Népújság, 1977. augusztus (28. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

A zöldségkereskedelem gondjai Primőr saláta a kacsáknak Miért nem ment a meggy? A napokban egy ZÖLDÉRT- es szakember mondta: „a zöldség-témában szép lehet valaki, csak okos nem. És ez legfőképpen a kereskede­lemre érvényes”. Mert itt van például a szerződések dolga. Jelenleg a ZÖLDÉRT minden évben szerződést köt a termelőkkel, bizonyos áru- mennyiség átvételére. Beta­karításkor — tételezzük föl, hogy megtermett a lekötött mennyiség — mit tesz a szö­vetkezet? Annak adja el az áruját, aki többet ad érte. Szerződés ide, szerződés oda. A gazdaság még akkor is megteheti ezt, ha kötelezett­ségeiből egy jottányit sem teljesít. És mindez büntetle­nül! Az égvilágon senki sem fog még egy „ejnye-ejnyét” sem mondani. De ha mégis büntetik őket, a gazdaság meg így is jobban jár. De próbálná ezt megtenni a ZÖLDÉRT (!), hogy mond­juk nem venné át a termelő áruját. A szerződésekkel va­lahogy mi igen hadilábon ál­lunk. Tárgyalunk, megköt­jük, aláírjuk egyenrangú partnerként, mikor viszont a betartás kerül szóba, kiderül, hogy csak az egyik felet lehet felelősségre vonni. A másik­nak kibúvók egész sora áll rendelkezésre. És az egésznek mi a vége? A vállalat össze­síti a szerződött árumennyi­séget és ezután nincs más dolga, mint várni, míg meg­nő, termést hoz a növény. Amikor pedig elkezdődik a szezon, egyre-másra mondják le a szállítmányokat a ter­melők, a ZÖLDÉRT-nél meg szaladgálnak jobbra-balra áruért, csöngenek a telefo­nok, zúgnak a telexgépek. A piacon ugyanis ez senkit sem érdekel. (Érthető módon.) És milyen ugye a szeren­cse? Ha erre számítva vala­miből többet köt le a válla­lat, mint a lakosság igénye, ■ akkor meg áron alul kényte­lenek adni a zöldséget, mert biztos, hogy olyankor min­denki hozza az áruját, oly­kor még szerződött mennyi­ségen felül is. A demjéni Haladás Terme­lőszövetkezet, csakúgy mint a tarnaőrsi Dózsa, tekinté­lyes mennyiségű meggy szál­lításában állapodott meg. Az idén a termés egy része le­fagyott, magas volt az ára, így jobbnak látták másutt, drágábban eladni. Kíváncsi­ak vagyunk, megússzák-e a folaot! No, persze azért a felvásárlók se 111 ártatlanok A ZÖLDÉRT-eknél a leg­utóbbi átszervezéssel rendet teremtettek. Nemúgy az áfész-eknél. A múltkor Vá- mosgyörkön jártam. Egyet­len kis zöldségüzletben törté­nik a felvásárlás — eladás. Már amennyire azt felvásár­lásnak lehet nevezni. A bolt­vezető ugyanis csak annyit vesz át a kistermelőktől, amennyit el tud adni. Mert az elszállításban — főleg ki­sebb mennyiségért — már nem bízik. Talán nem jel­lemző, de mégis figyelemre méltó eset a környék egyik községéből. Az egyik gazda háztájiban megtermelt több száz fej salátát. Csak nem volt, aki elvigye. Hiába egyesség, telefonálgatás, a kocsi nem jött. Ott romlott meg több láda saláta a ház előtt. Végül valaki megvette az egészet — a kacsáinak. Arrafelé tudnak mondani több hasonló példát. Időköz­ben az egri piacon 2,60 volt egy fej saláta. Néhány hete panaszkodott az erdőtelki föagronómus is. Több vagon káposztájuk ter­mett az idén. Egy részét át­vette a ZÖLDÉRT, vagy száz mázsa viszont a földeken ro­hadt. Arra hivatkozott a fel­vásárló. hogy ez megállapo­dáson felüli szállítmány, s különben is az ilyet napok­kal előbb be kell jelenteni. Pedig törvény született, hogy minden megtermett árut fel kell vásárolni. Az igazsághoz tartozik per­sze az is, hogy azokban a na­pokban annyi volt az egri hűtőházban a káposzta, hogy a raktárosok már álmukban is zöld fejeket láttak. Hogy szabadulni tudjanak tőle, még a felvásárlási árnál is olcsóbban kellett eladniuk. És ez a zöldségtermesztés másik megoldatlan problé­mája. Manapság mindenki­nek van beleszólása, csak éppen a