Népújság, 1977. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-01 / 50. szám

XXVIII. évfolyam, 50. szám 1977. március 1., kedd '1HLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA Mi van a tervezőasz taton 7 A Mátraalji Szénbányák tervezőirodájában feé- szülnek a Thorez Bánya építészeti, gépészeti, vala* mint bányászati tervei. Az itt dolgozó tervezők és rajzolók feladata nem kevesebb, mint a szénbányák és a hozzá tartozó társüzemek tervszolgáltatásait biztosítani. A korszerűen felszerelt tervezőmühelyekben mint­egy kilencvenen dolgoznak, hat csoportban. Mun­kájuk könnyítésére nemrég kezdték alkalmazni az EMG 766 típusú, programozható számoló- és a Pre­pámat lyukszalagíró -olvasó, adatfeldolgozáshoz használatos gépet. Púja Frigyes megkezdte tárgyalásait Londonban Púja Frigyes dr. David Owen angol külügyminiszterrel a Foreign Office-ban. (Népújság telefotó — AP—MTI—KS) Púja Frigyes külügymi­niszter, aki vasárnap délután érkézéit háromnapos hiva­talos látogatásra Londonba, hétfőn délelőtt megkezdte tárgyalásait dr. David Owen angol külügyminiszterrel a Foreign Office-ban. Az esz­mecsere középpontjában az enyhülés, a leszerelés, a ke­Havasi Ferenc Rómában Havasi Ferenc, a Minisz­tertanács elnökhelyettese hétfőn hivatalos látogatásra Hómába érkezett A Ciampi- nói repülőtéren az olasz kor­mány részéről Antonio Bi- sagiia, az állami vállalatok minisztere fogadta, akinek meghívására a látogatás sorra kerül. Jelen volt Pa­lotás Rezső római magyar és Mario Franzi budapesti olasz nagykövet, Havasi Ferenc, és Nagy János külügyminiszter-he­lyettes és Török István kül­kereskedelmi miniszterhe­lyettes a látogatás során ta­lálkozik az olasz kormány több tagjával: Antonio Bi- sablián kívül Ossola külke­reskedelmi, Marcora földmű­velésügyi, valamint Forlani külügyminiszterrel és fogad­ja őket Giulio Andreotti olasz miniszterelnök. Talál­kozni fognak olasz állami és magán nagyvállalatok veze­tőivel is. A látogatás fő célja a magyar—olasz keres­kedelmi és gazdasági kapcso­latok előmozdítása KISZ delegáció Eukarestben Hétfőn reggel magyar ifjú­sági delegáció érkezett Bu­karestbe dr. Maróthy László­nak, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának, a KISZ- kh első +i‘kárá^ak vezetésé­vel. A küldöttség a Román Kommunista Ifjúsági Szövet­ség (UTC) Központi Bizott­sága meghívásának tesz ele­get Az UTC KB székházában héttőn délelőtt megkezdőd­tek a hivatalos tárgyalások a delegációk között (MTI) let-nyugati kapcsolatok kér­dései álltak. Különös hang­súlyt kapott a helsinki biz­tonsági konferencia eddigi eredményeinek felmérésére hivatott belgrádi értekezlet előkészítésének témaköre. A találkozón részt vett a brit külügyminisztérium több ve- ze ő munkatársa is. A megbeszélés tárgyszerű, nyílt légkörben folyt le. A két külügyminiszter számos megvitatott kérdésben egy­máshoz közel álló véleményt fejtett ki. Délben a brit kormány ebédet adott Púja Frigyes tiszteletére. A magyar kül­ügyminiszter házigazdája itt Lord Goronwy-Roberts kül­ügyi államminiszter volt. Délután Púja Frigyes, el­látogatott az alsóházba és találkozott John Daviesszel, az ellenzék külügyi szóvivő­jével. A hétfői program opera­látogatással zárult. Dr. Da­vid Owen és felesége a vi­lághírű Covent Garden ope­raház Othello-előadásán lát­ta vendégül Púja Frigyest. (MTI) Munka közben a tervezőirodában: Csuka Zoltánné rajzoló és Sándor Károly tervező A népesedéspolitikai imtározatok végrehajtásáról tárgyalt a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége hétfői ülésén a többi között a né­pesedéspolitikai párt- és kormányhatározatok végre­hajtásáról tárgyalt. Megállapította, hogy á ha­tározatok megjelenése óta jelentősen nőtt a gyermek­neveléshez nyújtott pénzbe- ni társadalmi támogatás, fokozott segítőkészség övezi a terhes anyákat a munka­helyeken, nagyobb figyelmet fordítanak a gyermekgondo­zási szabadságon levő anyák­ra. A lakások elosztásánál a hitelek odaítélésénél előny­ben részesülnek a nagycsa­ládosok. A fővárosban 1974 közepe óta a három- és több gyermekes családok közül kétezren kaptak bér- vagy szövetkezeti lakást. A sokféle tényező hatá­sára 1974. óta évi átlagban körülbelül 35 ezerrel több gyermek született hazánk­ban, mint a korábbi eszten­dőkben. Tavaly azonban már némileg kisebb volt a szaporulat, főként azért, mert csökkent a szülőképes