Népújság, 1979. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! fi AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA IS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA A magyar fiatalok szolidárisak az önvédelmi harcot vívó vietnami néppel XXX. évfolyam, 50. szám „Mérlegen” a két űrhajós „Mérlegre került” a két űrhajós, Vlagyimir Ljahov Valerij Rjumin szerdán a Szál jut 6. űrállomáson: kü­lönleges berendezések mér­ték meg testük tömegét. A berendezés nagyjából ugyan­azt a feladatot látja el, mint a közönséges földi mér­leg. Csakhogy súlytalanul nem lehet megállapítani a testsúly alakulását, viszont ennek vizsgálata nagy fon­tosságú az űrhajósok egész­ségi állapotának megítélésé­hez főként a testsúlyukba be­következett változások figye­léséhez. Általános tapasztalat, hogy 'útjuk elején viszonylag je­lentős testsúlyveszteség lép fel, ez később megáll, bizo­nyos fokig kiegyenlítődik. f A két űrhajós egyébként 1 szerdától megkezdte a ren­des munkanapok sorozatát: ezúttal már reggel nyolckor volt számukra ébresztő, és este 11 órára rendeltek el takarodót moszkvai idő sze­rint. A munka alapja to­vábbra is a szállító űrhajó egyes berendezéseinek üze­men kívül helyezése, kon­zerválása és az űrállomás átvizsgálása. A Szaljut ellenőrzése még a hét hátralévő napjaira is ad munkát a két új űrha­jósnak. A terhelést szá­mukra csak fokozatosan nö­velik, de az orvosok szerint az átállás mindkettőjüknél a vártnak megfelelően, min­den különösebb probléma nélkül megy végbe. ÁRA: 1,20 FORINT 1979. március 1., csütörtök Magyar—kambodzsai szolidaritási és barátsági gyűlés Budapesten Szolidaritási és barátsági gyűlésen találkozott szerdán a főváros dolgozóival a Kambodzsai Nemzeti Egy­ségfront Központi Bizottsá­gának Fos Samay főtitkár vezette küldöttsége. A Mar- cibányi téri ifjúsági ház nagytermében ott voltak • a fővárosi nagyüzemek mun­káskollektíváinak, szocialis­ta brigádjainak képviselői, a politikai, az állami és a társadalmi szervek vezető személyiségei. Részt vettek a gyűlésem a hazánkban tanu­ló kambodzsai diákok is. • Az elnökségben foglalt he­lyet Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára. Rostái Károlyné, a HNF budapesti bizottsága titkárának megnyitója után Molnár Béla, a HNF Orszá­gos Tanácsának titkára mondott beszédet. — Barátságunk a kambod­zsai néppel nem új — mon­dotta. — Rokonszenvünk, szolidaritásunk kísérte hősi küzdelmét az amerikai ag­resszió elleni harc időszaká­ban és örültünk győzelmé­nek. Ez a barátság azonban nem bontakozhatott ki, mert a hatalombitorló Pol Pot- Ieng Sary klikk elzárta a népet, elszigetelte igaz bará­taitól. Barátságunk a forra­dalmi erők győzelmével megújult, kibővült. A továbbiakban emlékez­tetett arra, hogy Indokína térsége ismét a nemzetközi érdeklődés középporttjában áll. A kínai vezetés a VSZK elleni agresszióval egy dics­telen sorhoz, a francia, a japán, áz amerikai imperia­lizmus délkelet-ázsiai • ag­resszióinak sorához kapcso­lódott. Nem kétséges, hogy elődei vereségében is kény­telen lesz osztozni. — Testvéri szolidaritásuník a Kambodzsai Népköztársa­sággal egyúttal szolidaritás a VSZ-K-val, a kínai veze­tés Vietnam elleni agresz- szióinak elítélése pedig tá­mogatás nemcsak Vietnam­nak, hanem Kambodzsa for­radalmi népének is — mon­dott Molnár Béla. Felszólalt a nagygyűlésen Ros Samay főtitkár is. Be­vezetőben szólt azokról a kegyetlenségekről, amelyek a Pol Pot-Ieng Sary rezsim uralmát jellemezték. — Kambodzsában ma nem található olyan család, amelynek ne okozott volna gyászt a pekingi terjeszkedő politikát kiszolgáló klikk — mondotta. — E halált hintő rendszer bűneit tapasztalva népünknek nem volt más választása, mint harcot kez­deni puszta létének megmen­téséért. Az ellenállás foko­zatosan fejlődött, s hamaro­san olyan erővé vált, amely képes volt a kambodzsai Nép történelmében példátlan bru­tális rendszer megdöntésére. Űj élet vette kezdetét Kam­bodzsában. A kambodzsai nép, amely több mint 