Népújság, 1978. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-09 / 107. szám

TrTLAG PROLETARIAT, EGYESÜLTETEK! Leonyíd Orezsnyeu hazaérkezett Moszkuába Közös közleményt adtak ki a megbeszélésekről Leonyid Iljics Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, aki Walter Scheel, nyugatnémet elnök és Helmut Schmidt nyugat­német kancellár meghívásá­ra, négynapos, hivatalos ba­ráti látogatáson tartózkodott az NSZK.ban, vasárnap visz. szaérkezett Moszkvába. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, NSZK- beli hivatalos látogatásának utolsó napján, vasárnap, Hamburgban zárómegbeszé­lést folytatott Helmut Schmidt kancellárral. A találkozóra a nyugatné­met kormányfő hamburgi magánházában került sor. Előzőleg, szombaton este, a hamburgi szenátus épületé­ben, a város vezetői díszva­csorát adtak Leonyid Brezs­nyev tiszteletére. A szovjet államfőnek — aki beírta ne­vét Hamburg aranykönyvé­be — átnyújtották az ősi ke­reskedőváros aranyérmét. Vasárnap délelőtt, az SZKP KB főtitkára felkeres­te a német kommunista mozgalom egyik vezéralak­jának, Ernst Thälmann-nak az emlékhelyét, Herbert Miesnek, a Német Kommu­nista Párt (DKP) elnökének kíséretében. A szovjet oárt vezetője vörös szegfűkből ál­ló csokrot helyezett el a fa­siszták által 1944-ben, a buchen waldi koncentrációs táborban kivégzett Thälmann emléktáblájánál. Leonyid Brezsnyev fogad­ta a repülőtéren felsorako­zott Bundeswehr-díszalaku- lat tisztelgését, elhangzottak a két ország himnuszai. Ezt követően az SZKP KB fő­titkára elbúcsúzott Helmut Schmidttől és a nyugatné­met kormány búcsúztatására megjelent tagjaitól. Röviddel egy óra után, az IL—62-es különgép magasba emelke­dett — véget ért Leonyid Brezsnyev négynapos, hiva­talos NSZK-beli látogatása. KÖZLEMÉNY L. I. Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nöksége elnökének a Német Szövetségi Köztársaságban tett látogatásáról. Walter Scheelnek, a Né­met Szövetségi Köztársaság szövetségi elnökének és Hel­mut Schmidtnek, a Német Szövetségi Köztársaság szö­vetségi kancellárjának meg­hívására L. I. Brezsnyev, a f Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, 1978. május 4- től 7-ig, hivatalos látogatá­son tartózkodott a Német Szövetségi Köztársaságban. L. I. Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke és A. A. Gromi- ko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió külügyminisztere, több megbeszélést folytatott Walter Scheellel, a Német Szövetségi Köztársaság el­nökével, Helmut Schmidttel, a Német Szövetségi Köztár­saság szövetségi kancellárjá­val és Hans-Dietrich Gen­scher szövetségi alkáncellár- ral, szövetségi külügyminisz­terrel. A találkozókon és a meg­beszéléseken, sokoldalú véle­ménycserére került sor a két állam közti kapcsolatok állá­sáról, fejlesztésük távlatairól és irányairól. A felek az időszerű nemzetközi kérdések széles körét vitatták meg at­tól a törekvéstől vezettet­ve, hogy megszilárdítsák a békét és a biztonságot Euró­pában és az egész világon. A megbeszéléseket a konstruk­tív légkör jellemezte, kölcsö­nös megértés és nyíltság na- totta át. A tárgyalások végén L. I. Brezsnyev és Helmut Schmidt közös nyilatkozatot írt alá a leszerelés, a jó szomszédság és a béke meg­szilárdításának elősegítésé­ről. Koszorúzás! ünnepség Koszorúzási ünnepséget rendeztek Budapesten a Szabadság téri Szovjet Hősi Emlékműnél, a fasizmus fe­lett aratott győzelem har­mincharmadik évfordulója alkalmából. Az Országos Bé­ketanács nevében Réczei László és Kiss Károly alel- nökök, Sebestyén Nándorné főtitkár és Nagy Mária, az MSZBT főtitkára helyezett el koszorút az emlékműnél. Az Országos Béketanács meg­hívására hazánkban tartóz­kodó szovjet békeküldöttség nevében Mihail Ivanovics Kotov, a Szovjet Békebi­zottság első titkára koszorú­zott. A kegyelet és a meg­emlékezés virágaival tiszte­legtek a hősök előtt a Haza­fias Népfront budapesti és V. kerületi bizottságának, a Volán Tröszt és az Április 4. Gépgyár, a Danuvia, a Cse­pel Vas- és Fémművek, va­lamint más dolgozó kollek­tíváinak, illetve a főváros fia­talságának képviselői. Szovjet—etióp táviratváltás iia köszönetét