korú nők száma. A népese­déspolitikai határozatok után tapasztalt növekvő nép- szaporulat ellenére nem nőtt a családonkénti átlagos gyer­mekszám, mivel a három- és több gyermekes családok aránya lényegében nem emelkedett, nem nőtt a har­madik gyermek felnevelé­sét vállaló családok száma és aránya. A gyermekintézmények, s elsősorban az óvodák befo­gadóképessége jelentősen emelkedett A következő évek legfőbb gondja az ál­talános iskolai napközik há­lózatának bővítése, s az it­teni ellát&s színvonalának emelése. Jelenleg átlagosan az általános iskolásoknak 31 százalékát tudják elhelyezni a napközikben, számolni kell azonban azzal, hogy két-há- rom év múlva ennél jóval több gyermek elhelyezésé­ről kell gondoskodni. A ter­hes és kisgyermekes anyák munkahelyi védelme sokat javult Egész sor helyen „gőlyaüzemet”, „kismama­műszakot” szerveznek ré­szükre, s egyre több válla­lat biztosít számultra meg­felelőbb beosztást,. műszak- kezdést A gyermekgondozási se­gélyt jelenleg 280 ezren ve­szik igénybe, s örvendetes, hogy kapcsolatuk többnyire nem szakad meg munkahe­lyükkel. Tájékoztatják őket a munkahely eredményeiről- gondjairól. s ahol erre anya­gi lehetőség van, évente se­gélyt is kapnak. A gyes-en levők részére mind több vállalat szervez kihelyezett általános iskolai és szakmai oktatást, de a tapasztalatok szerint kevés sikerrel. Bár a vállalatok, egy része a ta­nulás idejére a kisgyerme­kek felügyeletét is biztosít­ja, kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Nem vált be az a kísérlet sem, hogy a gyer­mekgondozási szabadságon levők bedolgozói munkát vállaljanak. Ezt a munkát többnyire fárasztónak tar­tották. A szakszervezetek a lehe­tőségek szerint az üdülőket is jobban hozzáférhetővé akarja tenni a kisgyerme­kesek számára. 1974 óta há­rom évről két évre szállí­tották le a beutalható gye­rekek alsó korhatárát, s kí­sérletképpen 1975-től négy üdülőben bevezették a „kis- mamás-kisbabás” üdültetést, ahova hat hónapot betöltött gyermekeikkel mehetnek a szülők. Ugyancsak 1975-ben vezették be azt a kedvez­ményt, hogy a harmadik és az ezen felüli gyermekek után üdülési díjat a csalá­doknak nem kell fizetniük. Nagycsaládosok részére kor­szerű üdülőtelepeket építet­tek. Tavaly 1483 három­vagy több gyermekes dolgo­zó részesült SZOT-üdül re cés­ben. * A gyermekek ellátásának helyzetét vizsgálva az el­nökség megállapította, hogy előrehaladás történt, de. sok még a jogos panasz is. Bé­biétel az ország 540 boltjá­ban kapható, ezeknek áz áira kedvező, mert a költsé­gek 27—50 százalékát az állam fizeti. Az idő® embe­rek körében is kedvelt ol­csó hazai és bolgár bébiéte­lek azonban viszonylag ha­mar elfogynak, és sokszor csak a drágább olasz és svéd' bébiételek kapha .. Az iskolatej-akció kibővu. , s bár az ipar és a kereskede­lem több tejet is tudna szál­lítani, az ellátás iskolai meg­szerveznének nehézségei mi­att az akcióban a tanulók­nak még csak körülbelül 20 százaléka vesz reszt. A csecsemő- és gyermek­ruházati, gyermekellátási cikkek választéka bővült ugyan, de itt is vannak hiá­nyok. ’ Időnként továbbra is nehezen lehet kapni gyer­mekmérleget, papírpelenkát, szintetikus tipegőt, gyakran hiánycikk a gyermekágy, a járóka, az etetőszék. Sok még a panasz a gyermek­cipők minőségére és egyes méretek hiányára is. A SZOT elnöksége to­vábbi napirendi pontként tárgyalta a szakszervezeti jogsegélyszolgálat eddigi eredményeiről, tapasztalatai­ról szóló jelentést, a dolgo­zók nevelésével kapcsolatos szakszervezeti feladatokra vonatkozó határozatterveze­tet, továbbá a szakszerveze­ti munka tömegtájékoztatási nyilvánosságának továbbfej­lesztéséről szóló előterjesz­tést. Az elnökség rámuta­tott, hogy a szakszervezeti munkáról szóló tömegtájé­koztatásnak a szakszervezeti demokratizmus fejlődésevei együtt minden szinten bő­vülnie kell. A szakszervezeti tagság joggal várja et, hogy a szakszervezeti vezető tes­tületek tevékenységéről, ál­lásfoglalásairól és terveiről folyamatos és közérthető tá­jékoztatást kapjon. A tájé­koztatás a szakszervezeti testületek és tisztségviselők számára nemcsak lehetőség, hanem egyben kötelesség is. (MTI) Sokszorosításhoz készítik elő az aíulemezt: Kurják István­ná és Kocsis Imrénc Az automata számoló- és lyukszalaggépen Birnbaum Klá­ra dolgozik (Fotó; Szántó Gyöi'g> 1 t ÄRA: 80 FILLLEB

Next

/
Oldalképek
Tartalom