Népújság, 1977. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-01 / 50. szám

Hétfő esti külpolitikai kommentárunk: Az utolsó támaszpont A hírügynökségek jelentik: Nagy-Britanniának — korábbi ígérete szerint — március elsejéig ki kell von­nia Ománból a Brit Királyi Légierő Szalalában és Ma- szira-szigeten állomásozó egységeit. Ha London meg­valósítja ígéretét, ez annyit jelent, hogy megszűnik lé­tezni a brit birodalom immár utolsó közel-keleti tá­maszpontja, A hímek ez a része jóval fontosabb, mint magá­nak az ománi bázisnak a léte vagy nem léte. A brit birodalom Victoria királynő alatt érte el zenitjét, ak­kor valóban „sosem nyugodott le benne a nap”. E bi­rodalom nagy része sokkal régebben vált a „korona részévé”, mint a közel-keleti térség brit érdekeltsé­gei. Azok jórészt az első világháború alatt és után kerültek a londoni gyarmatügyi minisztérium hatás­körébe — a széthulló oszmán birotalom romjain. Megteremtésükben olyan hírhedt angol kalando­rok működtek közre — az eszközökben korántsem válogatva —, mint a legendás ügynök Lawrence ez­redes, vagy éppen Sir John Glübb, aki később „Glubb pasa” néven vált ismertté a Közel-Keleten. A második világháború után megindult bomlási folyamatot a Közel-Keleten is meggyorsította Nasszer egyiptomi elnöknek az a lépése, amellyel államosítot­ta a Szuezi-csatornát, igaz, maga Egyiptom akkor már esztendők óta független ország volt. Néhány eszten­deje a brit vezetés levonta a nemzetközi helyzetből — és nem utolsósorban Anglia manapság nagyon is kor­látozott lehetőségeiből — a tanulságot és meghirdette a híres „Szueztől keletre” politikát. A lényege: Anglia fokozatosan felszámolja ér­dekeltségeit a Szueztől keletre fekvő, irdatlan térség­ben. Az ománi „leépítés” ennek a folyamatnak az utolsó állomása. Maga Omán az Arab-félsziget délkeleti részén fekszik, területe 212 457 négyzetkilométer, lakossága körülbelül egymillió, hivatalos nyelve az arab, két nagyvárosa Maszkát, illetve Nizvá. Egy orvos jut hu­szonötezer lakosra. A népesség kétszáz, különféle törzs tagja; a városokban mindössze minden tizedik lakoséi. Az angol befolyás itt már a múlt században meg­kezdődött, 1913-ban angolellenes felkelés robbant ki. Sok éves harc után, az ománi imámság látszatfügget­lenséget kapott a maszkati szultántól, illetve Angliától. A sivatagos országban 1971 óta haladó függetlenségi szervezet működik és folytat időnként gerillaháborút: Omán és az Arab-öböl Népi Felszabadítási Frontja. Hármas arab csűcs Közös nyilatkozat aláírá" sával hétfőn Khartoumban befejeződött az egyiptomi— szíriai—szudáni csúcstalál­kozó. A nyilatkozatot később teszik közzé. Szudán csatlakozott az egyiptomi—szíriai közös po­litikai parancsnoksághoz — jelentették be a szudáni fő­városban. Szadat egyiptomi. Asszad szíriai és Nimeri szudáni elnök kifejezte re­ményét, hogy a közös poli­tikai parancsnokság a teljes arab egység alapja lesz. Isz- mail Fahmi egyiptomi kül­ügyminiszter Khartoumban megtartott sajtóértekezletén