mond Etiópi Élénk diplomáciai tárgyalások A Szovjetunió és a szocia­lista Etiópia közötti, baráti kapcsolatok és együttműkö­dés alapelveiről szóló nyilat­kozat aláírásának első év­fordulóján, táviratváltásra került sor Leonyid Iljics Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke és Mengisztu Hailé Mariam, az Etiópiái Ideiglenes Katonai Kormányzótanács elnöke kö­zött. A Szovjetunió és Etiópia között sikeresen fejlődő együttműködés, az imperia­lizmus és a reakció ellen vívott harcunkban megnyil­vánuló és egyre erősödő szo­lidaritás megfelel népeink, a béke és a nemzetközi biz­tonság érdekeinek — hang­súlyozza táviratában Leonyid Brezsnyev. A közös nyilatkozatunk aláírása óta eltelt esemé­nyek — olvasható Mengisz­tu Hailé Mariam táviratá­ban — szemléletesen bizo­nyították országainknak a béke. a szabadság és a szo­cializmus ügye iránti, teljes elkötelezettségét. Szeretném kifejezni elra­gadtatásomat és köszönete- met azért az önzetlen és in­ternacionalista segítségért és támogatásért, amelyet az SZKP, a szovjet kormány és a szovjet nép nyújtott és nyújt a nemzetközi imperia­lizmus cselszövései ellen küz- . fiő etiópiai népnek. p A szovjet és az etiópiai vei zető, üdvözlő táviratukban kifejezik azt a reményüket, hogy a két ország baráti kapcsolatai és sokoldalú együttműködése a jövőben tovább szélesedik és erősö­dik. (TASZSZ > KAIRÓ: Szadat egyiptomi elnök hétfőn Alexandriában, Gaa- far Nimeri szudáni és Sziad Barre, Szomáliái elnökkel ta­nácskozott. Két téma került napirendre. Az első: Egyip­tom, Szudán és Szomália együttműködése a Szomáliái rendszer konszolidálásában, azután, hogy Szomália in­tervenciós kísérlete csődöt mondott Etiópia ellen és ez a vezetés helyzetét igen meg­gyöngítette. Szomália a hí­rek szerint gazdasági, politi­kai és katonai támogatást vár Egyiptomtól és Szudán­tól. Sziad Barre Alexandria után Szaúd-Arábiába is el­látogat segélyszerző körútja során. A másik kérdés, ame­lyet az államfők megvitat­ták, Nimeri jelenlegi utazá­sának témája volt. A szudá­ni elnök arab csúcséi’tekez- letet próbál tető alá hozni Khartoumban. Nimeri Szí­ria és Irak meglátogatása után tért vissza Kairóba és innen Líbiába készül. CANBERRA: Walter Mondale, amerikai alelnök, hétfőn Canberrában Malcolm Fraser, ausztráliai kormányfővel, tárgyalt. Mon­dale, akárcsak a hét végén befejeződött ázsiai kőrútjá­nak minden állomásán, úgy Canberrában is, azt igyeke­zett demonstrálni, hogy mi­lyen nagy fontosságot tulaj­donít Washington, az Indiai­óceán térségének és a tér­ségben levő szövetségeseivel való, szoros kapcsolatainak. Több országot érintő kőr­útjának látványos záróak­kordjaként, hétfőn Fraser miniszterelnökkel együtt be­jelentette, hogy Washington kezdeményezésére, október­ben az Indiai-oceánon, Auszt­rália nyugati partja közelé­ben, közös amerikai—auszt­ráliai haditengerészeti gya­korlatot tartanak. Harcoló — építs Etiópiában a fegyveres küzdelmek idején az államosított üzemek dolgozóinak egy része a frontra ment. Azok, akik a gyárakban maradtak nemcsak küzdő társaik munkáját látták el, hanem növelték is a termelést. Fényképünkön az egyik népi tulajdonba vett Addis A beba-i textilgyár. Tizenhárom üzem közül az első a gyöngyösi A Kelet-magyarországi Tejipari Vállalat 13 üzeme kiij zül a gyöngyösi nyerte meg a szocialista munkaversenyt. \z üzem az első negyedévben több mint 43 ezer hektoliter te­jet, 4000 hektoliter tejfölt. 500 hektoliter tejszínt és 1600 <J túrót értékesített. A gyöngyösi üzem termékeinek javuló mi­nőségével és jó alapanyag-gazdálkodásával érte el a kima­gasló eredményt. Szőke Tiborné a tejfölpoharazó automata gépen dolgozik. (Fotó: Szabó Sándor) Malades uilagban tartás enyhülés! Az Országos Béketanács ülése Május 9-ére emlékezünk, a fasizmus felett aratott nagy­szerű győzelemre, az első bé­kés európai napra, és tiszte­lettel gondolunk a hősökre, az antifasiszta koalíció, a né­pi ellenállás minden bátor katonájára, azokra, akik megfékezték, megsemmisí­tették a hitleri fasizmust. Különös tisztelettel gondo­lunk a szovjet hadseregre, a vöröskatonákra, akik né­pünknek is elhozták a sza­badságot, a lehetőséget az új, igazságos rend építésé­hez, — Ezekkel a gondola­tokkal nyitotta meg Szenl- istványi. Gyuláné, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára, az Országos Bé­ketanács alelnöke hétfőn a Parlament Vadász-termében az Országos Béketanács ülé­sét, amely a béke és barát­sági hónap, a magyar béke­mozgalom 20. tavaszi politi­kai eseménysorozatának nyi­tánya volt. Az elnökségben foglalt he­lyet Kállai Gyula, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának elnöke. Baranyai Tibor, az MSZMP KB párt- és tömegszervezetek osztá­lyának helyettes vezetője, Nagy Mária, a Magyar— Szovjet Baráti Társaság fő­titkára, Réczei László és Lő­rinc Tamás, az Országos Bé­ketanács alelnökei, s Kovács Jenő, a KISZ KB titkára. Je­len volt az ülésen Aziz Serif, az Iraki Béketanács főtitká­ra, a Béke-világtanács alel­nöke, s több külföldi béke­mozgalmi küldöttség. Az ülés részvevői egyperces néma felállással tisztelegtek az el­hunyt Sík Endre, az Orszá­gos Béketanács volt elnöke, Ortutay Gyula akadémikus és Markó Imre, a Magyar Par­tizán Szövetség titkárának emléke előtt. Az idei béke és barátság­hónap politikai tartalmáról szólva Szentistványi Gyuláné hangsúlyozta: — küzdünk az enyhülés, a békés egymás mellett élés során eddig el­ért eredmények megszilárdí­tásáért, és síkraszállunk a fegyverkezési hajsza megál­lításáért. Támogatjuk a Bé- ke-világtanács és a békesze­rető milliók követeléseit: mielőbb szülessen megálla­podás a tömegpusztító fegy­verek új fajtáinak betiltá­sára, történjenek hatékony intézkedések a nukleáris fegyverek korlátozására, a kísérleti atomrobbantások ^teljes betiltására. Kifejezzük szolidaritásunkat a békéért, a szabadságért és a nemzeti függetlenségért küzdő népek­kel. „Haladó világban t-rtós enyhülést” ez a jelszava ez évben is rendezvényeinknek, gyűléseinknek; __ valamennyi békedemonstráci ónknak. A továbbiakban hangsú­lyozta : Népünk, a szocialista kö­zösség országaival együtt a békéért küzd és dolgozik. Tá­mogatja a párt, a kormány külpolitikáját, amelynek leg­főbb célja a béke védelme és megszilárdítása. — Nemzeti céljainkat, a szocializmust és a békét ír­juk ismét a béke és barátsági hónap zászlajára. Hazánkban a béke védelme ott kezdődik, hogy a szocialista építésben mindenki a maga területén eleget tesz a reá háruló fela­datoknak. A szocialista béke­politika sikerei nagymérték­ben függnek hazánk és a többi szocialista ország tár­sadalmi, gazdasági, kulturá­lis fejlődésétől. — Zárta be­szédét Szentistványi Gyulá­né. A vitában felszólalók kife­jezték népünk állásfoglalását a béke, a szocializmus védel­mének időszerű kérdéseiben. Zsebők Zoltán egyetemi tanár, az Országos Béketa­nács alelenöke a tudomány adataival bizonyította: a ha­dikiadások visszavetik az emberiség fejlődését. Mind­annyiunknak, mindenütt fel kell lépnünk a béke érdeké­ben, a barátság szálaiból igyekezzünk megszőni a béke lobogóit. A barátság az, amely megrövidíti a fennálló távolságot. Berecz János, az MSZMP KB Külügyi Osztályának ve­zetője elmondta: nem vélet­lenül választottuk a béke és barátsághónap jelszavaként a haladó világban tartós eny­hülésért! — jelszót. Mi mindkettőben elkötelezettek vagyunk. A társadalmi hala­dás minden eredménye arra készteti a nemzetközi impe­rializmust, hogy megbontsa a békés egymás mellett élést, felborítsa a nemzetközi viszonyokat, fokozza a szocia­lista világ fenyegetését. Az imperialista propaganda fegyvertárából előkeritette „a szovjet veszély” fegyvert, azt állítja, ezért szüksége­sek az új rakéták és más fegyverek. Ezt a fegyverke­zési versenyt úgy akadályoz­hatjuk meg. ha visszaverjük az imperialista propagandát is — hangsúlyozta. — Éber, határozott tömegmozgalmak, közös törekvések foghatják le a háborús uszítok kezét. Több külföldi felszólaló után. Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács főtitká­ra zárszavában elmondta: a béke és barátsági hónap bu­dapesti és megyei tervei jel­zik: a tavaszi akció szocialis­ta bel- és külpolitikánkhoz méltó esemény lesz. Ez év­ben is milliók tesznek hitet 3 béke ügye mellett ------>

Next

/
Oldalképek
Tartalom