3 millió fiát vesztette el, s még számos sebből vérzik, országának igazi urává vált, s hozzákezdett a társadalom újjáépítéséhez. A résztvevők ezt köve­tően táviratot fogalmaztak meg, amelyben testvéri üd­vözletét küldtek a kambod­zsai népnek. Megkezdődtek Herbert Wehner tárgyalásai Gyenes András,- az ország- gyűlés külügyi bizottságá­nak elnöke, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára szerdán a Parlamentben megbeszélést folytatott Her­bert Wehnerrel, a Német Szociáldemokrata Párt par­lamenti frakciójának elnö­kével, a párt elnökségének tagjával. Ugyancsak a Parlament­ben fogadta Herbert Weh- nert és kíséretét. Apró An­tal, az országgyűlés elnöke, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja. A megbeszélésen áttekin­tették a két ország törvény­hozó testületéinek tevékeny­ségét és kapcsolatait. Épül a mezőgazdasági szövetkezetek háza A mezőgazdasági szövet­kezetek legutóbbi kongresz- szusa határozatának megfe­lelően a TOT fokozta a szö­vetkezetek tisztségviselőinek továbbképzését — állapítot­ta meg a Termelőszövetke­zetek Országos Tanácsának elnöksége szerdai ülésén, amelyen részt vett és fel­szólalt Borbély Sándor, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára. Tavaly pél­dául 6000 termelőszövetkeze­ti tisztségviselő vett részt a különböző tanfolyamokon, az idén 7000-en ülnek be új­ra az „iskolapadokba”. Már épül és a tervek szerint jö­vőre megkezdi működését Budapesten a mezőgazdasá­gi szövetkezetek háza, ami jelentősen javítja és gyor­sítja a szövetkezeti tiszt­ségviselők tájékoztatásának és képzésének feltételeit. Sokoldalú vitát váltott ki a termelőszövetkezetek köl­csönös támogatási alapjának helyzetéről és továbbfejlesz­téséről szóló előterjesztés. A nemzetközi ifjúsági és diákmozgalom időszerű kér­déseiről, valamint a fiatal művészek helyzetéről, a KISZ-körökben végzett mun­kájáról tárgyalt szerdai ülé­sén az ifjúsági szövetség köz­ponti bizottsága. A Maróthy Lászlónak az MSZMP Poli­tikai Bizottsága tagjának, a KISZ Központi Bizottsága el­ső titkárának elnökletével megtartott tanácskozáson részt vett és felszólalt Övári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára. Ott volt Pozsgay Im­re kulturális és Polinszky Károly oktatási miniszter. A központi bizottság meg­hallgatta és tudomásul vet­te Barabás Miklósnak, a tit­kárság tagjának a nemzet­közi ifjúsági és diákmozga­lom időszerű kérdéseiről tar­tott tájékoztatóját. A haladó ifjúsági mozgalom tevékeny­ségéről szólva beszámolt a DÍVSZ végrehajtó bizottsá­gának ez év februárjában Dortmundban tartott ülésé­ről. A résztvevők értékelték a múlt évi közgyűlés óta vég­zett munkát, s akcióprogra­mot fogadtak el 1979-re. Barabás Miklós szólt arról a széleskörű nemzetközi fel­háborodásról, amelyet a pe­kingi militarista körök vi. etnami agressziója váltott ki. A központi bizottság meg­állapította, hogy az ifjúsági szövetség tagsága, a magyar fiatalok azonnal reagáltak a kínai agresszióra. A magyar ifjúság, a KISZ-tagság ne­vében a központi bizottság internacionalista szolidari­tásáról biztosította az önvé­delmi harcot vívó vietnami népet és ifjúságot, elítélve a kínai agressziót, amelyre mind katonai, -mind pedig politikai téren vereség vár. A továbbiakban a testü­let Barabás Jánosnak, a kb titkárának előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a fiatal művészek társadalmi helyzetével és a KISZ kö­rökben végzett tevékenysé­gével foglalkozó jelentést. Megállapította, hogy a fia­tal művészek túlnyomó több­sége egyetért a fejlett szo­cializmus építésének nemze­ti programjával, helyesli és támogatja pártunk politiká­ját, művészi eszközeivel ré­szese valóságunk mind tel­jesebb feltárásnak. fis®®1! tartott ssx SZHT elnöksége k-crartrovesfolr Wottdo m? íi v. v, ams-.!.- — A Szakszervezetek Heves megyei Tanácsának elnöksé­ge ülést tartott szerdán dél­előtt Egerben, amelyen meg­jelent többek között dr. Pá- pay Gyula, a megyei tanács vb-titkára, valamint Mészá­ros Albert, a megyei pártbi­zottság munkatársa is. A testület ez alkalommal — Polgár Miklósnak, a kul­túr-, agitációs és propaganda­osztály vezetőjének előter­jesztésében — előbb az SZMT iskolájának működé­si rendjére tett javaslatról, illetve a politikai, mozgal­mi ünnepek idei első félévi tervéről tárgyalt. Ezután Bakondi Simon, a pénzügyi és gazdasági osz­tály vezetője beszámolt aa SZMT tavalyi költségvetésé­nek teljesítéséről.­A továbbiakban Józsa György, a Vas- Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgo­zók Szakszervezetének me­gyei szervezője adott tájékoz­tatást az üzemi demokrácia fórumainak szakmai tapasz­talatairól, a vszt-k és a bizalmiak — idei vállalati, üzemi terveket tárgyaló — — együttes üléseiről. P Elvonultak a belvizek A mezőgazdaság a tavaszra készül mmm Hiába van ma március 1-e, a meteorológiai tavasz első napja, az idő az utóbbi he­tekben meglehetősen zord, télies ábrázatot öltött. Az utóbbi pár esztendőben már kezdtünk hozzászokni, hogy február vége mindig kelle­mes, verőfényes, szinte me­leg időjárást hozott. Igaz, ezeknek a korai kikeleteknek éppen az elmúlt néhány esz­tendőben meg is volt a böjt­jük, mivel a korán induló természetet a szőlőket, gyü­mölcsösöket később jócskán megtizedelte az újra bekö­szöntő hideg. _ Ügy tűnik, az idén normá­lis mederben folyik az időjá­rás menete, hiszen február átlagosnak megfelelő hőmér­séklete a Dunántúlon még nagyobb havazásokat is ho­zott. Szerencsére Heves megye kimaradt a csapadékos róná­ból, s így a korábbi áradá­sok hatására felgyülemlett tekintélyes mennyiségű bel­víz jelentős része eltűnt a földekről. A Tiszához közel eső terü- ^ Jeten, a poroszlói Szovjet­Magyar Barátság Termelő- szövetkezetben 1800 hektár­nyi területet borított el a belvíz. Volt olyan rész, ahol egy méter mélységű tó fedte a vetéseket. A szervezett munka, a szivattyúk rendsze­res működtetése, s nem utol­sósorban az utóbbi hetek száraz időjárása következ­tében ma már mindössze 100 hektár a víz alatt . álló te­rület. Bár a vetések sok időt töltöttek a víz alatt, még mindig nem lehet pontosan felbecsülni, hogy milyen ká­rok keletkeztek az őszi ka­lászosokban. A szakemberek szerint még az is lehetséges, hogy tartós, jó napsütéses tavasz esetén rendbe jönnek azok a gabonafélék is, ame­lyig igen megsinvlették az idei telet. Ha egy-két hét száraz és fagymentes idő kö­szönt be, megkezdődik a ta­vaszi árpa vetése. Az elmúlt esztendőben már február 21- én elkezdődött ennek a fon­tos gabonafélének a vetése, a mostani start valószínű két-három hetet késik. A sza­badföldi munkák közül csu­pán a fejtrágyázást, a nö­vények műtrágyázását tudják végezni, eddig 1500 hektár­ra került ki a tápanyag-után­pótlás. Megyénk északi részén, a mátraderecskei termelőszö­vetkezetben is a fejtrágyá­zás folyik, különös gondot fordítva 400 hektár legelőte­rület tápanyag-visszapótlásá­ra. A belvíz a hegyvidéki termelőszövetkezét tábláiról is eltűnt, az őszi vetéseknek mintegy 30 százaléka telelt át gyengén az erősen csa­padékos tél miatt. A hevesi Rákóczi Termelő- szövetkezetben a kertészet­ben legélénkebb az élet, fo­lyik a fóliasátrak javítása, a palástok felállítása. Egy hektárnyi területen a fólia­sátrak alatt már beköszön­tött az igazi tavasz, hajtat­ják a paradicsom-, paprika­palántákat. További két hek­tárra tehető a fóliasátrak alatti terület, amelyen pa­lántát nevelnek a termelőszö­vetkezet dolgozói, hogy bő­ven jusson majd mind a sza­badföldi kertészetbe, mind a közös gazdaságba, mind pe­dig a háztáji és kisegítő gaz­daságokba, a kiskertekbe is. öj nyomdagép Megkezdte a folyamatos üzemelést a Mátravideki Fémművek füzesabonyi gyá­rában az új nyomdaüzem. Negyvenmillió forintos költ­séggel Mailänder típusú, két- szín nyomására alkalmas nyomdagépet állítottak be, amely óránként ötezer lemez nyomására alkalmas. Kocsis Zsuzsanna és Ferenc* Zoltán az elkészült lapok miJ nőségét ellenőrzi. (Fotó: Szántó György^ j

Next

/
Oldalképek
Tartalom