törénelmi jelentőségű tanács­kozásnak minősítette a hár­mas csúcstalálkozót OPEC’értekezIet Bécsben Értekezletre gyűltek össze Bécsben a kőolajexportáló or­szágok szervezete, az OPEC pénzügyminiszterei. A képen (balról) a konferencia algériai elnöke, Abdel-Malik Témám. (Népújság telefotó — AP—MTI—KS) Berlinguer, Marchais és Carillo Madridba készül A Spanyol Kommunista Párt hétfőn tájékoztatta Madrid polgári kormányzó­ját Enrico Berlinguer, az Olasz KP, Georges Marchais, a Francia KP és Santiago Carillo, a Spanyol KP fő­titkárának szerdára tervezett madridi találkozójáról. A spanyol párt szóvivője Bzerint a hatóságok hivata­los engedélyére nincs szűk ség, mivel a találkozó „szűk­körű és magánjellegű” lesz. A csúcstalálkozó szervezői ugyanakkor kérték a tarto­mányi kormányt, engedé­lyezze, hogy a három párt főtitkára szerdán este nagy­gyűlésen vegyen részt. A Spanyol KP egyébként csütörtökön nyújtja be a legfelsőbb bíróságnak a párt működésének engedélyezésé­hez szükséges újabb okmá­nyokat. A legfelsőbb bíróság­nak 24 órán belül kell dön­tenie a beterjesztett doku­mentumok érvényességéről, és ezt követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy meg­hozza döntését az SKP kért legalizálásáról. Hírügynökségi jelentések szerint Bilbaóban súlyos sé­rülésekkel kórházban kezelik a vasárnap éjszakai tünteté­sek egyik részvevőjét. Spanyolország északi ré­szében folytatódnak a pa­rasztok tiltakozó megmoz­dulásai. A parasztok né­hány helyen traktorokkal torlaszolták el az országrész főbb útvonalait. A parasztok a kormány által rögzített termelési árak, valamint a szakszervezeti tevékenység tilalma ellen tiltakoznak. Honecker Lengyelországban Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpért Köz­ponti Bizottságának főtitká­ra, az NDK Államtanácsának elnöke, február 26—27-én ba­ráti látogatást tett Lengyel- országban, Edward Gierek- nek, a LEMP KB első titká­rának meghívására — jelen­tették be vasárnap este Var­sóban. A közlemény szerint a látogatásra a két párt és kormány vezetőinek rend­szeres konzultációi keretében került sor. Edward Gierek és Erich Honecker igen nagyra érté­kelte a két párt és állam kö­zött, a marxizmus—leniniz- mus és a proletár internacio­nalizmus eszméi alapján fej­lődő kapcsolatokat. Hangsú­lyozták, hogy elégedettek a gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködés fejlő­désével, és ugyanakkor rá­mutattak az e téren még meglevő új, kihasználatlan lehetőségekre. Erich Honecker, az NSZEP Központi Bizottsága, az Ál­lamtanács és a Minisztertia* nács nevében meghívta Ed­ward dereket, hogy párt-és állami küldöttség élén te­gyen hivatalos látogatást az NDK-ban. GYORSIBSTA Szám; Nyeremény: 6 132 023 5000 Ffos vás. ut. 6152 322 9000 Ft-os ki mit v. 6 159 910 színes tv 6 181 646 10 000 Ft-os vás.u. 6 182 252 hűtőgép L 6 182 580 9000 Ffos ki mit v. 6185 003 5000 Ft-os vás. u. 6 186 161 hűtőgép I. 6 188 276 7000 Ft-os tetőtől t. 6 196 993 9000 Ffos ki mit V. 6 197 832 5000 Ft-os vás. u. 6 200 673 televízió I. 6 202 251 10 000 Ffo vás. u. 6 219 214 otthon lakb. ut. 6 220240 Ifi 000 FfOs vás. u. «224 444 3000 Ft-os textil u. Majdnem kiürült a Buda­pestről érkezett Hungária- expressz Bmó főpályaudva­rán és a peron megtelt bő­röndős, diplomatatáskás em­berekkel, majd néhány pil­lanat múlva ez a jobbára magyarul beszélő társaság a helybéli háziasszonyok szaty- ros-kosaras csoportjával ve­gyülve nyomakodott fel a villamosra, amelyen négy- nyelvű felirat adta a tájé­koztatást: irány a vásárvá­ros! A vonat utasai tájéko­zódni, tárgyalni mentek, a háziasszonyok viszont a vá­sárváros G-pavilonjába, ahol ez alkalommal öt-hat ABC- áru háznyi területen árusí­tották mindazt, ami szem­szájnak ingere. KAPCSOLATÁPOLÁS A világ élelmiszeripará­nak színe-java egy hétre Brnót választotta kirakatá­ul. S amíg a morva iparvá­ros családjainak beszerzői az egyik polctól a másikig vándorolva felpúpozhatták a bevásárlókosarakat, öt más pavilonban, a kiállító 708 cég kisebb-nagyobb tárgya­lószobájának kilincseit ad­ták egymásnak a szakembe­rek­Legtöbbjük régi ismerős­ként köszöntötte a közeli és távolabbi standok gazdáit, hisz többségük törzstagnak számító kiállító. Frédéric Frommer, a spanyol Tecnorama-cég ke­reskedelmi igazgatója is ne­gyedszer vesz részt a kiál­lításon. Elmondta: számára tekintélyben kérdés, mással nem pótolható lehetőség az itteni szereplés, néhány SAUM A '77 — Brno Jóízű vásár nap alatt nagyon sok üzlet­felével találkozhat, tárgyal­hat és ápolhatja a kereske­delmi életben nélkülözhe­tetlen emberi kapcsolatokat. ÜZLETKÖTÉSEK ELŐSZOBÁJA A SALIMA ’77-en nem volt húsfélét is bemutató olyan kiállító, amelyiknek a vitrinjében ne kaptak volna helyet az így vagy úgy fű­szerezett. ilyen vagy olyan mártásban fürdő halakat tar­talmazó konzervdobozok. Norvégia képviseletében két cég is jelen volt. Oddvar Kjösterud — az oslói Frio- nor-cégtől — egyebek kö­zött elmagyarázta, hogy a budapesti Skála Áruház melyik részén lehet az álta­luk szállított konzerveket megtalálni abból az 1500 tonnányi mennyiségből, amit hozzánk szállítanak. — Egyébként — fűzte hozzá — húsz éve exportá­lunk Magyarországra. A lengyel kiállítók pol­cairól nálunk is jól ismert áruk köszöntek a látogatók­ra. Az ízléses csomagolású cukorkák, a kánikula kere­sett itala, a zamatos sör, a lengyel szeszipar aromás vodkái késztették megállás­ra a nyitástól zárásig le-fei hullámzó emberáradatot. A SALIMA-nak nem az a célja, hogy „reprezentatív szerződés-aláírásoknak” ad­jon helyet. Inkább a jövő üzletkötését előkészítő, a vásárlásra felkínált árukat és az élelmiszeripar, vala­min- az élelmiszeripari gé­pek fejlődését bemutató szemle. HARMINC ARANY Egy csehszlovák külkeres­kedelmi vállalat vezetője mondta: . — Eredetileg egy hiány megszüntetése volt a césl, amikor az élelmiszeripari szemle megrendezésének gondolata felvetődött. Segí­teni kívántunk azoknak a termékeknek az egy he­lyütt való bemutatását, ame­lyek eddig más-más kiállí­táson, néha ínell ékesen, vagy szétszórtan kerültek a közönség és a szakemberek elé. Harminc kiállítónak ez a hét a szó szoros értelmében aranyat is ért. Pontosab­ban: „Arany SALIMÁ”-!, ugyanis az idén is sok száz áruval pályáztak a nemzet­közi elismerést jelentő Arany SALIMA-díjért. amellyel év­ről évre a magas mércének megfelelő, legkiválóbb cik­keket díjazzák. A zsűri döntését nagy iz­galommal várták a kiállí­tók. A pecsétes titokként őrzött eredmény csak a ki­hirdetéskor vált ismertté. Valami azonban mégis ki- szivárgott: a szigorú zsűri úgy foglalt állást, hogy sze­szes italnak és dohányáru­nak nem adnak díjat. — Igazuk van! Még ak­kor is. ha mi így éleve el­estünk a díjazás lehetősé­gétől — vélekedett egy ki­állító, aki pedig a „tüzes- víz-kategóriában” alighanem vitathatatlanul sikerrel in­díthatta volna az áruját. MAGYAR BÜSZKESÉGEK A magyar élelmiszeripart reprezentáló 189 négyzetmé­ter alapterületű részen a nyitva tartási idő minden percében felhangzott vala­milyen nyelven az elismerő szó. Újszerű, szabadpolcos megoldásával, figyelmet kel­tő, de mégsem hivalkodó külsőségével vonzotta a kö­zönséget. A világszerte ismert ma­gyar szalámik, borok, almák festőién szép hátteret kap­tak a színpompás szegfű- és dísznövény-bemutatótól. A szakemberek mégis a mor­zsolt főtt csemegekukoricás konzervdobozokat vették előbb szemügyre, majd kéz­be. Újdonság volt. Mint ki­derült, Arany SALlMA-di- jas újdonság lett belőle. Az élelmiszeripari szemle a félidejénél sem tartott, amikor a vásárváros többi pavilonjaiban is megpezs­dült az élet. Bmóban meg­kezdődött a készülődés a tavaszi nagy vásárra. Fejes István 6 239 964 5000 Ft-os vás. ut 6 243 658 4000 Ft-os konyhai. 6 205 144 7000 Ft-os tetőtől, t. 6 310 444 7000 Ft-os tét. t. 6 310 612 4000 Ft-os konyh. u. 6 321 525 9000 Ffos ki mit v. 6 327 561 10 000 Ft-os vás.u. 6 335 072 7000 Ft-os tét. t. 6 376 289 5000 Ft-os vás. ut. 6 407 744 5000 Ft-os vás. u. 6 409 704 9000 Ft-os ki mit v. 6 411599 7000 Ft-os tét. t 6 415 846: háztart. félsz. u. 6 416 412 50 000 Ffos ötlet u. 6 418 829 5000 Ffos vás. ut. 6 431715 4000 Ffos konyh. u. 6 433 947 színes tv 6 441 922 10 000 Ft-os vás. ut. 6 445 016 10 000 Ft-os vás. ut. 6 480168 3000 Ft-os text. ut. 6 494 521 3000 Ft-os tezt. ut. 6 501 242 10 000 Ft-os vás. ut. 6 507 205 3000 Ft-os text. ut. 6 511 094 zenesarok ut. 6 517 499 7000 Ft-os tét. t. ut. 6 530 841 7000 Ft-os tét. t. ut. 6 533 480 hűtőgép II. 6 536 577 hűtőgép 11, 16 536 614 9000 Ft-os ki mit v. 6 540 602 7000 Ft-os tét. t. ut. 6 550 143 televízió I. 6 550 389 zenesarok ut. 6 558 853 4000 Ft-os konyf. 6 568 441 televízió I. 6 571 636 9000 Ft-os ki mit v. 6 614 855 házt. félsz. 6 634 024 zenesarok ut. 6 638 955 10 000 Ft-os Vás. ut. 6 643 477 10 000 Ft-os vás. ut. 6 606 990 10 000 Ft-os vás. ut. 6 672 652 4000 Ft-os. konyhai. 6 687 567 4000 Ft-os konyhai. 6 692 757 7000 Ft-os tét. t. ut. 6 693 531 7000 Ft-os tét. t. ut. 6 713 689 4000 Ft-os konyhai. 6 723 952 táskarádió 6 733 245 televízió I. 6 741 486 7000 Ft-os tét. t ut. 6 769 886 táskarádió 6 804 548 zenesarok ut. 6 808 810 otthon lakbér ut. 6 813141 5000 Ft-os vás. ut. 6 814 796 5000 Ft-os vás. ut. 6 818 319 3000 Ft-os text. ut. 6 819 576 10 000 Ft-os vás. ut. 6 843 010 9000 Ft-os ki mit v. 6 847 847 9000 Ft-os ki mit v. 6 862 617 zenesarok ut. 6 878 145 7000 Ft-os tét. t. 6 880 530 10 000 Ft-os vás. ut. 6 887 311 5000 Ft-os vás. ut 6 888 277 televízió I. 6 888 679 színes tv 6 891 665 10 000 Ft-os vás. ut. 6 895 209 10 000 ^t-os vás. ut. 6 906 431 4000 Ft-os konyhai. 6 909 826 7000 Ft-os tét. t. ut. 6 917 079 4000 Ft-os konyhai. 6 922 035 7000 Ft-os tét. t. ut. 6 924 898 9000 Ft-os ki mit v. 6 930 230 10 000 Ft-os vás. ul. 6 946 697 4000 Ft-os konyhai. 6 955 399 7000 Ft-os téti tuti 6 958 810 3000 Ft-os text ut 6 974 353 7000 Ft-os tét ti Ut 6 980 117 házt. félsz. 6 984 295 4000 Ft-os konyhát 6 984 346 3000 Ft-OS text, ut 44 526 655 3000 Fl-os text. Ut 44 837 693 televízió II. 44 839 089 7000 Ft-os tét. t. u. 44 843 985 hűtőgép I. 44 844 468 3000 Ft-os text. u. 55 525 448 7000 Ft-os tét. ti 55 526 547 hűtőgép II. 55 528 233 háztart. félsz. u. 55 809 409 4000 Ffos konyh. 55 820 819 5000 Ft-os vás. u. 55 826 589 3000 FfoS text. uf 55 829 768 5000 Ft-os vás. u. 55 835 358 4000 Ffos konyh. 55 835 571 10 000 Ffos vás. u. 55 842 416 10 000 Ft-os vás. u. 64 003 750 zenesarok ut 64 023 563 5000 Ft-os vás. u„ 64 025 972 3000 Ffos textil. 64 041 137 7000 Ft-ös tét. ti 64 041 924 zenesarok 64 050 924 ,tv II. 64 069 909 10 000 Ft-os vás. 64 061 234 táskarádió 64 062 852 9000 Ff OS ki mit V. 64 065 170 7000 Ft-os tét. t. 64 068 335 3000 Ffös textil u. 64107 699 3000 Ft-Os textil. 64130 865 7000 Ffos tét. t. 64137 052 7000 FfÖS tét. t 64 135 908 3000 Ft-os textil 64 142 799 10 000 Ft-os vás. iti 64143 705 7000 Ffos tét. t 64 153 278 hűtőgép I. 64 164 268 7000 Ft-os tét. ti 64 171 321 7000 Ft-Os vás. u. 64 195 176 színes tv 64 227 242 4000 Ffos konyh. 64 229 552 tv 11. 64 233 074 4000 Ft-os konyh. 64 234 962 7000 Ffos tét. ti 64 238 455 9000 Ft-os ki mit 64 288 070 9000 FtF-os ki mit 64 318 732 10 000 Ft-os vás. u. 64 347 359 4000 Ft-os konyh. 64 357 432 9000 Ft-os ki mit 64 251 448 4000 Ff OS konyh. 64 260 080 4000 Ffos konyh. 64 280 068 táskarádió 64 346 915 3000 Ffos textil. 63 365 390 5000 Ffos vás. u. 64 391 876 9000 Ft-os ki mit 64 413 818 5000 Ffos vás. u. 64 447 690 10 000 Ffos vás. u. 64 457 364 10 000 Ffos vás.u. 64 498 365 50 000 Ft-os ötlet. 64 509 070 5000 Ffos vás. u. 64 510 599 5000 Ft-os vás. u. 64 520 768 1 0 000'Ffos vás.u. 64 523 896 5000 Ft-os Vás. u. 64 545 520 9000 Ft-os ki mit 64 545 739 7000 Ft-os tét. ti 64 567 479 hŰtőgéo II. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelőssé­get nem vállalunk. (MTI) Értesítjük kedves vásárlóinkat és az ÁFÉSZ tagságát, hogy a poroszlói ABC-áruház március 5-én kerül megnyitásra. NYITVA: reggel 6-tól este 6-ig. ÁFÉSZ |GAZGATÓSAGA, FÜZESABONY

Next

/
Oldalképek
Tartalom