményezéseket, népszerűsíti a jó tapasztalatokat, bemutatja az élenjáró kollektívákat, egyéneket. Napjainkban igen sok szó esik a szocialista országokhoz, különösen a Szovjetunióhoz fűződő barátságunkról, a haza- fiság, a proletár internacionalizmus kérdéseiről. Az újság igen nagy szolgálatot tehet, ha bemutatja a szocialista orszá­gok egyre gyarapodó eredményeit, a Szovjetunió szerepét a világbéke megőrzésében, szól az ország, de Heves megye testvérkapcsolatairól. Továbbra is nagyon lényeges, hogy az újság ne csupán informáljon, hanem állást is foglaljon az olyan alapvető kérdésekben, mint például pártunk és a munkásosztály vezető szerepe, helyesen tükrözze pártunk szövetségi politikáját, a munkás-paraszt szövetség jelentőségét. Nem túlzás, hogy az újság, az újságírók előtt egyre na­gyobb feladatok állnak. A fejlett szocialista társadalom épí­tésének bemutatása nem csupán jól képzett szakembereket, hanem a párt ügye iránti elkötelezett politikai munkásokat kíván meg a sajtó területén is. Nem csupán tájékoztatni, in­formálni szükséges á megye közvéleményét, hanem aktívan befolyásolni a feladatok maradéktalan megvalósítására. Az eltelt harminc év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a Népújság mindenkor igyekezett a párt aktív, segítő harcosa lenni. A sajtó eszközeivel segített a szemléletformálásban, a gazdasági, a társadalompolitikai és az ideológiai kérdésekben való egységes szemléletmód kialakításában. Elkötelezett írá­sai jól szolgálták a párt politikájának megvalósulását. Azt tartják, hogy az újság a hétköznapok krónikája, az újságírók a hétköznapok krónikásai. A harmincéves év­forduló alkalmából azt kívánjuk, hogy a lap maradjon to­vábbra is agitátora a szebb, az emberibb életért folytatott társadalmi méretű harcnak, legyen hű krónikása a hazánk­ban 1945. április 4-vel kezdődött új korszak történelmének. Ehhez kívánunk jó egészséget, töretlen munkakedvet, ^ további sikereket a Népújság minden munkatársának és dolgozójának, továbbá mindazoknak^ akik közreműköd­nek a lap készítésében az olvasóhoz való eljuttatásában, ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom