Népújság, 1977. augusztus (28. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

Csodagép, csoda nélkül N e vitassuk el a hozzá­értők jogát a neme« izgalomra, az olthatatlan kí­váncsiságra, amit a techni­ka friss eredményeit meg­testesítő tárgyi alkotások iránt tanúsítanak. Egy-egy gép. berendezés ma valóban teljesíthet annyit, mint ko­rábban üzemépületet megtöl­tő ember és eszköz, elektro­nikus vezérlése segítségével olyan műveleti utasításokat hatjhat végre automatikusan, amilyeneket régebben fél Óráig magyarázott a képzett szakmunkásnak is a műveze­tő vagy a technológus. Szo­kás a technika csodáiról be­szélni, ám a szakemberek számára nem lehetnek cso­dák. Mégis, némely esetben azt tapasztalhatjuk, egy-egy tetszetős holmi szinte meg­bűvöli jövendő tulajdonosa­it, s már csak odahaza, az üzemben derül ki, a csoda­masina nem képes csodákra. A nemzetközi munkameg­osztás fokozódásával folya. matosan növekszik a külföl­di eredetű technika aránya a népgazdaságban. Gondoljunk csak a gabonabetakarító és más kombájnokra, a teher­gépkocsikra, szerszámgépek­re, vegyipari berendezésekre, hiszen egy-egy nagyberuhá­záson sok esetben tíz-tizenöt ország képviselteti különbö­ző cégekkel magát. A hetve­nes évek első felében áz összesen beruházott gépek, berendezések kereken ötven százaléka külföldön készült. (Ennek 56 százaléka szocia­lista, 44 százaléka fejlett tő­kés országokból származott.) A második ötéves terv ide­jén, 1960 és 1965 között a külföldi eszközök aránya még alig haladta meg a negyven százalékot., tavaly viszont már 55 százalékot ért el. A számok összevetése nem hagy kétséget afelől, hogy tartós folyamatról van szó, a nem­zetközi munkamegosztás ér­vényesüléséről. Tavaly minden beruházási száz forintból harminckilen­cet az ipar költött el, azaz a 150 milliárdból 58,5-et. Jelzi ez a részesedés, miért van meghatározó ereje, mi és ho­gyan történik az ipari beru­házásoknál. Az; arányok egyébként is sokat mondóak, A szocialista szektor tavalyi, összesen 150 milliárd forint értékű beruházásaiból 66 milliárdot az építés, 73 mil- liárdot viszont a gép-, be­rendezésvásárlás követelt, azaz 1976-ban is, meg 1975- ben is, megfordult a korábbi arány, az építéssel szemben a gépbeszerzés rukkolt az első I helyre. Ez egészséges, kívá- ) natos, sokáig szorgalmazott folyamat, nem mértéke csők. kentéséről, hanem összetétele ésszerűbb alakításáról van szó. Sajnálatosan gazdag példa, tárunkba belemarkolva, va­jon ésszerűnek nevezhető-e olyasfajta építőanyagipari csodagépek beszerzése, amik ugyan nagyon szépek, de még egyetlen műszakban sem ér­ték el — két év alatt! — a várt, az ígért teljesítményt? Ne röstelljük leírni, bár szégyellni valóan konyhai böl­csesség: a gépvásárlás szak­ma! Érteni kell hozzá, tud­ni minden csínját-bínját, még azt is — igen, azt is —, mi­lyen anyagokkal, miféle tech­nológiai környezetben, menj'- nyjre képzett kezelőkkel kí­vánják működtetni a gépet. Ismerni szükséges a válasz­tékot — s nem egyetlen cé­get, hanem cégek sorát épp­úgy, mint a már működő, ún. referenciaberendezések jel­lemzőit. Szó sincs arról, hogy hiányoznának idehaza a kel­lő felkészültségű szakembe­rek. Csak olykor nem ők bo­nyolítják le az üzletkötése­ket, vagy nem kérik közre­működésüket, máskor meg úgy, hogy nem figyelnek a vevő kikötéseire, avagy a vá­sárló nem ad pontos infor­mációt, mire van szüksége. Sokféle, aprónak tűnő mu­lasztás következményeként elillan a csoda, marad a ki­ábrándulás. Egyvalamire azért jó. Végre tanulni, okulni be­lőle, S a levont következteté­sekhez igazítani — szemé­lyeknél is, szervezeteknél is, tárgyi feltételeknél úgyszin­tén — a cselekedeteket. „e*. .Veress Tamás ___________________________AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA X XVIII. évfolyam, 180. szám A R A*: 80 FILLÉR 1977. augusztus 2., kedd A KGST és a mezőgazdaság A •nyolcadik hét a belgrádi tanácskozáson Fel kell adni az előzetes feltételekhez való ragaszkodást A KGST mezőgazdasági állandó bizottsága 46. ülé­sét 1977. július 26—28. kö­zött tartotta Moszkvában. Az ülésen részt vett Bulgá­ria, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyaror­szág, Mongólia, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztár­saság és a Szovjetunió kül­döttsége. Az ülésen részt vettek Jugoszlávia, megfi­gyelőként pedig a Vietnami Szocialista Köztársaság és a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság képviselői. A bizottság meghallgatta „A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 60. évfordu­lója és. a KGST-tagállamok baráti együttműködése a mezőgazdaság fejlődésében” című beszámolót. A beszá­molóban és a delegációveze- tők felszólalásaiban aláhúz­ták a Nagy Október el nem múló jelentőségét, amely új korszakot nyitott az embe­riség történetében, a világ szociális átalakulásának kor­szakában. Az európai biztonsági és együttműködési konferencia résztvevőinek belgrádi talál­kozóját előkészítő tanácsko­zás hétfőn 8. hetébe lépett. Harminchárom európai és két észak-amerikai ország diplomatái plenáris ülésen és munkacsoportokban tekin­tik át az őszre tervezett kon­ferenciával kapcsolatos még megoldatlan kérdéseket. Mint a konferenciaköz­pontban közölték, a szocia­lista országok képviselői fel­szólalásaikban hangsúlyoz­ták: az előkészület folyamán valamennyi résztvevőnek fel kell adnia előzetes feltéte­lekhez való rakaszkodását, hogy a biztonság és a kölcsö­nös előnyöket nyújtó együtt­működés érdekében végre megoldást találjanak minden kérdésre. Julij Voroncov, a Szov­jetunió képviselője megem­lékezett az európai biztonsá­gi és együttműködési konfe­rencia befejezésének máso­dik évfordulójáról. A jelen­leg Belgrádban folyó eszme­cseréről szólva a szovjet de­legátus hangoztatta, hogy az összeurópai tanácskozás ösz- szehívásának célja: újabb ösztönzést adni a kedvező irányzatoknak, hogy folyta­tódjék és fejlődjék Helsinki szelleme, elmélyüljön az eny­hülés folyamata. (ADN, TASZSZ) Hallgatók, tizenegy országból Megnyitották a műemlékvédelmi tagozatú egri nyári egyetemet Bolgár szakszervezeti delegáció megyénkben Baráti találkozó a Szakszervezeti Székházban. Dorkó Jó­zsef, a SZMT vezető titkára tájékoztatóját, tartja. (Perl Márton felv.) A vendégek már hétfőn délelőtt megérkeztek. Az új­ságíró ismerősökkel találko­zott, az egri egészségügyi szakközépiskolában. Többek között olyanokkal, akik már hetedik alkalommal érkez­tek a barokk városba, hogy meghallgassák a műemlék- védelmi tagozatú nyári egyetemen elhangzott elő­adásokat és megismerjék a messze földről — tizenegy országból — érkezett kol­légákat, valamint a törté­nelmi nevezetességekben bő­velkedő megyeszékhely lát­nivalóit. Dr. Levárdy Ferenc mű­vészettörténész szintén itt volt az emlékezetes rajtnál. A hajdani emlékeket így idézi az Országos Műemlé­ki Felügyelőség nyugalma­zott munkatársa. — Annak idején kevesen hittünk abban, hogy ha­gyomány születik. A visz- szatérő érdeklődők — ne­kem valamennyien baráta­im — azonban éppen ma bizonygatták, hogy a török elleni harcok egykori szín­helyének bűvöletétől alig­ha lehet szabadulni. Furcsa, de mégis igaz: akik régóta itt élnek, nem is sejtik, hogy milyen értékek veszik körül őket. Túlzás nélkül mondhatom: Eger varázsa egyedülálló. A kötődést azonban egyéb mozzanatok is erősítik: — Mindig érdekes volt a program, s azokat is mara­dandó élményekkel gazda­gította, akik újra meg újra ideutaztak. Ráadásul tartós baráti kapcsolatok formá­lódtak. Mindez nem udva­riassági szólam. Hadd em­lítsek erre egy jellemző példát. Az OMF tavaly Grazban — a magyar ünne­pi hetek keretében — ren­dezett egy olyan kiállítást, amely műemlékvédelmünk eredményeiből adott ízelí­tőt. Nos, a hivatalos pro­paganda elmaradt. A helyi lap azonban mégis többször megemlékezett jCB&LJ&.jeee­ményről. Érthető is, hiszen az a professzor népszerűsí­tett bennünket, akivel itt, Egerben találkoztunk. A valóság a hazai szak­embert igazolta, ugyanis a megnyitás előtti perceket — a Technika Házában — a meghitt légkör jellemezte. Valamennyien a megszo­kott arcokat kutatták, s igen sokan felfedeztek olyan partnereket, akikkel már' valamikor szót váltottak. Az egyetem intézőbizott­sága nevében dr. Bakó Fe­renc kandidátus, a Heves megyei Múzeumi Szervezet igazgatója üdvözölte a meg­jelenteket — többek között •— Polgár Miklóst, a megyei párti zottság osztályvezetőjét, Szalay Istvánt, a megyei ta­nács általános elnökhelyet­tesét, dr. Tilinger Istvánt, az OMF igazgatóját, dr. Je- ney Jenőt, a TIT főtitkár- helyettesét, Töltési Istvánt, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának munkatár­sát, valamint dr. Nagy Jó­zsef kandidátust, az egri fő­iskola főigazgató-helyettesét. Dr. Tilinger István meg­nyitó beszédében méltatta az elmúlt évek eredménye­it, szólt arról, hogy Eger so­kat tett azért, hogy kiala­kuljon az intézményes ma­gyar műemlékvédelem. Ez­után az 1980-ig terjedő idő­szak főbb elképzeléseit vá­zolta. Jelezte: foglalkoznak majd a népi építészettel, a műemlék és környezetének kapcsolatával, a hazai tevé­kenység sajátosságaival. Dér Béláné, Eger Város Tanácsának elnökhelyettese a megyeszékhelyt mutatta be, kifejező diafelvételekkel színesítve előadását. Végül két olyan alkotást vetítettek, amelyek bepillan­tást nyújtottak a múlt ér­tékeit mentő szakemberek tevékenységébe. ★ Ma délelőtt dr. Tilinger István mutatja be a ma­gyar műemléki állományt, majd Mendele Ferenc, az OMF igazgatóhelyettese szá­mol be a középtávú ter­vekről. Dr. Barcza Géza, az OMF osztályvezetője műem­lékeink hatósági felügyele­tének részkérdéseit taglalja. Két esztendővel ezelőtti, hasonló látogatás viszonzása­ként, hétfőn bolgár szak- szervezeti delegáció érkezett az SZAÍT_hez. A kedves vendégeket; De. ju Kolc Sztojanovot, a Tar- goviste megyei bizottság tit­kárát és Gencso Dimitrov Gadzsovszkit, a testület tár­sadalmi titkárát, a Ferihegyi repülőtéren Farkas Sándor, a Szakszervezetek Heves me­gyei Tanácsának titkára fo­gadta, majd a küldöttséget Egerbe kalauzolta. A megyeszékhelyen a szak- szervezeti székházban Dorkó József, aa SZMT vezető tit­kára köszöntötte a baráti me­gye képviselőit, akik ezután a szakszervezetek más vezető munkatársaival, a megyei bi­zottságok titkáraival is talál­koztak. Dorkó József ez utóbbi al­kalmával rövid tájékoztatást adott Heves megyéről, rész­letesebben is szólva a moz­galomról. Többi között el­mondotta, hogy „szűkebb ha­zánkban” 17 szakma, 120 ezer A résztvevőkjdr. Tilinger István megnyitóbeszédet hallgatják (Futó: Perl Márton) szervezett dolgozót tömörít] 267 alapszervezetben. A szak- szervezetek szervezik — egye­bek mellett — a munkaver­senyt, amely most megyénk­ben is a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom közelgő 60. évfordulóját köszönti, s remélhetőleg újabb sikerek­hez vezet. A továbbiakban kötetlen baráti beszélgetésen kölcsö­nösen tájékoztatták egymást a résztvevők szakmai kérdé. sekről, mindennapi munká­jukról szólt Deju Kole Szto- janov is. A bolgár delegáció vezetője egyidejűleg elmon­dotta azt is, hogy Magyaror­szágon, Heves megyében már az első benyomásaik kelle­mesek, s remélhetőleg hasz. nos lesz egész itt-tartózkodá- suk. Az eszmecsere végén kedves ajándékozásra került sor. A bulgáriai testvérmegye szakszervezeti delegációja — amely öt napot tölt Heves­ben — ezután városnézésen ismerkedett meg Egerrel. Ma, kedden — a program szerint — megyénk más ré­szeivel ismerkednek a ven­dégek: ellátogatnak a Heves megyei Állatforgalmi és Hús­ipari Vállalat központjába, felkeresik a Gyöngyös—do. moszlói Állami Gazdaságot sétát tesznek a Mátra „fővá­rosában”. Kádár János megkezdte szabadságát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz- ponti Bizottságának első tit­kára megkezdte rendes cví szabadságát,

Next

/
Oldalképek
Tartalom