kereskedelem nem tudja szabályozni a termelést. Időnként egyes termékekből akkora a túlkínálat, hogy egyszerűen nem lehet eladni, másból viséont alig termel a mezőgazdaság. Itt van az előbbi példa. A káposztával szívesebben foglalkoznak, mert azt csak el kell palán­táim, s amikor szedésre érett, viszonylag gyorsan, nagy mennyiséget lehet szedni. Vagy: paradicsomot javarészt konzervgyárnak szeretnek termelni, mert azt nem kell válogatni, óvni, nem kell vi­tatkozni a minőségen. Sőt, egy kis szerencsével még a gépi betakarítás is megold­ható. A munkaigényes nö­vényekkel viszont csak baj van, mondják a termelők. Sok munka van vele, így az önköltség olyan magas, hogy megfelelő áron a termés szinte eladhatatlan. Viszont éppen az, aki majdan eladja, ismeri a lakosság szükségle­teit, annak nincs beleszólá­sa az egészbe. Hogy ez megoldható lenne — arra példa a cukoripar. Ök nemcsak egyszerű átve­vői a répának, hanem meg­határozott területen mono­polhelyzete van egy-egy gyárnak, a termelőket kor­szerű vetőmagokkal látják el, figyelemmel kísérik a ter­mesztés egész technológiai folyamatát. Nem tudom mi­ért ne tehetné meg ugyanezt a ZÖLDÉRT? Hiszen ma, ami van, azt kap. Akkor már mondhatná Erdőteleknek, hogy ne káposztát termelje­tek, hanem étkezési paradi­csomot, vagy paprikát. így ebből is, abból is lehetne ele­gendő, s az árak is sokkal kiegyensúlyozottabbak — meg merem kockáztatni — alacsonyabbak lennének. ^ Ha már az áraknál tar­tunk, végezetül még egy dol­got a zöldségkereskedelemről. Mikor arról az ominózus ká­posztáról beszélgettünk, ak­kor került szóba az úgyneve­zett árrés, tehát a felvásár­lási és fogyasztói árkülönbö­zet. Mikor ez a káposzta egy forint volt a piacon, akkori­ban a termelőtől 18 forintért vették át a 28 forintos para­dicsomot. Amikor a görög­dinnye kilója 9 forint volt, a termelőnek 4,50-et adtak ér­te. A haszon kissé tisztesség­telennek tűnik. A ZÖLDÉRT válasza: mivel a káposztát — de mondhatnám a sárgaré­pát. uborkát is — áron alul kellett adni, csak így tudták azt a hasznot biztosítani, amely legalább részben fe­dezi saját tevékenységük költségeit. Nos, valamit ezek­ről a költségekről. Feltétlenül kihat az árak­ra, hogy ma Magyarországon az árukezelés színvonala meglepően alacsony. Vegyük példáül az áru mozgatását. A leszedett zöldséget jobb esetben is tíz-tizenkétszer kell megmozgatni, míg eljut a termőhelytől a fogyasztó kosarába, de nem egyszer hússzor is. Megszámoltam, Normális esetben ez nem le­hetne több, négy-öt átrakás­nál. És mindehhez ember kell, rakodó. Valahol olvas­tam, hogy nálunk minden ötödik dolgozó árut mozgat. A fejlett országokban ez a szám nem éri el a tíz száza­lékot. Hát így nem csoda, hogy magasak a fenntartás költségei. És akkor még nem szóltunk a válogatókról (mert a termelő ezzel nem foglal­kozik -4 csak tudnám, mi­ért), a meglevő gépek szín­vonaláról, a töméntelen fe­lesleges adminisztrációról. Lassan már örök téma lesz a göngyöleg dolga is. Egy ha­gyományos faláda ára 30 fo­rint felett van, egy műanya­gé a duplája. Viszont a mű­anyag láda élettartama az öt­hatszorosa a másikénak, nem beszélve az előbbiek örökös javítgatásáról. A ZÖLDÉRT külön telepeket kénytelen fenntartani, ahol a használt ládákat toldozzák-foldozzák, míg végleg szét nem esnek, így nem lehet takarékoskod­ni, nem lehet az amúgy is szerény pénzösszegek gazda­ságos, értelmes felhasználá­séról beszélni. Mielőtt még bárki egyolda­lúsággal vádolna, meg kell mondjam, hogy jócskán áll­nak eredmények is a zöld- ségkereskedelém mögött. A piacokon is érezhettük, lát­hattuk, hogy több a zöldség, jobb a minősége és az idén mérsékeltebbek az árak is. Ez a néhány orvoslást kívá­nó probléma, ami itt szóba került, az úgynevezett zöld­ségügynek csak része. De na­gyon fontos része. Megoldása részben a központi irányí­tókra vár, másrészt pedig a helyi vállalatok rugalmasabb, jól szervezett, ' munkájára van szükség. S végeredmény­ben ez mindegyiküknek — irányítónak, termelőnek, eladónak —, és nekünk, a vásárlóknak is közös ügye. Cziráki Péter 1 L'úpszerűek az egri robotok Évekig tartó előkészítő munka után az idén mutatták be az egri Finomszerelvénygyárban a robotkísérletek első eredményét: a megmunkálógépeket kiszolgáló ipari robotot. A kí­sérletképpen elkészített két robot azóta már a gyárban „vizsgázott": félautomata eszterga­gépekhez adagolják az anyagot. A gyári szakemberek által kifejlesztett ipari robot 33 különböző irányú mozgásra programozható, s különösen a tavaszi BNV-n aratott sikere óta megnőtt iránta az érdeklődés. A második félévben már megkezdik az igények szerinti gyártást, ugyanakkor tovább folytatódik a fejlesztés is még „okosabb” robotok gyártásá­ra. A tervek szerint nemcsak a hazai üzemekbe, de a szocialista országokba is szállítanak majd különböző feladatok elvégzésére programozható berendezéseket. Képünkön: a gyár kísérleti üzemében tesz először próbát a robot. (MTI fotó — Érczi K. Gyula felv.) Pártpolitika — tömegpolitika Az ország életét gazdasá­gi, ideológiai, életszínvonal­beli, kulturális fejlődésének irányát és ütemét a párt ha­tározza meg. Minden téren tehát a párt politikája ér­vényesül. Ezt ; a politikát az emberek elsősorban annak alapján ítéük meg, ahogyan megvalósulását munkahe­lyükön, lakóhelyükön, vagy­is saját környezetükben ta­pasztalják. Példának okáért a városban, nehéziparban dolgozó szakmunkás eseten­ként nehezebben érti meg a párt agrárpolitikai prog­ramját — mert nem ismeri az ott felvetődő gondokat. (S legyünk őszinték: köz­vetlenül és azonnal csak a párttagoktól követelhetjük meg — másoktól legfeljebb elvárhatjuk —, hogy teljes mértékben megértsék, ma­gukévá tegyék) Ugyanakkor hasznos, jó tanácsokkal, évek, esetleg évtizedek alatt szerzett tapasztalataival sa­ját környezetében tudja elő­segíteni a feladatok megva­lósítását. Ugyanez vonatko­zik az olyan termelőszövet­kezeti csoportra is. amelyik évtizedek óta kenyérgabonát termel az arra alkalmas te­rületen s egyszerre a^t kí­vánják tőle. hogy holnaptól fogva zöldséget termeljen a búzatáblákon, mert határo­zat született a zöldségter­melő területek növelésére. A helvi adottságok A központi határozatok megszabta feladatokat tehát minden esetben a helyi adottságokat figyelembe vé­ve igyekezzünk végrehajta­ni. Ahhoz azonban, hogy az egyes helvi pártszerveknek és termelőegvségeknek mun­kája eredményes legyen, ne hagyjuk számításon kívül a közeget sem, amelyben mun- . káiukat végzik, amely meg­határozza az ott dolgozók élet- és munkakörülményeit. Vegyük figyelembe mi az, ami az egyes munkahelye­ken vagy lakóterületen az embereket foglalkoztatja, ér­dekli. —■ még akkor is, ha azok a gondok nem szoro­san tartoznak a „nagy” po­litikai, gazdasági teendők­höz. A helyi vezetőknek hasznos azt is tudniuk , me­lyek azok az intézkedések, amelyekkel a közösség nem ért egyet, vagy amelyeknek nem ismeri okát, indítéka­it. Ha ilyen módszerrel sike­rül felmérniük a köztudatot, vagy azt, hogy mit nem tud az adott közösség, akkor hamar meghatározhatjuk a napi tudatformáló felada­tokat, vagyis az agitáció tár­gyát. A céljainkhoz vezető utat ugyanis meggyőződés­sel, jól irányított agitáció- val kell végigjárnunk. A tö­megpolitikai munkának ez­zel a formájával — ha jól végezzük — egész közössé­gek tudatát formálhatjuk, alakíthatjuk az úgynevezett szocialista közgondolkodás irányába. Mi más célja len­ne a tömegpolitikának, ha nem az, hogy minden dol­gozó tudja, miért dolgozik, az egyes határozatok rá vo­natkozó része mi célból szü­letett. Az eredményesség feltétele Kitől, vagy kiktől vár­hatjuk el elsősorban az őszinte hangot, a helyes tö­megpolitikai tájékoztatást? Mindenekelőtt a párt tag­jaitól, az alapszervezetektől és a vezető- testületektől. A szocialista szemlélet és ma­gatartás kialakítása rajtuk múlik, mint ahogy az is, hogy a környezetükben — munkájuk során — azon igyekezzenek, hogy kezde­ményezésre, önállóságra, ak­tív politikai tevékenységre ösztönözzék a mellettük dől.. gozókat, mellettük élőket. A politikai propabanda ered­ményessége attól függ ugyanis, hogy mennyire si­kerül kialakítanunk az em­berekben a párt politikájá­val való érzelmi és értelmi azonosulást, hogy az elvi­politikai ismeretek mennyi­re válnak saját meggyőződé­sükké, szemléletükké, cse­lekvésük mozgató rugóivá. A tömegpolitikai . munka azonban nemcsak gazdasági téren kell,: hogy kifejezésre jusson. Ahhoz, hogy a már említett elvi-politikai isme­reteket megszerezzék az em­berek, az ideológiai, politi­kai ismeretterjesztés terüle­tén van tennivalónk orosz­lánrésze. Az ismeretek szé­lesebb körű terjesztéséhez adottak a megfelelő fóru­mok: a nagyobb közösségek különböző szervezeteiben működnek már iskolák, sze­mináriumok, vitakörök. Nem mindejiv, mit hall Amiről most úgy érzem, beszélnünk kell, nem a marxista—leninista középis­kolák és egyetemek, nem a szervezett több hetes vagy több hónapos pártiskolák ügye, hanem azok a mun­kahelyi szemináriumok és politikai vitakörök, amelyek ugyan már hosszú évek óta működnek, de nem min­denhol a legeredményeseb­ben. Pedig a tanulókat, a dolgozókat érdeklik ezek a találkozások a politikával. Százezrekre, talán milliókra tehető azoknak a száma, akik a különböző oktatáso­kon vesznek részt. De a tananyag nem lehet egysé­ges mindenki szamára. Más a hallgatósága például a KISZ-oktatásoknak, más a pártszemináriumoknak és megint más a szakszervezeti iskoláknak. A KISZ-oktatásokon a marxizmus—leninizmus alapismeretein kívül az if­júságot külön érintő-érdek­lő témákkal is foglalkoznak, a pártszemináriumokon le­vőkkel pedig az általáno: politikai kérdéseken kívü napjaink gondjait, politiká­ját is megvitatják. Minden esetben arra kell ügyelni, hogy a tananyagot a hall­gatók szellemi, műveltségi szintjére méretezzük. Ha nemcsak .a beiskolázottak száma lesz a lényeges, ha­nem az is, mi újat adunk- adtunk a hallgatóknak, ak­kor sokkal nagyobb érdek­lődésre számíthatunk, és eredményesebb lesz a mun­kánk. Hiszen minden em­berben megvan az igény ár­rá. hojgy véleményt nyilvá­nítson, beleszóljon a napi politikába, hogy tudja. nem. csak az a fontos, hogy vé­gighallgassa azt. amiről ne­ki beszélnek, hanem áz is, hogy kikérjék véleményét, javaslatait. Ha módot adunk a dolgozóknak arra, hogy több éves tapasztalataikról, véleményükről számot ad­janak, már elértük célun­kat. A szakszervezeti oktatás A szakszervezeti oktatás lényeges sajátossága, hogy olyan tömegeket tud bevon­ni a politikába, akik nem tagjai más szervezeteknek. Ez az oktatási forma a dol­gozók legszélesebb rétegeit tudja összefogni, nevelni _ h a jól mozgósítunk. Mert itt sem az az elsődleges fel­adat, hogy X-számú dolgo­zót beszervezzünk az okta­tásba, hanem az, hogy a szervezett dolgozóknak úgy magyarázzuk a párt politi­káját. hogy példáink min­denki számára érthetőek, mindenki által ismertek le­gyenek, és azok révén ért­sék meg az országos politi­kát, a párt legfelsőbb szer­veinek tevékenységét. Ha si­kerül a szakszervezeti ok­tatás résztvevőivel közelről megismertetni a párt prog­ramját, ha érthető, érezhető közelben látják azt, köny- nyebb lesz a helyi vezetés dolga, eredményesebb a ter­melőmunka, hamarabb 'vál­nak valóra céljaink. Mérő Miklós 1977. augusztus kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom