Népújság, 1978. július (29. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-21 / 170. szám

Csütörtök esti külpolitikai kommentárunk: A kfmrtaumi | vitafórumon j Éles szópárbajokban lecsapódó álláspontok össze- 5 ütközése jellemzi az Afrikai Egységszervezet tagálla- | mainak a szudáni fővárosban, Khartoumban folyó 5 csúcsértekezletét. Meglepetésre azonban ez nem ad < okot, hiszen a csúcsértekezletet előkészítő külügymi- 5 niszeri tanácskozáson már kirajzolódott az egy-két < alapvető kérdésben szétválasztó „frontvonal”. A vi- 5 ták tengelyében mindkét fórumon a nem afrikai or- | szágok kontinensbeli katonai tevékenysége állt, ami l jórészt, az ún. Afrika-közi katonai erő megteremtésé- | nek formájában merült fel. > A magukat „mérsékeltnek” nevezett államok cső- > portja — a többi közt Szenegál, Marokkó, Gabon, < Zaire,' Szomália és Szudán — egy kalap alá próbálja > venni például a francia—belga katonai intervenciót < Zaire Shaba tartományában azzal a katonai-műszaki > segítséggel, amelyet határainak védelméért, területi . egysége fenntartásáért Kuba nyújtott Angola és Etiópia í törvényes kormányainak. A haladó és a válóban mér- > sékelt afrikai államok többsége azonban különbséget < tett a kétfajta segítség között. Kaunda zambiai elnök l beszédében emlékeztetett a Szovjetunió és Kuba po- ^ zitív szerepére az afrikai felszabadító mozgalmak tá- * mogatásában, s rámutatott arra, hogy a nyugati ha- i talmaktól hiába kértek ilyen segítséget. Elutasítván a $ kontinens csendőri szerepét betöltő NATO-ihletésű s Afrika-közi haderő koncepcióját, Kaunda hangsúlyoz- > ta : ez az erő csakis és kizárólag az egységszervezet kéz- | deményezése és irányítása alatt jöhet létre, s nem kö- > tődhet egyetlen Afrikán kívüli katonai tömbhöz. | Ezt az álláspontot képviselte a Madagaszkárt > Demokratikus Köztársaság nagy tekintélynek Örvendő < elnöke, Didier Ratsiraka, aki leszögezte: a Szovjet- > unió és a többi szocialista ország nem törekszik afri- < kai újragyarmatosításra, ahogy azt a volt gyarmato- > sítók teszik. A kérdésben folyó éles vita ellenére meg- < alapozott a remény, hogy a tanácskozáson sikerül > majd megtalálni a közös nevezőt. Már a külügymi- i niszteri konferencián kialakult a teljes egyetértés az > afrikai, és az arab népek felszabadító harcával való < szolidaritást illetően. Hasonlóképpen hitet tettek a s földrész teljes felszabadításáért folyó küzdelem támo- | gatása mellett is — különös tekintettel a délen levő s fehér fajüldöző rendszerekre. < Brezsny e v—Husák megbeszélés Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke csütör­tökön a Krímben baráti megbeszélést folytatott Gus- táv Husákkal, a CSKP KB főtitkárával, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság el­nökével, aki szabadságát tölti a Szovjetunióban. A krími találkozón meg­különböztetett figyelmet for­dítottak a szovjet—csehszlo­vák együttműködés kérdései­re. A kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséhez hozzá­járul azoknak a megállapo­dásoknak a valóraváltása, amelyek a szovjet párt- és kormányküldöttség legutóbbi csehszlovákiai hivatalos ba­ráti látogatása során jöttek létre. Nagy jelentőségű a termelésszakosítás és együtt­működés 1990-ig szóló két­oldalú programjának a KGST 32. ülésszakán elfoga­dót* hosszú távú célprogram­mal történő összehangolása. A nemzetközi kérdések megvitatásakor Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák hangsúlyozta, hogy a NATO- tanács washingtoni üléssza­kának határozatai és a nyu­gati hatalmak más, a fegy­verkezési hajsza fokozását szolgáló cselekedetei a nem­zetközi feszültség szítását cé­lozzák, egybevág ezzel Pe­king külpolitikája, amely nyíltan a feszültség élezésé­re irányul. Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák véleményt cserélt a Vietnami Szocialis­ta Köztársaság elleni kínai provokációról. A Szovjetunió és Csehszlovákia változatlan szolidaritásáról biztosították a hős vietnami népet, amely törvényes jogait, szuvereni­tását és országa javát vé­delmezi. A baráti és szívélyes lég­körben, az egyetértés jegyé­ben lezajlott találkozón ki­emelték, hogy merőben kép­mutató bizonyos imperialis­taköröknek az a próbálko­zása. amellyel az emberi jo­gok bajnokainak szerepében igyekeztek feltüntetni ma­gukat. E tárgyban elhangzó valamennyi nyilatkozatukat a más államok és népek bel- ügyeibe való beavatkozás tö­rekvése hatja át. A nemzetközi helyzetet egészében értékelve Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák azt a mély meggyőződését fejezte ki, hogy a népeknek a békére, az enyhülésre, a leszerelésre irányuló akara­ta a nemzetközi fejlődés döntő tényezője marad. Áz olajért mindent A Carter-kormány helyes­lésével és támogatásával négy nagy amerikai olajtár­saság a kínai partmenti olajmezők kiaknázására ké­szül. A The New York Ti­mes csütörtöki íelentéce sze­rint a texasi „Pennzoil” cég képviselői már júniusban Pekingben jártak, és hama­rosan követik őket másik három mammutvállalat: az MkM 1078. július 21., péntek Exxon, a Philips és a Uni­on Oil megbízottai. A legújabb amerikai hírt a közeledésről Kínához washingtoni kormánykörök — aligha véletlenül — éppen akkor szivárogtatták ki, amikor a Fehér Ház lépése­ket tett az amerikai—szov­jet kereskedelem és műszaki együttműködés önkényes korlátozására (éppen az olajkutatás terén). Mint is­meretes, a Carter-kormány egyebek között azt mérlegeli, hogy megtiltsa olaifúró- berendezések szállítását a Szovjetunióba. Franciaország elnöke Portugáliában tárgyal A francia—portugál barát­ságot, a Portugália közös piaci belépése iránti fran­cia megértést és Portugáliá­nak az Európa és Afrika közötti új kapcsolatok ki­alakításában játszott fontos szerepét emelte ki szerda esti pohárköszöntőjében Giscard d’Estaing francia elnök. A francia államfő, aki szerdán kezdte meg hi­vatalos látogatását Lissza­bonban, röviddel érkezése után az Eanes elnök által adott banketten biztosította vendéglátóit, hogy Francia- ország megértéssel és józan realizmussal viseltetik Por­tugáliának a Közös Piachoz való csatlakozásra vonatko­zó kérelme iránt. Mint mon­dotta a francia kormány mindent el fog követni an­nak érdekében, hogy Por­tugália belépése az EGK-ba a legkedvezőbb feltételekkel valósuljon meg. A francia államfő csütör­tökön kezdte meg tárgya­lásait a portugál -vezetőkkel. A megbeszélések középpont­jában a nemzetközi problé­A hivatalos látogatáson Portugáliában tartózkodó Giscard d’Estaing francia elnök (jobbról, oldalt) Lisszabonban meg­kezdte tárgyalásait Mario Soares portugál kormányfővel. (Népújság telefotó — AP—MTI—KS) A.z összeesküvést külföldről irányították A nicosiai kormány ellen szőtt újabb összeesküvést csírájábai, elfojtották — kö­zölte szerdán este Szpirosz Kaprianu, a Ciprusi Köztár­saság állam- és kormányfője. A szigetország elleni török invázió negyedik évforduló­jának előestéjén elhangzott tv-beszédében Kiprianu rá­mutatott: az összeesküvést külföldről irányították. A kormány minden vonatko­zásában ellenőrzi a helyzetet és a törvényeknek megfele­lően fog eljárni. Kiprianu biztosította a tv- nézőket, hogy „minden szin­ten” folytatja az elődje, a néhai Makariosz érsek által kezdeményezett politikát, majd megerősítette, hogy Ciprus és a görög kormány között teljes az együttmű­ködés. A ciprusi kormány szóvi­vőjének szerdai tájékoztatása szerint a kormányellenes összeesküvés kapcsán nem kívánatos személynek minő­sítettek — és gyákorlatilag kiutasítottak az országból — két személyt: Eli Fuchs izra­eli állampolgárt, egy helyi labdarúgócsapat edzőjét és Paul Kurbjuhn nyugalma­zott nyugatnémet diplomatát. A szóvivő szerint Fuchs kap­Edmund Qell angol ke­reskedelmi miniszter — Bíró József külkereskedelmi mi­niszter meghívására — csü­törtökön, hivatalos látoga­tásra Budapestre érkezett. Tárgyalásokat folytatnak a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről, az együttmű­ködés időszerű kérdéseiről. Magyarország és Nagy- Britannia között dinamiku­san fejlődik az árucsere-for­galom, az elmúlt esztendő­ben a magyar export 30 szá­zalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az Ang­liából származó import pe­dig több mint 25 százalék­kal., összességében azonban a kereskedelmi forgalom to­csolatban állt Kurbjuhnnal, az NSZK volt nicosiai nagy­követségi tanácsosával. (Reuter, MTI) vábbra is erősen deficites volt számunkra. A kölcsönös áruszállítások bővítésén túl fokozódik az ipari együttműködés is, első­sorban a vegyiparban, a gép­gyártásban és az elektromos berendezések előállításában. A két ország vállalatai újabb kooperációról tárgyalnak. A magyar—angol gazdasá­gi, ipari és műszaki-tudomá­nyos együttműködési ve­gyesbizottság legutóbbi lon­doni ülésén programot dol­goztak ki az együttműködés fejlesztésére hozandó intéz­kedésekről. A mostani tár­gyalásokon minden bizony­nyal ezekről a kérdésekről is szó esik majd. Budapestre érkezett az angol kereskedelmi miniszter Magyar—lengyel ipari együttműködés A Lengyelországba érke­ző magyar utast meglepi azoknak a különféle termé­keknek és berendezéseknek a a mennyisége, amelyeket ha­zájában gyártottak. Alighogy elhagyja a pályaudvart vagy repülőteret, valószínű, hogy a lengyel utakon és utcákon közlekedő számos Ikarus autóbuszok valamelyikét látja meg. Az üzletekben sok a magyar bor, különféle édes­ségek. halkonzervek, papri­ka kapható, továbbá bőrcipők, pamuttermékek, bútorok, a gyógyszertárakban magyar orvosságok. Az 1976. januárjában alá­írt több évre szóló lengyel— magyar kereskedelmi kor­mánymegállapodás értelmé­ben a Lengyelországba irá­nyuló magyar export értéke az 1976—80-as időszakban eléri az 1,^milliárd rubelt, de már ma. az időszak felé­nél. nyilvánvaló, hogy ezt a tervet jelentős mértékben túlteljesítik. Minden jel arra mutat, hogy a Magyarország és Len­gyelország közötti kereske­delmi forgalom egvre ielen- tősebb lesz mindkét ország gazdasága számára. A ma­gyar és lengyel ioarnak az utóbbi években bekövetke­zett gyors fejlődése és szer­kezete egvre szélesebb le­hetőségeket teremt a kölcsö­nös árucsere számára. Nem jeirn.JWeloíiek az e*vre szo­rosabbá válő nem kereske­delmi kapcsolatok is. többek között a turistaforgalom fej­lődése, amely számára a ke­reskedelmi forgalom teremti meg az anyagi alapokat. A Varsó, Krakkó, Gdansk és más lengyel városok, fal­vak üzleteiben látható „Made in Hungary” feliratú termé­kek természetesen csak sze­rény részét alkotják a Len­gyelországba irányuló ma­gyar exportnak. A listán ta­lálhatók: beruházási javak, — vegyipari, könnyűipari és élelmiszeripari gépek és be­rendezések, mezőgazdasági, vendéglátó- és hűtőipari gé­pek, szerszámgépek, autófei- szerelések, orvosi műszerek, erősáramú rádió-elektroni­kai termékek; fűtő- és nyers­anyagok, timföld, bauxit, kőolajtermékek, alumínium, valamint alumíniumtermé­kek és féltermékek, vegyi termékek, vasúti kocsik, a már említett autóbuszok és különleges gépjárművek, s végül a lengyel mezőgazda­ság számára igen fontos komplett marha- és sertéshiz. laMák. Külön figyelmet érde­melnek a kölcsönös koope­rációs és szakosodási szállítá­sok, amelyek aránya a for­galom egészében megközelíti a 25 százalékot. Jelenleg ii- zeneffvnéhány kooperációs szerződés van érvényben többek között a gép'ármű- * iparban. műszálqvártásben az alumíniumiparban és sze ’-szá m vépgyá rtásban. Évek óta kedvezően fejlő­dik az ipari együttműködés és kooperáció a Wroclawtól nem messze lévő Jelezi Gep- kocsigyár és az ismert győri Rába Művek, valamint a Csepel Autógyár között. A Jelczben gyártott tehergép­kocsikhoz a Rába szállítja a hátsó hidakat és a Cserei Autógyár a kormányszerke­zeteket. 1977-ben a Jelezi Gépkocsigyár összesen 6 ezer hátsó hidat és ugyan-nnvi kormányszerkezetet kapott a magyar gyáraktól, s eddig 50 ezer teherautót szereltek fel magyar részegységekkel. Magyar cégek részt vesz­nek a Polski Fiat 126 p ter­melésében is. hat fontos rész­egységet szállítanak a nép­szerű kisautókhoz. A Bieis- ko-Bíala-i gépkocsi gyárba szállított magyar temékek ér­téke a jelenlegi ötéves terv­időszakban megközelíti a/ 50 millió rubelt. A magvar üzemben gvártott részessé­gek megtalálhatók a 125-ös Polski Fiatokban és a lengyel tehergépkocsikban is. A szorosabbá váló kereske­delmi és gazdasági kapcsMa- tok májik Déldá,^ lehet az az 1973-ban aláírt egyezmény amelynek értelmében Ma­gyarország PVC-port szál­lít a lengyel ‘vegyiparnak s cserében poliészter ínűsely- met kan. Mindegvik fél ex­portjának az értéke — a je­lenlegi árakat alapul véve — 1978- 85 között 200 mil­lió rubelt tesz ki, Jerzy Romen Külföldi hírek SZÓFIA A várnai strandokon, szál­lodákban és kempingekben, de a magánszállások nagy részére is ki tették a meg­telt táblát. A bolgár tenger­part e szakaszán jelenleg 90 ezren keresnek felüdülést a kánikulában. Az üdülők csaknem fele — mintegy 40 ezer fő külföldi. Bár a statisztikakészítés­nek még korántsem jött el az ideje, a bolgár idegenforgal­mi szakemberek szerint ezen a nyáron eddig közel fél- ( millió vendéget fogadtak az ^ „Aranyhomokon”, a „Druzs- ba” és más nyaralóhelyeken. TINDOUF OÁZIS Síd Ahmed Batel, a Poli- j sario Front Végrehajtó Bi- J zottságának és Forradalmi J Parancsnoki Tanácsának * tagja szerdán egy szaharai menekülttáborban tartott sajtóértekezleten kijelentet­te: „A front által július 12-én Mauritania viszonylatában bejelentett tűzszünet érvé­nyét vesztheti, ha Mauritá­nia új vezetői nem vizsgál­ják felül a volt rezsimnek Nyugat-Szaharával kapcso­latos „bűnös politikáját”. A Polisario és Mauritánia közötti esetleges tárgyalások­ról szólva a nyugat-szaharaí politikus hangsúlyozta, hogy csak egyetlen alternatíva lé­tezik: a béke és Nyugat- Szahara függetlenségének el­ismerése. Egyben felszólítot­ta Franciaországot és a khar- toumi csúcsértekezlet részt­vevőit, hogy segítsék elő a nyugat-szaharai kérdés bén kés rendezését. LA PAZ A bolíviai országos válaszJ tási bíróság szerdán úgy döntött, hogy érvényteleníti a július 9-i elnökválasztás eredményeit. A bíróság tit­kára bejelentette: a testület egyhangúlag hozta meg dön­tését, mert. a választási csa­lások ügyében indított vizs­gálata során úgy találta; hogy minő a választásokon, mind a szavazatok össze- számlálása során szabályta­lanságokat követtek el. A bíróság közölte, hogy 180 napon belül meg kell ismé­telni az elnökválasztást és I ezen szavatolni fogják- a nép I akaratának érvényesítését. BELGRAD Szerbiában (a tartomá­nyok nélkül) csütörtökön ha­tályba léptek a hús új kis­kereskedelmi árai. Az erre vonatkozó határozatot a szerb kormány szerdai ülé­sén hozta meg. A határozat értelmében a borjúhús kilogrammonkénti ára 11.1 százalékkal, a mar­hahús 9.1 százalékkal, a ser­téshús 12,8 százalékkal, a baromfihús pedig 16,2 száza­lékkal magasabb az eddigi­nél. TITOV-VELESZ A Titov-Velesz-i Blagoj Dzsorev étolajgyár szerdán leszállította az első étolaj­mennyiséget Albániának.» A következő hónapokban — a megállapodás értelmében — Jugoszlávia 2000 tonna étola­jat szállíi Albániának 40 millió dinár értékben. Tár­gyalások folynak további ét­olajszállításokról is. KARACHI A pakisztáni rendőrség szerdán Karachiban a betil­tott lapok és folyóiratok to­vábbi négy úiságíróiát, illet­ve alkalmazottját vette őri­zetbe. A letartóztatottak több kollégájukkal együtt a karachj sájtóKlubban kétna­pos éhségsztrájkba kezdtek sajtószabadságot követelő erőfeszítéseik alátámaszt*-, sára. mákon kívül a két ország kapcsolatát érintő kérdések, köztük a Franciaországban dolgozó mintegy 900 ezer vendégmunkás helyzete áll­nak majd

Next

/
Oldalképek
Tartalom