Népújság, 1977. november (28. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-17 / 270. szám

Diákélet Munkások a könyvtárban Harmincnyolc esztendeje mär. bogy diákokat végez, tek ki Prágában és Brnóban a fasiszták; november 17., az ő emlékükre azóta nem­zetközi diáknap. Gaudeamus igitur, juve­nes dum sumus — érvényes még a ml korunkban ez a régi-régi diákdal? örvendez­zünk hát, amíg fiatalok va­gyunk? Évszázadunkban az ifjúság csakugyan vidám kor, csakugyan alkalom az örvendezésre? Kínálkoznék most a panaszkodás túlter­helésről, gyorsuló időről, a tudnivalók robbanásszerű szerteágazásáról, szapora so­kasodásáról. Iskolák nehéz­ségeiről, túl korai pályavá­lasztásról, a szülői ház ha­tásának és szerepének vál­tozásáról, a családi időbe­osztás lehetetlenségeiről, diá­kok közlekedéséről hazulról iskolába, iskolából haza, kol­légiumok gondjairól, fölösle­ges időrabló feladatokról, ko- ravénségre kényszerítő ko­moly témákról. Lehetne minderről szólni a diákok napján, kellene is, mert meggondolkoztató, meg­oldandó probléma vala­mennyi. De ezúttal mégis inkább a diákok felnőtt-fe­lelősségéről, felnőtteknek- példaadó felelősségéről kell szólni, hiszen a nemzetközi diáknap erre emlékeztet. A mártír diákok helytállása azt mutatja, hogy az ifjúság sosem volt csupán vidámság és öröm, hanem olykor tör­ténelmi tett párosult hozzá. Negyvennyolc nem a fiata­lok, a diákok forradalma volt-e? Azért-e, mert ők messzibb láttak, vagy csu­pán azért, mert könnyeb­ben hevült a szívük? Mert friss tudás vezette a gondo­lataikat, s mert érzelmeik még őszinték? A diákéletnek különben sok szép hagyománya volt, mint Patakié például, s ez bizonyára azoknak a tudós tanároknak is érdemük, akik ott tanítottak. Mert a fiata­lok arca az idősekére üt: akár azért, mert példát lát­nak bennük, akár pedig, mert visszariadtak tőlük. S miért, hogy ezeknek a ne­ves történelmi diákvárosok­nak megkopott a fényük? Miért, hogy a tisztes diák- hagyományokból inkább csak a karikatúrájuk maradt meg, ha megmaradt valami, az ugratások, a diákhierarchia, a csínytevések, sőt gonosz­kodások, a felsőbb osztályú­ak hatalmaskodása a fiatalab- bakon, s a mondhatni, far­sangi maszkabálok furcsa divatja? Azt a régi-régi di­ákdalt éneklik-e még a bal­lagáson, ami manapság rend­szerint bohókás jelmezes felvonulás, olykor bizony nem is egészen jó ízléssel párosultan? Diáknak lenni bizony fe­lelősség is, a diák — hiszen ez a név legkorábban a kamaszkor küszöbén illeti meg az ifjút — már pró- -bálgatja felnőtterejét, pró­bálgathatja felnőttgondolko- dását is. Diáknak lenni azt jelenti, hogy napról napra többet kell tudni a világról. Diáknak lenni annyit tesz, mint bírálóan nézni a fel­nőttek világát, de nem ajk­biggyesztve és gúnyolódva, hanem vívódva és érvelve. Tem hősiességre kell biz­tatni ezen a napon a világ fiatalságát, mert harminc- nyolc évvel ezelőtt azok a diákok önkéntelenül, kény­szerültén hőssé, mi több, nagy részük mártírrá lett. De nemcsak meghalni —él­ni is csak magasabb erköl­csi szempontból érdemes. A diákélet akkor örömteli iga­zán, ha az emberség maga­sabb szempontjai vonzzák, ha emberségben gyarapodik az ember, amíg diák. S ak­kor diák marad egész éle­tére. Gudeamus igitur: ha életének igaz értelme van, mindig ifjú marad, s ör­vendhet. Mint a mesében: boldogan él, amíg meg nem hal. Z. L. Szalayné három lánya A Déryné Színház előadásáról Azzal a nem csekély stá­tusszal dicsekedhet a Déry­né társulata, hogy ők jelen­tik a színházat Gyöngyös­nek. A nem is olyan „régi, szép időkben” ebbe a mát- raalji városba évadonként akár öt színház is eljött, hozva magával főként ope­rettet, de esetenként míves tragédiát is. Majd lassacs­kán kiderült, egy ilyen „tá­jolás” annyira nem kifize­tődő. hogy elkezdeni sem szabad. De a városi művelő­dési ház gyakran toldozott­foltozott nagyterme és szín­pada se alkalmas a színé­szek játékára. Így lett — a körülmé­nyek alakulása folytán is — Gyöngyös egyetlen társulata az Állami Déryné Színház. Még hangsúlyosabban szól­va: lett „a” színháza ennek a városnak. Erről az országjáró együt­tesről már sok mindent el­mondtak, bizonyítandó azt is, amit fölösleges állandó­an hangoztatni: ők küldetést töltenek be, autóbuszokra ül­ve és így eljuttatva az or­szág legkülönbözőbb vidéké­re a festett világ mindig egyszeri és mégis felejthe­tetlen élményét. Azzal, hogy játszanak, a legősibb embe­ri passziót átélve és átéltet­ve azokkal, akik maguk is a játék öröméért ültek be a nézőtérre. Amikor az élményt emlí­tettük, a testi közelségből fakadó érzéki felfoghatóság semmivel sem pótolható in­gereire gondoltunk, ami a hang, a fény, a mozgás ma­ga, Mert színházat láthat ma már mindenki úgy is, hogy ki sem kell lépnie a lakásából. A televízió ké­nyelmes megoldás. De össze­hasonlítási lehetőség is. Amikor tehát valaki beül a Déryné társulatának az előadására, egy sor emlék­képpel megterhelve és be- folyásoltan várakozik arra, hogy mi történik körülötte, előtte, a színpadon. Szabad-e azt állítania bár­kinek, hogy az ország egyet­len utazó színházát más mércével kell mérni, mint akár a Nemzetit? Lehet-e eleve engedményt adni a színvonalnak? Tette-e már bárki, hogy másodosztályú színházzá degradálja a Dé­rynét? Ezért jelentjük ki, hogy a gyöngyösi előadás vegyes ér. zelmeket keltett bennünk. Maga a színmű, Barta La­jos Szerelem című három- felvonásosa ugyan az iro­dalmat kedvelők előtt nem Ismeretlen, de semmikép­pen sem tartozik a magyar színpadi művek elejéhez. Egy kicsit már kopott is, poros is, avult is, naív is, még ha a maga idejében társádaimi problémák „merész feltevé­sére” vállalkozott is. Van néhány nagyon jó részlete, valóban emlékezetes perce, de aztán gyorsan kifullad, és a néző nem érti, minek ül még mindig a nyikorgó széken. A jó színész ugyan cso­dára képes, de jó darabot ő sem tud csinálni a kevésbé sikerültből. Nem csoda, ha maguk sem tudnak olykor mit kezdeni azzal a szerep­pel, ami nem sok lehetősé­get ad nekik a képességeik kifejtésére. Ráadásul a ren­dezői elképzelés sem ser­kenti nagyobb lendületre a vontatott eseménysort, így aztán csendes érdektelenség kezd szétterülni a nézőtéren. A rövid felvillanások gyor­san kihunynak. Nem tartjuk ildomosnak, hogy akár a színmű, akár a színész játékának hihetősé­gét boncolgassuk, de még a szórakozás címszó alatt ta­lálható nagyon is igaz tö­rekvés megközelítését sem állapíthatjuk meg. Tulajdonképpen annyi történt, hogy a század má­sodik évtizedének elején 'izalayné három lánya kő­iül kettő pártában maradt, mert elérhetetlen álmokat kergettek, a „nagyszájú” legidősebb nővér viszont fo­gott magának egy alakot, aki annyira mulya volt, hogy már senkinek sem kellett. Ennyi a drámai mag. ez az eszmei mondanivaló, bie­dermeier kézimunkák, kis­szerűén cifrázott bútorok, délutáni tejeskávék és tiszti kardok által körítve. No, meg a hosszú szárú pipa sem hiányzott. Igaz, az sem füstölt. G. Molnár Ferenc A hevesi járási-nagyköz­ségi könyvtár munkatársai évek óta arra törekszenek, hogy mind több emberben keltsék fel a tudás, a mű- veltséggyarapitás vágyát. Elsősorban azért értek el számottevő eredményeket, mert körültekintően mérték fel a valós igényeket, s ezeket figyelembe véve szabták meg a tennivalókat. Nem akartak lemondani egyetlen rétegről, korosz­tályról sem. A diákokat, az alsó, a felső tagozatosokat, a gimnazistákat könnyen meg­nyerték. A helyi értelmiség se húzódozott, hiszen szak­könyvek regimentjéből vá­logathatta ki az érdeklődé­sének megfelelő művet. A százhatvannyolcféle újság és folyóirat is vonzza a pe­dagógusokat, az agrármér­nököket. ök nemcsak re­mélték, hanem meg is talál­ták azt az információs köz­pontot, ahol irodalomjegy­zékhez juthattak. Kapcsolat az üzemekkel Másutt ennyivel talán elé­gedettek lennének, ám eb­ben a bibliotékában senkit sem kápráztatott el a rész­leges siker. Az iparosodó te­lepülésen esztendőről esz­tendőre nő a fizikai dolgo­zók száma. Épp ezért róluk sem akartak lemondani. A kezdeti kísérletek olykor ku­darcba fulladtak, de emiatt sem keseredtek el, hanem megpróbálkoztak másodszor, harmadszor is. Felkeresték az üzemek vezetőit. Tájékoztatták őket a lehetőségekről, a gazdag kínálatról. ötletek sorát ajánlották a kulturális vál­lalások teljesítéséhez. Jöttek is a munkások. Olyan kiál­lításokat tekinthettek meg, amelyek maradandó él­ményt jelentettek számuk­ra. Ilyen volt — többek kö­zött — az is, amelyet az Ady-jubileum alkalmából ál­lítottak össze. A látogatók nemcsak a versekhez készí­tett illusztrációkat nézhették meg, hanem lemezről is hallgatták ezeket a költemé­nyeket. A Szép megérzéséhez, a Tudáshoz vezető út hosszú, s az induláshoz kell a segítség, az eligazodást szol­gáló iránytű. Az érdeklődő­ket épp ezért ismertették meg a katalógusok kezelé­sének fortélyaival. A válla­latoknál, az ipari szövetke­zeteknél rendszeresen tarta­nak vetélkedőket. Azok se csalódtak, akik a tervezés­hez, a lebonyolításhoz kér­tek javaslatokat. A brigádokkal is felvet­ték a kapcsolatot, s az együttműködés részleteit szerződésben rögzítették. Nem az adminisztráció, a látványosság kedvéért, ha­nem azért, hogy maradékta­lanul meg is valósítsák. Tanfolyam és korrepetálás Sok még a szakképzetlen dolgozó, ezért egyre több helyütt szerveznek részükre olyan kurzusokat, ahol szak­munkás-bizonyítványt sze­rezhetnek. Felnőtt fejjel nem egyszerű dolog a tanu­lás. Akkor mégis jobban boldogulnak, ha különböző segédanyagokhoz jutnak. Nos, a könyvtárosok erre is gondoltak. A hegesztőkhöz például elküldték azt a sok­szorosított jegyzéket, amely a leginkább hasznosítható cikkek címeit tartalmazta. Köztudomású, hogy nem a legjobb képességű és ta­nulmányi eredményű gye­rekek mennek szakmunkás- tanulónak. ök bizony nehe­zen szokják meg a követel­ményeket, s emiatt jó néhá- nyan megtorpannak, s ott is hagyják az iskolát. Nem történne ez, ha mindénütt gondoskodnának hiányossá­gaik pótlásáról, s megértet­nék velük a bonyolultabb összefüggéseket. Az olvasóterembe hetente harmincán járnak, s itt egy mérnök foglalkozik velük. A fáradozás nem hiábavaló, hiszen közülük senki sem bukott meg az elmúlt tan­évben. A vállalkozás azért is elismerésre méltó, __ mert lexikonokat forgatnak, kézi­könyveket böngésznek, azaz megszokják a légkört és máskor is visszatérnek ide, s társaikat, barátaikat is magukkal hozzák. Rájuk a jövőben is számíthatnak, így is nevelhető az után­pótlás. g) Niwisw 1977. november 17« csütörtök 2. — Nocsak, nem is tudtam, hogy megnősültél! — Már öt éve. — Kit vettél el? — Jól keres ő is, az irodán dolgozik. — De úgy, egyébként! — Egyes lány. őrá száll az apai ház, meg minden, ha az öregek elhalnak. Egyéb­ként ügyes, világravaló te­remtés, érettségizett is. — Gratulálok, öregem! Szóval összkomfortos boldog­ság! — Most már igen, de ami­kor összekerültünk, adódott néhány viharos nap. — Érdekes, másoknál a vé­gén vannak a zűrök — neve­tett Sutyi. — Tudod, mindig nyavaly- gott, hogy menjünk szórakoz­ni; moziba, színházba, meg ami éppen eszébe jutott. Pár­szor el is mentem vele, de hamarosan megmondtam, hogy az én bukszám ezt nem bírja. Egyszer meg azzal jött hozzám, hogy rendeljünk va­lami könyvsorozatot részlet­re. Erre aztán tényleg elfu­tott a méreg. Majd éppen ilyen hiábavalóságra költőm a pénzt! Vettem egy jó vá­lasztóborjút azon a pénzen. Felneveltem és a tavasszal adtam el tizenhétezerért! — Hát, üzletnek tényleg jobb volt! — Persze, hogy jobb, csak az ilyen tyúkeszü fehérnép nehezen érti meg! — magya­rázta Pista, majd folytatta: — Akkor óbégatni kezdett, hogy így meg úgy, az ember­nek másra is szüksége van, nemcsak a munkára. Amikor már nagyon meguntam az örökös nyavalygást, akkor azt mondtam neki, ha egyál­talán nem tud létezni a hü­lyeségei nélkül, hát csinálja, de egy árva fillért se adok a bolondságaira! Oldja meg, ahogyan tudja! — Ott hagyott? — Dehogy! Mondom, hogy ügyes asszony. Vállalta a községi könyvtárosságot, és ö lett valami vándorkomédiá­sok közönségszervezője. Az­óta kedvére foroghat a köny­vek meg a színészek között, jól kibolondozza magát, ne­kem meg hordja a pénzt, mert még fizetnek is érte. Na, mit szólsz hozzá? — így lett szent a béke!- — bólintott Sutyi. — Mondjuk, párszor elő­fordult, hogy színelőadáson vagy mit tudom én, hogy hol feledte magát, otthon meg sírtak-ríttak az állatok. Min­dig tartunk egy csomó ba­romfit, tizenöt-húsz hízó­disznót meg három-négy da­rab marhát, és azoknak ak­kor is enni kell, ha bukfen­ceznek a bohócok a kultúr- házban! Sokat faragtam, amíg végre belátta, hogy a javát akarom. Azóta aztán szépen megvagyunk — tolta hátra elégedetten a sapkáját. — Gyerek van? — Még mit nem? Előbb összeszedjük magunkat! Az egész telket be akarom ke- ríttetni vaskerítéssel. Aztán egy pincét akarok építeni a hegyre, de legsürgősebben villanydarálót akarok venni, mert szeretnék több állatot hizlalni. Rengeteg vámot el­visznek a darálóban. így meg a szomszédokét is leereszte­Csodák nem születnek má­ról holnapra, s nem minden nekibuzdulást koronáz si­ker. A vég nélküli jeremiad azonban ismeretlen Heve­sen, ugyanis a pillanatnyi érdektelenség is tettekre ser­kent. Ha valahonnan nem kopogtatnak, akkor házhoz szállítják a kultúrát. A szövetkezeteknél, az üze­mekben író—olvasó találko­zókat rendeznek, s neves színművészek tolmácsolják a gonddal megválogatott, színvonalas irodalmi alko­tásokat. A nagyközségi-járá­si művelődési központban működik a szocialista bri­gádvezetők klubja. Ennek tagjait sem hagyják ma­gukra: Tippeket adnak mű­velődési elképzeléseik való­ra váltásához. Beszédes számok Az idő a bizakodókat iga-' zolta. Erről tanúskodnak % statisztikai mutatók is. 1976- ban háromszázhatvanhaft munkás kölcsönzött rendsze­resen, az idén viszont mán négyszáznyolcvanketten. A1 számszerű növekedésnél is jelentősebb a minőségi fej­lődés. Ennek titka az, hogy, betartották a fokozatosság el­vét, s lépésről lépésre ha-r ladva adagolták a mind töbJ bet. A változatos kínálati sokakat nyert meg, hiszen az egyes programokból min­denki a neki leginkább^ tet­szőt választhatta. Mellőzték) a céltalan arisztokratizmust, s ha a meghívottak nem jöttek, akkor újra meg új­ra ők közeledtek. Ezek után természetes! hogy beneveztek az Olvasó munkásért című országos pályázatba, amelyet a Haza­fias Népfront, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsa és a Kulturális Minisztérium hirdetett meg 1976-ban. Az értékelés még . messze van, ennél is fontosabb azonban az, hogy olyanok százait ka­lauzolták az ismeretek bi­rodalmába, akik önmaguk. tói sosem indultak volna er• re az izgalmas felfedező körútra. Pécsi István ném, és még hozna is vala­melyest a konyhára. Addig akarom megelőzni magamat, amíg fiatal vagyok. — Nézd, ez is életfelfogás, de én azért... — Ne haragudj, öregem, de igen eldumáltuk az időt, mennem kell. szervusz! — búcsúzott Pista, és a gép nyergébe lendült. — Ne fe­ledd el, a szélső ház cirádás vaskapuval! — kiabálta túl a motor zúgását. Sutyi fejcsóválva ballagott kocsijához. Alkonyodott. A vörösen izzó nap már lebukott a tá­voli erdő mögött. A szőlő­hegyről vidám nótázást ho­zott a gyenge légáramlás. As éles ekevasak könnyebben forgatták a talajt a hűvösödő levegőben, a motor is köny- nyebben húzott, így gyorsan keskenyedett a felszántatlan terület. Dűlőzéskor a fogas vonó­kereke a táblába ékelődő sző­lő léckerítésébe akadt, és ki­szakított belőle egy darabot. Pista visszapillantott, de ment tovább. Ki ér rá most ezzel vesződni! — gondolta magában! A szántás befejeztével le­szerelte az ekét és a tárcsára fogott, majd mögéje kapcsol­ta a simítót, ezután pedig fo-. gast kötött. Igaz, hogy erőlködik a gép, de háromszor annyit keresek, mintha egy-egy munkagéppel furikáznék — mosolygott elé­gedetten a traktoros. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom